Przetargi rozstrzygnięte z 2007 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 9 (z 9)zamówienie na:

Przedmiotem zamówienia jest: „Modernizacja wizualizacji Zakładu Uzdatniania Wody PWiK Jarosław Sp. z o.o.”.

zamawiający: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Jarosławiu Sp. z o.o.
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: wartość szacunkowa do 421 999,99 euro
termin składania ofert: 26 listopada 2007  10:00
wynik postępowania: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Jarosławiu Sp. z o.o. 37-500 Jarosław, ul. Hetmana Jana Tarnowskiego 28, informuje, że w wyniku przetargu nieograniczonego ogłoszonego w dniu 19-11-2007r. na tablicy ogłoszeń PWiK Jarosław Sp. z o.o. oraz na stronie internetowej www.pwik-jaroslaw.pl na realizację „Modernizacja wizualizacji Zakładu Uzdatniania Wody PWiK Jarosław Sp. z o.o., Komisja Przetargowa, powołana przez Prezesa Zarządu PWiK Jarosław Sp. z o.o., zaproponowała jako najkorzystniejszą w świetle przyjętego w SIWZ kryterium, ofertę złożoną przez CONTROL PROCESS S.A. 33-100 Tarnów ul. Skrzyszowska 6 za cenę 72986,50 zł brutto, tj. z podatkiem VAT 22%, którą to propozycję Kierownik Zamawiającego zatwierdził. W postępowaniu o udzielenie zamówienia na realizację inwestycji jw. oferty złożyli następujący Wykonawcy : Oferta Nr 1 - CONTROL PROCESS S.A. 33-100 Tarnów ul. Skrzyszowska 6; Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert : Oferta Nr 1 - Liczba pkt w kryterium: cena oferty – 400; Punkty razem – 400.  

zamówienie na:

wykonanie inwestycji pn. "Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej z przełączeniem istniejących przykanalików w ul. Drużynieckiej w Jarosławiu wraz z robotami towarzyszącymi

zamawiający: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Jarosławiu Sp. z o.o
tryb zamówienia: Przetarg Nieograniczony
nr sprawy:
wartość: do 5 277 999,99,- EURO
termin składania ofert: 17 października 2007  10:00
wynik postępowania: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Jarosławiu Sp. z o.o. 37-500 Jarosław, ul. Tarnowskiego 28, informuje, że w wyniku przetargu nieograniczonego ogłoszonego w dniu 05-10-2007r. na tablicy ogłoszeń PWiK Jarosław Sp. z o.o. oraz na stronie internetowej www.pwik-jaroslaw.pl na realizację inwestycji pn.: "Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej z przełączeniem istniejących przykanalików w ul. Drużynieckiej w Jarosławiu wraz z robotami towarzyszącymi” , Komisja Przetargowa, powołana przez Prezesa Zarządu PWiK Jarosław Sp. z o.o., zaproponowała jako najkorzystniejszą w świetle przyjętego w SIWZ kryterium, ofertę złożoną przez „WODO GAZ” Józef Słota, 37-200 Przeworsk, ul. Krakowska 23 za cenę 148 182,22,- zł brutto, tj. z podatkiem VAT 7 % i terminem realizacji 10-12-2007r., którą to propozycję Kierownik Zamawiającego zatwierdził. W postępowaniu o udzielenie zamówienia na realizację inwestycji jw. oferty złożyli następujący Wykonawcy : Oferta Nr 1 – „WODO GAZ” Józef Słota, ul. Krakowska 23, 37-200 Przeworsk; Oferta Nr 2 - Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych „GEO”, ul. Złota Góra 19 A, 37-550 Radymno; Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert : Oferta Nr 1; Liczba pkt w kryterium :cena oferty –500; Punkty razem – 500; Oferta Nr 2; Liczba pkt w kryterium :cena oferty – 399,70; Punkty razem – 399,70;  

zamówienie na:

wykonanie inwestycji pn. „Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Pruchnickiej od ul. Strzeleckiej do zbiorników wodociągowych wraz z robotami towarzyszącymi

zamawiający: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Jarosławiu Sp. z o.o
tryb zamówienia: Przetarg Nieograniczony
nr sprawy:
wartość: do 5 277 999,99,- EURO
termin składania ofert: 14 września 2007
wynik postępowania: Jarosław, dnia 19 września 2007 r. O g ł o s z e n i e Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Jarosławiu Sp. z o.o. 37-500 Jarosław, ul. Tarnowskiego 28, informuje, że w wyniku przetargu nieograniczonego ogłoszonego w dniu 28-08-2007r. na tablicy ogłoszeń PWiK Jarosław Sp. z o.o. oraz na stronie internetowej www.pwik-jaroslaw.pl na realizację inwestycji pn.: „Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Pruchnickiej od ul. Strzeleckiej do zbiorników wodociągowych wraz z robotami towarzyszącymi” , Komisja Przetargowa, powołana przez Prezesa Zarządu PWiK Jarosław Sp. z o.o., zaproponowała jako najkorzystniejszą w świetle przyjętego w SIWZ kryterium, ofertę złożoną przez „Zakład Instalacji Sanitarnych i Centralnego Ogrzewania Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” Spółka Komandytowo - Akcyjna, 37-500 Jarosław, ul. Podzamcze 41 za cenę 102 080,61,- zł brutto, tj. z podatkiem VAT 7 % i terminem realizacji 20-11-2007r., którą to propozycję Kierownik Zamawiającego zatwierdził. W postępowaniu o udzielenie zamówienia na realizację inwestycji jw. oferty złożyli następujący Wykonawcy : Oferta Nr 1 – „WODO GAZ” Józef Słota, ul. Krakowska 23, 37-200 Przeworsk; Oferta Nr 2 - Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych „GEO”, ul. Złota Góra 19 A, 37-550 Radymno; Oferta Nr 3 -„Zakład Instalacji Sanitarnych i Centralnego Ogrzewania Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” Spółka Komandytowo - Akcyjna, 37-500 Jarosław, ul. Podzamcze 41; Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert : Oferta Nr 1; Liczba pkt w kryterium :cena oferty – 410,7; Punkty razem – 410,7; Oferta Nr 2; Liczba pkt w kryterium :cena oferty – 348,55; Punkty razem – 348,55; Oferta Nr 3; Liczba pkt w kryterium :cena oferty – 500; Punkty razem – 500;  

zamówienie na:

Wykonanie remontu pomieszczeń w budynku Administracyjnym oraz przebudowa istniejącej instalacji centralnego ogrzewania w budynku Administracyjnym i budynku Warsztatowo-Wodomierzowym PWiK Jarosław Sp. z o.o. przy ul. Tarnowskiego

zamawiający: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Jarosławiu Sp. z o.o.
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: do 5 277 999,99 EURO
termin składania ofert: 15 maja 2007  10:00
wynik postępowania: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Jarosławiu Sp. z o.o. 37-500 Jarosław, ul. Tarnowskiego 28, informuje, że w wyniku przetargu nieograniczonego ogłoszonego w dniu 02-05-2007r. na tablicy ogłoszeń PWiK Jarosław Sp. z o.o. oraz na stronie internetowej www.pwik-jaroslaw.pl na realizację inwestycji pn. „Wykonanie remontu pomieszczeń w budynku Administracyjnym oraz przebudowa istniejącej instalacji centralnego ogrzewania w budynku Administracyjnym i budynku Warsztatowo-Wodomierzowym PWiK Jarosław Sp. z o.o. przy ul. Tarnowskiego”, Komisja Przetargowa, powołana przez Prezesa Zarządu PWiK Jarosław Sp. z o.o., zaproponowała jako najkorzystniejszą w świetle przyjętego w SIWZ kryterium, ofertę złożoną przez Zakład Budowlano Konserwatorski „ARKADY” S.C., 37-500 Jarosław, ul. Długosza 9 za cenę 90 823,01,- zł brutto, tj. z podatkiem VAT 22% i terminem realizacji 28-09-2007r., którą to propozycję Kierownik Zamawiającego zatwierdził.  

zamówienie na:

Wykonanie dostawy samochodu typu minibus w formie leasingu operacyjnego

zamawiający: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Jarosławiu Sp. z o.o
tryb zamówienia: Przetarg Nieograniczony
nr sprawy:
wartość: do 421 999,99 euro
termin składania ofert: 7 maja 2007  10:00
wynik postępowania: Na podstawie § 48 ust. 7 Regulaminu Udzielania Zamówień Sektorowych przez PWiK Jarosław Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Jarosławiu Sp. z o.o., 37-500 Jarosław ul. Tarnowskiego 28 jako Zamawiający informuje, że w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na „Wykonanie dostawy samochodu typu minibus w formie leasingu operacyjnego”, dokonał wyboru oferty złożonej przez Europejski Fundusz Leasingowy S.A., pl. Orląt Lwowskich 1 53-605 Wrocław. Zamawiający dokonał wyboru jedynej złożonej oferty. Cena wybranej oferty wynosi 146 303,19 zł brutto z podatkiem VAT w wysokości 22% za wykonanie całości przedmiotu zamówienia.  

zamówienie na:

Budowa sieci wodociągowej w ul. Chrobrego – Przemysłowa w Jarosławiu wraz z robotami towarzyszącymi

zamawiający: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Jarosławiu Sp. z o.o
tryb zamówienia: Przetarg Nieograniczony
nr sprawy:
wartość: do 5 277 999,99,- EURO
termin składania ofert: 24 stycznia 2007  10:00
wynik postępowania: Jarosław, dnia 29 stycznia 2007 r. O g ł o s z e n i e Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Jarosławiu Sp. z o.o. 37-500 Jarosław, ul. Tarnowskiego 28, informuje, że w wyniku przetargu nieograniczonego ogłoszonego w dniu 11-01-2007r. na tablicy ogłoszeń PWiK Jarosław Sp. z o.o. oraz na stronie internetowej www.pwik-jaroslaw.pl na realizację inwestycji pn. „Budowa sieci wodociągowej w ul. Chrobrego – Przemysłowa w Jarosławiu wraz z robotami towarzyszącymi” , Komisja Przetargowa, powołana przez Prezesa Zarządu PWiK Jarosław Sp. z o.o., zaproponowała jako najkorzystniejszą w świetle przyjętego w SIWZ kryterium, ofertę złożoną przez „Zakład Instalacji Sanitarnych i Centralnego Ogrzewania Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” Spółka Komandytowo - Akcyjna, 37-500 Jarosław, ul. Podzamcze 41 za cenę 82 219,96,- zł brutto, tj. z podatkiem VAT 7 % i terminem realizacji 16-04-2007r., którą to propozycję Kierownik Zamawiającego zatwierdził.  

zamówienie na:

Opracowanie projektu budowlanego i projektu wykonawczego uzdatniania i higienizacji wody w technologii mikrofiltracji membranowej w Zakładzie Uzdatniania Wody PWiK Jarosław

