Przetargi rozstrzygnięte z 2008 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 11 (z 11)zamówienie na:

Wykonywanie dostaw flokulantów dla Oczyszczalni Ścieków w 2009r

zamawiający: PWIK Jarosław Sp. z o.o.
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: do 411 999,99 euro
termin składania ofert: 17 grudnia 2008  10:00
wynik postępowania: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Jarosławiu Sp. z o.o., 37-500 Jarosław, ul. Jana Tarnowskiego 28, informuje, że w wyniku przeprowadzenia przetargu nieograniczonego ogłoszonego w dniu 10-12-2008r. na tablicy ogłoszeń PWiK Jarosław Sp. z o.o. oraz na stronie internetowej www.pwik-jaroslaw.pl na „Wykonywanie dostaw flokulantów dla Oczyszczalni Ścieków w 2009r.”, Komisja Przetargowa, powołana przez Prezesa Zarządu PWiK Jarosław Sp. z o.o., zaproponowała jako najkorzystniejszą w świetle przyjętego w SIWZ kryterium, ofertę złożoną przez Klimapol Sp. z o.o., Dąbrowica 127c 21-002 Jastków za cenę 133 224,00 zł brutto, tj. z podatkiem VAT 22%, którą to propozycję Kierownik Zamawiającego zatwierdził. W postępowaniu o udzielenie zamówienia na realizację dostaw jw. oferty złożyli następujący Wykonawcy : Oferta nr 1 – Klimapol Sp. z o.o., Dąbrowica 127c 21-002 Jastków; Oferta nr 2 – Korona JV Sp. z o.o., ul. Przy Bażantarni 11 02-793 Warszawa. Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert : Oferta Nr 1 - Liczba pkt. w kryterium: cena oferty – 300; Punkty razem – 300; Oferta Nr 2 - Liczba pkt. w kryterium: cena oferty – 299,19; Punkty razem – 299,19.  

zamówienie na:

Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ul. Narutowicza w Jarosławiu i robotami towarzyszącymi

zamawiający: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Jarosławiu Sp. z o.o.
tryb zamówienia: przetargu nieograniczonego
nr sprawy:
wartość: wartości szacunkowej do 5 150 000,- EURO
termin składania ofert: 8 października 2008  10:00
wynik postępowania: Jarosław, dnia 13 października 2008 r. O g ł o s z e n i e Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Jarosławiu Sp. z o.o. 37-500 Jarosław, ul. Tarnowskiego 28, informuje, że w wyniku przetargu nieograniczonego ogłoszonego w dniu 24.09.2008r. na tablicy ogłoszeń PWiK Jarosław Sp. z o.o. oraz na stronie internetowej www.pwik-jaroslaw.pl na realizację inwestycji pn.: \"Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ul. Narutowicza w Jarosławiu i robotami towarzyszącymi”, Komisja Przetargowa, powołana przez Prezesa Zarządu PWiK Jarosław Sp. z o.o., zaproponowała jako najkorzystniejszą w świetle przyjętego w SIWZ kryterium, ofertę złożoną przez WODO-GAZ Józef Słota, 37-200 Przeworsk, ul. Krakowska 23 za cenę 71 406,84,- zł brutto, tj. z podatkiem VAT 22 % i terminem realizacji 15.12.2008r., którą to propozycję Kierownik Zamawiającego zatwierdził. W postępowaniu o udzielenie zamówienia na realizację inwestycji jw. oferty złożyli następujący Wykonawcy : Oferta Nr 1 – „WODO - GAZ” Józef Słota, ul. Krakowska 23, 37-200 Przeworsk; Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert : Oferta Nr 1; Liczba pkt w kryterium :cena oferty –500; Punkty razem – 500;  

zamówienie na:

Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego wraz z dokumentacją formalno-prawną dla inwestycji pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w obrębie ulic Aleksandra Fredry, Flisackiej, Wiesława Kielara, Stanisława Kopystyńskiego, Wiśniowej w Jarosławiu

zamawiający: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Jarosławiu Sp. z o.o.
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: do 206 000 Euro
termin składania ofert: 18 sierpnia 2008  10:00
wynik postępowania: OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Dot.: Postępowania o wartości nie przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 206 000,- EURO prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego wraz z dokumentacją formalno-prawną dla inwestycji pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w obrębie ulic Aleksandra Fredry, Flisackiej, Wiesława Kielara, Stanisława Kopystyńskiego, Wiśniowej w Jarosławiu”. Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.) Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Jarosławiu Sp. z o.o., 37-500 Jarosław, ul. Tarnowskiego 28, informuje, że w wyniku przetargu nieograniczonego ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych pod Nr 177103-2008 z dnia 31.07.2008, na tablicy ogłoszeń PWiK Jarosław Sp. z o.o. oraz na stronie internetowej www.pwik-jaroslaw.pl na wybór Wykonawcy zamówienia na opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego wraz z dokumentacją formalno-prawną dla inwestycji pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w obrębie ulic Aleksandra Fredry, Flisackiej, Wiesława Kielara, Stanisława Kopystyńskiego, Wiśniowej w Jarosławiu”:, jako najkorzystniejszą ofertę wybrano ofertę Nr 1 złożoną przez Linetel Sp. z o.o., 20-048 Lublin, ul. Legionowa 2/38 , w której zaoferowano cenę 79 300,- zł brutto. Wybrana oferta okazała się ofertą najkorzystniejszą w świetle przyjętych dla przedmiotowego postępowania kryteriów tj. uzyskała najniższą cenę. W postępowaniu o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego oferty złożyli następujący Wykonawcy : Oferta Nr 1 – Linetel Sp. z o.o., 20-048 Lublin, ul. Legionowa 2/38 Oferta Nr 2 - Konsorcjum : Lider : Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych „GEO” ul. Złota Góra 19 a, 37-550 Radymno, Partner : „PRONAD” Projektowanie i Nadzorowanie Robót Budowlanych Witold Dobosiewicz, ul. Dworskiego 81, 37-700 Przemyśl Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert : Oferta Nr 1; Liczba pkt w kryterium :cena oferty – 500; Punkty razem – 500; Oferta Nr 2; Liczba pkt w kryterium :cena oferty – 227,25; Punkty razem – 227,25; W przedmiotowym przetargu ustalone było jedno kryterium oceny ofert – cena oferty – waga kryterium 100 %. W w/w postępowaniu nie odrzucono żadnej z ofert oraz nie wykluczono żadnego z Wykonawców.  

zamówienie na:

Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego wraz z dokumentacją formalno-prawną dla inwestycji pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej w obrębie ulic Na Blichu, Blichowa, Przygrodzie i sieci wodociągowej w ulicach Na Blichu i Przygrodzie w Jarosławiu

zamawiający: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Jarosławiu Sp. z o.o., ul. Tarnowskiego 28, 37-500 Jarosław
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: do 206 000 Euro
termin składania ofert: 12 sierpnia 2008  10:00
wynik postępowania: Dot.: Postępowania o wartości nie przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 206 000,- EURO prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego wraz z dokumentacją formalno-prawną dla inwestycji pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w obrębie ulic Na Blichu, Blichowa, Przygrodzie i sieci wodociągowej w ulicach Na Blichu i Przygrodzie w Jarosławiu”. Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.) Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Jarosławiu Sp. z o.o., 37-500 Jarosław, ul. Tarnowskiego 28, informuje, że w wyniku przetargu nieograniczonego ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych pod Nr 172661-2008 z dniu 18.07.2008, na tablicy ogłoszeń PWiK Jarosław Sp. z o.o. oraz na stronie internetowej www.pwik-jaroslaw.pl na wybór Wykonawcy zamówienia na opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego wraz z dokumentacją formalno-prawną dla inwestycji pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w obrębie ulic Na Blichu, Blichowa, Przygrodzie i sieci wodociągowej w ulicach Na Blichu i Przygrodzie w Jarosławiu”, jako najkorzystniejszą ofertę wybrano ofertę Nr 3 złożoną przez Biuro Usług Projektowo-Sanitarnych inż. Ewa Nanuś, ul. Opalińskiego 23/50, 37-700 Przemyśl, w której zaoferowano cenę 55 815,- zł brutto. Wybrana oferta okazała się ofertą najkorzystniejszą w świetle przyjętych dla przedmiotowego postępowania kryteriów tj. uzyskała najniższą cenę. W postępowaniu o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego oferty złożyli następujący Wykonawcy : Oferta Nr 1 - EKO VERBUM Sp. z o.o., ul. Domaniewska 47, 02-672 Warszawa Oferta Nr 2 – Linetel Sp. z o.o., 20-048 Lublin, ul. Legionowa 2/38 Oferta Nr 3 - Biuro Usług Projektowo-Sanitarnych inż. Ewa Nanuś, ul. Opalińskiego 23/50, 37-700 Przemyśl Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert : Oferta Nr 1; Liczba pkt w kryterium :cena oferty – 42,4; Punkty razem – 42,4; Oferta Nr 2; Liczba pkt w kryterium :cena oferty – 154; Punkty razem – 154; Oferta Nr 3; Liczba pkt w kryterium :cena oferty – 500; Punkty razem – 500; W przedmiotowym przetargu ustalone było jedno kryterium oceny ofert – cena oferty – waga kryterium 100 %. W w/w postępowaniu nie odrzucono żadnej z ofert oraz nie wykluczono żadnego z Wykonawców.  

