zamówienie na:

„Wykonywanie dostaw paliw płynnych do pojazdów PWiK Jarosław Sp. z o.o. w 2021r.”

zamawiający: PWiK Jarosław sp. z o.o.
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: DPT.341.270.2020
wartość: Nieprzekraczającą wyrażoną w złotych równowartość 427999,99
termin składania ofert: 10 listopada 2020  10:00
wynik postępowania: DPT. 341.270.2020 Jarosław, dnia 12 listopada 2020 roku OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY Na podstawie § 48 ust. 7 Regulaminu Udzielania Zamówień Sektorowych przez PWiK Jarosław Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Jarosławiu Sp. z o.o., ul. Jana Tarnowskiego 28, 37-500 Jarosław, jako Zamawiający informuje, iż w wyniku przeprowadzenia przetargu nieograniczonego znak: DPT.341.270.2020 ogłoszonego w dniu 27 października 2020 roku „Wykonywanie dostaw paliw płynnych do pojazdów PWiK Jarosław Sp. z o.o. w 2021r.” Komisja Przetargowa powołana przez Prezesa Zarządu PWiK Jarosław Sp. z o.o. zaproponowała, jako najkorzystniejszą w świetle przyjętego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia kryterium, tj. uzyskała największą liczbę punktów podlegających ocenie, ofertę złożoną przez Circle K Polska Sp. z o.o. ul. Puławska 86, 02-603 Warszawa, którą to propozycję Kierownik Zamawiającego zatwierdził. W postępowaniu o udzielenie zamówienia na realizację usługi jw. oferty złożyli następujący Wykonawcy: Oferta nr 1 – Circle K Polska Sp. z o.o. ul. Puławska 86, 02-603 Warszawa ; Oferta nr 2 – Polski Koncern Naftowy ORLEN Spółka Akcyjna, Dział Sprzedaży Kart Flotowych, 09-411 Płock, ul. Chemików 7; Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert: Oferta nr 1. Liczba punktów w kryterium: cena oferty – 500; Punkty razem: 500 Oferta nr 2. Liczba punktów w kryterium: cena oferty – 495,50; Punkty razem: 495,50 W przedmiotowym postepowaniu ustalone były następujące kryteria oceny ofert: 1. Kryterium – cena oferty – najniższa cena brutto: 100 pkt, waga 100%.