Przetargi rozstrzygnięte z 2010 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 15 (z 15)zamówienie na:

„Wykonywanie dostaw flokulantów dla Oczyszczalni Ścieków w 2011r.”

zamawiający: PWiK Jarosław Sp. z o.o.
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: DTe-341-165/10
wartość: Do 386999,99 euro
termin składania ofert: 28 grudnia 2010  10:00
wynik postępowania: DTe-341-165/10 Jarosław, dnia 30 grudnia 2010r. Ogłoszenie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Jarosławiu Sp. z o.o., Ul. Jana Tarnowskiego 28 37-500 Jarosław, jako Zamawiający informuje, że w wyniku przeprowadzenia przetargu nieograniczonego ogłoszonego w dniu 16-12-2010r. na tablicy ogłoszeń PWiK Jarosław Sp. z o.o. oraz na stronie internetowej www.pwik-jaroslaw.pl na „Wykonywanie dostaw flokulantów dla Oczyszczalni Ścieków w 2011r.”, Komisja Przetargowa, powołana przez Prezesa Zarządu PWiK Jarosław Sp. z o.o., zaproponowała, jako najkorzystniejszą w świetle przyjętego w SIWZ kryterium, tj. z najniższą ceną, ofertę złożoną przez Klimapol Sp. z o.o., Dąbrowica 127c 21-002 Jastków za cenę 139446, 00zł brutto, tj. z podatkiem VAT 22%, którą to propozycję Kierownik Zamawiającego zatwierdził. W postępowaniu o udzielenie zamówienia na realizację dostaw jw. oferty złożyli następujący Wykonawcy: Oferta nr 1 – Korona JV Sp. z o.o., Ul. Przy Bażantarni 11 02-793 Warszawa; Oferta nr 2 –. Klimapol Sp. z o.o., Dąbrowica 127c 21-002 Jastków Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert: Oferta Nr 1 - Liczba pkt. w kryterium: cena oferty – 481,05; Punkty razem – 481,05; Oferta Nr 2 - Liczba pkt. w kryterium: cena oferty – 500; Punkty razem – 500.  

zamówienie na:

"Wykonywanie dostaw paliw płynnych do pojazdów PWiK Jarosław Sp. z o.o."

zamawiający: PWiK Jarosław Sp. z o.o.
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: DTe-341-150/10
wartość: Do 386999,99 euro
termin składania ofert: 26 listopada 2010  10:00
wynik postępowania: DTe-341-150/10 Jarosław, dnia 20 grudnia 2010r. Ogłoszenie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Jarosławiu Sp. z o.o., ul. Jana Tarnowskiego 28 37-500 Jarosław, informuje, że w wyniku przeprowadzenia przetargu nieograniczonego, ogłoszonego w dniu 05-11-2010r. na tablicy ogłoszeń PWiK Jarosław Sp. z o.o. oraz na stronie internetowej www.pwik-jaroslaw.pl na „Wykonywanie dostaw paliw płynnych do pojazdów PWiK Jarosław Sp. z o.o.”, Komisja Przetargowa, powołana przez Prezesa Zarządu PWiK Jarosław Sp. z o.o., zaproponowała, jako najkorzystniejszą w świetle przyjętego w SIWZ kryterium, ofertę złożoną przez Statoil Poland Sp. z o.o., ul. Puławska 86 02-603 Warszawa i Statoil International Card Center, Torkel Knutssonsgatan 24 S 11 888 Stockholm, za cenę 678000, 00zł brutto, tj. z podatkiem VAT 22%, którą to propozycję Kierownik Zamawiającego zatwierdził. W postępowaniu o udzielenie zamówienia na realizację dostaw jw. oferty złożyli następujący Wykonawcy: Oferta nr 1 – Statoil Poland Sp. z o.o., ul. Puławska 86 02-603 Warszawa i Statoil International Card Center, Torkel Knutssonsgatan 24 S 11 888 Stockholm. Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert: Oferta Nr 1 - Liczba pkt. w kryterium: cena oferty – 250; Liczba pkt. w kryterium: stały upust cenowy – 0. Punkty razem – 250.  

zamówienie na:

Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Raszyńskiej w Jarosławiu

zamawiający: PWiK Jarosław Sp. z o.o.
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: DTe-341-127/10
wartość: nieprzekraczającej wyr w zł równowartość kwoty 4 844 999,99 EURO
termin składania ofert: 11 sierpnia 2010  10:00
wynik postępowania: DTe-341-127/10 Jarosław, dnia 19.08.2010r ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w oparciu o Regulamin udzielania zamówień sektorowych przez PWiK Jarosław Sp. z o.o. w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 4 844 999,99 EURO na realizację inwestycji „Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Raszyńskiej w Jarosławiu”. Na podstawie art. 48 ust. 7 Regulaminu udzielania zamówień sektorowych przez PWiK Jarosław Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Jarosławiu Sp. z o.o. 37-500 Jarosław, ul. Tarnowskiego 28, informuje, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 4 844 999,99,- EURO ogłoszonego w dniu 27.07.2010r. na tablicy ogłoszeń PWiK Jarosław Sp. z o.o. oraz na stronie internetowej www.pwik-jaroslaw.pl na realizację inwestycji pn.: „Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Raszyńskiej w Jarosławiu”, Komisja Przetargowa, powołana przez Prezesa Zarządu PWiK Jarosław Sp. z o.o., zaproponowała jako najkorzystniejszą w świetle przyjętego w SIWZ kryterium, ofertę Nr 3 złożoną przez „WODO - GAZ” Józef Słota, ul. Krakowska 23, 37-200 Przeworsk, w której zaoferowano cenę 86903,52,-- zł brutto i terminem realizacji 29.10.2010r., którą to propozycję Kierownik Zamawiającego zatwierdził. Wybrana oferta okazała się ofertą najkorzystniejszą w świetle przyjętych dla przedmiotowego postępowania kryteriów tj. uzyskała najniższą cenę. W postępowaniu o udzielenie zamówienia na realizację inwestycji jw. oferty złożyli następujący Wykonawcy : Oferta Nr 1 - Zakład Usługowo-Handlowy Leszek Bąk, 37-500 Jarosław, ul. Pruchnicka 15A Oferta Nr 2 – Natalia Wasilenko „Vasilisa”, Mokra 76, 37-565 Roźwienica, Oferta Nr 3 – „WODO - GAZ” Józef Słota, ul. Krakowska 23, 37-200 Przeworsk; Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert : Oferta Nr 1; Liczba pkt w kryterium :cena oferty – 403,60; Punkty razem – 403,60; Oferta Nr 2; Liczba pkt w kryterium :cena oferty – 371,10; Punkty razem – 371,10; Oferta Nr 3; Liczba pkt w kryterium :cena oferty –500; Punkty razem – 500; W przedmiotowym postępowaniu ustalone było jedno kryterium oceny ofert – cena oferty- waga kryterium 100 %.  

