Przetargi rozstrzygnięte z 2014 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 15 (z 15)zamówienie na:

„Projekt i wykonanie przebudowy instalacji higienizacji i transportu osadu związanej z budynkiem zagęszczania i odwadniania osadu w Oczyszczalni ścieków w Jarosławiu”.

zamawiający: PWiK Jarosław Sp. z o.o.
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: DTe-341-205/14
wartość: nieprzekraczającą wyr w zł równowartość kwoty 5 185 999,99 EURO
termin składania ofert: 29 września 2014  10:00
wynik postępowania: DTe-341-205/14 Jarosław, dnia 02.10.2014r. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w oparciu o Regulamin Udzielania Zamówień Sektorowych przez PWiK Jarosław Sp. z o.o. w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 5 185 999,99 EURO na „Projekt i wykonanie przebudowy instalacji higienizacji i transportu osadu związanej z budynkiem zagęszczania i odwadniania osadu w Oczyszczalni ścieków w Jarosławiu”. Na podstawie § 48 ust. 7 Regulaminu Udzielania Zamówień Sektorowych przez PWiK Jarosław Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Jarosławiu Sp. z o.o. 37-500 Jarosław, ul. Tarnowskiego 28, informuje, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 5 185 999,99,- EURO ogłoszonego w dniu 11.09.2014r. na tablicy ogłoszeń PWiK Jarosław Sp. z o.o. oraz na stronie internetowej www.pwik-jaroslaw.pl na realizację inwestycji pn.: „Projekt i wykonanie przebudowy instalacji higienizacji i transportu osadu związanej z budynkiem zagęszczania i odwadniania osadu w Oczyszczalni ścieków w Jarosławiu”, Komisja Przetargowa, powołana przez Prezesa Zarządu PWiK Jarosław Sp. z o.o., zaproponowała jako najkorzystniejszą w świetle przyjętego w SIWZ kryterium, ofertę Nr 1 złożoną przez „PWP KATOWICE” Sp. z o.o., 41-400 Mysłowice, ul. Katowicka 60, którą to propozycję Kierownik Zamawiającego zatwierdził. Wybrana oferta okazała się ofertą najkorzystniejszą w świetle przyjętych dla przedmiotowego postępowania kryteriów tj. uzyskała najniższą cenę a tym samym największą liczbę punktów. W postępowaniu o udzielenie zamówienia na realizację inwestycji jw. oferty złożyli następujący Wykonawcy : Oferta Nr 1 – „PWP KATOWICE” Sp. z o.o., 41-400 Mysłowice, ul. Katowicka 60 Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert : Oferta Nr 1; Liczba pkt w kryterium :cena oferty – 500; Punkty razem – 500; W przedmiotowym postępowaniu ustalone było jedno kryterium oceny ofert – cena oferty- waga kryterium 100 %.  

zamówienie na:

Opracowanie projektu budowlanego i projektu wykonawczego wraz z dokumentacją formalno-prawną dla inwestycji pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach Grodziszczańska i Pogodna w Jarosławiu”.

zamawiający: PWiK Jarosław Sp. z o.o.
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: DTe-341-204/14
wartość: nieprzekraczającą wyr w zł równowartość kwoty 413 999,99 EURO
termin składania ofert: 22 września 2014  10:00
wynik postępowania: DTe-341-204/14 Jarosław, dnia 08.10.2014r. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w oparciu o Regulamin udzielania zamówień sektorowych przez PWiK Jarosław Sp. z o.o. w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 413999,99 EURO na opracowanie projektu budowlanego i projektu wykonawczego wraz z dokumentacją formalno-prawną dla inwestycji pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach Grodziszczańska i Pogodna w Jarosławiu”. Na podstawie § 48 ust. 7 Regulaminu Udzielania Zamówień Sektorowych przez PWiK Jarosław Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Jarosławiu Sp. z o.o. 37-500 Jarosław, ul. Tarnowskiego 28, informuje, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w oparciu o Regulamin udzielania zamówień sektorowych przez PWiK Jarosław Sp. z o.o. w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 413999,99 EURO na opracowanie projektu budowlanego i projektu wykonawczego wraz z dokumentacją formalno-prawną dla inwestycji pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach Grodziszczańska i Pogodna w Jarosławiu”, Komisja Przetargowa, powołana przez Prezesa Zarządu PWiK Jarosław Sp. z o.o., zaproponowała jako najkorzystniejszą w świetle przyjętego w SIWZ kryterium, ofertę Nr 3 złożoną przez Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego sp. z o.o, 35-060 Rzeszów, ul. PCK 2, którą to propozycję Kierownik Zamawiającego zatwierdził. Wybrana oferta okazała się ofertą najkorzystniejszą w świetle przyjętych dla przedmiotowego postępowania kryteriów tj. uzyskała najniższą cenę spośród ofert podlegających ocenie a tym samym największą liczbę punktów. W postępowaniu o udzielenie zamówienia na realizację inwestycji jw. oferty złożyli następujący Wykonawcy : Oferta Nr 1 – JAMROTECH Sp. z o.o., 35-601 Rzeszów, ul. Zelwerowicza 52 G; Oferta Nr 2 – Konsorcjum firm: INIKO Sp. z o.o. - Pełnomocnik Konsorcjum MGGP S.A – Uczestnik Konsorcjum, ul. Zagłoby 8/L3, 35-303 Rzeszów; Oferta Nr 3 – Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego sp. z o.o, 35-060 Rzeszów, ul. PCK 2; Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert: Oferta Nr 2; Liczba pkt w kryterium :cena oferty – 288,7; Punkty razem – 288,7; Oferta Nr 3; Liczba pkt w kryterium :cena oferty – 500; Punkty razem – 500; W przedmiotowym postępowaniu ustalone było jedno kryterium oceny ofert – cena oferty- waga kryterium 100 %.  