zamówienie na:

Wykonywanie dostaw benzyny bezołowiowej dla PWiK Jarosław Sp. z o.o. w 2008r.

zamawiający: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Jarosławiu Sp. z o.o.
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: 411 999,99 euro
termin składania ofert: 11 sierpnia 2008  10:00
wynik postępowania: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Jarosławiu Sp. z o.o., 37-500 Jarosław, ul. Jana Tarnowskiego 28, informuje, że w wyniku przeprowadzenia przetargu nieograniczonego ogłoszonego w dniu 04-08-2008r. na tablicy ogłoszeń PWiK Jarosław Sp. z o.o. oraz na stronie internetowej www.pwik-jaroslaw.pl na „Wykonywanie dostaw benzyny bezołowiowej dla PWiK Jarosław Sp. z o.o. w 2008r.”, Komisja Przetargowa, powołana przez Prezesa Zarządu PWiK Jarosław Sp. z o.o., zaproponowała jako najkorzystniejszą w świetle przyjętego w SIWZ kryterium, ofertę złożoną przez Fundację Pomocy Edukacyjnej dla Młodzieży im. Heleny i Tadeusza Zielińskich w Jarosławiu, ul. Z. Zielińskiego 4 37-500 Jarosław, którą to propozycję Kierownik Zamawiającego zatwierdził. Uzasadnienie wyboru: oferta nr 1, złożona przez Fundację Pomocy Edukacyjnej dla Młodzieży im. Heleny i Tadeusza Zielińskich w Jarosławiu, ul. Z. Zielińskiego 4 37-500 Jarosław, okazała się ofertą najkorzystniejszą z punktu widzenia przyjętego do tego postępowania kryterium, tj. uzyskała najniższą cenę 6 679,50 PLN brutto z pod. VAT 22%. W przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia oferty złożyli następujący Wykonawcy: Oferta nr 1 – Fundacja Pomocy Edukacyjnej dla Młodzieży im. Heleny i Tadeusza Zielińskich w Jarosławiu, ul. Z. Zielińskiego 4 37-500 Jarosław. Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert: Oferta Nr 1 - Liczba pkt w kryterium: cena oferty – 400; Punkty razem – 400.  

zamówienie na:

Wykonywanie dostaw benzyny bezołowiowej dla PWiK Jarosław Sp. z o.o. w 2008r.