zamówienie na:

Wykonanie dostawy i montażu zastawek naściennych i klapy zwrotnej na Oczyszczalni Ścieków PWiK Jarosław Sp. z o.o.

zamawiający: PWiK Jarosław Sp. z o.o.
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: DTe-341-120/10
wartość: Do 386999,99 euro
termin składania ofert: 2 lipca 2010  10:00
wynik postępowania: Jarosław, dnia 6 lipca 2010r. DTe-341-120/10 Ogłoszenie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Jarosławiu Sp. z o.o., 37-500 Jarosław ul. Jana Tarnowskiego 28, informuje, że w wyniku przeprowadzenia przetargu nieograniczonego, ogłoszonego w dniu 24-06-2010r. na tablicy ogłoszeń PWiK Jarosław Sp. z o.o. oraz na stronie internetowej www.pwik-jaroslaw.pl na „Wykonanie dostawy i montażu zastawek naściennych i klapy zwrotnej na Oczyszczalni Ścieków PWiK Jarosław Sp. z o.o.”, Komisja Przetargowa, powołana przez Prezesa Zarządu PWiK Jarosław Sp. z o.o., zaproponowała jako najkorzystniejszą w świetle przyjętego w SIWZ kryterium ofertę złożoną przez „Vasilisa” Natalia Wasilenko, Mokra 76 37-565 Roźwienica, za cenę 92784, 34zł brutto, tj. z podatkiem VAT 22%, którą to propozycję Kierownik Zamawiającego zatwierdził. W postępowaniu o udzielenie zamówienia na realizację dostaw jw. oferty złożyli następujący Wykonawcy: Oferta nr 1 – „Vasilisa” Natalia Wasilenko, Mokra 76 37-565 Roźwienica. Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert: Oferta Nr 1 - Liczba pkt. w kryterium: cena oferty – 300; Punkty razem – 300.  

zamówienie na:

Budowa odcinka sieci wodociągowej do budynków Nr 44, Nr 46, Nr 48 przy ul. 3-Maja w Jarosławiu

zamawiający: PWiK Jarosław Sp. z o.o.
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: DTe-341-110/10
wartość: nieprzekraczającej wyr w zł równowartość kwoty 4 844 999,99 EURO
termin składania ofert: 30 czerwca 2010  10:00
wynik postępowania: DTe-341-110/10 Jarosław, dnia 09.07.2010r ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w oparciu o Regulamin udzielania zamówień sektorowych przez PWiK Jarosław Sp. z o.o. w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 4 844 999,99 EURO na realizację inwestycji „Budowa odcinka sieci wodociągowej do budynków Nr 44, Nr 46, Nr 48 przy ul. 3-go Maja w Jarosławiu”. Na podstawie art. 48 ust. 7 Regulaminu udzielania zamówień sektorowych przez PWiK Jarosław Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Jarosławiu Sp. z o.o. 37-500 Jarosław, ul. Tarnowskiego 28, informuje, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 4 844 999,99,- EURO ogłoszonego w dniu 15.06.2010r. na tablicy ogłoszeń PWiK Jarosław Sp. z o.o. oraz na stronie internetowej www.pwik-jaroslaw.pl na realizację inwestycji pn.: „Budowa odcinka sieci wodociągowej do budynków Nr 44, Nr 46, Nr 48 przy ul. 3-go Maja w Jarosławiu”, Komisja Przetargowa, powołana przez Prezesa Zarządu PWiK Jarosław Sp. z o.o., zaproponowała jako najkorzystniejszą w świetle przyjętego w SIWZ kryterium, ofertę Nr 2 złożoną przez Zakład Usługowo-Handlowy Leszek Bąk, 37-500 Jarosław, ul. Pruchnicka 15A, w której zaoferowano cenę 109515,47,-- zł brutto i terminem realizacji 30.09.2010r., którą to propozycję Kierownik Zamawiającego zatwierdził. Wybrana oferta okazała się ofertą najkorzystniejszą w świetle przyjętych dla przedmiotowego postępowania kryteriów tj. uzyskała najniższą cenę. W postępowaniu o udzielenie zamówienia na realizację inwestycji jw. oferty złożyli następujący Wykonawcy : Oferta Nr 1 – „WODO - GAZ” Józef Słota, ul. Krakowska 23, 37-200 Przeworsk; Oferta Nr 2 - Zakład Usługowo-Handlowy Leszek Bąk, 37-500 Jarosław, ul. Pruchnicka 15A Oferta Nr 3 – „SANAKIEWICZ” Sp. z o.o. Szówsko, ul. Ks. Czartoryskich 29, 37-500 Jarosław Oferta Nr 4- Usługowy Zakład Wodno Kanal. C.O. i Gaz Roman Szul, 37-200 Przeworsk, Rozbórz 381; Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert : Oferta Nr 1; Liczba pkt w kryterium :cena oferty –187,77; Punkty razem – 187,77; Oferta Nr 2; Liczba pkt w kryterium :cena oferty –300; Punkty razem – 300; Oferta Nr 3; Liczba pkt w kryterium :cena oferty –247,50; Punkty razem – 247,50; Oferta Nr 4; Liczba pkt w kryterium :cena oferty –215,43; Punkty razem –215,43 ; W przedmiotowym postępowaniu ustalone było jedno kryterium oceny ofert – cena oferty- waga kryterium 100 %.  

zamówienie na:

Zaprojektowanie i wykonanie instalacji zmiany dezynfekcji wody z chloru gazowego na dwutlenek chloru wytwarzany metodą chloryn sodu-kwas solny w ZUW PWiK Jarosław Sp. z o.o. w Muninie

