Przetargi rozstrzygnięte z 2012 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 17 (z 17)zamówienie na:

"Wykonywanie dostaw związków chemicznych do procesów technologicznych uzdatniania wody".

zamawiający: PWiK Jarosław Sp. z o.o.
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: DTe-341-246/12
wartość: Nieprzekraczająca równowartość kwoty 399999,99euro
termin składania ofert: 14 grudnia 2012  10:00
wynik postępowania: DTe-341-246/12 Jarosław, dnia 17 grudnia 2012r. Ogłoszenie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Jarosławiu Sp. z o.o., Ul. Jana Tarnowskiego 28 37-500 Jarosław, jako Zamawiający informuje, że w wyniku przeprowadzenia przetargu nieograniczonego, ogłoszonego w dniu 30-11-2012r. na tablicy ogłoszeń PWiK Jarosław Sp. z o.o. oraz na stronie internetowej www.pwik-jaroslaw.pl na „Wykonywanie dostaw związków chemicznych do procesów technologicznych uzdatniania wody”, Komisja Przetargowa, powołana przez Prezesa Zarządu PWiK Jarosław Sp. z o.o., zaproponowała, jako najkorzystniejszą w świetle przyjętego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia kryterium, ofertę złożoną przez Brenntag Polska Sp. z o.o., Ul. Bema 21 47-224 Kędzierzyn-Koźle, za cenę 270551, 50zł brutto, tj. z podatkiem VAT 23%, którą to propozycję Kierownik Zamawiającego zatwierdził. W postępowaniu o udzielenie zamówienia na realizację dostaw jw. oferty złożyli następujący Wykonawcy: Oferta nr 1 – Brenntag Polska Sp. z o.o., Ul. Bema 21 47-224 Kędzierzyn-Koźle. Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert: Oferta Nr 1 - Liczba pkt. w kryterium: cena oferty – 500; Punkty razem – 500.  

zamówienie na:

"Wykonanie dostawy samochodu użytkowego, skrzyniowego z podwójną kabiną"

zamawiający: PWiK Jarosław Sp. z o.o.
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: DTe-341-237/12
wartość: Nieprzekraczająca równowartość kwoty 399999,99euro
termin składania ofert: 23 listopada 2012  10:00
wynik postępowania: DTe-341-237/12 Jarosław, dnia 23 listopada 2012r. Ogłoszenie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Jarosławiu Sp. z o.o., Ul. Jana Tarnowskiego 28 37-500 Jarosław, jako Zamawiający informuje, że w wyniku przeprowadzenia przetargu nieograniczonego ogłoszonego w dniu 16-11-2012r. na tablicy ogłoszeń PWiK Jarosław Sp. z o.o. oraz na stronie internetowej: www.pwik-jaroslaw.pl na „Wykonanie dostawy samochodu użytkowego, skrzyniowego z podwójną kabiną”, Komisja Przetargowa, powołana przez Prezesa Zarządu PWiK Jarosław Sp. z o.o. zaproponowała, jako najkorzystniejszą w świetle przyjętego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia kryterium, tj. z najniższą ceną, ofertę złożoną przez VW Autorud Stanisław Górski, Stanisław Sobiło Spółka jawna z siedzibą w Stalowej Woli Salon Sprzedaży w Rzeszowie ul. Lubelska 50E 35-233 Rzeszów za cenę 108855, 00zł brutto, tj. z podatkiem VAT 23%, którą to propozycję Kierownik Zamawiającego zatwierdził. W postępowaniu o udzielenie zamówienia na realizację dostawy jw. oferty złożyli następujący Wykonawcy: Oferta nr 1 – VW Autorud Stanisław Górski, Stanisław Sobiło Spółka jawna z siedzibą w Stalowej Woli Salon sprzedaży w Rzeszowie ul. Lubelska 50E 35-233 Rzeszów. Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert: Oferta Nr 1 – Liczba pkt. w kryterium: cena oferty – 300; Punkty razem – 300.  

zamówienie na:

Dostawę energii elektrycznej do Oczyszczalni Ścieków w Jarosławiu i Zakładu Uzdatniania Wody dla m. Jarosławia w Muninie w 2013 roku

zamawiający: PWiK Jarosław Sp. z o.o.
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: DTe-341-227/12
wartość: nieprzekraczającej wyr w zł równowartość kwoty 399 999,99 EURO
termin składania ofert: 6 listopada 2012  10:00
wynik postępowania: DTe-341-227/12 Jarosław, dnia 09.11.2012r ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w oparciu o Regulamin udzielania zamówień sektorowych przez PWiK Jarosław Sp. z o.o. w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 399 999,99 EURO na „Dostawę energii elektrycznej do Oczyszczalni ścieków w Jarosławiu i Zakładu Uzdatniania Wody dla m. Jarosławia w Muninie w 2013 roku”. Na podstawie art. 48 ust. 7 Regulaminu udzielania zamówień sektorowych przez PWiK Jarosław Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Jarosławiu Sp. z o.o. 37-500 Jarosław, ul. Tarnowskiego 28, informuje, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 399 999,99,- EURO ogłoszonego w dniu 25.10.2012r. na tablicy ogłoszeń PWiK Jarosław Sp. z o.o. oraz na stronie internetowej www.pwik-jaroslaw.pl na „Dostawę energii elektrycznej do Oczyszczalni ścieków w Jarosławiu i Zakładu Uzdatniania Wody dla m. Jarosławia w Muninie w 2013 roku”, Komisja Przetargowa, powołana przez Prezesa Zarządu PWiK Jarosław Sp. z o.o., zaproponowała jako najkorzystniejszą w świetle przyjętego w SIWZ kryterium, ofertę Nr 2 złożoną przez PGE Obrót S.A., ul. 8-go Marca 6, 35-959 Rzeszów PGE Obrót S.A. Oddział z siedzibą w Zamościu, 22-400 Zamość, ul. Koźmiana 1, w której zaoferowano cenę 896421,05,- zł brutto i terminem realizacji od dnia 01.01.2013r. do dnia 31.12.2013r., którą to propozycję Kierownik Zamawiającego zatwierdził. Wybrana oferta okazała się ofertą najkorzystniejszą w świetle przyjętych dla przedmiotowego postępowania kryteriów tj. uzyskała najniższą cenę. W postępowaniu o udzielenie zamówienia na realizację inwestycji jw. oferty złożyli następujący Wykonawcy : Oferta Nr 1 – RWE Polska Spółka Akcyjna Sprzedaż Energii, ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 41, 00-3471 Warszawa; Oferta Nr 2- PGE Obrót S.A., ul. 8-go Marca 6, 35-959 Rzeszów PGE Obrót S.A. Oddział z siedzibą w Zamościu, 22-400 Zamość, ul. Koźmiana 1; Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert : Oferta Nr 1; Liczba pkt w kryterium :cena oferty – 380,28; Punkty razem – 380,28; Oferta Nr 2; Liczba pkt w kryterium :cena oferty – 400; Punkty razem – 400; W przedmiotowym postępowaniu ustalone było jedno kryterium oceny ofert – cena oferty- waga kryterium 100 %.  

