zamówienie na:

„Odbiór i zagospodarowanie na terenie Województwa Podkarpackiego ustabilizowanych, komunalnych osadów ściekowych o kodzie 19 08 05 z Oczyszczalni Ścieków w Jarosławiu”.

zamawiający: PWiK Jarosław Sp. z o.o.
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: DPT.341.14.2021
wartość: Nieprzekraczająca wyrażona w złotych równowartość 427999,99 euro
termin składania ofert: 29 stycznia 2021  10:00
przyczyna unieważnienia: DPT.341.14.2021 Jarosław, dnia 27 stycznia 2021 roku OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO Dotyczy: „Odbiór i zagospodarowanie na terenie Województwa Podkarpackiego ustabilizowanych, komunalnych osadów ściekowych o kodzie 19 08 05 z Oczyszczalni Ścieków w Jarosławiu”. Na podstawie §49 ust. 2 Regulaminu Udzielania Zamówień Sektorowych przez PWiK Jarosław Sp. z o.o. oraz Rozdziału XV Specyfikacji istotnych warunków zamówienia, Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Jarosławiu Sp. z o.o., ul. Jana Tarnowskiego 28, 37-500 Jarosław jako Zamawiający informuje, iż unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia na „Odbiór i zagospodarowanie na terenie Województwa Podkarpackiego ustabilizowanych, komunalnych osadów ściekowych o kodzie 19 08 05 z Oczyszczalni Ścieków w Jarosławiu”, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego.