Przetargi rozstrzygnięte z 2013 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 14 (z 14)zamówienie na:

"Wykonywanie dostaw energii elektrycznej do Oczyszczalni Ścieków w Jarosławiu i Zakładu Uzdatniania Wody dla m. Jarosławia w Muninie w 2014r."

zamawiający: PWiK Jarosław Sp. z o.o.
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: DTe-341-170/13
wartość: Nieprzekraczająca równowartość kwoty 399999,99euro
termin składania ofert: 22 października 2013  10:00
wynik postępowania: DTe-341-170/13 Jarosław, dnia 25 października 2013r. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty Dotyczy: „Wykonywanie dostaw energii elektrycznej do Oczyszczalni Ścieków w Jarosławiu i Zakładu Uzdatniania Wody dla m. Jarosławia w Muninie w 2014r.” Na podstawie § 48 Regulaminu Udzielania Zamówień Sektorowych przez PWiK Jarosław Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Jarosławiu Sp. z o.o., 37-500 Jarosław Ul. Jana Tarnowskiego 28, jako Zamawiający informuje, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 399.999,99euro ogłoszonego w dniu 08-10-2013r. na tablicy ogłoszeń PWiK Jarosław Sp. z o.o. oraz na stronie internetowej www.pwik-jaroslaw.pl na „Wykonywanie dostaw energii elektrycznej do Oczyszczalni Ścieków w Jarosławiu i Zakładu Uzdatniania Wody dla m. Jarosławia w Muninie w 2014r.”, Komisja Przetargowa, powołana przez Prezesa Zarządu PWiK Jarosław Sp. z o.o., zaproponowała, jako najkorzystniejszą w świetle przyjętego w SIWZ kryterium, ofertę Nr 3 złożoną przez RWE Polska Spółka Akcyjna, Ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 41, 00-347 Warszawa, w której zaoferowano cenę 755.622,21zł brutto i termin realizacji od dnia 01-01-2014r. do dnia 31-12-2014r., którą to propozycję Kierownik Zamawiającego zatwierdził. Wybrana oferta okazała się ofertą najkorzystniejszą w świetle przyjętych dla przedmiotowego postępowania kryteriów tj. uzyskała najniższą cenę, a tym samym największą ilość punktów. W postępowaniu o udzielenie przedmiotowego zamówienia oferty złożyli następujący Wykonawcy: Oferta nr 1 - PGE Obrót Spółka Akcyjna, ul. 8-go Marca 6, 35-959 Rzeszów, PGE Obrót Spółka Akcyjna Oddział z siedzibą w Zamościu, Ul. Koźmiana 1, 22-400 Zamość; Oferta nr 2 – CORRENTE Sp. z o.o., Ul. Konotopska 4, 05-850 Ożarów Mazowiecki; Oferta nr 3 – RWE Polska Spółka Akcyjna, Ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 41, 00-3471 Warszawa; Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert: Oferta Nr 1 - Liczba pkt. w kryterium: cena oferty – 492,55; Punkty razem – 492,55; Oferta Nr 2 - Liczba pkt. w kryterium: cena oferty – 471,60; Punkty razem – 471,60; Oferta Nr 3 - Liczba pkt. w kryterium: cena oferty – 500; Punkty razem – 500; W przedmiotowym postępowaniu ustalone było jedno kryterium oceny ofert – cena oferty- waga kryterium 100%.  

zamówienie na:

„Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w ul. Kraszewskiego w Jarosławiu od ul. Matejki do ul. Kilińskiego”.

zamawiający: PWiK Jarosław Sp. z o.o.
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: DTe-341-160/13
wartość: Nieprzekraczajacej wyr. w zł równowartość kwoty 4 999 999,99euro
termin składania ofert: 23 września 2013  10:00
wynik postępowania: DTe-341-160/13 Jarosław, dnia 27.09.2013r. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w oparciu o Regulamin udzielania zamówień sektorowych przez PWiK Jarosław Sp. z o.o. w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 4 999 999,99 EURO na realizację inwestycji „Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w ul. Kraszewskiego w Jarosławiu od ul. Matejki do ul. Kilińskiego”. Na podstawie § 48 ust.7 Regulaminu udzielania zamówień sektorowych przez PWiK Jarosław Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Jarosławiu Sp. z o.o. 37-500 Jarosław, ul. Tarnowskiego 28, informuje, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 4 999 999,99,- EURO ogłoszonego w dniu 10.09.2013r. na tablicy ogłoszeń PWiK Jarosław Sp. z o.o. oraz na stronie internetowej www.pwik-jaroslaw.pl na realizację inwestycji pn.: „Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w ul. Kraszewskiego w Jarosławiu od ul. Matejki do ul. Kilińskiego”, Komisja Przetargowa, powołana przez Prezesa Zarządu PWiK Jarosław Sp. z o.o., zaproponowała jako najkorzystniejszą w świetle przyjętego w SIWZ kryterium, ofertę Nr 2 złożoną przez „WODO GAZ” Józef Słota, ul. Krakowska 23, 37-200 Przeworsk,, którą to propozycję Kierownik Zamawiającego zatwierdził. Wybrana oferta okazała się ofertą najkorzystniejszą w świetle przyjętych dla przedmiotowego postępowania kryteriów tj. uzyskała najniższą cenę a tym samym największą liczbę punktów. W postępowaniu o udzielenie zamówienia na realizację inwestycji jw. oferty złożyli następujący Wykonawcy : Oferta Nr 1 – BPP – INŻ. Sp. z o.o., ul. Wróblewskiego 3, 37-500 Jarosław Oferta Nr 2– „WODO - GAZ” Józef Słota, ul. Krakowska 23, 37-200 Przeworsk; Oferta Nr 3– Usługowy Zakład Wodno Kanal. C.O. i Gaz Roman Szul, 37-200 Przeworsk, Rozbórz 226 Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert : Oferta Nr 2; Liczba p-kt w kryterium:cena oferty – 400; Punkty razem – 400; W przedmiotowym postępowaniu ustalone było jedno kryterium oceny ofert – cena oferty- waga kryterium 100 %.  