zamówienie na:

„Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w ul. Opolskiej, ul. Węgierskiej, Plac św. Michała w Jarosławiu”.

zamawiający: PWiK Jarosław Sp. z o.o.
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: DTe-341-213/12
wartość: nieprzekraczającej wyr w zł równowartość kwoty 4 999 999,99 EURO
termin składania ofert: 3 października 2012  11:00
wynik postępowania: DTe-341-213/12 Jarosław, dnia 10.10.2012r. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w oparciu o Regulamin udzielania zamówień sektorowych przez PWiK Jarosław Sp. z o.o. w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 4 999 999,99 EURO na realizację inwestycji „Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w ul. Opolskiej, ul. Węgierskiej, Plac Św. Michała w Jarosławiu”. Na podstawie § 48 ust. 7 Regulaminu udzielania zamówień sektorowych przez PWiK Jarosław Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Jarosławiu Sp. z o.o. 37-500 Jarosław, ul. Tarnowskiego 28, informuje, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 4 999 999,99,- EURO ogłoszonego w dniu 20.09.2012r. na tablicy ogłoszeń PWiK Jarosław Sp. z o.o. oraz na stronie internetowej www.pwik-jaroslaw.pl na realizację inwestycji pn.: „Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w ul. Opolskiej, ul. Węgierskiej, Plac Św. Michała w Jarosławiu”, Komisja Przetargowa, powołana przez Prezesa Zarządu PWiK Jarosław Sp. z o.o., zaproponowała jako najkorzystniejszą w świetle przyjętego w SIWZ kryterium, ofertę Nr 1 złożoną przez Firmę Handlowo –Usługowo-Produkcyjna „WIT-MAR” Mariusz Lis i Dorota Lis Spółka Jawna, ul. Podzamcze 33, 37-500 Jarosław, w której zaoferowano cenę 316110,50,- zł brutto i terminem realizacji 18.12.2012r., którą to propozycję Kierownik Zamawiającego zatwierdził. Wybrana oferta okazała się ofertą najkorzystniejszą w świetle przyjętych dla przedmiotowego postępowania kryteriów tj. uzyskała najniższą cenę a tym samym największą liczbę punktów. W postępowaniu o udzielenie zamówienia na realizację inwestycji jw. oferty złożyli następujący Wykonawcy : Oferta Nr 1 –Firma Handlowo –Usługowo-Produkcyjna „WIT-MAR” Mariusz Lis i Dorota Lis Spółka Jawna, ul. Podzamcze 33, 37-500 Jarosław Oferta Nr 2– „WODO - GAZ” Józef Słota, ul. Krakowska 23, 37-200 Przeworsk; Oferta Nr 3– „EKO-BUD” Dariusz Cynk, 37-200 Przeworsk, ul. Sobieskiego 46 Oferta Nr 4– Usługowy Zakład Wodno Kanal. C.O. i Gaz Roman Szul, 37-200 Przeworsk, Rozbórz 226 Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert : Oferta Nr 1; Liczba pkt w kryterium :cena oferty – 400; Punkty razem – 400; Oferta Nr 2; Liczba pkt w kryterium :cena oferty – 312,80; Punkty razem – 312,80; Oferta Nr 3; Liczba pkt w kryterium :cena oferty – 257,24; Punkty razem – 257,24; Oferta Nr 4; Liczba pkt w kryterium :cena oferty – 297,12; Punkty razem – 297,12; W przedmiotowym postępowaniu ustalone było jedno kryterium oceny ofert – cena oferty- waga kryterium 100 %.  

zamówienie na:

„Modernizacja rozdzielni średniego napięcia ZUW Górny w Muninie”.

zamawiający: PWiK Jarosław Sp. z o.o.
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: DTe-341-192/12
wartość: Nieprzekraczającej wyr w zł równowartość kwoty 4 999 999,99 euro
termin składania ofert: 3 października 2012  10:00
wynik postępowania: DTe-341-192/12 Jarosław, dnia 22.10.2012r ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w oparciu o Regulamin udzielania zamówień sektorowych przez PWiK Jarosław Sp. z o.o. w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 4 999 999,99 EURO na realizację inwestycji „Modernizacja rozdzielni średniego napięcia ZUW Górny w Muninie”. Na podstawie § 48 ust. 7 Regulaminu udzielania zamówień sektorowych przez PWiK Jarosław Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Jarosławiu Sp. z o.o. 37-500 Jarosław, ul. Tarnowskiego 28, informuje, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 4 999 999,99,- EURO ogłoszonego w dniu 14.09.2012r. na tablicy ogłoszeń PWiK Jarosław Sp. z o.o. oraz na stronie internetowej www.pwik-jaroslaw.pl na realizację inwestycji pn.: „Modernizacja rozdzielni średniego napięcia ZUW Górny w Muninie” , Komisja Przetargowa, powołana przez Prezesa Zarządu PWiK Jarosław Sp. z o.o., zaproponowała: 1. jako najkorzystniejszą w świetle przyjętego w SIWZ kryterium, ofertę Nr 3 złożoną przez Elektromontaż Lublin Sp. z o.o., ul. Diamentowa 1, 20-447 Lublin, w której zaoferowano cenę 466522,83-, zł brutto i terminem realizacji 15.02.2013r., którą to propozycję Kierownik Zamawiającego zatwierdził. Wybrana oferta okazała się ofertą najkorzystniejszą w świetle przyjętych dla przedmiotowego postępowania kryteriów. W postępowaniu o udzielenie zamówienia na realizację inwestycji jw. oferty złożyli następujący Wykonawcy : Oferta Nr 1 - ZPUE S.A., ul. Jędrzejowska 79c, 29-100 Włoszczowa Oferta Nr 2 – ELEKTRO-TECH BUD, 35-082 Rzeszów, ul. Zawiszy Czarnego 26a Oferta Nr 3 – Elektromontaż Lublin Sp. z o.o., ul. Diamentowa 1, 20-447 Lublin, Oferta Nr 4- Firma Wielobranżowa „Elektromontaż” Stanisław Studnicki, 23-400 Biłgoraj, ul. Modrzewiowa 14 Oferta Nr 5- Przedsiębiorstwo Robót Elektrycznych „ZRYW” Sp. z o.o. w Jarosławiu, 37-500 Jarosław, ul. Kruhel Pawłosiowski 14 Oferta Nr 6-BBW-PROJEKT Sp. z o.o., 39-200 Dębica, ul. Konarskiego 32 Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert : Oferta Nr 2; Liczba pkt w kryterium :cena oferty –371,90; Punkty razem – 371,90; Oferta Nr 3; Liczba pkt w kryterium :cena oferty – 500; Punkty razem – 500; Oferta Nr 5; Liczba pkt w kryterium :cena oferty – 405,40; Punkty razem – 405,40; Oferta Nr 6; Liczba pkt w kryterium :cena oferty – 461,95; Punkty razem – 461,95; W przedmiotowym postępowaniu ustalone było jedno kryterium oceny ofert – cena oferty- waga kryterium 100 %.  

zamówienie na:

„Wykonywanie dostaw wodnego roztworu polichlorku glinu”.

zamawiający: PWiK Jarosław Sp. z o.o.
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: DTe-341-207/12
wartość: nieprzekraczajaca wyraż. w zł równowartość kwoty 399 999,99 euro
termin składania ofert: 26 września 2012  10:00
wynik postępowania: DTe-341-207/12 Jarosław, 27 wrzesień 2012r. Ogłoszenie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Jarosławiu Sp. z o.o., Ul. Jana Tarnowskiego 28 37-500 Jarosław, jako Zamawiający informuje, że w wyniku przeprowadzenia przetargu nieograniczonego, ogłoszonego w dniu 14-09-2012r. na tablicy ogłoszeń PWiK Jarosław Sp. z o.o. oraz na stronie internetowej www.pwik-jaroslaw.pl na „Wykonywanie dostaw wodnego roztworu polichlorku glinu”, Komisja Przetargowa, powołana przez Prezesa Zarządu PWiK Jarosław Sp. z o.o., zaproponowała, jako najkorzystniejszą w świetle przyjętego w SIWZ kryterium, ofertę złożoną przez Kemipol Sp. z o.o., Ul. Kuźnicka 6 72-010 Police, za cenę 114 390,00zł brutto, tj. z podatkiem VAT 23%, którą to propozycję Kierownik Zamawiającego zatwierdził. W postępowaniu o udzielenie zamówienia na realizację dostaw jw. oferty złożyli następujący Wykonawcy: Oferta nr 1 – Kemipol Sp. z o.o., Ul. Kuźnicka 6, 72-010 Police. Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert: Oferta Nr 1 - Liczba pkt. w kryterium: cena oferty – 400; Punkty razem – 400.  

zamówienie na:

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie nieruchomości położonych w miejscowości Jarosław przy ul. Przemysłowej, ul. Chrobrego, ul. Pawłosiowskiej (w ramach II etapu budowy) oraz przy ul. Dominikańskiej.

zamawiający: PWiK Jarosław Sp. z o.o.
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: DTe-341-205/12
wartość: nieprzekraczającej wyr w zł równowartość kwoty 4 999 999,99 EURO
termin składania ofert: 24 września 2012  10:00
wynik postępowania: DTe-341-205/12 Jarosław, dnia 01.10.2012r. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w oparciu o Regulamin udzielania zamówień sektorowych przez PWiK Jarosław Sp. z o.o. w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 4 999 999,99 EURO na realizację inwestycji „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie nieruchomości położonych w miejscowości Jarosław przy ul. Przemysłowej, ul. Chrobrego, ul. Pawłosiowskiej (w ramach II etapu budowy) oraz przy ul. Dominikańskiej”. Na podstawie § 48 ust. 7 Regulaminu udzielania zamówień sektorowych przez PWiK Jarosław Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Jarosławiu Sp. z o.o. 37-500 Jarosław, ul. Tarnowskiego 28, informuje, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 4 999 999,99,- EURO ogłoszonego w dniu 05.09.2012r. na tablicy ogłoszeń PWiK Jarosław Sp. z o.o. oraz na stronie internetowej www.pwik-jaroslaw.pl na realizację inwestycji pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie nieruchomości położonych w miejscowości Jarosław przy ul. Przemysłowej, ul. Chrobrego, ul. Pawłosiowskiej (w ramach II etapu budowy) oraz przy ul. Dominikańskiej”, Komisja Przetargowa, powołana przez Prezesa Zarządu PWiK Jarosław Sp. z o.o., zaproponowała jako najkorzystniejszą w świetle przyjętego w SIWZ kryterium, ofertę Nr 2 złożoną przez „WODO-GAZ” Józef Słota, 37-200 Przeworsk, ul. Krakowska 23, w której zaoferowano cenę 1031636,15,- zł brutto i terminem realizacji 05.12.2013r., którą to propozycję Kierownik Zamawiającego zatwierdził. Wybrana oferta okazała się ofertą najkorzystniejszą w świetle przyjętych dla przedmiotowego postępowania kryteriów tj. uzyskała najniższą cenę a tym samym największą liczbę punktów. W postępowaniu o udzielenie zamówienia na realizację inwestycji jw. oferty złożyli następujący Wykonawcy : Oferta Nr 1– Usługowy Zakład Wod-Kan-Gaz Józef Lis, 37-200 Przeworsk, Gorliczyna 675 Oferta Nr 2 – „WODO - GAZ” Józef Słota, ul. Krakowska 23, 37-200 Przeworsk; Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert : Oferta Nr 1; Liczba pkt w kryterium :cena oferty – 388,92; Punkty razem – 388,92; Oferta Nr 2; Liczba pkt w kryterium :cena oferty – 400; Punkty razem – 400; W przedmiotowym postępowaniu ustalone było jedno kryterium oceny ofert – cena oferty- waga kryterium 100 %.  

zamówienie na:

Budowa kanalizacji w Jarosławiu w obrębie ulic St. Kopystyńskiego, T. Broniewskiego, W. Kielara, A. Fredry, Flisackiej, Wiśniowej, Na Blichu, Harlendera, Blichowej, Przygrodzie i budowa sieci wodociągowej w Jarosławiu w obrębie ulic: St. Kopystyńskiego, T. Broniewskiego, W. Kielara, A. Fredry, Flisackiej, Wiśniowej, Przygrodzie i Na Blichu.

zamawiający: PWiK Jarosław Sp. z o.o.
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: DTe-341-206/12
wartość: nieprzekraczającej wyr w zł równowartość kwoty 4 999 999,99 EURO
termin składania ofert: 24 września 2012  10:00
wynik postępowania: DTe-341-206/12 Jarosław, dnia 01.10.2012r. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w oparciu o Regulamin udzielania zamówień sektorowych przez PWiK Jarosław Sp. z o.o. w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 4 999 999,99 EURO na realizację inwestycji ”Budowa kanalizacji w Jarosławiu w obrębie ulic St. Kopystyńskiego, T. Broniewskiego, W. Kielara, A. Fredry, Flisackiej, Wiśniowej, Na Blichu, Harlendera, Blichowej, Przygrodzie i budowa sieci wodociągowej w Jarosławiu w obrębie ulic: St. Kopystyńskiego, T. Broniewskiego, W. Kielara, A. Fredry, Flisackiej, Wiśniowej, Przygrodzie i Na Blichu”. Na podstawie § 48 ust. 7 Regulaminu udzielania zamówień sektorowych przez PWiK Jarosław Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Jarosławiu Sp. z o.o. 37-500 Jarosław, ul. Tarnowskiego 28, informuje, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 4 999 999,99,- EURO ogłoszonego w dniu 07.09.2012r. na tablicy ogłoszeń PWiK Jarosław Sp. z o.o. oraz na stronie internetowej www.pwik-jaroslaw.pl na realizację inwestycji pn: ”Budowa kanalizacji w Jarosławiu w obrębie ulic St. Kopystyńskiego, T. Broniewskiego, W. Kielara, A. Fredry, Flisackiej, Wiśniowej, Na Blichu, Harlendera, Blichowej, Przygrodzie i budowa sieci wodociągowej w Jarosławiu w obrębie ulic: St. Kopystyńskiego, T. Broniewskiego, W. Kielara, A. Fredry, Flisackiej, Wiśniowej, Przygrodzie i Na Blichu”, Komisja Przetargowa, powołana przez Prezesa Zarządu PWiK Jarosław Sp. z o.o., zaproponowała jako najkorzystniejszą w świetle przyjętego w SIWZ kryterium, ofertę Nr 1 złożoną przez „WODO-GAZ” Józef Słota, 37-200 Przeworsk, ul. Krakowska 23, w której zaoferowano cenę 2669370,35,- zł brutto i terminem realizacji 25.06.2014r., którą to propozycję Kierownik Zamawiającego zatwierdził. Wybrana oferta okazała się ofertą najkorzystniejszą w świetle przyjętych dla przedmiotowego postępowania kryteriów. W postępowaniu o udzielenie zamówienia na realizację inwestycji jw. oferty złożyli następujący Wykonawcy : Oferta Nr 1 – „WODO - GAZ” Józef Słota, ul. Krakowska 23, 37-200 Przeworsk; Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert : Oferta Nr 1; Liczba pkt w kryterium :cena oferty – 400; Punkty razem – 400; W przedmiotowym postępowaniu ustalone było jedno kryterium oceny ofert – cena oferty- waga kryterium 100 %.  

zamówienie na:

Budowa kabla światłowodowego relacji: Jarosław Budynek biurowy przy ul. Tarnowskiego 28 do ZUW dla m. Jarosławia w Muninie przy ul. Wodnej 15

zamawiający: PWiK Jarosław Sp. z o.o.
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: DTe-341-172/12
wartość: Nieprzekraczającej wyr w zł równowartość kwoty 4 999 999,99 euro
termin składania ofert: 30 sierpnia 2012  10:00
wynik postępowania: DTe-341-172/12 Jarosław, dnia 13.09.2012r ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w oparciu o Regulamin udzielania zamówień sektorowych przez PWiK Jarosław Sp. z o.o. w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 4 999 999,99 EURO na realizację inwestycji „Budowa kabla światłowodowego relacji: Jarosław Budynek biurowy przy ul. Tarnowskiego 28 do ZUW dla m. Jarosławia w Muninie przy ul. Wodnej 15”. Na podstawie § 48 ust. 7 Regulaminu udzielania zamówień sektorowych przez PWiK Jarosław Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Jarosławiu Sp. z o.o. 37-500 Jarosław, ul. Tarnowskiego 28, informuje, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 4 999 999,99,- EURO ogłoszonego w dniu 20.08.2011r. na tablicy ogłoszeń PWiK Jarosław Sp. z o.o. oraz na stronie internetowej www.pwik-jaroslaw.pl na realizację inwestycji pn.: „Budowa kabla światłowodowego relacji: Jarosław Budynek biurowy przy ul. Tarnowskiego 28 do ZUW dla m. Jarosławia w Muninie przy ul. Wodnej 15” , Komisja Przetargowa, powołana przez Prezesa Zarządu PWiK Jarosław Sp. z o.o., zaproponowała: 1. jako najkorzystniejszą w świetle przyjętego w SIWZ kryterium, ofertę Nr 1 złożoną przez ELTEL Networks S.A., ul. Kaliska 21, 61-131 Poznań, w której zaoferowano cenę 155219,97-, zł brutto i terminem realizacji 31.10.2012r., którą to propozycję Kierownik Zamawiającego zatwierdził. Wybrana oferta okazała się ofertą najkorzystniejszą w świetle przyjętych dla przedmiotowego postępowania kryteriów. W postępowaniu o udzielenie zamówienia na realizację inwestycji jw. oferty złożyli następujący Wykonawcy : Oferta Nr 1 - ELTEL Networks S.A., ul. Kaliska 21, 61-131 Poznań, Oferta Nr 2 – TELEKTRIM S.A., ul. Chemiczna 15, 22-100 Chełm, Oferta Nr 3 – ELEKTROMEG Sp. z o.o., ul. Towarowa 11, 33-100 Tarnów. Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert : Oferta Nr 1; Liczba pkt w kryterium :cena oferty – 300; Punkty razem – 300; W przedmiotowym postępowaniu ustalone było jedno kryterium oceny ofert – cena oferty- waga kryterium 100 %.  

zamówienie na:

"Zaprojektowanie, dostawa, montaż i serwis urządzenia UV w budynku filtrów piaskowych ZUW dla m. Jarosławia w Muninie”.

zamawiający: PWiK Jarosław Sp. z o.o.
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: DTe-341-163/12
wartość: nieprzekraczającej wyr w zł równowartość kwoty 4 999 999,99 EURO
termin składania ofert: 20 lipca 2012  10:00
wynik postępowania: DTe-341-163/12 Jarosław, dnia 30.07.2012r. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w oparciu o Regulamin udzielania zamówień sektorowych przez PWiK Jarosław Sp. z o.o. w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 4 999 999,99 EURO na realizację inwestycji „Zaprojektowanie, dostawa, montaż i serwis urządzenia UV w budynku filtrów piaskowych ZUW dla m. Jarosławia w Muninie”. Na podstawie § 48 ust.7 Regulaminu udzielania zamówień sektorowych przez PWiK Jarosław Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Jarosławiu Sp. z o.o. 37-500 Jarosław, ul. Tarnowskiego 28, informuje, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 4 999 999,99,- EURO ogłoszonego w dniu 05.07.2012r. na tablicy ogłoszeń PWiK Jarosław Sp. z o.o. oraz na stronie internetowej www.pwik-jaroslaw.pl na realizację inwestycji pn.: „Zaprojektowanie, dostawa, montaż i serwis urządzenia UV w budynku filtrów piaskowych ZUW dla m. Jarosławia w Muninie”, Komisja Przetargowa, powołana przez Prezesa Zarządu PWiK Jarosław Sp. z o.o., zaproponowała jako najkorzystniejszą w świetle przyjętego w SIWZ kryterium, ofertę Nr 1 złożoną przez PROBIKO-AQUA Sp. z o.o., ul. Paderewskiego 38A, 62-020 Swarzędz, w której zaoferowano cenę 268140,- zł brutto i terminem realizacji 14 tygodni od dnia podpisania umowy, którą to propozycję Kierownik Zamawiającego zatwierdził. Wybrana oferta okazała się ofertą najkorzystniejszą w świetle przyjętych dla przedmiotowego postępowania kryteriów tj. uzyskała najniższą cenę a tym samym największą liczbę punktów. W postępowaniu o udzielenie zamówienia na realizację inwestycji jw. oferty złożyli następujący Wykonawcy : Oferta Nr 1 – PROBIKO-AQUA Sp. z o.o., ul. Paderewskiego 38A, 62-020 Swarzędz, Oferta Nr 2 – Konsorcjum: Lider: AQUA SEEN Sp. z o.o., ul. Siennicka 29, 04-394 Warszawa Członek Konsorcjum: SEEN Technologie Sp. z o.o., ul. Siennicka 29, 04-394 Warszawa Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert : Oferta Nr 1; Liczba pkt w kryterium :cena oferty – 500; Punkty razem – 500; Oferta Nr 2; Liczba pkt w kryterium :cena oferty –486,6; Punkty razem – 486,6; W przedmiotowym postępowaniu ustalone było jedno kryterium oceny ofert – cena oferty- waga kryterium 100 %.  

zamówienie na:

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami przy ul. Przemysłowej, ul. Chrobrego, ul. Pawłosiowskiej. Kanalizacja na odcinku ul. Pawłosiowskiej wraz z przekroczeniem linii kolejowej Kraków – Medyka oraz na odcinku ul. Chrobrego.

zamawiający: PWiK Jarosław Sp. z o.o.
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: DTe-341-117/12
wartość: nieprzekraczającej wyr w zł równowartość kwoty 4 999 999,99 EURO
termin składania ofert: 21 maja 2012  10:00
wynik postępowania: DTe-341-117/12 Jarosław, dnia 30.05.2012r. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w oparciu o Regulamin udzielania zamówień sektorowych przez PWiK Jarosław Sp. z o.o. w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 4 999 999,99 EURO na realizację inwestycji „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami przy ul. Przemysłowej, ul. Chrobrego, ul. Pawłosiowskiej. Kanalizacja na odcinku ul. Pawłosiowskiej wraz z przekroczeniem linii kolejowej Kraków – Medyka oraz na odcinku ul. Chrobrego”. Na podstawie § 48 ust. 7 Regulaminu udzielania zamówień sektorowych przez PWiK Jarosław Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Jarosławiu Sp. z o.o. 37-500 Jarosław, ul. Tarnowskiego 28, informuje, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 4 999 999,99,- EURO ogłoszonego w dniu 30.04.2012r. na tablicy ogłoszeń PWiK Jarosław Sp. z o.o. oraz na stronie internetowej www.pwik-jaroslaw.pl na realizację inwestycji pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami przy ul. Przemysłowej, ul. Chrobrego, ul. Pawłosiowskiej. Kanalizacja na odcinku ul. Pawłosiowskiej wraz z przekroczeniem linii kolejowej Kraków – Medyka oraz na odcinku ul. Chrobrego”, Komisja Przetargowa, powołana przez Prezesa Zarządu PWiK Jarosław Sp. z o.o., zaproponowała jako najkorzystniejszą w świetle przyjętego w SIWZ kryterium, ofertę Nr 1 złożoną przez „WODO-GAZ” Józef Słota, 37-200 Przeworsk, ul. Krakowska 23, w której zaoferowano cenę 329 005,89,- zł brutto i terminem realizacji 31.10.2012r., którą to propozycję Kierownik Zamawiającego zatwierdził. Wybrana oferta okazała się ofertą najkorzystniejszą w świetle przyjętych dla przedmiotowego postępowania kryteriów tj. uzyskała najniższą cenę a tym samym największą liczbę punktów. W postępowaniu o udzielenie zamówienia na realizację inwestycji jw. oferty złożyli następujący Wykonawcy : Oferta Nr 1 – „WODO - GAZ” Józef Słota, ul. Krakowska 23, 37-200 Przeworsk; Oferta Nr 2 – Firma Handlowo –Usługowo-Produkcyjna „WIT-MAR” M. Lis i D. Lis Spółka Jawna, ul. Podzamcze 33, 37-500 Jarosław Oferta Nr 3– SANITEX Sp. z o.o. 37-204 Tryńcza 120; Oferta Nr 4– Usługowy Zakład Wodno Kanal. C.O. i Gaz Roman Szul, 37-200 Przeworsk, Rozbórz 226 Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert : Oferta Nr 1; Liczba pkt w kryterium :cena oferty – 500; Punkty razem – 500; Oferta Nr 2; Liczba pkt w kryterium :cena oferty – 282,4; Punkty razem – 282,4; Oferta Nr 3; Liczba pkt w kryterium :cena oferty – 281,7; Punkty razem – 281,7; Oferta Nr 4; Liczba pkt w kryterium :cena oferty – 431,45; Punkty razem – 431,45; W przedmiotowym postępowaniu ustalone było jedno kryterium oceny ofert – cena oferty- waga kryterium 100 %.  

zamówienie na:

„Przebudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami do budynków przy ul. Jana III Sobieskiego, ul. Cerkiewnej, ul. Przyrynek, ul. Ludkiewicza w Jarosławiu”.