zamawiający: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Jarosławiu Sp. z o.o., ul. Jana Tarnowskiego 28
tryb zamówienia: przetarg nieogranczony
nr sprawy:
wartość: do 411 999,99 euro
termin składania ofert: 18 marca 2008  10:00
wynik postępowania: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Jarosławiu Sp. z o.o., 37-500 Jarosław, ul. Jana Tarnowskiego 28, informuje, że w wyniku przeprowadzenia przetargu nieograniczonego ogłoszonego w dniu 12-03-2008r. na tablicy ogłoszeń PWiK Jarosław Sp. z o.o. oraz na stronie internetowej www.pwik-jaroslaw.pl na „Wykonywanie dostaw benzyny bezołowiowej dla PWiK Jarosław Sp. z o.o. w 2008r.”, Komisja Przetargowa, powołana przez Prezesa Zarządu PWiK Jarosław Sp. z o.o., zaproponowała jako najkorzystniejszą w świetle przyjętego w SIWZ kryterium, ofertę złożoną przez Fundację Pomocy Edukacyjnej dla Młodzieży im. Heleny i Tadeusza Zielińskich w Jarosławiu, ul. Z. Zielińskiego 4 37-500 Jarosław, którą to propozycję Kierownik Zamawiającego zatwierdził. Uzasadnienie wyboru: oferta nr 1, złożona przez Fundację Pomocy Edukacyjnej dla Młodzieży im. Heleny i Tadeusza Zielińskich w Jarosławiu, ul. Z. Zielińskiego 4 37-500 Jarosław, okazała się ofertą najkorzystniejszą z punktu widzenia przyjętego do tego postępowania kryterium, tj. uzyskała najniższą cenę 6 300,00 PLN brutto z pod. VAT 22%. W przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia oferty złożyli następujący Wykonawcy: Oferta nr 1 – Fundacja Pomocy Edukacyjnej dla Młodzieży im. Heleny i Tadeusza Zielińskich w Jarosławiu, ul. Z. Zielińskiego 4 37-500 Jarosław. Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert: Oferta Nr 1 - Liczba pkt w kryterium: cena oferty – 500; Punkty razem – 500.  

zamówienie na:

wykonanie inwestycji pn. "Przebudowa sieci kanalizacji ogólnospławnej z przyłączami w ul. Paderewskiego i ul. Orłowicza w Jarosławiu wraz z robotami towarzyszącymi

zamawiający: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Jarosławiu Sp. z o.o.
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: do 5 149 999,99,- EURO
termin składania ofert: 18 marca 2008  10:00
wynik postępowania: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Jarosławiu Sp. z o.o. 37-500 Jarosław, ul. Tarnowskiego 28, informuje, że w wyniku przetargu nieograniczonego ogłoszonego w dniu 26-02-2008r. na tablicy ogłoszeń PWiK Jarosław Sp. z o.o. oraz na stronie internetowej www.pwik-jaroslaw.pl na realizację inwestycji pn.: "Przebudowa sieci kanalizacji ogólnospławnej z przyłączami w ul. Paderewskiego i ul. Orłowicza w Jarosławiu wraz z robotami towarzyszącymi”, Komisja Przetargowa, powołana przez Prezesa Zarządu PWiK Jarosław Sp. z o.o., zaproponowała jako najkorzystniejszą w świetle przyjętego w SIWZ kryterium, ofertę złożoną przez Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych„GEO”, 37-550 Radymno, ul. Złota Góra 19 A za cenę 528 533,63,- zł brutto, tj. z podatkiem VAT 22 % i terminem realizacji 15-09-2008r., którą to propozycję Kierownik Zamawiającego zatwierdził. W postępowaniu o udzielenie zamówienia na realizację inwestycji jw. oferty złożyli następujący Wykonawcy : Oferta Nr 1 - Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych „GEO”, ul. Złota Góra 19 A, 37-550 Radymno; Oferta Nr 2 – „WODO GAZ” Józef Słota, ul. Krakowska 23, 37-200 Przeworsk; Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert : Oferta Nr 1; Liczba pkt w kryterium :cena oferty –500; Punkty razem – 500; Oferta Nr 2; Liczba pkt w kryterium :cena oferty – 414,20; Punkty razem – 414,20;  

zamówienie na:

Wykonywanie dostaw wodnego roztworu chlorku poliglinu dla PWiK Jarosław Sp. z o.o. w 2008r.”