zamówienie na:

"Wzmocnienie nasypu pod korytem oraz remont dylatacji i likwidacja pęknięć żelbetowego koryta przelewu burzowego w Oczyszczalni Ścieków w Jarosławiu"

zamawiający: PWiK Jarosław Sp. z o.o.
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: DTe-341-142/13
wartość: Nieprzekraczajacej wyr. w zł równowartość kwoty 4 999 999,99euro
termin składania ofert: 5 sierpnia 2013  12:00
wynik postępowania: DTe-341-142/13 Jarosław, dnia 07.08.2013r. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w oparciu o Regulamin udzielania zamówień sektorowych przez PWiK Jarosław Sp. z o.o. w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 4 999 999,99 EURO na realizację inwestycji „Wzmocnienie nasypu pod korytem oraz remont dylatacji i likwidacja pęknięć żelbetowego koryta przelewu burzowego w Oczyszczalni ścieków w Jarosławiu”. Na podstawie § 48 ust. 6 p-kt 1 Regulaminu udzielania zamówień sektorowych przez PWiK Jarosław Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Jarosławiu Sp. z o.o. 37-500 Jarosław, ul. Tarnowskiego 28, informuje, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 4 999 999,99,- EURO ogłoszonego w dniu 19.07.2013r. na tablicy ogłoszeń PWiK Jarosław Sp. z o.o. oraz na stronie internetowej www.pwik-jaroslaw.pl na realizację inwestycji pn.: „Wzmocnienie nasypu pod korytem oraz remont dylatacji i likwidacja pęknięć żelbetowego koryta przelewu burzowego w Oczyszczalni ścieków w Jarosławiu”, Komisja Przetargowa, powołana przez Prezesa Zarządu PWiK Jarosław Sp. z o.o., zaproponowała jako najkorzystniejszą w świetle przyjętego w SIWZ kryterium, ofertę Nr 1 złożoną przez Specjalistyczne Roboty Fundamentowe „Geo-komp” Sp. z o.o., ul. Budziszyńska 25, 31-619 Kraków, którą to propozycję Kierownik Zamawiającego zatwierdził. Wybrana oferta okazała się ofertą najkorzystniejszą w świetle przyjętych dla przedmiotowego postępowania kryteriów tj. jej cena była najniższa a tym samym uzyskała największą liczbę punktów. W postępowaniu o udzielenie zamówienia na realizację inwestycji jw. oferty złożyli następujący Wykonawcy : Oferta Nr 1 – Specjalistyczne Roboty Fundamentowe „Geo-komp” Sp. z o.o., ul. Budziszyńska 25, 31-619 Kraków; Oferta Nr 2– Zakład Inżynieryjny „GEOREM” Sp. z o.o., 41-200 Sosnowiec, ul. Mikołajczyka 59a Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert : Oferta Nr 1; Liczba pkt w kryterium :cena oferty – 500; Punkty razem – 500; Oferta Nr 2; Liczba pkt w kryterium :cena oferty – 454,35; Punkty razem – 454,35; W przedmiotowym postępowaniu ustalone było jedno kryterium oceny ofert – cena oferty- waga kryterium 100 %.  

zamówienie na:

Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w ul. Racławickiej w Jarosławiu – 1 etap na odcinku ul. Racławickiej od ul. Żeromskiego do ul. Konfederackiej

zamawiający: PWiK Jarosław Sp. z o.o.
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: DTe-341-130/13
wartość: Nieprzekraczajacej wyr. w zł równowartość kwoty 4 999 999,99euro
termin składania ofert: 19 lipca 2013  10:00
wynik postępowania: DTe-341-130/13 Jarosław, dnia 26.07.2013r. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w oparciu o Regulamin udzielania zamówień sektorowych przez PWiK Jarosław Sp. z o.o. w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 4 999 999,99 EURO na realizację inwestycji „Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w ul. Racławickiej w Jarosławiu – 1 etap na odcinku ul. Racławickiej od ul. Żeromskiego do ul. Konfederackiej”. Na podstawie § 48 ust. 7 Regulaminu udzielania zamówień sektorowych przez PWiK Jarosław Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Jarosławiu Sp. z o.o. 37-500 Jarosław, ul. Tarnowskiego 28, informuje, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 4 999 999,99,- EURO ogłoszonego w dniu 08.07.2013r. na tablicy ogłoszeń PWiK Jarosław Sp. z o.o. oraz na stronie internetowej www.pwik-jaroslaw.pl na realizację inwestycji pn.: „Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w ul. Racławickiej w Jarosławiu – 1 etap na odcinku ul. Racławickiej od ul. Żeromskiego do ul. Konfederackiej”, Komisja Przetargowa, powołana przez Prezesa Zarządu PWiK Jarosław Sp. z o.o., zaproponowała jako najkorzystniejszą w świetle przyjętego w SIWZ kryterium, ofertę Nr 2 złożoną przez SANITEX Sp. z o.o., 37-204 Tryńcza 120, którą to propozycję Kierownik Zamawiającego zatwierdził. Wybrana oferta okazała się ofertą najkorzystniejszą w świetle przyjętych dla przedmiotowego postępowania kryteriów tj. jej cena była najniższa a tym samym uzyskała największą liczbę punktów. W postępowaniu o udzielenie zamówienia na realizację inwestycji jw. oferty złożyli następujący Wykonawcy : Oferta Nr 1 – „WODO - GAZ” Józef Słota, ul. Krakowska 23, 37-200 Przeworsk; Oferta Nr 2– SANITEX Sp. z o.o., 37-204 Tryńcza 120; Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert : Oferta Nr 1; Liczba pkt w kryterium :cena oferty – 258,48; Punkty razem – 258,48; Oferta Nr 2; Liczba pkt w kryterium :cena oferty – 300; Punkty razem – 300; W przedmiotowym postępowaniu ustalone było jedno kryterium oceny ofert – cena oferty- waga kryterium 100 %.  

zamówienie na:

Budowa sieci wodociągowej Ø 110 do posesji przy ul. Leśna w Muninie

zamawiający: PWiK Jarosław Sp. z o.o.
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: DTe-341-128/13
wartość: Nieprzekraczajacej wyr. w zł równowartość kwoty 4 999 999,99euro
termin składania ofert: 17 lipca 2013  10:00
wynik postępowania: DTe-341-128/13 Jarosław, dnia 23.07.2013r. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w oparciu o Regulamin udzielania zamówień sektorowych przez PWiK Jarosław Sp. z o.o. w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 4 999 999,99 EURO na realizację inwestycji „Budowa sieci wodociągowej Ø 110 do posesji przy ul. Leśna w Muninie”. Na podstawie § 48 ust. 7 Regulaminu udzielania zamówień sektorowych przez PWiK Jarosław Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Jarosławiu Sp. z o.o. 37-500 Jarosław, ul. Tarnowskiego 28, informuje, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 4 999 999,99,- EURO ogłoszonego w dniu 03.07.2013r. na tablicy ogłoszeń PWiK Jarosław Sp. z o.o. oraz na stronie internetowej www.pwik-jaroslaw.pl na realizację inwestycji pn.: „Budowa sieci wodociągowej Ø 110 do posesji przy ul. Leśna w Muninie”, Komisja Przetargowa, powołana przez Prezesa Zarządu PWiK Jarosław Sp. z o.o., zaproponowała jako najkorzystniejszą w świetle przyjętego w SIWZ kryterium, ofertę Nr 2 złożoną przez SANITEX Sp. z o.o., 37-204 Tryńcza 120, którą to propozycję Kierownik Zamawiającego zatwierdził. Wybrana oferta okazała się ofertą najkorzystniejszą w świetle przyjętych dla przedmiotowego postępowania kryteriów tj. jej cena była najniższa a tym samym uzyskała największą liczbę punktów. W postępowaniu o udzielenie zamówienia na realizację inwestycji jw. oferty złożyli następujący Wykonawcy : Oferta Nr 1 – „WODO - GAZ” Józef Słota, ul. Krakowska 23, 37-200 Przeworsk; Oferta Nr 2– SANITEX Sp. z o.o., 37-204 Tryńcza 120; Oferta Nr 3– Usługowy Zakład Wodno Kanal. C.O. i Gaz Roman Szul, 37-200 Przeworsk, Rozbórz 226 Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert : Oferta Nr 1; Liczba pkt w kryterium :cena oferty – 137,52; Punkty razem – 137,52; Oferta Nr 2; Liczba pkt w kryterium :cena oferty – 300; Punkty razem – 300; Oferta Nr 3; Liczba pkt w kryterium :cena oferty – 126,84; Punkty razem – 126,84; W przedmiotowym postępowaniu ustalone było jedno kryterium oceny ofert – cena oferty- waga kryterium 100 %.  