zamawiający: PWiK Jarosław Sp. z o.o.
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: DTe-341-108/10
wartość: nieprzekraczającej wyr w zł równowartość kwoty 4 844 999,99 EURO
termin składania ofert: 17 czerwca 2010  10:00
wynik postępowania: DTe-341-108/10 Jarosław, dnia 23.06.2010r ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w oparciu o Regulamin udzielania zamówień sektorowych przez PWiK Jarosław Sp. z o.o. w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 4 844 999,99 EURO na realizację inwestycji „Zaprojektowanie i wykonanie instalacji zmiany dezynfekcji wody z chloru gazowego na dwutlenek chloru wytwarzany metodą chloryn sodu – kwas solny w ZUW PWiK Jarosław Sp. z o.o. w Muninie”. Na podstawie art. 48 ust. 7 Regulaminu udzielania zamówień sektorowych przez PWiK Jarosław Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Jarosławiu Sp. z o.o. 37-500 Jarosław, ul. Tarnowskiego 28, informuje, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 4 844 999,99,- EURO ogłoszonego w dniu 18.05.2010r. na tablicy ogłoszeń PWiK Jarosław Sp. z o.o. oraz na stronie internetowej www.pwik-jaroslaw.pl na realizację inwestycji pn.: „Zaprojektowanie i wykonanie instalacji zmiany dezynfekcji wody z chloru gazowego na dwutlenek chloru wytwarzany metodą chloryn sodu – kwas solny w ZUW PWiK Jarosław Sp. z o.o. w Muninie”, Komisja Przetargowa, powołana przez Prezesa Zarządu PWiK Jarosław Sp. z o.o., zaproponowała jako najkorzystniejszą w świetle przyjętego w SIWZ kryterium, ofertę Nr 2 złożoną przez Konsorcjum: INŻYNIERIA – ENVAG Lider: INŻYNIERIA Rzeszów Sp. z o.o., ul. Podkarpacka 59A, 35-082 Rzeszów Partner: OMC ENVAG Sp. z o.o., ul. Iwonicka 21, 02-924 Warszawa, w której zaoferowano cenę 430660- zł brutto i terminem realizacji 20.12.2010r., którą to propozycję Kierownik Zamawiającego zatwierdził. Wybrana oferta okazała się ofertą najkorzystniejszą w świetle przyjętych dla przedmiotowego postępowania kryteriów tj. uzyskała najniższą cenę. W postępowaniu o udzielenie zamówienia na realizację inwestycji jw. oferty złożyli następujący Wykonawcy : Oferta Nr 1 – SEEN Technologie Sp. z o.o., ul. Siennicka 29, 04-394 Warszawa; Oferta Nr 2- Konsorcjum: INŻYNIERIA – ENVAG Lider: INŻYNIERIA Rzeszów Sp. z o.o., ul. Podkarpacka 59A, 35-082 Rzeszów Partner: OMC ENVAG Sp. z o.o., ul. Iwonicka 21, 02-924 Warszawa Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert : Oferta Nr 1; Liczba pkt w kryterium :cena oferty – 319.75; Punkty razem – 319,75; Oferta Nr 2; Liczba pkt w kryterium :cena oferty –500; Punkty razem – 500 ; W przedmiotowym postępowaniu ustalone było jedno kryterium oceny ofert – cena oferty- waga kryterium 100 %.  

zamówienie na:

Przebudowa kanalizacji ogólnospławnej wraz z przyłączami kanalizacyjnymi w ul. Trybunalskiej w Jarosławiu

zamawiający: PWiK Jarosław Sp. z o.o.
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: DTe-341-99/10
wartość: nie przekraczającej kwoty 4 844 999,99 EURO
termin składania ofert: 4 maja 2010  10:00
wynik postępowania: DTe-341-99/10 Jarosław, dnia 17.05.2010r ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w oparciu o Regulamin udzielania zamówień sektorowych przez PWiK Jarosław Sp. z o.o. w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 4 844 999,99 EURO na realizację inwestycji „Przebudowa kanalizacji ogólnospławnej wraz z przyłączami kanalizacyjnymi w ul. Trybunalskiej w Jarosławiu”. Na podstawie art. 48 ust. 6 pkt. 1 Regulaminu udzielania zamówień sektorowych przez PWiK Jarosław Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Jarosławiu Sp. z o.o. 37-500 Jarosław, ul. Tarnowskiego 28, informuje, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 4 844 999,99,- EURO ogłoszonego w dniu 19.04.2010r. na tablicy ogłoszeń PWiK Jarosław Sp. z o.o. oraz na stronie internetowej www.pwik-jaroslaw.pl na realizację inwestycji pn.: „Przebudowa kanalizacji ogólnospławnej wraz z przyłączami kanalizacyjnymi w ul. Trybunalskiej w Jarosławiu”, Komisja Przetargowa, powołana przez Prezesa Zarządu PWiK Jarosław Sp. z o.o., zaproponowała jako najkorzystniejszą w świetle przyjętego w SIWZ kryterium, ofertę Nr 1 złożoną przez „WODO-GAZ” Józef Słota, 37-200 Przeworsk, ul. Krakowska 23, w której zaoferowano cenę 383477,51- zł brutto i terminem realizacji 09.07.2010r., którą to propozycję Kierownik Zamawiającego zatwierdził. Wybrana oferta okazała się ofertą najkorzystniejszą w świetle przyjętych dla przedmiotowego postępowania kryteriów tj. uzyskała najniższą cenę. W postępowaniu o udzielenie zamówienia na realizację inwestycji jw. oferty złożyli następujący Wykonawcy : Oferta Nr 1 – „WODO - GAZ” Józef Słota, ul. Krakowska 23, 37-200 Przeworsk; Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert : Oferta Nr 1; Liczba pkt w kryterium :cena oferty – 400; Punkty razem – 400; W przedmiotowym postępowaniu ustalone było jedno kryterium oceny ofert – cena oferty- waga kryterium 100 %.  

zamówienie na:

„Wykonywanie remontów nawierzchni dróg mieszanką mineralno-asfaltową po awariach wod.-kan. na terenie miasta Jarosławia w 2010r.”.

zamawiający: PWiK Jarosław Sp. z o.o.
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: DTe-341-90/10
wartość: Do 4 844999, 99euro
termin składania ofert: 26 kwietnia 2010  10:00
wynik postępowania: Jarosław, dnia 27 kwietnia 2010r. DTe-341-90/10 Ogłoszenie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Jarosławiu Sp. z o.o., 37-500 Jarosław ul. Jana Tarnowskiego 28, informuje, że w wyniku przeprowadzenia przetargu nieograniczonego, ogłoszonego w dniu 12-04-2010r. na tablicy ogłoszeń PWiK Jarosław Sp. z o.o. oraz na stronie internetowej www.pwik-jaroslaw.pl na „Wykonywanie remontów nawierzchni dróg mieszanką mineralno-asfaltową po awariach wod.-kan. na terenie miasta Jarosławia w 2010r.”, Komisja Przetargowa, powołana przez Prezesa Zarządu PWiK Jarosław Sp. z o.o., zaproponowała jako najkorzystniejszą w świetle przyjętego w SIWZ kryterium ofertę złożoną przez Usługi Komunalne Roboty Drogowe Tomasz Taranowicz, Ul. Pogodna 16 B 37-500 Jarosław, za cenę 74591, 53zł brutto, tj. z podatkiem VAT 22%, którą to propozycję Kierownik Zamawiającego zatwierdził. W postępowaniu o udzielenie zamówienia na realizację dostaw jw. oferty złożyli następujący Wykonawcy: Oferta nr 1 – Usługi Komunalne Roboty Drogowe Tomasz Taranowicz, Ul. Pogodna 16 B 37-500 Jarosław. Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert: Oferta Nr 1 - Liczba pkt. w kryterium: cena oferty – 500; Punkty razem – 500.  

