Przetargi rozstrzygnięte z 2023 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 4 (z 4)zamówienie na:

„Wykonywanie dostaw wodnego roztworu chlorku poliglinu, jako koagulantu do uzdatniania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w 2023r.”

zamawiający: PWiK Jarosław Sp. z o.o.
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: DPT.341.57.2023
wartość: Nieprzekraczającą wyrażoną w złotych równowartość 431 000 euro
termin składania ofert: 28 lutego 2023  11:00
wynik postępowania: DPT.341.57.2023 Jarosław, dnia 8 marca 2023 roku Ogłoszenie Na podstawie § 48 ust. 7 Regulaminu Udzielania Zamówień Sektorowych przez PWiK Jarosław Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Jarosławiu Sp. z o.o., ul. Jana Tarnowskiego 28, 37-500 Jarosław, jako Zamawiający informuje, iż w wyniku przeprowadzenia przetargu nieograniczonego znak: DPT.341.57.2023 ogłoszonego w dniu 14 lutego 2023 roku na „Wykonywanie dostaw wodnego roztworu chlorku poliglinu, jako koagulantu do uzdatniania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w 2023r.”, Komisja Przetargowa powołana przez Prezesa Zarządu PWiK Jarosław Sp. z o.o. zaproponowała, jako najkorzystniejszą w świetle przyjętego w Specyfikacji Warunków Zamówienia kryterium, tj. uzyskała największą liczbę punktów spośród ofert podlegających ocenie, ofertę złożoną przez Kemipol Sp. z o.o. ul. Kuźnicka 6, 72-010 Police, którą to propozycję Kierownik Zamawiającego zatwierdził. W postępowaniu o udzielenie zamówienia na realizację dostaw jw. oferty złożyli następujący Wykonawcy: 1. oferta nr 1 – Kemipol Sp. z o.o. ul. Kuźnicka 6, 72-010 Police; 2. oferta nr 2 – Brenntag Polska Sp. z o.o. ul. J. Bema 21, 47-224 Kędzierzyn Koźle; Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert: Oferta nr 1 Liczba pkt. w kryterium: cena oferty – 500; Punkty razem – 500. Oferta nr 2 Oferta odrzucona.  

zamówienie na:

„Wykonywanie dostaw związków chemicznych do procesu uzdatniania i dezynfekcji wody”.

zamawiający: PWiK Jarosław Sp. z o.o.
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: DPT.341.56.2023
wartość: Nieprzekraczającą wyrażoną w złotych równowartość 431 000 euro
termin składania ofert: 28 lutego 2023  10:00
wynik postępowania: DPT.341.56.2023 Jarosław, dnia 8 marca 2023 r. Ogłoszenie Dotyczy: „Wykonywanie dostaw związków chemicznych do procesu uzdatniania i dezynfekcji wody”. Na podstawie § 48 ust. 7 Regulaminu Udzielania Zamówień Sektorowych przez PWiK Jarosław Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Jarosławiu Sp. z o.o., ul. Jana Tarnowskiego 28, 37-500 Jarosław, jako Zamawiający informuje, że w dniu 7 marca 2023 r. do Zamawiającego wpłynęło zażalenie od firmy BEST - CHEM Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowe Jerzy Jacek Apka w spadku na ogłoszenie o wyborze oferty z dnia 3 marca 2023 r., w którym Wykonawca wyjaśnia, że podane ceny jednostkowe są cenami brutto i zostały podane prawidłowo, ale wartości brutto w zł. zawierają oczywiste omyłki rachunkowe z powodu doliczenia podwójnej stawki VAT do wartości brutto. Zamawiający przy mnożeniu cen jednostkowych na poszczególne produkty chemiczne zasugerował się wartościami brutto. Zamawiający na etapie oceny oferty przyjął, że podane ceny jednostkowe są cenami netto, ponieważ wartość obu złożonych ofert brutto była zbliżona W związku z powyższym Zamawiający po rozpatrzeniu zażalenia wniesionego w dniu 7 marca 2023 r. na podstawie § 62 pkt 1 i 2 uznaje zażalenie za zasadne. Zamawiający po dokonaniu ponownej oceny ofert i po poprawieniu omyłek rachunkowych w obliczeniu wszystkich wartości brutto ujętych w zał. nr 2 do SWZ – FORMULARZ CENOWY, na podstawie § 45 ust. 1 pkt. 1a Regulaminu Udzielania Zamówień Sektorowych przez PWiK Jarosław Sp. z o.o. dokonuje ponownego wyboru najkorzystniejszej oferty. W postępowaniu o udzielenie zamówienia na realizację dostaw jw. oferty złożyli następujący Wykonawcy: 1. Oferta nr 1 złożona przez Best-Chem Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowe Jerzy-Jacek Apka w spadku ul. Inżynierska 32, 96-500 Sochaczew; 2. Oferta nr 2 złożona przez Brenntag Polska Sp. z o. o. ul. J. Bema 21, 47-224 Kędzierzyn Koźle. Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert: Oferta nr 1 Liczba pkt. w kryterium: cena oferty – 500; Punkty razem – 500; Oferta nr 2 Liczba pkt. w kryterium: cena oferty – 426,55; Punkty razem – 426,55;  

zamówienie na:

„Wykonanie dostawy, montażu i uruchomienia zespołu spalinowo – elektrycznego (agregatu prądotwórczego) w fabrycznej zabudowie kontenerowej wolnostojącej o mocy znamionowej nie mniejszej niż 320 kVA (ok.256kW)”.

zamawiający: PWiK Jarosław Sp. z o.o.
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: DPT.341.2.2023
wartość: Nieprzekraczającą wyrażoną w złotych równowartość 431 000 euro
termin składania ofert: 18 stycznia 2023  10:00
wynik postępowania: DPT.341.2.2023 Jarosław, dnia 24 stycznia 2023 r. Ogłoszenie Na podstawie § 48 ust. 7 Regulaminu Udzielania Zamówień Sektorowych przez PWiK Jarosław Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Jarosławiu Sp. z o.o., Ul. Jana Tarnowskiego 28 37-500 Jarosław, jako Zamawiający informuje, iż w wyniku przeprowadzenia przetargu nieograniczonego znak: DPT.341.2.2023 ogłoszonego w dniu 4 stycznia 2023 roku na „Wykonanie dostawy, montażu i uruchomienia zespołu spalinowo – elektrycznego (agregatu prądotwórczego) w fabrycznej zabudowie kontenerowej wolnostojącej o mocy znamionowej nie mniejszej niż 320 kVA (ok.256kW)”. Komisja Przetargowa powołana przez Prezesa Zarządu PWiK Jarosław Sp. z o.o. zaproponowała, jako najkorzystniejszą w świetle przyjętego w Specyfikacji Warunków Zamówienia kryterium, ofertę złożoną przez AGREGATY PEX-POOL PLUS Janusz Kania, 39-200 Dębica, ul. Metalowców 35 . W postępowaniu o udzielenie zamówienia na realizację dostaw jw. oferty złożyli następujący Wykonawcy: oferta nr 1 – FAST GROUP Sp. z o.o., 00-391 Warszawa, Al. 3 Maja 12, oferta nr 2 – AGREGATY PEX-POOL PLUS Janusz Kania, 39-200 Dębica, ul. Metalowców 35, oferta nr 3 - ELP sp. z o.o. 33-100 Tarnów, ul. Wyszyńskiego 12 c. Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:  Oferta nr 1 Odrzucona, Wykonawca został wykluczony;  Oferta nr 2 Liczba pkt. w kryterium: cena oferty – 400; Liczba pkt. w kryterium: termin realizacji zadania – 100; Punkty razem – 500.  Oferta nr 3 Liczba pkt. w kryterium: cena oferty – 295,80; Liczba pkt. w kryterium: termin realizacji zadania – 100; Punkty razem – 395,80.  

zamówienie na:

Wykonywanie dostawy oleju napędowego do pojazdów PWiK Jarosław Sp. z o.o. w 2023r.

zamawiający: PWiK Jarosław sp. z o.o.
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: DPT.341.323.2022
wartość: Nieprzekraczającą wyrażoną w złotych równowartość 431 000 euro
termin składania ofert: 3 stycznia 2023  10:00
wynik postępowania: DPT. 341.323.2022 Jarosław, dnia 4 stycznia 2023 roku OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY Na podstawie § 48 ust. 7 Regulaminu Udzielania Zamówień Sektorowych przez PWiK Jarosław Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Jarosławiu Sp. z o.o., ul. Jana Tarnowskiego 28, 37-500 Jarosław, jako Zamawiający informuje, iż w wyniku przeprowadzenia przetargu nieograniczonego znak: DPT.341.323.2022 ogłoszonego w dniu 20 grudnia 2022 roku „Wykonywanie dostawy oleju napędowego do pojazdów PWiK Jarosław Sp. z o.o. w 2023r.” Komisja Przetargowa powołana przez Prezesa Zarządu PWiK Jarosław Sp. z o.o. zaproponowała, jako najkorzystniejszą w świetle przyjętego w Specyfikacji Warunków Zamówienia kryterium, tj. uzyskała największą liczbę punktów podlegających ocenie, ofertę złożoną przez EXTRANS Zbigniew Szeliga ul. Słowackiego 9, 39-120 Sędziszów Młp., którą to propozycję Kierownik Zamawiającego zatwierdził. W postępowaniu o udzielenie zamówienia na realizację usługi jw. oferty złożyli następujący Wykonawcy: Oferta nr 1 – PETROJET Sp. z o.o., Kieszek 52, 26-670 Pionki ; Oferta nr 2 - EXTRANS Zbigniew Szeliga ul. Słowackiego 9, 39-120 Sędziszów Młp. Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert: Oferta nr 1. Liczba punktów w kryterium: cena oferty – 397,56; Punkty razem: 397,56 Oferta nr 2. Liczba punktów w kryterium: cena oferty – 400; Punkty razem: 400 W przedmiotowym postępowaniu ustalone były następujące kryteria oceny ofert: 1. Kryterium – cena oferty – najniższa cena brutto: 100 pkt, waga 100%.  

Przetargi o pozycjach 1 - 4 (z 4)