zamawiający: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Jarosławiu Sp. z o.o.
tryb zamówienia: Przetarg Nieograniczony
nr sprawy:
wartość: do 60000 EURO
termin składania ofert: 22 stycznia 2007  10:00
wynik postępowania: L.dz.DTe/ 410 /2007 Jarosław, dnia 30 stycznia 2007r. OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY. Dot.: Postępowania o wartości nie przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 60 000 EURO prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na opracowanie dokumentacji projektowej pn.: „Projekt budowlany i projekt wykonawczy uzdatniania i higienizacji wody w technologii mikrofiltracji membranowej w Zakładzie Uzdatniania Wody PWiK Jarosław Sp. z o.o.”. Na podstawie art. 92 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.) Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Jarosławiu Sp. z o.o., 37-500 Jarosław, ul. Tarnowskiego 28, informuje, że w wyniku przetargu nieograniczonego ogłoszonego na Portalu Urzędu Zamówień Publicznych pod nr OWP/2007/01/10-1488832 w dniu 10-01-2007 r, na tablicy ogłoszeń PWiK Jarosław Sp. z o.o. oraz na stronie internetowej www.pwik-jaroslaw.pl na wybór Wykonawcy dokumentacji projektowej pn.: „Projekt budowlany i projekt wykonawczy uzdatniania i higienizacji wody w technologii mikrofiltracji membranowej w Zakładzie Uzdatniania Wody PWiK Jarosław Sp. z o.o.” , jako najkorzystniejszą ofertę wybrano ofertę Nr 1 złożoną przez EKOSYSTEM Sp. z o.o., ul. Tuchowska 25 A, 33-100 Tarnów, w której zaoferowano cenę 145 729,00,- zł brutto. Wybrana oferta okazała się ofertą najkorzystniejszą w świetle przyjętych dla przedmiotowego postępowania kryteriów tj. uzyskała najniższą cenę.  

zamówienie na:

Wykonywanie dostaw materiałów do usuwania awarii wod.-kan.w 2007r

zamawiający: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Jarosławiu Sp. z o.o
tryb zamówienia: Przetarg Nieograniczony
nr sprawy:
wartość: do 421 999,99 euro
termin składania ofert: 19 stycznia 2007  10:00
wynik postępowania: Na podstawie § 48 ust. 7 Regulaminu Udzielania Zamówień Sektorowych przez PWiK Jarosław Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Jarosławiu Sp. z o.o., 37-500 Jarosław ul. Tarnowskiego 28 jako Zamawiający informuje, że w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na „Wykonywanie dostaw materiałów do usuwania awarii wod.-kan. w 2007r.”, dokonał wyboru oferty złożonej przez Firma Usługowo-Handlowa ZTM Import-Eksport Prałkowce 293 37-700 Przemyśl. Zamawiający dokonał wyboru jedynej złożonej w przedmiotowym postępowaniu oferty. Cena zaproponowana w w/w ofercie nie odbiega od cen powszechnie obowiązujących na rynku. Cena wybranej oferty wynosi 157 616,57zł brutto z podatkiem VAT w wysokości 22% za wykonanie całości przedmiotu zamówienia.  

zamówienie na:

Wykonywanie remontów nawierzchni dróg mieszanką mineralno-asfaltową po awariach wod.-kan. na terenie miasta Jarosławia w 2007r

zamawiający: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Jarosławiu Sp. z o.o
tryb zamówienia: Przetarg Nieograniczony
nr sprawy:
wartość: do 5 277999,99 euro
termin składania ofert: 15 stycznia 2007  10:00
wynik postępowania: Na podstawie § 48 ust. 7 Regulaminu Udzielania Zamówień Sektorowych przez PWiK Jarosław Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Jarosławiu Sp. z o.o., 37-500 Jarosław ul. Tarnowskiego 28 jako Zamawiający informuje, że w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na „Wykonywanie remontów nawierzchni dróg mieszanką mineralno-asfaltową po awariach wod.-kan. na terenie miasta Jarosławia w 2007r.”, dokonał wyboru oferty złożonej przez Roboty Ogólno-Budowlane „Brukarstwo” – Bogdan Babiś, 37-565 Roźwienica 174 . Zamawiający dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej tj. z najniższą ceną. Cena wybranej oferty wynosi 47 957,69 zł brutto z podatkiem VAT w wysokości 22%, za wykonanie całości przedmiotu zamówienia.  

Przetargi o pozycjach 1 - 9 (z 9)