zamówienie na:

Budowa sieci wodociągowej z przyłączami do budynków pomiędzy ul. Grodzką a Liceum Ekonomicznym w Jarosławiu

zamawiający: PWiK Jarosław Sp. z o.o.
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: DTe-341-125/13
wartość: nieprzekraczajacej wyr w zł równowartość kwoty 4 999 999,99
termin składania ofert: 28 czerwca 2013  10:00
wynik postępowania: DTe-341-125/13 Jarosław, dnia 10.07.2013r. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w oparciu o Regulamin udzielania zamówień sektorowych przez PWiK Jarosław Sp. z o.o. w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 4 999 999,99 EURO na realizację inwestycji „Budowa sieci wodociągowej z przyłączami do budynków pomiędzy ul. Grodzką a Liceum Ekonomicznym w Jarosławiu”. Na podstawie § 48 ust. 7 Regulaminu udzielania zamówień sektorowych przez PWiK Jarosław Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Jarosławiu Sp. z o.o. 37-500 Jarosław, ul. Tarnowskiego 28, informuje, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 4 999 999,99,- EURO ogłoszonego w dniu 13.06.2013r. na tablicy ogłoszeń PWiK Jarosław Sp. z o.o. oraz na stronie internetowej www.pwik-jaroslaw.pl na realizację inwestycji pn: „Budowa sieci wodociągowej z przyłączami do budynków pomiędzy ul. Grodzką a Liceum Ekonomicznym w Jarosławiu”, Komisja Przetargowa, powołana przez Prezesa Zarządu PWiK Jarosław Sp. z o.o., zaproponowała jako najkorzystniejszą w świetle przyjętego w SIWZ kryterium, ofertę Nr 1 złożoną przez BPP INŻ. Sp. z o.o., ul. Wróblewskiego 3, 37-500 Jarosław, którą to propozycję Kierownik Zamawiającego zatwierdził. Wybrana oferta okazała się ofertą najkorzystniejszą w świetle przyjętych dla przedmiotowego postępowania kryteriów tj. uzyskała najniższą cenę a tym samym największą liczbę punktów. W postępowaniu o udzielenie zamówienia na realizację inwestycji jw. oferty złożyli następujący Wykonawcy : Oferta Nr 1 – BPP – INŻ. Sp. z o.o., ul. Wróblewskiego 3, 37-500 Jarosław Oferta Nr 2– „WODO - GAZ” Józef Słota, ul. Krakowska 23, 37-200 Przeworsk; Oferta Nr 3– Usługowy Zakład Wodno Kanal. C.O. i Gaz Roman Szul, 37-200 Przeworsk, Rozbórz 226 Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert : Oferta Nr 1; Liczba pkt w kryterium :cena oferty – 400; Punkty razem – 400; Oferta Nr 2; Liczba pkt w kryterium :cena oferty – 340,32; Punkty razem – 340,32; Oferta Nr 3; Liczba pkt w kryterium :cena oferty – 345,40; Punkty razem – 345,40; W przedmiotowym postępowaniu ustalone było jedno kryterium oceny ofert – cena oferty- waga kryterium 100 %.  

zamówienie na:

„Budowa kabla światłowodowego relacji: „Pompownia wysokiego tłoczenia” do „Budynek energetyczny z pompownią” na terenie ZUW dla m. Jarosławia w Muninie”.

