Przetargi rozstrzygnięte z 2006 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 20 (z 25) starsze przetargi »zamówienie na:

Wykonywanie dostaw koagulantu glinowego dla Zakładu Uzdatniania Wody w 2007r

zamawiający: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Jarosławiu Sp. z o.o
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: do 421 999,99 euro
termin składania ofert: 18 grudnia 2006
wynik postępowania: Na podstawie § 48 ust. 7 Regulaminu Udzielania Zamówień Sektorowych przez PWiK Jarosław Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Jarosławiu Sp. z o.o., 37-500 Jarosław ul. Tarnowskiego 28 jako Zamawiający informuje, że w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na „Wykonywanie dostaw koagulantu glinowego dla Zakładu Uzdatniania Wody w 2007r.”, dokonał wyboru oferty złożonej przez Kemipol Sp. z o.o., ul. Kuźnicka 6 72-010 Police. Zamawiający dokonał wyboru jedynej złożonej w przedmiotowym postępowaniu oferty. Cena zaproponowana w w/w ofercie nie odbiega od cen powszechnie obowiązujących na rynku. Cena wybranej oferty wynosi 108 336,00 zł brutto z podatkiem VAT w wysokości 22% za wykonanie całości przedmiotu zamówienia.  

zamówienie na:

Wykonywanie dostaw oleju napędowego dla PWiK Jarosław Sp. z o.o. w 2007r

zamawiający: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Jarosławiu Sp. z o.o
tryb zamówienia: Przetarg Nieograniczony
nr sprawy:
wartość: do 421 999,99 euro
termin składania ofert: 15 grudnia 2006
wynik postępowania: Na podstawie § 48 ust. 7 Regulaminu Udzielania Zamówień Sektorowych przez PWiK Jarosław Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Jarosławiu Sp. z o.o., 37-500 Jarosław ul. Tarnowskiego 28 jako Zamawiający informuje, że w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na „Wykonywanie dostaw oleju napędowego dla PWiK Jarosław Sp. z o.o. w 2007r.”, dokonał wyboru oferty złożonej przez Sokołów- Logistyka Sp. z o.o., Aleja 550-lecia 2 08-300 Sokołów Podlaski. Zamawiający dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej tj. z najniższą ceną. Cena wybranej oferty wynosi 141 642,00 zł brutto z podatkiem VAT w wysokości 22% za wykonanie całości przedmiotu zamówienia  

zamówienie na:

Wykonywanie dostaw koagulantów żelazowych dla Oczyszczalni Ścieków w 2007 r.

zamawiający: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Jarosławiu Sp. z o.o
tryb zamówienia: Przetarg Nieograniczony
nr sprawy:
wartość: do 400 000,- euro
termin składania ofert: 14 grudnia 2006
wynik postępowania: Na podstawie § 48 ust. 7 Regulaminu Udzielania Zamówień Sektorowych przez PWiK Jarosław Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Jarosławiu Sp. z o.o., 37-500 Jarosław ul. Tarnowskiego 28 jako Zamawiający informuje, że w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na „Wykonywanie dostaw koagulantów żelazowych dla Oczyszczalni Ścieków w 2007r.”, dokonał wyboru oferty złożonej przez Kemipol Sp. z o.o., ul. Kuźnicka 6 72-010 Police. Zamawiający dokonał wyboru jedynej złożonej w przedmiotowym postępowaniu oferty. Cena zaproponowana w w/w ofercie nie odbiega od cen powszechnie obowiązujących na rynku. Cena wybranej oferty wynosi 65 697,00 zł brutto z podatkiem VAT w wysokości 22% za wykonanie całości przedmiotu zamówienia  

zamówienie na:

Projekt Z/2.18/I/1.2/6/06 „Ochrona zasobów wodnych -kanalizacja sanitarna dla Jarosławia – etap 1-3”

zamawiający: Gmina Miejska Jarosław
tryb zamówienia: Przetarg niograniczony
nr sprawy:
wartość: powyżej 60 000 euro
termin składania ofert: 14 grudnia 2006
wynik postępowania: OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY. Dot.: Postępowania o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 60 000 EURO prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację inwestycji: Projekt Z/2.18/I/1.2/6/06 „Ochrona zasobów wodnych-kanalizacja sanitarna dla Jarosławia – etap 1-3”. Na podstawie art. 92 ust. 2 w związku z art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.) Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Jarosławiu Sp. z o.o., 37-500 Jarosław, ul. Tarnowskiego 28 działając w imieniu Zamawiającego Gminy Miejskiej Jarosław na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, informuje, że w wyniku przetargu nieograniczonego ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr 312 z dniu 20-11-2006r. pod pozycją 58709, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Jarosławia i PWiK Jarosław Sp. z o.o. oraz na stronie internetowej www.pwik-jaroslaw.pl na wybór Wykonawcy inwestycji pn. Projekt Z/2.18/I/1.2/6/06 „Ochrona zasobów wodnych – kanalizacja sanitarna dla Jarosławia – etap 1-3” , jako najkorzystniejszą ofertę wybrano ofertę Nr 2 złożoną przez Konsorcjum : Lider Konsorcjum : Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych „GEO”, ul. Złota Góra 19 a, 37-550 Radymno, Konsorcjant : Przedsiębiorstwo Inżynierii Miejskiej ul. Cisowa 11, 20-703 Lublin w której zaoferowano cenę 4 631 211,80,- zł brutto. Wybrana oferta okazała się ofertą najkorzystniejszą w świetle przyjętych dla przedmiotowego postępowania kryteriów tj. uzyskała najniższą cenę.  

zamówienie na:

Wykonywanie dostaw wapna palonego dla Oczyszczalni Ścieków w 2007r

zamawiający: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Jarosławiu Sp. z o.o
tryb zamówienia: Przetarg Nieograniczony
nr sprawy:
wartość: do 400 000,- euro
termin składania ofert: 13 grudnia 2006
wynik postępowania: Na podstawie § 48 ust. 7 Regulaminu Udzielania Zamówień Sektorowych przez PWiK Jarosław Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Jarosławiu Sp. z o.o., 37-500 Jarosław ul. Tarnowskiego 28 jako Zamawiający informuje, że w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na „Wykonywanie dostaw wapna palonego dla Oczyszczalni Ścieków w 2007r.”, dokonał wyboru oferty złożonej przez Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe S.C. BUM, ul. Kuglinów 10 72-600 Świnoujście. Zamawiający dokonał wyboru jedynej złożonej w przedmiotowym postępowaniu oferty, oferty nr 1. Cena zaproponowana w w/w ofercie nie odbiega od cen powszechnie obowiązujących na rynku. Cena wybranej oferty wynosi 36 915,00 zł brutto z podatkiem VAT w wysokości 7% za wykonanie całości przedmiotu zamówienia.  

zamówienie na:

Wykonywanie dostaw flokulantów dla Oczyszczalni Ścieków w 2007r

zamawiający: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Jarosławiu Sp. z o.o
tryb zamówienia: Przetarg Nieograniczony
nr sprawy:
wartość: do 400 000,- euro
termin składania ofert: 12 grudnia 2006
wynik postępowania: Na podstawie § 48 ust. 7 Regulaminu Udzielania Zamówień Sektorowych przez PWiK Jarosław Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Jarosławiu Sp. z o.o., 37-500 Jarosław ul. Tarnowskiego 28 jako Zamawiający informuje, że w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na „Wykonywanie dostaw flokulantów dla Oczyszczalni Ścieków w 2007r.”, dokonał wyboru oferty złożonej przez Korona JV Sp. z o.o., ul. Przy Bażantarni 11 02-793 Warszawa. Zamawiający dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej tj. z najniższą ceną. Cena wybranej oferty wynosi 136 213,00 zł brutto z podatkiem VAT w wysokości 22% za wykonanie całości przedmiotu zamówienia.  

zamówienie na:

Wykonywanie dostaw oleju opałowego, lekkiego dla Oczyszczalni Ścieków w 2007

zamawiający: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Jarosławiu Sp. z o.o
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: do 400 000,- euro
termin składania ofert: 11 grudnia 2006
wynik postępowania: Na podstawie § 48 ust. 7 Regulaminu Udzielania Zamówień Sektorowych przez PWiK Jarosław Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Jarosławiu Sp. z o.o., 37-500 Jarosław ul. Tarnowskiego 28 jako Zamawiający informuje, że w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na „Wykonywanie dostaw oleju opałowego, lekkiego dla Oczyszczalni Ścieków w 2007r.”, dokonał wyboru oferty złożonej przez ORLEN PetroTank Sp. z o.o., 36-145 Widełka 869. Zamawiający dokonał wyboru jedynej złożonej w przedmiotowym postępowaniu oferty, oferty nr 1. Cena zaproponowana w w/w ofercie nie odbiega od cen powszechnie obowiązujących na rynku. Cena wybranej oferty wynosi 110 410,00 zł brutto z podatkiem VAT wg obowiązujących przepisów za wykonanie całości przedmiotu zamówienia.  

zamówienie na:

Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru przy realizacji inwestycji pn.: BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ DLA JAROSŁAWIA

zamawiający: Gmina Miejska Jarosław
tryb zamówienia: Przetarg Nieograniczony
nr sprawy:
wartość: poniżej 60000 euro
termin składania ofert: 14 listopada 2006
wynik postępowania: Jarosław, dnia 29 listopada 2006 r. O g ł o s z e n i e Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Jarosławiu Sp. z o.o. 37-500 Jarosław, ul. Tarnowskiego 28 działając w imieniu Zamawiającego Gminy Miejskiej Jarosław na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, informuje, że w wyniku przetargu nieograniczonego ogłoszonego w dniu 25-10-2006r. na Portalu Urzędu Zamówień Publicznych, tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Jarosławia i PWiK Jarosław Sp. z o.o. oraz na stronie internetowej www.pwik-jaroslaw.pl na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru przy realizacji inwestycji pn. Projekt Z/2.18/I/1.2/6/06 „Ochrona zasobów wodnych – kanalizacja sanitarna dla Jarosławia – etap 1-3” , Komisja Przetargowa, powołana przez Prezesa Zarządu PWiK Jarosław Sp. z o.o., zaproponowała jako najkorzystniejszą w świetle przyjętego w SIWZ kryterium, ofertę złożoną przez GRUPA INWESTOR Sp. z o.o., 35-326 Rzeszów, ul. Graniczna 1 b za cenę 83 795,70,- zł brutto, tj. z podatkiem VAT 22 %, którą to propozycję Kierownik Zamawiającego zatwierdził. Wybrana oferta okazała się ofertą najkorzystniejszą w świetle przyjętych dla przedmiotowego postępowania kryteriów tj. uzyskała najniższą cenę.  

zamówienie na:

Dozbrojenie ul. Skrzyneckiego i Nabielaka w Jarosławiu w sieci wodociągową i sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami wodociągowymi i kanalizacyjnymi oraz robotami towarzyszącymi

zamawiający: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Jarosławiu Sp. z o.o
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: do 5 277 999,99,- EURO
termin składania ofert: 13 listopada 2006
wynik postępowania: Jarosław, dnia 14 listopada 2006 r. O g ł o s z e n i e Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Jarosławiu Sp. z o.o. 37-500 Jarosław, ul. Tarnowskiego 28, informuje, że w wyniku przetargu nieograniczonego ogłoszonego w dniu 02-11-2006r. na tablicy ogłoszeń PWiK Jarosław Sp. z o.o. oraz na stronie internetowej www.pwik-jaroslaw.pl na realizację inwestycji pn. „Dozbrojenie ul. Skrzyneckiego i Nabielaka w Jarosławiu w sieć wodociągową i sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami wodociągowymi i kanalizacyjnymi oraz robotami towarzyszącymi” , Komisja Przetargowa, powołana przez Prezesa Zarządu PWiK Jarosław Sp. z o.o., zaproponowała jako najkorzystniejszą w świetle przyjętego w SIWZ kryterium, ofertę złożoną przez „Zakład Instalacji Sanitarnych i Centralnego Ogrzewania Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” Spółka Komandytowo - Akcyjna, 37-500 Jarosław, ul. Podzamcze 41 za cenę 332 043,24,- zł brutto, tj. z podatkiem VAT 7 % i terminem realizacji 31-05-2007r., którą to propozycję Kierownik Zamawiającego zatwierdził.  

