Przetargi rozstrzygnięte z 2022 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 4 (z 4)zamówienie na:

opracowanie dokumentacji projektowej wraz z dokumentacją formalno-prawną dla inwestycji pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Lotników, części ulic: Krzyżowe Drogi, Szczytniańskiej i Krakowskiej w Jarosławiu

zamawiający: Przedsiębiorstwo Wodociagów i Kanalizacji w Jarosławiu Sp. z o.o.
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: DPT.341.161.2022
wartość: nieprzekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 430 999
termin składania ofert: 24 czerwca 2022  10:00
wynik postępowania: DPT.341.161.2022 Jarosław, dnia 28.06.2022r. OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w oparciu o Regulamin Udzielania Zamówień Sektorowych przez PWiK Jarosław Sp. z o.o. w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 430 999,99 EURO na wybór Wykonawcy dla opracowania dokumentacji projektowej wraz z dokumentacją formalno-prawną dla zadania pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Lotników, części ulic: Krzyżowe Drogi, Szczytniańskiej i Krakowskiej w Jarosławiu”. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Jarosławiu Sp. z o.o., jako Zamawiający informuje, iż na podstawie § 49 ust. 2 Regulaminu Udzielania Zamówień Sektorowych przez PWiK Jarosław Sp. z o.o. unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia na wybór Wykonawcy dla opracowania dokumentacji projektowej wraz z dokumentacją formalno-prawną zadania pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Lotników, części ulic: Krzyżowe Drogi, Szczytniańskiej i Krakowskiej w Jarosławiu” ogłoszonego w dniu 09.06.2022r. znak: DPT.341.161.2022.  

zamówienie na:

opracowanie dokumentacji projektowej wraz z dokumentacją formalno-prawną dla inwestycji pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach: Dolnoleżajska, Brodowicze, Burmistrza Jerzego Matusza, Stawki w Jarosławiu"

zamawiający: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Jarosławiu Sp. z o.o.
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: DPT.341.142.2022
wartość: nieprzekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 430 999
termin składania ofert: 9 czerwca 2022  10:00
wynik postępowania: DPT.341.142.2022 Jarosław, dnia 13 czerwca 2022r. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w oparciu o Regulamin Udzielania Zamówień Sektorowych przez PWiK Jarosław Sp. z o.o. w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 430 999,99 EURO na wybór Wykonawcy dla opracowania dokumentacji projektowej wraz z dokumentacją formalno-prawną dla zadania pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach: Dolnoleżajska, Brodowicze, Burmistrza Jerzego Matusza, Stawki w Jarosławiu”. Na podstawie § 48 ust. 7 Regulaminu Udzielania Zamówień Sektorowych przez PWiK Jarosław Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Jarosławiu Sp. z o.o. 37-500 Jarosław, ul. Tarnowskiego 28 informuje, że w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 430 999,99,- EURO ogłoszonego w dniu 25.05.2022r. na tablicy ogłoszeń PWiK Jarosław Sp. z o.o. oraz na stronie internetowej www.pwik-jaroslaw.pl na wybór Wykonawcy dla opracowania dokumentacji projektowej wraz z dokumentacją formalno-prawną zadania pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach: Dolnoleżajska, Brodowicze, Burmistrza Jerzego Matusza, Stawki w Jarosławiu”, Komisja Przetargowa, powołana przez Prezesa Zarządu PWiK Jarosław Sp. z o.o., zaproponowała jako najkorzystniejszą w świetle przyjętych w SWZ kryteriów, ofertę Nr 2 złożoną przez Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego Sp. z o.o., ul. PCK 2, 35-060 Rzeszów, którą to propozycję Kierownik Zamawiającego zatwierdził. Wybrana oferta okazała się ofertą najkorzystniejszą w świetle przyjętych dla przedmiotowego postępowania kryteriów tj. uzyskała największą liczbę punktów. W postępowaniu o udzielenie zamówienia na realizację inwestycji jw. oferty złożyli następujący Wykonawcy: Oferta Nr 1 - Biuro Usług Inwestycyjnych Norbert Koprowicz, 37-500 Jarosław, ul. Pruchnicka paw. 4 Oferta nr 2 - Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego Sp. z o.o., ul. PCK 2, 35-060 Rzeszów Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert: Oferta Nr 1; Liczba pkt w kryterium: cena oferty – 388 ; Punkty razem – 388 Oferta nr 2; Liczba pkt w kryterium: cena oferty – 400 ; Punkty razem – 400 W przedmiotowym postępowaniu ustalone były następujące kryteria oceny ofert: Kryterium I - cena oferty- waga kryterium 100 %.  

zamówienie na:

Budowa kanalizacji sanitarnej dla obszaru Garbarze w Jarosławiu z przerzutem ścieków przez rzekę San i podłączeniem do miejskiej sieci kanalizacyjnej – Etap III

zamawiający: Przedsiębiorstwo Wodociagów i Kanalizacji w Jarosławiu Sp. z o.o.
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: DPT.341.106.2022
wartość: nieprzekr. wyr. w zł rówów. kwoty 5381999,99E
termin składania ofert: 20 kwietnia 2022  10:00
wynik postępowania: DPT.341.106.2022 Jarosław, dnia 21.04.2022r. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w oparciu o Regulamin Udzielania Zamówień Sektorowych przez PWiK Jarosław Sp. z o.o. w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 5 382 000,00 EURO na realizację inwestycji pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej dla obszaru Garbarze w Jarosławiu z przerzutem ścieków przez rzekę San i podłączeniem do miejskiej sieci kanalizacyjnej – Etap III”. Na podstawie § 48 ust. 6 Regulaminu Udzielania Zamówień Sektorowych przez PWiK Jarosław Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Jarosławiu Sp. z o.o. 37-500 Jarosław, ul. Tarnowskiego 28 informuje, że w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 5 382 000,00,- EURO ogłoszonego w dniu 06.04.2022r. na tablicy ogłoszeń PWiK Jarosław Sp. z o.o. oraz na stronie internetowej www.pwik-jaroslaw.pl na realizację inwestycji pn.: . „Budowa kanalizacji sanitarnej dla obszaru Garbarze w Jarosławiu z przerzutem ścieków przez rzekę San i podłączeniem do miejskiej sieci kanalizacyjnej – Etap III”., Komisja Przetargowa, powołana przez Prezesa Zarządu PWiK Jarosław Sp. z o.o., zaproponowała jako najkorzystniejszą w świetle przyjętych w SWZ kryteriów, ofertę Nr 1 złożoną przez SANITEX Sp. z o.o. 37-204 Tryńcza 120, którą to propozycję Kierownik Zamawiającego zatwierdził. Wybrana oferta okazała się ofertą najkorzystniejszą w świetle przyjętych dla przedmiotowego postępowania kryteriów tj. uzyskała największą liczbę punktów. W postępowaniu o udzielenie zamówienia na realizację inwestycji jw. oferty złożyli następujący Wykonawcy: Oferta Nr 1 - SANITEX Sp. z o.o., 37-204 Tryńcza 120; Oferta Nr 2 –Konsorcjum firm: Lider – ZAKŁAD INSTALACYJNO-BUDOWLANY Mirosław Gaweł 36-073 Strażów 410A, Partner - Zakład WOD - KAN CO i GAZ Stanisław Ziaja 36-007 Krasne 107; Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert: Oferta Nr 1; Liczba pkt w kryterium: cena oferty – 240 ; Liczba pkt w kryterium: doświadczenie kierownika budowy branży sanitarnej – 160; Punkty razem – 400 Oferta Nr 2; Liczba pkt w kryterium: cena oferty – 238,96 ; Liczba pkt w kryterium: doświadczenie kierownika budowy branży sanitarnej – 160; Punkty razem – 398,96; W przedmiotowym postępowaniu ustalone były następujące kryteria oceny ofert: Kryterium I - cena oferty- waga kryterium 60 %. Kryterium II - doświadczenie kierownika budowy branży sanitarnej- waga kryterium 40 %.  

zamówienie na:

„Wykonywanie dostaw związków chemicznych do procesu uzdatniania i dezynfekcji wody”.

zamawiający: PWiK Jarosław Sp. z o.o.
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: DPT.341.50.2022
wartość: Nieprzekraczajacą wyrażoną w złotych równowartość 431 000 euro
termin składania ofert: 15 lutego 2022  10:00
wynik postępowania: DPT.341.50.2022 Jarosław, dnia 23 lutego 2022 roku Ogłoszenie Na podstawie § 48 ust. 7 Regulaminu Udzielania Zamówień Sektorowych przez PWiK Jarosław Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Jarosławiu Sp. z o. o., Ul. Jana Tarnowskiego 28, 37-500 Jarosław jako Zamawiający informuje, iż w wyniku przeprowadzenia przetargu nieograniczonego znak: DPT.341.50.2022 ogłoszonego w dniu 1 lutego 2022 roku na „Wykonywanie dostaw związków chemicznych do procesu uzdatniania i dezynfekcji wody”, Komisja Przetargowa powołana przez Prezesa Zarządu PWiK Jarosław Sp. z o. o. zaproponowała, jako najkorzystniejszą w świetle przyjętego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia kryterium, ofertę złożoną przez Brenntag Polska Sp. z o. o. ul. J. Bema 21, 47-224 Kędzierzyn Koźle, którą to propozycję Kierownik Zamawiającego zatwierdził. Uzasadnienie wyboru: wybrana oferta okazała się ofertą najkorzystniejszą z punktu widzenia przyjętego do tego postępowania kryterium, tj. uzyskała najniższą cenę, a tym samym największą ilość punktów – 400. W postępowaniu o udzielenie zamówienia na realizację dostaw jw. oferty złożyli następujący Wykonawcy: 1. Oferta nr 1 złożona przez Best-Chem Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowe Jerzy-Jacek Apka w spadku ul. Inżynierska 32, 96-500 Sochaczew; 2. Oferta nr 2 złożona przez Brenntag Polska Sp. z o. o. ul. J. Bema 21, 47-224 Kędzierzyn Koźle. Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert: Oferta nr 1 Liczba pkt. w kryterium: cena oferty – 398,44; Punkty razem – 398,44; Oferta nr 2 Liczba pkt. w kryterium: cena oferty – 400; Punkty razem – 400;  

Przetargi o pozycjach 1 - 4 (z 4)