zamawiający: PWiK Jarosław Sp. z o.o.
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: DTe-341-114/13
wartość: nieprzekraczajacej wyr w zł równowartość kwoty 4 999 999,99
termin składania ofert: 26 czerwca 2013  10:00
wynik postępowania: DTe-341-114/13 Jarosław, dnia 11.07.2013r ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w oparciu o Regulamin udzielania zamówień sektorowych przez PWiK Jarosław Sp. z o.o. w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 4 999 999,99 EURO na realizację inwestycji „Budowa kabla światłowodowego relacji: Pompownia wysokiego tłoczenia do Budynek energetyczny z pompownią na terenie ZUW dla m. Jarosławia w Muninie”. Na podstawie § 48 ust. 7 Regulaminu udzielania zamówień sektorowych przez PWiK Jarosław Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Jarosławiu Sp. z o.o. 37-500 Jarosław, ul. Tarnowskiego 28, informuje, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 4 999 999,99,- EURO ogłoszonego w dniu 06.06.2013r. na tablicy ogłoszeń PWiK Jarosław Sp. z o.o. oraz na stronie internetowej www.pwik-jaroslaw.pl na realizację inwestycji pn.: „Budowa kabla światłowodowego relacji: Pompownia wysokiego tłoczenia do Budynek energetyczny z pompownią na terenie ZUW dla m. Jarosławia w Muninie” , Komisja Przetargowa, powołana przez Prezesa Zarządu PWiK Jarosław Sp. z o.o., zaproponowała jako najkorzystniejszą w świetle przyjętego w SIWZ kryterium, ofertę Nr 5 złożoną przez P.P.H.U ANMAX Marek Młodnicki, 24-200 Bełżyce, ul. Kościuszki 125, , którą to propozycję Kierownik Zamawiającego zatwierdził. Wybrana oferta okazała się ofertą najkorzystniejszą w świetle przyjętych dla przedmiotowego postępowania kryteriów. W postępowaniu o udzielenie zamówienia na realizację inwestycji jw. oferty złożyli następujący Wykonawcy : Oferta Nr 1 – Linetel Media Sp. z o.o, ul. M. Rapackiego 11, 20-150 Lublin, Oferta Nr 2 – Przedsiębiorstwo Wielobranżowe MERPOL Sp. z o.o, Uniszowice 97A, 21-030 Motycz, Oferta Nr 3 – Przedsiębiorstwo Telekomunikacyjne OPTOLAND POLSKA S.A. 00-680 Warszawa, ul. Żurawia 47-49, Oferta Nr 4 - Usługi Telekomunikacyjne i Projektowe „Martel” Marek Dzieciuch 27-641 Obrazów Lenarczyce 96, Oferta Nr 5 - P.P.H.U ANMAX Marek Młodnicki, 24-200 Bełżyce, ul. Tadeusza Kościuszki 125 Oferta Nr 6 – Usługi Telekomunikacyjne i Projektowe „TELMA” Wiącek i Kwiatkowski Sp. j., 39-400 Tarnobrzeg, ul. Sienkiewicza 135 Oferta Nr 7 - ELTEL Networks S.A., ul. Kaliska 21, 61-131 Poznań, Oferta Nr 8 – ATEM - POLSKA Sp. z o.o., 81-537 Gdynia, ul. Łużycka 2 Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert : Oferta Nr 1; Liczba pkt w kryterium :cena oferty – 299,16; Punkty razem – 299,16; Oferta Nr 2; Liczba pkt w kryterium :cena oferty – 161,64; Punkty razem – 161,64; Oferta Nr 5; Liczba pkt w kryterium :cena oferty – 400; Punkty razem – 400; Oferta Nr 6; Liczba pkt w kryterium :cena oferty – 228,44; Punkty razem – 228,44; Oferta Nr 8; Liczba pkt w kryterium :cena oferty – 158,28; Punkty razem – 158,28; W przedmiotowym postępowaniu ustalone było jedno kryterium oceny ofert – cena oferty- waga kryterium 100 %.  

zamówienie na:

„Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w obrębie ulic Aleksandra Fredry, Flisackiej, Wiesława Kielara, Stanisława Kopystyńskiego, Wiśniowej w Jarosławiu - Kanalizacja sanitarna w ul. prof. T. Broniewskiego w Jarosławiu”.

zamawiający: PWiK Jarosław Sp. z o.o.
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: DTe-341-120/13
wartość: nieprzekraczajacej wyr w zł równowartość kwoty 4 999 999,99
termin składania ofert: 19 czerwca 2013  10:00
wynik postępowania: DTe-341-120/13 Jarosław, dnia 26.06.2013r. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w oparciu o Regulamin udzielania zamówień sektorowych przez PWiK Jarosław Sp. z o.o. w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 4 999 999,99 EURO na realizację inwestycji „Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w obrębie ulic Aleksandra Fredry, Flisackiej, Wiesława Kielara, Stanisława Kopystyńskiego, Wiśniowej w Jarosławiu - Kanalizacja sanitarna w ul. prof. T. Broniewskiego w Jarosławiu”. Na podstawie § 48 ust. 7 Regulaminu udzielania zamówień sektorowych przez PWiK Jarosław Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Jarosławiu Sp. z o.o. 37-500 Jarosław, ul. Tarnowskiego 28, informuje, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 4 999 999,99,- EURO ogłoszonego w dniu 04.06.2013r. na tablicy ogłoszeń PWiK Jarosław Sp. z o.o. oraz na stronie internetowej www.pwik-jaroslaw.pl na realizację inwestycji pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w obrębie ulic Aleksandra Fredry, Flisackiej, Wiesława Kielara, Stanisława Kopystyńskiego, Wiśniowej w Jarosławiu - Kanalizacja sanitarna w ul. prof. T. Broniewskiego w Jarosławiu”, Komisja Przetargowa, powołana przez Prezesa Zarządu PWiK Jarosław Sp. z o.o., zaproponowała jako najkorzystniejszą w świetle przyjętego w SIWZ kryterium, ofertę Nr 1 złożoną przez WODO GAZ Józef Słota, ul. Krakowska 23, 37-200 Przeworsk, którą to propozycję Kierownik Zamawiającego zatwierdził. Wybrana oferta okazała się ofertą najkorzystniejszą w świetle przyjętych dla przedmiotowego postępowania kryteriów tj. uzyskała najniższą cenę a tym samym największą liczbę punktów. W postępowaniu o udzielenie zamówienia na realizację inwestycji jw. oferty złożyli następujący Wykonawcy : Oferta Nr 1– „WODO - GAZ” Józef Słota, ul. Krakowska 23, 37-200 Przeworsk; Oferta Nr 2– Usługowy Zakład Wodno Kanal. C.O. i Gaz Roman Szul, 37-200 Przeworsk, Rozbórz 226 Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert : Oferta Nr 1; Liczba pkt w kryterium :cena oferty – 500; Punkty razem – 500; Oferta Nr 2; Liczba pkt w kryterium :cena oferty – 389,60; Punkty razem – 389,60; W przedmiotowym postępowaniu ustalone było jedno kryterium oceny ofert – cena oferty- waga kryterium 100 %.  