zamówienie na:

Przebudowa kanalizacji ogólnospławnej wraz z przyłączami kanalizacyjnymi w ul. Trybunalskiej w Jarosławiu

zamawiający: PWiK Jarosław Sp. z o.o.
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: DTe-341-82/10
wartość: nie przekraczającej kwoty 4 844 999,99 EURO
termin składania ofert: 14 kwietnia 2010  10:00
wynik postępowania: DTe-341-99/10 Jarosław, dnia 24.05.2010r. Ogłoszenie o zawarciu Umowy w postępowaniu o udzielenie zamówienia na wykonanie inwestycji pn. „Przebudowa kanalizacji ogólnospławnej wraz z przyłączami kanalizacyjnymi w ul. Trybunalskiej w Jarosławiu” prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 4 844 999,99 EURO- EURO w oparciu o Regulamin Udzielania Zamówień Sektorowych przez PWiK Jarosław Sp. z o.o. Nazwa i adres Zamawiającego. Nazwa: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Jarosławiu Sp. z o.o., Adres pocztowy: Miejscowość: Jarosław Kod pocztowy: 37-500 Ulica : Tarnowskiego 28, Tel. : (016)6216266, 6212917,6233460 Fax. : (016)6216266 Województwo: podkarpackie Osoba upoważniona do kontaktów : Anna Potoczny, Marek Ner Telefon: (016)621-62-66, (016)621-29-17, (016)6233460 Fax: (016)621-62-66 e-mail: dte@pwik-jaroslaw.pl Określenie przedmiotu zamówienia: Z uwagi, że roboty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia będą wykonywane w obrębie „Starego Miasta” należy je wykonywać zgodnie z Metodą Z-S Kompleksowego zabezpieczenia pod względem górniczym i Budowlanym zagrożonych zabytkowych miast w Polsce opracowaną przez Zespół Naukowy Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, której zapisy w niezbędnym zakresie zostały przytoczone w zatwierdzonej i uzgodnionej dokumentacji projektowej obejmującej przedmiot zamówienia. Zakres inwestycji przedstawia się następująco: - przebudowa istniejącej studni S1 na kanale ogólnospławnym Ø 600 mm na studnię rewizyjną z elementów betonowych Ø 1000 mm. Studnia kanalizacyjna S1- przyjęto studnię z elementów prefabrykowanych betonowych łączonych na uszczelkę samosmarującą . Studnia składa się z podstawy studni (kręgi denne ) z niezbędnymi otworami dla rur PVC, kręgów pośrednich z niezbędnymi otworami, zwężki redukcyjnej Ø 1000/625 mm, pierścienia wyrównawczego Ø 625 mm, włazu żeliwnego D (400 kN) wentylowanego, zatrzaskowego, zabezpieczonego przed kradzieżą – zgodnie z dokumentacją projektową. - włączenie projektowanego ciągu kanalizacyjnego z rur PVC Ø 400 mm do projektowanej studni S1 z kręgów betonowych Ø 1000 mm poprzez kształtkę „ przejście szczelne” dla rur PVC Ø 400 mm – zgodnie z dokumentacją projektowa, - wykonanie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej z rur i kształtek z PVC o średnicy Ø 400 mm, kanalizacyjnych ze ścianką litą – jednorodną bez warstw, kielichowych, o ściankach gładkich, sztywności obwodowej 8 kPa ( klasa „T”), łączonych na uszczelkę „Sewer-Lock” od studzienki włączeniowej S1 (projektowanej) do studzienki S8 o długości L=86 mb – zgodnie z dokumentacją projektową, - zabudowanie na kanalizacji sanitarnej studni rewizyjnej S8 z elementów prefabrykowanych o średnicy Ø 1000 mm z włazem żeliwnym Ø 600 mm typu ciężkiego, wentylowanym, zatrzaskowym, zabezpieczonym przed kradzieżą – zgodnie z dokumentacją projektową. Kompletna studzienka składa się z następujących elementów: podstawy studni (kręgi denne ) z niezbędnymi otworami dla rur PVC, kręgów pośrednich z niezbędnymi otworami, zwężki redukcyjnej Ø 1000/625 mm, pierścienia wyrównawczego żeliwnego 625 mm, włazu żeliwnego kl. D (400 kN). Połączenie elementów studni przy pomocy uszczelek samosmarujących. - zabudowanie na kanalizacji sanitarnej studzienki inspekcyjnej S2 typu PRO-800 wykonanej z elementów z tworzyw sztucznych, o średnicy rury wznoszącej Ø 800 mm, z kinetą zbiorczą wykonaną z polipropylenu Ø 400 mm (dopływ boczny Ø 315mm), przystosowaną do rur PVC gładkich, z rurą trzonową strukturalną Ø 800 mm, karbowaną z zewnątrz i gładką wewnątrz, sztywności obwodowej SN 8 kN, rurą teleskopową, włazem żeliwnym klasy D (400 kN) - zgodnie z dokumentacją projektową. - zabudowanie na kanalizacji sanitarnej 5 kpl. tj. S-3, S-4, S-5, S-6, S-7 studzienek inspekcyjnych typu PRO-400 wykonanych z elementów z tworzyw sztucznych, o średnicy rury wznoszącej Ø 400 mm, z kinetą przelotową wykonaną z polipropylenu Ø 400 mm, przystosowaną do rur PVC gładkich, z rurą trzonową strukturalną Ø 400 mm, karbowaną z zewnątrz i gładką wewnątrz, sztywności obwodowej SN 8 kN, rurą teleskopową, włazem żeliwnym klasy D (400 kN) - zgodnie z dokumentacją projektową. - wykonanie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej z rur i kształtek z PVC o średnicy Ø 315 mm, kanalizacyjnych ze ścianką litą – jednorodną bez warstw, kielichowych, o ściankach gładkich, sztywności obwodowej 8 kPa ( klasa „T”), łączonych na uszczelkę „Sewer-Lock” od studzienki włączeniowej S-1 (projektowanej) do studzienki S-9 o długości L=19 mb łącznie ze studzienką S9. Studzienka inspekcyjna S-9 typu PRO-400 wykonana z elementów z tworzyw sztucznych, o średnicy rury wznoszącej Ø 400 mm, z kinetą zbiorczą wykonaną z polipropylenu Ø 315 mm (dopływ boczny Ø 200 mm), przystosowaną do rur PVC gładkich, z rurą trzonową strukturalną Ø 400 mm, karbowaną z zewnątrz i gładką wewnątrz, sztywności obwodowej SN 8 kN, rurą teleskopową, włazem żeliwnym klasy D (400 kN). Przełączenie do studni S9 istniejącej kanalizacji Ø 200 mm - zgodnie z dokumentacją projektową. - wykonanie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej z rur i kształtek z PVC o średnicy Ø 315 mm, kanalizacyjnych ze ścianką litą – jednorodną bez warstw, kielichowych, o ściankach gładkich, sztywności obwodowej 8 kPa ( klasa „T”), łączonych na uszczelkę „Sewer-Lock” od studzienki S-2 do studzienki S-2A o długości L=8 mb łącznie ze studzienką S-2A. Studzienka inspekcyjna S-2A typu PRO-400 wykonana z elementów z tworzyw sztucznych, o średnicy rury wznoszącej Ø 400 mm, z kinetą zbiorczą wykonaną z polipropylenu Ø 315 mm (dopływ boczny Ø 315 mm), przystosowaną do rur PVC gładkich, z rurą trzonową strukturalną Ø 400 mm, karbowaną