zamawiający: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Jarosławiu Sp. z o.o.
tryb zamówienia: przetarg nieograniczoneg
nr sprawy:
wartość: wartość szacunkowa do 411 999,99 euro
termin składania ofert: 22 lutego 2008  10:00
wynik postępowania: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Jarosławiu Sp. z o.o., 37-500 Jarosław, ul. Jana Tarnowskiego 28, informuje, że w wyniku przeprowadzenia przetargu nieograniczonego ogłoszonego w dniu 12-02-2008r. na tablicy ogłoszeń PWiK Jarosław Sp. z o.o. oraz na stronie internetowej www.pwik-jaroslaw.pl na „Wykonywanie dostaw wodnego roztworu chlorku poliglinu dla PWiK Jarosław Sp. z o.o. w 2008r.”, Komisja Przetargowa, powołana przez Prezesa Zarządu PWiK Jarosław Sp. z o.o., zaproponowała jako najkorzystniejszą w świetle przyjętego w SIWZ kryterium, ofertę złożoną przez Kemipol Sp. z o.o., ul. Kuźnicka 6 72-010 Police, którą to propozycję Kierownik Zamawiającego zatwierdził. Uzasadnienie wyboru: oferta nr 1, złożona przez Kemipol Sp. z o.o., ul. Kuźnicka 6 72-010 Police, okazała się ofertą najkorzystniejszą z punktu widzenia przyjętego do tego postępowania kryterium, tj. uzyskała najniższą cenę 112 874,40 PLN brutto z pod. VAT 22%. W przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia oferty złożyli następujący Wykonawcy: Oferta nr 1 – Kemipol Sp. z o.o., ul. Kuźnicka 6 72-010 Police. Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert: Oferta Nr 1 - Liczba pkt w kryterium: cena oferty – 500; Punkty razem – 500.  

zamówienie na:

Wykonywanie dostaw materiałów do usuwania awarii wod.-kan. dla PWiK Jarosław Sp. z o.o. w 2008r.

zamawiający: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Jarosławiu Sp. z o.o., ul. Jana Tarnowskiego 28
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: do 411 999,99 euro
termin składania ofert: 8 lutego 2008  10:00
wynik postępowania: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Jarosławiu Sp. z o.o., 37-500 Jarosław, ul. Jana Tarnowskiego 28, informuje, że w wyniku przeprowadzenia przetargu nieograniczonego ogłoszonego w dniu 30-01-2008r. na tablicy ogłoszeń PWiK Jarosław Sp. z o.o. oraz na stronie internetowej www.pwik-jaroslaw.pl na „Wykonywanie dostaw materiałów do usuwania awarii wod.-kan. dla PWiK Jarosław Sp. z o.o. w 2008r.”, Komisja Przetargowa, powołana przez Prezesa Zarządu PWiK Jarosław Sp. z o.o., zaproponowała jako najkorzystniejszą w świetle przyjętego w SIWZ kryterium, ofertę złożoną przez Firmę Handlowo-Usługową ZTM Mirosława Tomczyk, Prałkowce 293, 37-700 Przemyśl, którą to propozycję Kierownik Zamawiającego zatwierdził. Uzasadnienie wyboru: oferta nr 1, złożona przez Firmę Handlowo-Usługową ZTM Mirosława Tomczyk, Prałkowce 293, 37-700 Przemyśl, okazała się ofertą najkorzystniejszą z punktu widzenia przyjętego do tego postępowania kryterium, tj. uzyskała najniższą cenę 185 342, 75 PLN brutto z pod. VAT 22%. W przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia oferty złożyli następujący Wykonawcy: Oferta nr 1 - Firma Handlowo-Usługowa ZTM Mirosława Tomczyk, Prałkowce 293, 37-700 Przemyśl. Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert: Oferta Nr 1 - Liczba pkt w kryterium: cena oferty – 500; Punkty razem – 500.  

zamówienie na:

Wykonywanie dostaw oleju napędowego dla PWiK Jarosław Sp. z o.o. w 2008r.