zamówienie na:

"Odbiór i zagospodarowanie na terenie województwa podkarpackiego ustabilizowanych, komunalnych osadów ściekowych o kodzie 19 08 05 z Oczyszczalni Ścieków w Jarosławiu".

zamawiający: PWiK Jarosław Sp. z o.o.
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: DTe-341-40/13
wartość: Nieprzekraczająca równowartość 399 999,99 euro
termin składania ofert: 25 marca 2013  10:00
wynik postępowania: DTe-341-40/13 Jarosław, dnia 28 marca 2013r. Ogłoszenie Na podstawie § 48 ust. 7 Regulaminu Udzielania Zamówień Sektorowych przez PWiK Jarosław Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Jarosławiu Sp. z o.o., Ul. Jana Tarnowskiego 28 37-500 Jarosław, jako Zamawiający informuje, że w wyniku przeprowadzenia przetargu nieograniczonego ogłoszonego w dniu 11-03-2013r. na tablicy ogłoszeń PWiK Jarosław Sp. z o.o. oraz na stronie internetowej www.pwik-jaroslaw.pl na „Odbiór i zagospodarowanie na terenie województwa podkarpackiego ustabilizowanych, komunalnych osadów ściekowych o kodzie 19 08 05 z Oczyszczalni Ścieków w Jarosławiu”, Komisja Przetargowa powołana przez Prezesa Zarządu PWiK Jarosław Sp. z o.o. zaproponowała, jako najkorzystniejszą w świetle przyjętego w SIWZ kryterium tj. z najniższą ceną, ofertę złożoną przez Zbigniew Zieliński prowadzący działalność pod nazwą Zieliński Zbigniew - Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „Zieliński” Ul. Klasztorna 27A 26-035 Raków, za cenę 99.144,00zł brutto, tj. z podatkiem VAT 8%, którą to propozycję Kierownik Zamawiającego zatwierdził. W postępowaniu o udzielenie przedmiotowego zamówienia oferty złożyli następujący Wykonawcy: Oferta nr 1 – Robert Pach prowadzący działalność pod nazwą DEX-TRANS Robert Pach, Gliniany Las 22 26-212 Smyków; Oferta nr 2 – Konsorcjum Firm: BIO-MED. Sp. z o.o., Ul. Olszewskiego 6 25-663 Kielce – Lider Konsorcjum, Przedsiębiorstwo Gospodarowania Odpadami Sp. z o.o., Paszczyna 62B 39-207 Brzeźnica – Partner Konsorcjum; Oferta nr 3 – Małgorzata Irena Małachowska prowadząca Gospodarstwo Rolne Siedliska 80 37-705 Przemyśl; Oferta nr 4 – Magdalena Anna Małachowska prowadząca Gospodarstwo Rolne Siedliska 80 37-705 Przemyśl; Oferta nr 5 – Dariusz Małachowski prowadzący Gospodarstwo Rolne Siedliska 79 37-705 Przemyśl; Oferta nr 6 – Zbigniew Zieliński prowadzący działalność pod nazwą Zieliński Zbigniew - Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „Zieliński”, Ul. Klasztorna 27A 26-035 Raków. Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert: Oferta nr 1 - Liczba pkt. w kryterium: cena oferty – 245,88; Punkty razem – 245,88; Oferta nr 2 - Liczba pkt. w kryterium: cena oferty – 156,48; Punkty razem – 156,48; Oferta nr 6 - Liczba pkt. w kryterium: cena oferty – 300; Punkty razem – 300.  

zamówienie na:

"Wykonywanie remontów nawierzchni dróg mieszanką mineralno-asfaltową po awariach wod.-kan. na terenie miasta Jarosławia w 2013r."