z zewnątrz i gładką wewnątrz, sztywności obwodowej SN 8 kN, rurą teleskopową, włazem żeliwnym klasy D (400 kN). Przełączenie do studni S2A istniejącej kanalizacji Ø 300 mm - zgodnie z dokumentacją projektową. - wykonanie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej z rur i kształtek z PVC o średnicy Ø 160 mm, kanalizacyjnych ze ścianką litą – jednorodną bez warstw, kielichowych, o ściankach gładkich, sztywności obwodowej 8 kPa ( klasa „T”), łączonych na uszczelkę „Sewer-Lock” od studzienki S-2 do działki Nr 2438 o długości L=7,50 mb i zakończenie korkiem lub połączenie z istniejącą kanalizacją - zgodnie z dokumentacją projektową. - wykonanie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej z rur i kształtek z PVC o średnicy Ø 160 mm, kanalizacyjnych ze ścianką litą – jednorodną bez warstw, kielichowych, o ściankach gładkich, sztywności obwodowej 8 kPa ( klasa „T”), łączonych na uszczelkę „Sewer-Lock” od studzienki S-4 do działki Nr 2438 o długości L=6,50 mb i zakończenie korkiem lub połączenie z istniejącą kanalizacją - zgodnie z dokumentacją projektową. - wykonanie 4 sztuk tj. K-1, K-2, K-3, K-4 studzienek ściekowych ulicznych z osadnikiem, z elementów betonowych Ø 500 mm, pierścieni odciążających wyrównawczych, płyty pośredniej oraz żeliwnej kraty ściekowej uchylnej kl. 400 kN, z syfonem od strony studni włączeniowej – zgodnie z dokumentacją projektową. - wykonanie odcinków kanalizacji deszczowej od K-1 do S-1, od K-2 do S-3, od K-3 do S-5, od K-4 do S-7 z rur i kształtek z PVC o średnicy Ø 200 mm, kanalizacyjnych ze ścianką litą – jednorodną bez warstw, kielichowych, o ściankach gładkich, sztywności obwodowej 8 kPa ( klasa „T”), łączonych na uszczelkę „Sewer-Lock” o łącznej długości L=10 mb - zgodnie z dokumentacją projektową. Włączenie przykanalików deszczowych do studzienek inspekcyjnych oraz studzienek ściekowych ulicznych wykonać jako szczelne. - wykonanie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej z rur i kształtek z PVC o średnicy Ø 200 mm, kanalizacyjnych ze ścianką litą – jednorodną bez warstw, kielichowych, o ściankach gładkich, sztywności obwodowej 8 kPa ( klasa „T”), łączonych na uszczelkę „Sewer-Lock” od studzienki S-3 do studzienki S-3A o długości L=7,50 mb łącznie ze studzienką S-3A. Studzienka inspekcyjna S-3A typu PRO-400 wykonana z elementów z tworzyw sztucznych, o średnicy rury wznoszącej Ø 400 mm, z kinetą zbiorczą wykonaną z polipropylenu Ø 200 mm (dopływ boczny Ø 200 mm), przystosowaną do rur PVC gładkich, z rurą trzonową strukturalną Ø 400 mm, karbowaną z zewnątrz i gładką wewnątrz, sztywności obwodowej SN 8 kN, rurą teleskopową, włazem żeliwnym klasy B-125 kN) - zgodnie z dokumentacją projektową. - wykonanie studzienki ściekowej ulicznej z osadnikiem K-5, z elementów betonowych Ø 500 mm, pierścieniem odciążającym wyrównawczym, płyty pośredniej oraz żeliwnej kraty ściekowej uchylnej kl. 400 kN, z syfonem oraz wykonanie odcinka kanalizacji deszczowej od K-5 do studzienki S-3A z rur i kształtek z PVC o średnicy Ø 200 mm, kanalizacyjnych ze ścianką litą – jednorodną bez warstw, kielichowych, o ściankach gładkich, sztywności obwodowej 8 kPa ( klasa „T”), łączonych na uszczelkę „Sewer-Lock” o długości L=2,50 mb - zgodnie z dokumentacją projektową. Włączenie przykanalika deszczowego do studzienki inspekcyjnej oraz studzienki ściekowej ulicznej wykonać jako szczelne - zgodnie z dokumentacją projektową. - wykonanie odcinków kanalizacji deszczowej od istniejących rynien z budynku Nr 3, Nr 4 i Nr 1 tj. R-6 do S-3A, R-5 do S-4, R-4 do S-5, R-3 do S-6, R-2 do S-6, R-1 do S-2 z rur i kształtek z PVC o średnicy Ø 160 mm, kanalizacyjnych ze ścianką litą – jednorodną bez warstw, kielichowych, o ściankach gładkich, sztywności obwodowej 8 kPa ( klasa „T”), łączonych na uszczelkę „Sewer- Lock” o łącznej długości L=30 mb - zgodnie z dokumentacją projektową. Włączenie przykanalików deszczowych od rur spustowych do studzienek inspekcyjnych wykonać jako szczelne. Łączna długość kanalizacji z rur Ø 160 – Ø 400 mm PVC wynosi 177 mb. - wykonanie z dna wykopu co 2 m otworów penetracyjnych do głębokości 8 m mierząc od powierzchni terenu celem stwierdzenia, czy poniżej dna wykopu nie znajdują się korytarze, wyrobiska lub pustki w górotworze wraz ze sporządzeniem niezbędnej dokumentacji a następnie likwidacja wykonanych otworów zgodnie z technologią opisaną w dokumentacji projektowej. Na okres wykonywania przedmiotowych otworów penetracyjnych wykop należy zadaszyć i obwałować. - wymiana gruntu tj. warstwę torfu na warstwę czystego lessu dobrze zagęszczonego (stopień zagęszczenia 100 %) w przypadku gdy głębokość posadowienia kanału wypadnie w warstwie torfu. - wykonanie zabezpieczeń wykopów przed napływem wód deszczowych okresie opadów atmosferycznych. - przełączenie istniejących kanalizacji i przyłączy kanalizacyjnych do przebudowanej kanalizacji ogólnospławnej – zgodnie z dokumentacją projektową. - wszelkie przełączenia kanalizacji i przyłączy kanalizacyjnych oraz włączenia do studzienek wykonywać jako szczelne – zgodnie z dokumentacją projektową, - zabezpieczenie skrzyżowań sieci kanalizacji sanitarnej z istniejącym uzbrojeniem podziemnym- zgodnie z dokumentacją projektową, - przywrócenie do stanu poprzedniego ul. Trybunalskiej po robotach kanalizacyjnych – zgodnie z technologią opisaną w dokumentacji projektowej, - przywrócenie do stanu poprzedniego terenu działek po robotach kanalizacyjnych, - wykonanie organizacji ruchu na okres robót związanych z budową sieci kanalizacji ogólnospławnej zgodnie z opracowanym i zatwierdzonym projektem organizacji ruchu, - zabezpieczenie i oznakowanie terenu robót, - zabezpieczenie dojazdów i dojść dla pieszych w rejonie prowadzenia robót, - wykonanie laboratoryjnych badań stopnia zagęszczenia gruntu w wykopach po robotach kanalizacyjnych losowo w miejscach wskazanych przez Zamawiającego, - wykonanie prób szczelności nowej sieci kanalizacji ogólnospławnej, - wykonanie po zakończeniu realizacji inwestycji a przed jej odbiorem końcowym przeglądu kamerowego wybudowanego kanału