zamówienie na:

Wykonanie dostawy pakietów wielostrumieniowych do osadników pokoagulacyjnych

zamawiający: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Jarosławiu Sp. z o.o.
tryb zamówienia: Przetarg niograniczony
nr sprawy:
wartość: do 400 000,- euro
termin składania ofert: 19 września 2006
wynik postępowania: Na podstawie § 48 ust. 7 Regulaminu Udzielania Zamówień Sektorowych przez PWiK Jarosław Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Jarosławiu Sp. z o.o., 37-500 Jarosław ul. Tarnowskiego 28 jako Zamawiający informuje, że w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na „Wykonanie dostawy pakietów wielostrumieniowych do osadników pokoagulacyjnych”, dokonał wyboru oferty złożonej przez TERRACON-POL Sp. z o.o., ul. Opolska 77 47-300 Krapkowice. Zamawiający dokonał wyboru jedynej złożonej w przedmiotowym postępowaniu oferty, oferty nr 1. Cena zaproponowana w w/w ofercie nie odbiega od cen powszechnie obowiązujących na rynku. Cena wybranej oferty wynosi 109653,60 zł brutto z podatkiem VAT wg obowiązujących przepisów za wykonanie całości przedmiotu zamówienia  

zamówienie na:

wykonanie inwestycji pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach Zwierzyniecka i Zwierzyniec w Jarosławiu wraz z robotami towarzyszącymi"

zamawiający: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Jarosławiu Sp. z o.o
tryb zamówienia: Przetarg Niograniczony
nr sprawy:
wartość: do 5 277 999,99,- EURO
termin składania ofert: 18 września 2006
wynik postępowania: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Jarosławiu Sp. z o.o. 37-500 Jarosław, ul. Tarnowskiego 28, informuje, że w wyniku przetargu nieograniczonego ogłoszonego w dniu 01-09-2006r. na tablicy ogłoszeń PWiK Jarosław Sp. z o.o. oraz na stronie internetowej www.pwik-jaroslaw.pl na realizację inwestycji pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Zwierzyniecka i Zwierzyniec w Jarosławiu wraz z robotami towarzyszącymi”, Komisja Przetargowa, powołana przez Prezesa Zarządu PWiK Jarosław Sp. z o.o., zaproponowała jako najkorzystniejszą w świetle przyjętego w SIWZ kryterium, ofertę złożoną przez firmę Sanakiewicz Sp. z o.o., Szówsko 495, 37-500 Jarosław za cenę 433 970,70,- zł brutto, tj. z podatkiem VAT 22 % i terminem realizacji 15-06-2007r., którą to propozycję Kierownik Zamawiającego zatwierdził.  

zamówienie na:

wykonanie dostawy fabrycznie nowych komputerów osobistych dla Działu Głównego Mechanika i Transportu, Działu Sieci, Działu Zbytu i Działu Technicznego

zamawiający: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Jarosławiu Spółka z o.o
tryb zamówienia: zapytanie o cenę
nr sprawy:
wartość: do 20000 zł
termin składania ofert: 18 września 2006
wynik postępowania: Na podstawie § 48 ust. 7 Regulaminu Udzielania Zamówień Sektorowych przez PWiK Jarosław Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Jarosławiu Sp. z o.o., 37-500 Jarosław ul. Tarnowskiego 28 jako Zamawiający informuje, że w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie zapytania o cenę na „Wykonanie dostawy komputerów osobistych”, dokonał wyboru oferty złożonej przez TON Sp. z o.o., ul. Grunwaldzka 5 99-300 Kutno. Zamawiający dokonał wyboru jedynej złożonej w przedmiotowym postępowaniu oferty, oferty nr 1. Cena zaproponowana w w/w ofercie nie odbiega od cen powszechnie obowiązujących na rynku. Cena wybranej oferty wynosi 18470,80 zł brutto z podatkiem VAT w wysokości 22% za wykonanie całości przedmiotu zamówienia.  