zamawiający: PWiK Jarosław Sp. z o.o.
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: DTe-341-64/13
wartość: Nieprzekraczająca równowartość 399 999,99 euro
termin składania ofert: 5 marca 2013  10:00
wynik postępowania: DTe-341-64/13 Jarosław, dnia 11 marca 2013r. Ogłoszenie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Jarosławiu Sp. z o.o., Ul. Jana Tarnowskiego 28 37-500 Jarosław, jako Zamawiający informuje, że w wyniku przeprowadzenia przetargu nieograniczonego ogłoszonego w dniu 19-02-2013r. na tablicy ogłoszeń PWiK Jarosław Sp. z o.o. oraz na stronie internetowej www.pwik-jaroslaw.pl na „Wykonywanie remontów nawierzchni dróg mieszanką mineralno-asfaltową po awariach wod.-kan. na terenie miasta Jarosławia w 2013r.”, Komisja Przetargowa powołana przez Prezesa Zarządu PWiK Jarosław Sp. z o.o. zaproponowała, jako najkorzystniejszą w świetle przyjętego w SIWZ kryterium tj. z najniższą ceną, ofertę złożoną przez Usługi Komunalne Roboty Drogowe Tomasz Taranowicz Sp. z o.o., Ul. Stawki 21 37-500 Jarosław, za cenę 79 047, 92zł brutto, tj. z podatkiem VAT 23%, którą to propozycję Kierownik Zamawiającego zatwierdził. W postępowaniu o udzielenie zamówienia na realizację dostaw jw. oferty złożyli następujący Wykonawcy: Oferta nr 1 – Jarosławskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych S.A., Ul. Poniatowskiego 6 37-500 Jarosław; Oferta nr 2 – Usługi Komunalne Roboty Drogowe Tomasz Taranowicz Sp. z o.o., Ul. Stawki 21 37-500 Jarosław; Oferta nr 3 – Zakład Drogowy – Tadeusz Popek i Syn Spółka Jawna, Rozbórz Długi 57A 37-560 Pruchnik. Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert: Oferta nr 2 - Liczba pkt. w kryterium: cena oferty – 500; Punkty razem – 500; Oferta nr 3 - Liczba pkt. w kryterium: cena oferty – 358,05; Punkty razem – 358,05.  

zamówienie na:

"Wykonywanie dostaw flokulantów dla Oczyszczalni Ścieków w 2013r."

zamawiający: PWiK Jarosław Sp. z o.o.
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: DTe-341-48/13
wartość: Nieprzekraczająca równowartość 399 999,99 euro
termin składania ofert: 19 lutego 2013  10:00
wynik postępowania: DTe-341-48/13 Jarosław, dnia 20 lutego 2013r. Ogłoszenie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Jarosławiu Sp. z o.o., Ul. Jana Tarnowskiego 28 37-500 Jarosław, jako Zamawiający informuje, że w wyniku przeprowadzenia przetargu nieograniczonego ogłoszonego w dniu 05-02-2013r. na tablicy ogłoszeń PWiK Jarosław Sp. z o.o. oraz na stronie internetowej www.pwik-jaroslaw.pl na „Wykonywanie dostaw flokulantów dla Oczyszczalni Ścieków w 2013r.”, Komisja Przetargowa powołana przez Prezesa Zarządu PWiK Jarosław Sp. z o.o. zaproponowała, jako najkorzystniejszą w świetle przyjętego w SIWZ kryterium tj. z najniższą ceną, ofertę złożoną przez Allied Solutions Poland Sp. z o.o., Ul. Łyżwiarska 1/11 02-505 Warszawa, za cenę 127 551, 00zł brutto, tj. z podatkiem VAT 23%, którą to propozycję Kierownik Zamawiającego zatwierdził. W postępowaniu o udzielenie zamówienia na realizację dostaw jw. oferty złożyli następujący Wykonawcy: Oferta nr 1 – Klimapol Sp. z o.o., Dąbrowica 127c 21-002 Jastków; Oferta nr 2 – Korona JV Sp. z o.o., Ul. Przy Bażantarni 11 02-793 Warszawa; Oferta nr 3 – Allied Solutions Poland Sp. z o.o., Ul. Łyżwiarska 1/11 02-505 Warszawa; Oferta nr 4 – P.P.H.U. Węglo-Stal Waldemar Biskupek, Ul. Chorzowska 44b 44-100 Gliwice. Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert: Oferta nr 1 - Liczba pkt. w kryterium: cena oferty – 332,12; Punkty razem – 332,12; Oferta nr 2 - Liczba pkt. w kryterium: cena oferty – 340; Punkty razem – 340; Oferta nr 3 - Liczba pkt. w kryterium: cena oferty – 400; Punkty razem – 400; Oferta nr 4 - Liczba pkt. w kryterium: cena oferty – 388,04; Punkty razem – 388,04.  

zamówienie na:

"Wykonywanie dostaw wodnego roztworu polichlorku glinu".