ogólnospławnego. Dokumentacja z przeglądu kamerowego będzie podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego inwestycji. - zapewnienie wykonania obsługi geodezyjnej przedmiotowej inwestycji Wymagania przy realizacji przedmiotu zamówienia: - roboty będą polegały na przebudowie po istniejącej trasie czynnego kanału ogólnospławnego w związku z powyższym należy prowadzić zgodnie z technologią opisaną w dokumentacji projektowej celem zapewnienia odbioru ścieków od dotychczasowych odbiorców. - roboty będą prowadzone w gruntach lessowych w związku z powyższym należy je wykonywać zgodnie z technologią opisaną w dokumentacji projektowej z zastosowaniem metody Z-S. - roboty związane z realizacją całości przedmiotu zamówienia należy bezwzględnie wykonywać w okresie suchym, bez opadów atmosferycznych. W okresie opadów atmosferycznych wykopy należy bezwzględnie zabezpieczyć przed napływem wód deszczowych poprzez zadaszenie i obwałowanie. - stopień zagęszczenia zasypu w wykopach po robotach kanalizacyjnych prowadzonych w pasie drogowym ul. Trybunalskiej i w terenach pozostałych Is= 1,0. Technologia zasypu wykopów po robotach kanalizacyjnych zgodnie z opracowaną i zatwierdzoną dokumentacją. - technologia układania przewodów kanalizacyjnych w wykopach z zastosowaniem metody Z-S zgodnie z opracowaną i zatwierdzoną dokumentacją projektową. - przy wykonywaniu przedmiotu zamówienia, Zamawiający zapewni pełnienie nadzoru archeologicznego – zgodnie z uzgodnieniem Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków z siedzibą w Przemyślu. - roboty prowadzić zgodnie z technologią opisaną w dokumentacji projektowej, szczegółowych specyfikacjach technicznych oraz warunkami technicznymi wykonawstwa i odbioru robót z rur z tworzyw sztucznych oraz zgodnie z instrukcją montażu producenta rur. Szczegółowy zakres robót oraz technologia wykonawstwa oraz warunki odbioru zawarte są w dokumentacji projektowej pn. „Projekt budowlany przebudowy sieci kanalizacji ogólnospławnej wraz z przyłączami w ul. Trybunalskiej w Jarosławiu, Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia – sieć kanalizacji ogólnospławnej w ul. Trybunalskiej w Jarosławiu, Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych – przebudowa sieci kanalizacyjnej z przyłączami w ul. Trybunalskiej w Jarosławiu, Przedmiar robót – przebudowa sieci kanalizacyjnej w ul. Trybunalskiej w Jarosławiu – branża sanitarna, Projekt tymczasowego oznakowania i zabezpieczenia robót na okres budowy kanalizacji ogólnospławnej w ul. Trybunalskiej w Jarosławiu, Techniczne badania podłoża gruntowego dla kanalizacji w ul. Trybunalskiej w Jarosławiu opracowanej przez Biuro Usług Projektowo – Sanitarnych inż. Ewa Nanuś, ul. Opalińskiego 23/50, 37-700 Przemyśl a zatwierdzonej Decyzją Nr 746/2007 pozwolenia na budowę z dnia 15.01.2008r znak: AB.II-7351-883/07 wydaną przez Starostę Jarosławskiego. Przedmiot zamówienia obejmuje również : - zorganizowanie i utrzymanie zaplecza budowy, - przygotowanie i składanie po podpisaniu przez Zamawiającego wniosków o zajęcie pasa drogowego do Zarządcy ul. Trybunalskiej w Jarosławiu. Wykonawca zobowiązuje się do zgłoszenia z 3 dniowym wyprzedzeniem Właścicielom bądź Zarządcom działek wejścia w teren z robotami. W przypadku żądania przez właściciela działki odszkodowania, Wykonawca odwrotnie powiadomi o zaistniałym fakcie Zamawiającego w celu dokonania wizji w terenie przez biegłego do spraw wycen oraz wstępnego oszacowania szkód. Po zakończeniu robót w obecności właściciela bądź zarządcy działki, Wykonawcy, Inspektora Nadzoru oraz biegłego do spraw wycen zostanie spisany protokół szkód stanowiący podstawę do wypłacenia odszkodowania. Po zakończeniu robót Wykonawca jest zobowiązany do spisania protokołu z Właścicielami bądź Zarządcami działek o przywróceniu terenu po robotach do stanu poprzedniego. W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi również wytyczenie trasy sieci kanalizacji ogólnospławnej, wykonanie inwentaryzacji powykonawczej oraz przekazanie Zamawiającemu materiałów końcowych obejmujących dokumentacje geodezyjną wraz ze szkicami uzgodnionych przez inspektora nadzoru i kierownika budowy. Zlecenie obsługi geodezyjnej będzie obciążać Wykonawcę. Zgodę na zajęcia pasa drogowego ulicy Trybunalskiej dla wykonania kanalizacji ogólnospławnej w pasie drogowym będzie załatwiał Wykonawca z upoważnienia Zamawiającego (przygotowywał i składał wnioski) po wcześniejszym uzgodnieniu terminów zajęcia z Zamawiającym. Opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz decyzje formalno-prawne ponosił będzie Zamawiający. Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest do spisania protokołu o przywróceniu terenu działek i pasa drogowego ul. Trybunalskiej po robotach związanych z budową sieci kanalizacji ogólnospławnej do stanu poprzedniego. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: Kryterium oceny ofert jest najniższa cena. Znaczenie kryterium - 100 %. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert: Ofertę należało złożyć w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w Jarosławiu Sp. z o.o., 37-500 Jarosław, ul. Tarnowskiego 28, w sekretariacie – pokój 102 do dnia 04.05.2010r do godz. 10.00. Do terminu otwarcia ofert złożono jedną ofertę. Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 04.05.2010r o godz.10.30 w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w Jarosławiu Sp. z o.o., 37-500 Jarosław, ul. Tarnowskiego 28 , w świetlicy – pokój 104 . Nazwa i adres Wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Nazwa: „WODO-GAZ” Józef Słota, Adres pocztowy: Miejscowość: Przeworsk Kod pocztowy: 37-200 Ulica: Krakowska 23 Województwo: podkarpackie Umowę o udzielenie zamówienia zawarto 21.05.2010r. Uzasadnienie wyboru Wykonawcy: Wybrana oferta złożona przez WODO-GAZ Józef Słota, 37-200 Przeworsk, ul. Krakowska 23 za cenę 383477,51,- zł brutto okazała się ofertą najkorzystniejszą w świetle przyjętych dla przedmiotowego postępowania kryteriów tj. uzyskała największą ilość punktów, ponieważ jej cena była najniższa.  