zamawiający: PWiK Jarosław Sp. z o.o.
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: DTe-341-85/12
wartość: nieprzekraczającej wyr w zł równowartość kwoty 4 999 999,99 EURO
termin składania ofert: 30 marca 2012  10:00
wynik postępowania: DTe-341-85/12 Jarosław, dnia 13.04.2012r. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w oparciu o Regulamin udzielania zamówień sektorowych przez PWiK Jarosław Sp. z o.o. w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 4 999 999,99 EURO na realizację inwestycji „Przebudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami do budynków przy ul. Jana III Sobieskiego, ul. Cerkiewnej, ul. Przyrynek, ul. Ludkiewicza w Jarosławiu”. Na podstawie § 48 ust. 7 Regulaminu udzielania zamówień sektorowych przez PWiK Jarosław Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Jarosławiu Sp. z o.o. 37-500 Jarosław, ul. Tarnowskiego 28, informuje, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 4 999 999,99,- EURO ogłoszonego w dniu 09.03.2012r. na tablicy ogłoszeń PWiK Jarosław Sp. z o.o. oraz na stronie internetowej www.pwik-jaroslaw.pl na realizację inwestycji pn.: „Przebudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami do budynków przy ul. Jana III Sobieskiego, ul. Cerkiewnej, ul. Przyrynek, ul. Ludkiewicza w Jarosławiu”, Komisja Przetargowa, powołana przez Prezesa Zarządu PWiK Jarosław Sp. z o.o., zaproponowała jako najkorzystniejszą w świetle przyjętego w SIWZ kryterium, ofertę Nr 4 złożoną przez „Usługowy Zakład Wodno Kanal. C.O. i Gaz Roman Szul 37-200 Przeworsk Rozbórz 226, w której zaoferowano cenę 283 690,28,- zł brutto i terminem realizacji 19.10.2012r., którą to propozycję Kierownik Zamawiającego zatwierdził. Wybrana oferta okazała się ofertą najkorzystniejszą w świetle przyjętych dla przedmiotowego postępowania kryteriów tj. uzyskała najniższą cenę a tym samym największą liczbę punktów. W postępowaniu o udzielenie zamówienia na realizację inwestycji jw. oferty złożyli następujący Wykonawcy : Oferta Nr 1 – Przedsiębiorstwo „FORTIS” Mariusz Głowik, 35-333 Rzeszów, ul. Wąsacza 8 Oferta Nr 2 –Firma Handlowo –Usługowo-Produkcyjna „WIT-MAR” M. Lis i D. Lis Spółka Jawna, ul. Podzamcze 33, 37-500 Jarosław Oferta Nr 3– „WODO - GAZ” Józef Słota, ul. Krakowska 23, 37-200 Przeworsk; Oferta Nr 4– Usługowy Zakład Wodno Kanal. C.O. i Gaz Roman Szul, 37-200 Przeworsk, Rozbórz 226 Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert : Oferta Nr 1; Liczba pkt w kryterium :cena oferty – 266,2; Punkty razem – 266,2; Oferta Nr 2; Liczba pkt w kryterium :cena oferty –477; Punkty razem – 477; Oferta Nr 3; Liczba pkt w kryterium :cena oferty –229,35; Punkty razem – 229,35; Oferta Nr 4; Liczba pkt w kryterium :cena oferty –500; Punkty razem – 500; W przedmiotowym postępowaniu ustalone było jedno kryterium oceny ofert – cena oferty- waga kryterium 100 %.  

zamówienie na:

"Wykonywanie dostaw związków chemicznych do procesów technologicznych uzdatniania wody w 2012r."

zamawiający: PWiK Jarosław Sp. z o.o.
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: DTe-341-83/12
wartość: Do 399999,99euro
termin składania ofert: 12 marca 2012  10:00
wynik postępowania: DTe-341-83/12 Jarosław, dnia 12 marca 2012r. Ogłoszenie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Jarosławiu Sp. z o.o., Ul. Jana Tarnowskiego 28 37-500 Jarosław, jako Zamawiający informuje, że w wyniku przeprowadzenia przetargu nieograniczonego, ogłoszonego w dniu 02-03-2012r. na tablicy ogłoszeń PWiK Jarosław Sp. z o.o. oraz na stronie internetowej www.pwik-jaroslaw.pl na „Wykonywanie dostaw związków chemicznych do procesów technologicznych uzdatniania wody w 2012r.”, Komisja Przetargowa, powołana przez Prezesa Zarządu PWiK Jarosław Sp. z o.o. zaproponowała, jako najkorzystniejszą w świetle przyjętego w SIWZ kryterium, ofertę złożoną przez Brenntag Polska Sp. z o.o., Ul. Bema 21 47-224 Kędzierzyn-Koźle, za cenę 62840, 00zł brutto, tj. z podatkiem VAT 23%, którą to propozycję Kierownik Zamawiającego zatwierdził. W postępowaniu o udzielenie zamówienia na realizację dostaw jw. oferty złożyli następujący Wykonawcy: Oferta nr 1 – Brenntag Polska Sp. z o.o., Ul. Bema 21 47-224 Kędzierzyn-Koźle. Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert: Oferta Nr 1 - Liczba pkt. w kryterium: cena oferty – 500; Punkty razem – 500.  

zamówienie na:

"Wykonywanie dostaw materiałów do usuwania awarii wod.-kan. w 2012r."

zamawiający: PWiK Jarosław Sp. z o.o.
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: DTe-341-43/12
wartość: Do 399 999,99 euro
termin składania ofert: 3 lutego 2012  12:00
wynik postępowania: DTe-341-43/12 Jarosław, dnia 6 lutego 2012r. Ogłoszenie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Jarosławiu Sp. z o.o. Ul. Jana Tarnowskiego 28 37-500 Jarosław, jako Zamawiający informuje, że w wyniku przeprowadzenia przetargu nieograniczonego ogłoszonego w dniu 27-01-2012r. na tablicy ogłoszeń PWiK Jarosław Sp. z o.o. oraz na stronie internetowej www.pwik-jaroslaw.pl na „Wykonywanie dostaw materiałów do usuwania awarii wod.-kan. w 2012r.”, Komisja Przetargowa powołana przez Prezesa Zarządu PWiK Jarosław Sp. z o.o. zaproponowała, jako najkorzystniejszą w świetle przyjętego w SIWZ kryterium, ofertę złożoną przez Firma Usługowo-Handlowa ZTM Import-Eksport, Prałkowce 293 37-700 Przemyśl, za cenę 269990, 62zł brutto, tj. z podatkiem VAT 23%, którą to propozycję Kierownik Zamawiającego zatwierdził. W postępowaniu o udzielenie zamówienia na realizację dostaw jw. oferty złożyli następujący Wykonawcy: Oferta nr 1 – Firma Usługowo-Handlowa ZTM Import-Eksport, Prałkowce 293 37-700 Przemyśl. Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert: Oferta Nr 1 - Liczba pkt. w kryterium: cena oferty – 500; Punkty razem – 500.  

zamówienie na:

"Wykonywanie dostaw flokulantów dla Oczyszczalni Ścieków w 2012r."