zamawiający: PWiK Jarosław Sp. z o.o.
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: DTe-341-29/13
wartość: Nieprzekraczająca równowartość 399 999,99 euro
termin składania ofert: 7 lutego 2013  10:00
wynik postępowania: DTe-341-29/13 Jarosław, dnia 11 lutego 2013r. Ogłoszenie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Jarosławiu Sp. z o.o., Ul. Jana Tarnowskiego 28 37-500 Jarosław, jako Zamawiający informuje, że w wyniku przeprowadzenia przetargu nieograniczonego, ogłoszonego w dniu 24-01-2013r. na tablicy ogłoszeń PWiK Jarosław Sp. z o.o. oraz na stronie internetowej www.pwik-jaroslaw.pl na „Wykonywanie dostaw wodnego roztworu polichlorku glinu”, Komisja Przetargowa, powołana przez Prezesa Zarządu PWiK Jarosław Sp. z o.o. zaproponowała, jako najkorzystniejszą w świetle przyjętego w SIWZ kryterium tj. z najniższą ceną, ofertę złożoną przez Kemipol Sp. z o.o., Ul. Kuźnicka 6 72-010 Police, za cenę 231 240, 00zł brutto, tj. z podatkiem VAT 23%, którą to propozycję Kierownik Zamawiającego zatwierdził. W postępowaniu o udzielenie zamówienia na realizację dostaw jw. oferty złożyli następujący Wykonawcy: Oferta nr 1 – Kemipol Sp. z o.o., Ul. Kuźnicka 6 72-010 Police. Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert: Oferta Nr 1 - Liczba pkt. w kryterium: cena oferty – 500. Punkty razem – 500.  

zamówienie na:

"Wykonywanie dostaw materiałów do usuwania awarii wod.-kan. w 2013r."

zamawiający: PWiK Jarosław Sp. z o.o.
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: DTe-341-26/13
wartość: Nieprzekraczająca równowartość 399 999,99 euro
termin składania ofert: 5 lutego 2013  10:00
wynik postępowania: DTe-341-26/13 Jarosław, dnia 7 lutego 2013r. Ogłoszenie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Jarosławiu Sp. z o.o., Ul. Jana Tarnowskiego 28 37-500 Jarosław, jako Zamawiający informuje, że w wyniku przeprowadzenia przetargu nieograniczonego ogłoszonego w dniu 22-01-2013r. na tablicy ogłoszeń PWiK Jarosław Sp. z o.o. oraz na stronie internetowej www.pwik-jaroslaw.pl na „Wykonywanie dostaw materiałów do usuwania awarii wod.-kan. w 2013r.”, Komisja Przetargowa powołana przez Prezesa Zarządu PWiK Jarosław Sp. z o.o. zaproponowała, jako najkorzystniejszą w świetle przyjętego w SIWZ kryterium tj. z najniższą ceną, ofertę złożoną przez Firma Usługowo-Handlowa ZTM Import-Eksport, Prałkowce 293 37-700 Przemyśl, za cenę 222 843, 59zł brutto, tj. z podatkiem VAT 23%, którą to propozycję Kierownik Zamawiającego zatwierdził. W postępowaniu o udzielenie zamówienia na realizację dostaw jw. oferty złożyli następujący Wykonawcy: Oferta nr 1 - Firma Usługowo-Handlowa ZTM Import-Eksport, Prałkowce 293 37-700 Przemyśl; Oferta nr 2 - Sanakiewicz Sp. z o.o., Ul. Książąt Czartoryskich 29, Szówsko, 37-500 Jarosław. Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert: Oferta nr 1 - Liczba pkt. w kryterium: cena oferty – 500; Punkty razem – 500; Oferta nr 2 - Liczba pkt. w kryterium: cena oferty – 335,05; Punkty razem – 335,05.  

zamówienie na:

"Wykonywanie dostaw paliw płynnych do pojazdów PWiK Jarosław Sp. z o.o.

zamawiający: PWiK Jarosław Sp. z o.o.
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: DTe-341-10/13
wartość: Nieprzekraczająca równowartość 399 999,99 euro
termin składania ofert: 1 lutego 2013  10:00
wynik postępowania: DTe-341-10/13 Jarosław, dnia 7 lutego 2013r. Ogłoszenie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Jarosławiu Sp. z o.o., Ul. Jana Tarnowskiego 28 37-500 Jarosław, jako Zamawiający informuje, że w wyniku przeprowadzenia przetargu nieograniczonego, ogłoszonego w dniu 18-01-2013r. na tablicy ogłoszeń PWiK Jarosław Sp. z o.o. oraz na stronie internetowej www.pwik-jaroslaw.pl na „Wykonywanie dostaw paliw płynnych do pojazdów PWiK Jarosław Sp. z o.o.”, Komisja Przetargowa, powołana przez Prezesa Zarządu PWiK Jarosław Sp. z o.o. zaproponowała, jako najkorzystniejszą w świetle przyjętego w SIWZ kryterium tj. z najniższą ceną, ofertę złożoną przez Statoil Fuel & Retail Polska Sp. z o.o., Ul. Puławska 86 02-603 Warszawa, za cenę 831 525, 00zł brutto, tj. z podatkiem VAT 23%, którą to propozycję Kierownik Zamawiającego zatwierdził. W postępowaniu o udzielenie zamówienia na realizację dostaw jw. oferty złożyli następujący Wykonawcy: Oferta nr 1 – Statoil Fuel & Retail Polska Sp. z o.o., Ul. Puławska 86 02-603 Warszawa. Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert: Oferta Nr 1 - Liczba pkt. w kryterium: cena oferty – 500. Punkty razem – 500.  

Przetargi o pozycjach 1 - 14 (z 14)