zamówienie na:

Przebudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ul. Kraszewskiego w Jarosławiu

zamawiający: PWiK Jarosław Sp. z o.o.
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: DTe-341-71/10
wartość: poniżej 4 844 999,99
termin składania ofert: 29 marca 2010  10:00
wynik postępowania: DTe-341-71/10 Jarosław, dnia 07.04.2010r ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w oparciu o Regulamin udzielania zamówień sektorowych przez PWiK Jarosław Sp. z o.o. w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 4 844 999,99 EURO na realizację inwestycji „Przebudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ul. Kraszewskiego w Jarosławiu”. Na podstawie art. 48 ust. 6 pkt. 1 Regulaminu udzielania zamówień sektorowych przez PWiK Jarosław Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Jarosławiu Sp. z o.o. 37-500 Jarosław, ul. Tarnowskiego 28, informuje, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 4 844 999,99,- EURO ogłoszonego w dniu 10.03.2010r. na tablicy ogłoszeń PWiK Jarosław Sp. z o.o. oraz na stronie internetowej www.pwik-jaroslaw.pl na realizację inwestycji pn.: „Przebudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ul. Kraszewskiego w Jarosławiu”, Komisja Przetargowa, powołana przez Prezesa Zarządu PWiK Jarosław Sp. z o.o., zaproponowała jako najkorzystniejszą w świetle przyjętego w SIWZ kryterium, ofertę Nr 1 złożoną przez „WODO-GAZ” Józef Słota, 37-200 Przeworsk, ul. Krakowska 23, w której zaoferowano cenę 657588,59- zł brutto i terminem realizacji 12.08.2010r., którą to propozycję Kierownik Zamawiającego zatwierdził. Wybrana oferta okazała się ofertą najkorzystniejszą w świetle przyjętych dla przedmiotowego postępowania kryteriów tj. uzyskała najniższą cenę. W postępowaniu o udzielenie zamówienia na realizację inwestycji jw. oferty złożyli następujący Wykonawcy : Oferta Nr 1 – „WODO - GAZ” Józef Słota, ul. Krakowska 23, 37-200 Przeworsk; Oferta Nr 2- Usługowy Zakład Wodno Kanal. C.O. i Gaz Roman Szul, 37-200 Przeworsk, Rozbórz 381; Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert : Oferta Nr 1; Liczba pkt w kryterium :cena oferty –400; Punkty razem – 400; Oferta Nr 2; Liczba pkt w kryterium :cena oferty –261,44; Punkty razem –261,44 ; W przedmiotowym postępowaniu ustalone było jedno kryterium oceny ofert – cena oferty- waga kryterium 100 %.  

zamówienie na:

Wykonywanie dostaw paliw płynnych do pojazdów PWiK Jarosław Sp. z o.o. w 2010r.

zamawiający: PWiK Jarosław Sp. z o.o.
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: DTe-341-57/10
wartość: Do 386999,99 euro
termin składania ofert: 24 lutego 2010  10:00
wynik postępowania: DTe-341-57/10 Jarosław, dnia 12 marca 2010r. Ogłoszenie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Jarosławiu Sp. z o.o., ul. Jana Tarnowskiego 28 37-500 Jarosław, informuje, że w wyniku przeprowadzenia przetargu nieograniczonego, ogłoszonego w dniu 10-02-2010r. na tablicy ogłoszeń PWiK Jarosław Sp. z o.o. oraz na stronie internetowej www.pwik-jaroslaw.pl na „Wykonywanie dostaw paliw płynnych do pojazdów PWiK Jarosław Sp. z o.o. w 2010r.”, Komisja Przetargowa, powołana przez Prezesa Zarządu PWiK Jarosław Sp. z o.o., zaproponowała, jako najkorzystniejszą w świetle przyjętego w SIWZ kryterium, ofertę złożoną przez Statoil Poland Sp. z o.o., ul. Puławska 86 02-603 Warszawa i Statoil International Card Center AB, Torkel Knutssonsgatan 24 S-118 88 Stockholm, za cenę 198110, 00 brutto, tj. z podatkiem VAT 22%, którą to propozycję Kierownik Zamawiającego zatwierdził. W postępowaniu o udzielenie zamówienia na realizację dostaw jw. oferty złożyli następujący Wykonawcy: Oferta nr 1 – Statoil Poland Sp. z o.o., ul. Puławska 86 02-603 Warszawa i Statoil International Card Center AB, Torkel Knutssonsgatan 24 S-118 88 Stockholm. Oferta nr 2 – Fundacja Pomocy Edukacyjnej dla Młodzieży im. Heleny i Tadeusza Zielińskich w Jarosławiu, Ul. Z. Zielińskiego 4 37-500 Jarosław. Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert: Oferta Nr 1 - Liczba pkt. w kryterium: cena oferty – 250; Liczba pkt. w kryterium: stały upust cenowy – 0. Punkty razem – 250.  