zamawiający: PWiK Jarosław Sp. z o.o.
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: DTe-341-42/12
wartość: Do 399999,99euro
termin składania ofert: 3 lutego 2012  10:00
wynik postępowania: DTe-341-42/12 Jarosław, dnia 6 lutego 2012r. Ogłoszenie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Jarosławiu Sp. z o.o., Ul. Jana Tarnowskiego 28 37-500 Jarosław, jako Zamawiający informuje, że w wyniku przeprowadzenia przetargu nieograniczonego ogłoszonego w dniu 27-01-2012r. na tablicy ogłoszeń PWiK Jarosław Sp. z o.o. oraz na stronie internetowej www.pwik-jaroslaw.pl na „Wykonywanie dostaw flokulantów dla Oczyszczalni Ścieków w 2012r.”, Komisja Przetargowa, powołana przez Prezesa Zarządu PWiK Jarosław Sp. z o.o., zaproponowała, jako najkorzystniejszą w świetle przyjętego w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia kryterium, tj. z najniższą ceną, ofertę złożoną przez Węglo-Stal PPHU Waldemar Biskupek ul. Chorzowska 44B 44-100 Gliwice za cenę 131487, 00zł brutto, tj. z podatkiem VAT 23%, którą to propozycję Kierownik Zamawiającego zatwierdził. W postępowaniu o udzielenie zamówienia na realizację dostaw jw. oferty złożyli następujący Wykonawcy: Oferta nr 1 – Korona JV Sp. z o.o., Ul. Przy Bażantarni 11 02-793 Warszawa; Oferta nr 2 – Węglo-Stal PPHU Waldemar Biskupek ul. Chorzowska 44B 44-100 Gliwice; Oferta nr 3 – Klimapol Sp. z o.o., Dąbrowica 127c 21-002 Jastków; Oferta nr 4 – Brenntag Polska Sp. z o.o., ul. Bema 21 47-224 Kędzierzyn Koźle Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert: Oferta Nr 1 – Liczba pkt. w kryterium: cena oferty – 441; Punkty razem – 441; Oferta Nr 2 – Liczba pkt. w kryterium: cena oferty – 500; Punkty razem – 500; Oferta nr 3 – Liczba pkt. w kryterium: cena oferty – 435,25; Punkty razem – 435,25; Oferta Nr 4 – Liczba pkt. w kryterium: cena oferty – 456,75; Punkty razem – 456,75  

zamówienie na:

"Wykonywanie dostaw wodnego roztworu polichlorku glinu w 2012r."

zamawiający: PWiK Jarosław Sp. z o.o.
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: DTe-341-23/12
wartość: Do 399 999,99 euro
termin składania ofert: 24 stycznia 2012  10:00
wynik postępowania: DTe-341-23/12 Jarosław, dnia 24 stycznia 2012r. Ogłoszenie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Jarosławiu Sp. z o.o., Ul. Jana Tarnowskiego 28 37-500 Jarosław, jako Zamawiający informuje, że w wyniku przeprowadzenia przetargu nieograniczonego, ogłoszonego w dniu 16-01-2012r. na tablicy ogłoszeń PWiK Jarosław Sp. z o.o. oraz na stronie internetowej www.pwik-jaroslaw.pl na „Wykonywanie dostaw wodnego roztworu polichlorku glinu w 2012r.”, Komisja Przetargowa, powołana przez Prezesa Zarządu PWiK Jarosław Sp. z o.o., zaproponowała, jako najkorzystniejszą w świetle przyjętego w SIWZ kryterium, ofertę złożoną przez Kemipol Sp. z o.o., Ul. Kuźnicka 6 72-010 Police, za cenę 110700, 00zł brutto, tj. z podatkiem VAT 23%, którą to propozycję Kierownik Zamawiającego zatwierdził. W postępowaniu o udzielenie zamówienia na realizację dostaw jw. oferty złożyli następujący Wykonawcy: Oferta nr 1 – Kemipol Sp. z o.o., Ul. Kuźnicka 6 72-010 Police. Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert: Oferta Nr 1 - Liczba pkt. w kryterium: cena oferty – 500; Punkty razem – 500.  

zamówienie na:

"Wykonywanie dostaw związków chemicznych do procesów technologicznych uzdatniania wody w 2012r."

zamawiający: PWiK Jarosław Sp. z o.o.
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: DTe-341-22/12
wartość: Do 399 999,99 euro
termin składania ofert: 23 stycznia 2012  10:00
wynik postępowania: DTe-341-22/12 Jarosław, dnia 23 stycznia 2012r. Ogłoszenie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Jarosławiu Sp. z o.o., Ul. Jana Tarnowskiego 28 37-500 Jarosław, jako Zamawiający informuje, że w wyniku przeprowadzenia przetargu nieograniczonego, ogłoszonego w dniu 16-01-2012r. na tablicy ogłoszeń PWiK Jarosław Sp. z o.o. oraz na stronie internetowej www.pwik-jaroslaw.pl na „Wykonywanie dostaw związków chemicznych do procesów technologicznych uzdatniania wody w 2012r.”, Komisja Przetargowa, powołana przez Prezesa Zarządu PWiK Jarosław Sp. z o.o., zaproponowała, jako najkorzystniejszą w świetle przyjętego w SIWZ kryterium, ofertę złożoną przez Brenntag Polska Sp. z o.o., Ul. Bema 21 47-224 Kędzierzyn-Koźle, za cenę 222600, 00zł brutto, tj. z podatkiem VAT 23%, którą to propozycję Kierownik Zamawiającego zatwierdził. W postępowaniu o udzielenie zamówienia na realizację dostaw jw. oferty złożyli następujący Wykonawcy: Oferta nr 1 – Brenntag Polska Sp. z o.o., Ul. Bema 21 47-224 Kędzierzyn-Koźle. Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert: Oferta Nr 1 - Liczba pkt. w kryterium: cena oferty – 500; Punkty razem – 500.  

Przetargi o pozycjach 1 - 17 (z 17)