zamówienie na:

Remont zbiorników wody czystej, wymiana rurociągów wraz z armaturą odcinającą, wymiana elementów konstrukcyjnych, na działce nr 327/1 położonej w Muninie

zamawiający: Przedsiębiorstwo Wodociagów i Kanalizacji w Jarosławiu Sp. z o.o.
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: DPT.341.277.2021
wartość: nieprzekr. wyr. w zł rówów. kwoty 5349999,99E
termin składania ofert: 25 października 2021  10:00
wynik postępowania: DPT.341.277.2021 Jarosław, dnia 27 październik 2021r. OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w oparciu o Regulamin Udzielania Zamówień Sektorowych przez PWiK Jarosław Sp. z o.o. w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 5349999,99 EURO na wybór Wykonawcy inwestycji pn.:„Remont zbiorników wody czystej, wymiana rurociągów wraz z armaturą odcinającą, wymiana elementów konstrukcyjnych, na działce nr 327/1 położonej w Muninie”. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Jarosławiu Sp. z o.o., jako Zamawiający informuje, iż na podstawie § 49 ust. 2 przytoczonego powyżej Regulaminu unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia na wybór Wykonawcy inwestycji pn. „Remont zbiorników wody czystej, wymiana rurociągów wraz z armaturą odcinającą, wymiana elementów konstrukcyjnych, na działce nr 327/1 położonej w Muninie” ogłoszone w dniu 08.10.2021r znak: DPT.341.277.2021.