zamówienie na:

dostawa bonów towarowych dla pracowników PWiK Jarosław Sp. z o.o. z okazji 50-lecia powstania wodociągów jarosławskich.

zamawiający: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Jarosławiu Sp. z o.o.
tryb zamówienia: przetarg niograniczony
nr sprawy:
wartość: nie przekracza 60 000 euro
termin składania ofert: 25 sierpnia 2006
wynik postępowania: Na podstawie art. 92 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.), Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Jarosławiu Sp. z o.o., 37-500 Jarosław ul. Tarnowskiego 28 jako Zamawiający informuje, że w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na „Wykonanie dostawy bonów towarowych”, dokonał wyboru oferty złożonej przez Sodexho Pass Polska Sp. z o.o., ul. Ostroroga 24E 01-163 Warszawa. Zamawiający dokonał wyboru jedynej złożonej w przedmiotowym postępowaniu oferty, oferty nr 1. Cena zaproponowana w w/w ofercie nie odbiega od cen powszechnie obowiązujących na rynku. Cena wybranej oferty wynosi 61655,95 zł brutto z podatkiem VAT wg obowiązujących przepisów za wykonanie całości przedmiotu zamówienia  

zamówienie na:

Przebudowa istniejącej kotłowni gazowej w budynku Warsztatowo-Wodomierzowym PWiK Jarosław Sp. z o.o

zamawiający: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Jarosławiu Sp. z o.o
tryb zamówienia: Przetarg niograniczony
nr sprawy:
wartość: do 5000000 euro
termin składania ofert: 14 czerwca 2006
wynik postępowania: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Jarosławiu Sp. z o.o. 37-500 Jarosław, ul. Tarnowskiego 28, informuje, że w wyniku przetargu nieograniczonego ogłoszonego w dniu 24-05-2006r. na tablicy ogłoszeń PWiK Jarosław Sp. z o.o. oraz na stronie internetowej www.pwik-jaroslaw.pl na realizację inwestycji pn. „Przebudowa istniejącej kotłowni gazowej w budynku Warsztatowo-Wodomierzowym PWiK Jarosław Sp. z o.o. przy ul. Tarnowskiego”, Komisja Przetargowa, powołana przez Prezesa Zarządu PWiK Jarosław Sp. z o.o., zaproponowała jako najkorzystniejszą w świetle przyjętego w SIWZ kryterium, ofertę złożoną przez Firmę „NOVUM” Centrum Techniki Grzewczej i Sanitarnej Stanisław Markiewicz, 38-400 Krosno, ul. Wyszyńskiego 2 za cenę 55 219,96,- zł brutto, tj. z podatkiem VAT 22 % i terminem realizacji 10-10-2006 r., którą to propozycję Kierownik Zamawiającego zatwierdził.  

zamówienie na:

Wykonywanie usług sprzątania obiektów Działu Głównego Mechanika i Transportu oraz Działu Sieci PWiK Jarosław Sp. z o.o