zamawiający: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Jarosławiu Sp. z o.o., ul. Jana Tarnowskiego 28
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: wartości szacunkowej do 411 999,99 euro
termin składania ofert: 14 stycznia 2008  10:00
wynik postępowania: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Jarosławiu Sp. z o.o., 37-500 Jarosław, ul. Jana Tarnowskiego 28, informuje, że w wyniku przeprowadzenia przetargu nieograniczonego ogłoszonego w dniu 04-01-2008r. na tablicy ogłoszeń PWiK Jarosław Sp. z o.o. oraz na stronie internetowej www.pwik-jaroslaw.pl na „Wykonywanie dostaw oleju napędowego dla PWiK Jarosław Sp. z o.o. w 2008r.”, Komisja Przetargowa, powołana przez Prezesa Zarządu PWiK Jarosław Sp. z o.o., zaproponowała jako najkorzystniejszą w świetle przyjętego w SIWZ kryterium, ofertę złożoną przez Fundację Pomocy Edukacyjnej dla Młodzieży im. Heleny i Tadeusza Zielińskich w Jarosławiu, ul. Z. Zielińskiego 4 37-500 Jarosław, którą to propozycję Kierownik Zamawiającego zatwierdził. Uzasadnienie wyboru: oferta nr 2 złożona przez Fundację Pomocy Edukacyjnej dla Młodzieży im. Heleny i Tadeusza Zielińskich w Jarosławiu, ul. Z. Zielińskiego 4 37-500 Jarosław, okazała się ofertą najkorzystniejszą z punktu widzenia przyjętego do tego postępowania kryterium, tj. uzyskała najniższą cenę 159 210,00 PLN brutto z pod. VAT 22%. W przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia oferty złożyli następujący Wykonawcy: Oferta nr 1 - Sokołów - Logistyka Sp. z o.o., Aleja 550-lecia 2 08-300 Sokołów Podlaski; Oferta nr 2 - Fundacja Pomocy Edukacyjnej dla Młodzieży im. Heleny i Tadeusza Zielińskich w Jarosławiu, ul. Z. Zielińskiego 4 37-500 Jarosław. Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert: Oferta Nr 2 - Liczba pkt w kryterium: cena oferty – 500; Punkty razem – 500. Oferty odrzucone: W toku badania ofert została odrzucona przez Zamawiającego na podstawie § 46 ust. 1 pkt. 6 Regulaminu Udzielania Zamówień Sektorowych przez PWiK Jarosław Sp. z o.o. w związku z art. 104 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 z poźn. zm.) oferta nr 1 złożona przez Sokołów - Logistyka Sp. z o.o., Aleja 550-lecia 2 08-300 Sokołów Podlaski. Oferta ww. Wykonawcy została podpisana przez osobę nienależycie umocowaną. Załączone do oferty pełnomocnictwo, zostało podpisane jednoosobowo przez Prezesa Zarządu Sokołów-Logistyka Sp. z o.o., a jak wynika z odpisu z KRS do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu spółki upoważnieni są dwaj członkowie zarządu lub jeden członek łącznie z prokurentem. Stosownie do art. 104 ww. ustawy, jednostronna czynność prawna dokonana w cudzym imieniu bez umocowania jest nieważna.  

zamówienie na:

Wykonywanie dostaw flokulantów dla Oczyszczalni Ścieków w 2008r.

zamawiający: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Jarosławiu Sp. z o.o.
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: do 421 999,99 euro.
termin składania ofert: 4 stycznia 2008  10:00
wynik postępowania: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Jarosławiu Sp. z o.o., 37-500 Jarosław, ul. Jana Tarnowskiego 28, informuje, że w wyniku przeprowadzenia przetargu nieograniczonego ogłoszonego w dniu 18-12-2007r. na tablicy ogłoszeń PWiK Jarosław Sp. z o.o. oraz na stronie internetowej www.pwik-jaroslaw.pl na „Wykonywanie dostaw flokulantów dla Oczyszczalni Ścieków w 2008r.”, Komisja Przetargowa, powołana przez Prezesa Zarządu PWiK Jarosław Sp. z o.o., zaproponowała jako najkorzystniejszą w świetle przyjętego w SIWZ kryterium, ofertę złożoną przez Korona JV Sp. z o.o., ul. Przy Bażantarnii 11 02-793 Warszawa za cenę 152 134,00 zł brutto, tj. z podatkiem VAT 22%, którą to propozycję Kierownik Zamawiającego zatwierdził. W postępowaniu o udzielenie zamówienia na realizację inwestycji jw. oferty złożyli następujący Wykonawcy : Oferta nr 1 – Korona JV Sp. z o.o., ul. Przy Bażantarnii 11 02-793 Warszawa; Oferta nr 2 – Kemipol Sp. z o.o., ul. Kuźnicka 6 72-010 Police; Oferta nr 3 – Klimapol Sp. z o.o. j.v., Dąbrowica 127c 21-002 Jastków. Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert : Oferta Nr 1 - Liczba pkt w kryterium: cena oferty – 500; Punkty razem – 500; Oferta Nr 2 - Liczba pkt w kryterium: cena oferty – 455,10; Punkty razem – 455,10; Oferta Nr 3 - Liczba pkt w kryterium: cena oferty – 494,45; Punkty razem – 494,45.  

Przetargi o pozycjach 1 - 11 (z 11)