zamówienie na:

"Wykonanie dostawy koparko-ładowarki na podstawie umowy leasingu operacyjnego".

zamawiający: PWiK Jarosław Sp. z o.o.
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: DTe-341-7-4/10
wartość: Do 386999,99 euro
termin składania ofert: 12 lutego 2010  10:00
wynik postępowania: DTe-341-7/10 Jarosław, dnia 16 lutego 2010r. Ogłoszenie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Jarosławiu Sp. z o.o., 37-500 Jarosław ul. Jana Tarnowskiego 28, informuje, że w wyniku przeprowadzenia przetargu nieograniczonego, ogłoszonego w dniu 29-01-2010r. na tablicy ogłoszeń PWiK Jarosław Sp. z o.o. oraz na stronie internetowej www.pwik-jaroslaw.pl na „Wykonanie dostawy koparko-ładowarki na podstawie umowy leasingu operacyjnego”, Komisja Przetargowa, powołana przez Prezesa Zarządu PWiK Jarosław Sp. z o.o., zaproponowała, jako najkorzystniejszą w świetle przyjętego w SIWZ kryterium, ofertę złożoną przez Konsorcjum firm – Europejski Fundusz Leasingowy S.A., Pl. Orląt Lwowskich 1 53-605 Wrocław i Interhandler Sp. z o.o., ul. Wapienna 6 87-100 Toruń, którego liderem jest Europejski Fundusz Leasingowy S.A., za cenę 337549, 42zł brutto, tj. z podatkiem VAT 22%, którą to propozycję Kierownik Zamawiającego zatwierdził. W postępowaniu o udzielenie zamówienia na realizację dostawy jw. oferty złożyli następujący Wykonawcy: Oferta nr 1 – Konsorcjum firm – Europejski Fundusz Leasingowy S.A., Pl. Orląt Lwowskich 1 53-605 Wrocław i Interhandler Sp. z o.o., ul. Wapienna 6 87-100 Toruń, którego liderem jest Europejski Fundusz Leasingowy S.A. Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert: Oferta Nr 1 - Liczba pkt. w kryterium: cena oferty – 500; Punkty razem – 500.  

zamówienie na:

"Wykonywanie dostaw paliw płynnych do pojazdów PWiK Jarosław Sp. z o.o. w 2010r.".

zamawiający: PWiK Jarosław Sp. z o.o.
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: DTe-341-8/10
wartość: Do 386 999,99 euro
termin składania ofert: 5 lutego 2010  10:00
wynik postępowania: Do dnia składania ofert tj. 05.02.2010 nie złożono żadnej oferty. 

zamówienie na:

"Wykonywanie dostaw materiałów do usuwania awarii wod.-kan. dla PWiK Jarosław Sp. z o.o. w 2010r."

zamawiający: PWiK Jarosław Sp. z o.o.
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: DTe-341-10/10
wartość: Do 411999,99 euro
termin składania ofert: 22 stycznia 2010  10:00
wynik postępowania: DTe-341-10-17/10 Jarosław, dnia 25 stycznia 2010r. Ogłoszenie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Jarosławiu Sp. z o.o., 37-500 Jarosław ul. Jana Tarnowskiego 28, informuje, że w wyniku przeprowadzenia przetargu nieograniczonego, ogłoszonego w dniu 11-01-2010r. na tablicy ogłoszeń PWiK Jarosław Sp. z o.o. oraz na stronie internetowej www.pwik-jaroslaw.pl na „Wykonywanie dostaw materiałów do usuwania awarii wod.-kan. dla PWiK Jarosław Sp. z o.o. w 2010r.”, Komisja Przetargowa, powołana przez Prezesa Zarządu PWiK Jarosław Sp. z o.o., zaproponowała, jako najkorzystniejszą w świetle przyjętego w SIWZ kryterium, ofertę złożoną przez Firma Usługowo-Handlowa ZTM Import-Eksport, Prałkowce 293 37-700 Przemyśl, za cenę 237555, 69zł brutto, tj. z podatkiem VAT 22%, którą to propozycję Kierownik Zamawiającego zatwierdził. W postępowaniu o udzielenie zamówienia na realizację dostaw jw. oferty złożyli następujący Wykonawcy: Oferta nr 1 – Firma Usługowo-Handlowa ZTM Import-Eksport, Prałkowce 293 37-700 Przemyśl; Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert: Oferta Nr 1 - Liczba pkt. w kryterium: cena oferty – 500; Punkty razem – 500.  

zamówienie na:

Wykonywanie dostaw wodnego roztworu chlorku poliglinu dla Działu Produkcji Wody PWiK Jarosław Sp. z o.o. w 2010r.

zamawiający: PWiK Jarosław Sp. z o.o.
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: DTe-341-115/09
wartość: Do 411999,99euro
termin składania ofert: 8 stycznia 2010  10:00
wynik postępowania: DTe-341-115-10/09/10 Jarosław, dnia 8 stycznia 2010r. Ogłoszenie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Jarosławiu Sp. z o.o., 37-500 Jarosław ul. Jana Tarnowskiego 28, informuje, że w wyniku przeprowadzenia przetargu nieograniczonego, ogłoszonego w dniu 29-12-2009r. na tablicy ogłoszeń PWiK Jarosław Sp. z o.o. oraz na stronie internetowej www.pwik-jaroslaw.pl na „Wykonywanie dostaw wodnego roztworu chlorku poliglinu dla Działu Produkcji Wody PWiK Jarosław Sp. z o.o. w 2010r.”, Komisja Przetargowa, powołana przez Prezesa Zarządu PWiK Jarosław Sp. z o.o., zaproponowała, jako najkorzystniejszą w świetle przyjętego w SIWZ kryterium, ofertę złożoną przez Kemipol Sp. z o.o., Ul. Kuźnicka 6 72-010 Police, za cenę 100650, 00zł brutto, tj. z podatkiem VAT 22%, którą to propozycję Kierownik Zamawiającego zatwierdził. W postępowaniu o udzielenie zamówienia na realizację dostaw jw. oferty złożyli następujący Wykonawcy: Oferta nr 1 – Kemipol Sp. z o.o., Ul. Kuźnicka 6 72-010 Police; Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert: Oferta Nr 1 - Liczba pkt. w kryterium: cena oferty – 400; Punkty razem – 400.  

Przetargi o pozycjach 1 - 15 (z 15)