zamawiający: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Jarosławiu Sp. z o.o.
tryb zamówienia: Przetarg niograniczony
nr sprawy:
wartość: do 400 000,- euro.
termin składania ofert: 7 czerwca 2006
wynik postępowania: Na podstawie § 48 ust. 6 i 7 Regulaminu Udzielania Zamówień Sektorowych przez PWiK Jarosław Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Jarosławiu Sp. z o.o., 37-500 Jarosław ul. Tarnowskiego 28 jako Zamawiający informuje, że w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie zapytania o cenę na „Wykonywanie usługi sprzątania obiektów Działu Głównego Mechanika i Transportu oraz Działu Sieci PWiK Jarosław Sp. z o.o.”, Komisja Przetargowa, powołana przez Prezesa Zarządu PWiK Jarosław Sp. z o.o., zaproponowała wybór oferty złożonej przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe CZA-TA Spółka jawna, ul. Żabia 15 97-300 Piotrków Trybunalski, z uwagi na zaoferowanie najniższej ceny, którą to propozycję Kierownik Zamawiającego zatwierdził. Cena wybranej oferty wynosi 649,04 zł brutto z podatkiem VAT w wysokości 22% za świadczenie usługi sprzątania obiektów w skali miesiąca.  

zamówienie na:

Wykonywanie usług ochrony i dozoru obiektów Działu Głównego Mechanika i Transportu oraz Działu Sieci PWiK Jarosław Sp. z o.o

zamawiający: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Jarosławiu Sp. z o.o
tryb zamówienia: przetarg niograniczony
nr sprawy:
wartość: do 400 000,- euro
termin składania ofert: 6 czerwca 2006
wynik postępowania: Na podstawie § 48 ust. 6 i 7 Regulaminu Udzielania Zamówień Sektorowych przez PWiK Jarosław Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Jarosławiu Sp. z o.o., 37-500 Jarosław ul. Tarnowskiego 28 jako Zamawiający informuje, że w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie zapytania o cenę na „Wykonywanie usług ochrony i dozoru obiektów Działu Głównego Mechanika i Transportu oraz Działu Sieci PWiK Jarosław Sp. z o.o.”, Komisja Przetargowa, powołana przez Prezesa Zarządu PWiK Jarosław Sp. z o.o., zaproponowała wybór oferty złożonej przez Firma Usługowa Błysk Sp. z o.o., ul. Gawrzyłowska 37 39-200 Dębica, z uwagi na zaoferowanie najniższej ceny, którą to propozycję Kierownik Zamawiającego zatwierdził. Cena wybranej oferty wynosi 7,01 zł brutto z podatkiem VAT w wysokości 22% za jedną godzinę świadczenia usług ochrony i dozoru obiektów  

zamówienie na:

Przebudowa sieci wodociągowej i przyłącza wodociągowego na Os. Słoneczne – Os. 1000 Lec

zamawiający: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Jarosławiu Sp. z o.oPrzedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Jarosławiu Sp. z o.o
tryb zamówienia: Przetarg niograniczony
nr sprawy:
wartość: do 5000000 euro
termin składania ofert: 24 maja 2006
wynik postępowania: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Jarosławiu Sp. z o.o. 37-500 Jarosław, ul. Tarnowskiego 28, informuje, że w wyniku przetargu nieograniczonego ogłoszonego w dniu 09-05-2006r. na tablicy ogłoszeń PWiK Jarosław Sp. z o.o. oraz na stronie internetowej www.pwik-jaroslaw.pl na realizację inwestycji pn. „Przebudowa sieci wodociągowej i przyłącza wodociągowego na Os. Słoneczne – Os. 1000 Lecia w Jarosławiu wraz z robotami towarzyszącymi”, Komisja Przetargowa, powołana przez Prezesa Zarządu PWiK Jarosław Sp. z o.o., zaproponowała jako najkorzystniejszą w świetle przyjętego w SIWZ kryterium, ofertę złożoną przez „WODO-GAZ” Józef Słota, 37-200 Przeworsk, ul. Krakowska 23 za cenę 98 276,13,- zł brutto, tj. z podatkiem VAT 7 % i terminem realizacji 15-09-2006 r., którą to propozycję Kierownik Zamawiającego zatwierdził.  

zamówienie na:

Przebudowa kanalizacji ogólnospławnej i przyłączy kanalizacyjnych w ul. Lisińskiego w Jarosławiu

zamawiający: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Jarosławiu Sp. z o.o
tryb zamówienia: Przetarg Nieograniczony
nr sprawy:
wartość: do 5 000 000 EURO
termin składania ofert: 5 kwietnia 2006
wynik postępowania: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Jarosławiu Sp. z o.o. 37-500 Jarosław, ul. Tarnowskiego 28, informuje, że w wyniku przetargu nieograniczonego ogłoszonego w dniu 16-03-2006r. na tablicy ogłoszeń PWiK Jarosław Sp. z o.o. oraz na stronie internetowej www.pwik-jaroslaw.pl na realizację inwestycji pn. „Przebudowa kanalizacji ogólnospławnej i przyłączy kanalizacyjnych w ul. Lisińskiego w Jarosławiu wraz z robotami towarzyszącymi”, Komisja Przetargowa, powołana przez Prezesa Zarządu PWiK Jarosław Sp. z o.o., zaproponowała jako najkorzystniejszą w świetle przyjętego w SIWZ kryterium, ofertę złożoną przez Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych „GEO”, 37-550 Radymno, ul. Złota Góra 19 a za cenę 198 114,31,- zł brutto, tj. z podatkiem VAT 22 % i terminem realizacji 14-07-2006r., którą to propozycję Kierownik Zamawiającego zatwierdził.  

zamówienie na:

Przebudowa sieci wodociągowej i dozbrojenie kanalizacji sanitarnej w studnie rewizyjne

zamawiający: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Jarosławiu Sp. z o.o
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: do 5 000 000 EURO
termin składania ofert: 30 marca 2006
wynik postępowania: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Jarosławiu Sp. z o.o. 37-500 Jarosław, ul. Tarnowskiego 28, informuje, że w wyniku przetargu nieograniczonego ogłoszonego w dniu 09-03-2006r. na tablicy ogłoszeń PWiK Jarosław Sp. z o.o. oraz na stronie internetowej www.pwik-jaroslaw.pl na realizację inwestycji pn. „Przebudowa sieci wodociągowej i dozbrojenie kanalizacji sanitarnej w studnie rewizyjne w ul. Powstania Styczniowego w Jarosławiu wraz z robotami towarzyszącymi”, Komisja Przetargowa, powołana przez Prezesa Zarządu PWiK Jarosław Sp. z o.o., zaproponowała jako najkorzystniejszą w świetle przyjętego w SIWZ kryterium, ofertę złożoną przez „WODO-GAZ” Józef Słota, 37-200 Przeworsk, ul. Krakowska 23 za cenę 97 686,27,- zł brutto, tj. z podatkiem VAT 7 % i terminem realizacji 31-07-2006 r., którą to propozycję Kierownik Zamawiającego zatwierdził.  

zamówienie na:

Wykonywanie remontów nawierzchni dróg mieszanką mineralno-asfaltową po awariach wod.-kan.

zamawiający: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Jarosławiu Sp. z o.o
tryb zamówienia: Przetarg Nieograniczony
nr sprawy:
wartość: 5 000 000,- euro
termin składania ofert: 28 marca 2006
wynik postępowania: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Jarosławiu Sp. z o.o., 37-500 Jarosław ul. Tarnowskiego 28 informuje, że w wyniku przeprowadzenia przetargu nieograniczonego ogłoszonego w dniu 13-03-2006r. na tablicy ogłoszeń PWiK Jarosław Sp. z o.o. oraz na stronie internetowej www.pwik-jaroslaw.pl na realizację: „Wykonywanie remontów nawierzchni dróg mieszanką mineralno-asfaltową po awariach wod.-kan. na terenie miasta Jarosławia”, Komisja Przetargowa, powołana przez Prezesa Zarządu PWiK Jarosław Sp. z o.o., zaproponowała jako najkorzystniejszą w świetle przyjętego w SIWZ kryterium, ofertę złożoną przez Usługi Komunalne Roboty Drogowe Tomasz Taranowicz, ul. Pogodna 16 B 37-500 Jarosław, za cenę 71 370,00zł brutto z podatkiem VAT w wysokości 22%, którą to propozycję Kierownik Zamawiającego zatwierdził.  

Przetargi o pozycjach 1 - 20 (z 25) starsze przetargi »