zamówienie na:

"Wykonywanie dostaw energii elektrycznej do Oczyszczalni Ścieków w Jarosławiu i Zakładu Uzdatniania Wody dla m. Jarosławia w Muninie w 2015r."

zamawiający: PWiK Jarosław Sp. z o.o.
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: DTe-341-194/14
wartość: Nieprzekraczająca wyrażoną w zł równowartość 413999,99 euro
termin składania ofert: 29 sierpnia 2014  10:00
wynik postępowania: DTe-341-194/14 Jarosław, dnia 2 września 2014 roku Ogłoszenie Na podstawie § 48 ust. 7 Regulaminu Udzielania Zamówień Sektorowych przez PWiK Jarosław Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Jarosławiu Sp. z o.o., Ul. Jana Tarnowskiego 28 37-500 Jarosław, jako Zamawiający informuje, iż w wyniku przeprowadzenia przetargu nieograniczonego znak: DTe-341-194/14 ogłoszonego w dniu 14 sierpnia 2014 roku na „Wykonywanie dostaw energii elektrycznej do Oczyszczalni Ścieków w Jarosławiu i Zakładu Uzdatniania Wody dla m. Jarosławia w Muninie w 2015r.”, Komisja Przetargowa powołana przez Prezesa Zarządu PWiK Jarosław Sp. z o.o. zaproponowała, jako najkorzystniejszą w świetle przyjętego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia kryterium, ofertę złożoną przez ECOERGIA Sp. z o.o., ul. Zabłocie 23 30-701 Kraków. W postępowaniu o udzielenie zamówienia na realizację dostawy jw. oferty złożyli następujący Wykonawcy: Oferta nr 1 – ECOERGIA Sp. z o.o., ul. Zabłocie 23 30-701 Kraków; Oferta nr 2 – PKP ENERGETYKA S.A., ul. Hoża 63/67 00-681 Warszawa; Oferta nr 3 – PGE Obrót S.A., ul. 8-go Marca 6 35-959 Rzeszów; Oferta nr 4 – ENEA S.A., ul. Górecka 1 60-201 Poznań; Oferta nr 5 – RWE Polska S.A., ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 41 00-347 Warszawa; Oferta nr 6 – ENERGO OPERATOR Sp. z o.o., ul. Krasickiego 19 02-611 Warszawa. Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert: Oferta nr 1 Liczba pkt. w kryterium: cena oferty – 400,00 Punkty razem – 400,00 Oferta nr 2 Liczba pkt. w kryterium: cena oferty – 380,20 Punkty razem – 380,20 Oferta nr 3 Liczba pkt. w kryterium: cena oferty – 391,12 Punkty razem – 391,12 Oferta nr 4 Liczba pkt. w kryterium: cena oferty – 390,72 Punkty razem – 390,72 Oferta nr 5 Liczba pkt. w kryterium: cena oferty – 390,08 Punkty razem – 390,08 Oferta nr 6 Liczba pkt. w kryterium: cena oferty – 392,44 Punkty razem – 392,44  

zamówienie na:

"Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w ul. Racławickiej w Jarosławiu - II etap na odcinku ul. Racławickiej od ul. Kraszewskiego do ul. Żeromskiego i od ul. Konfederackiej do ul. Jana Pawła II."

zamawiający: PWiK Jarosław Sp. z o.o.
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: DTe-341-178/14
wartość: Nieprzekraczającej wyr. w zł równowartość kwoty 5185999,99 EURO
termin składania ofert: 11 sierpnia 2014  10:00
wynik postępowania: DTe-341-178/14 Jarosław, dnia 25.08.2014r. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w oparciu o Regulamin Udzielania Zamówień Sektorowych przez PWiK Jarosław Sp. z o.o. w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 5 185 999,99 EURO na realizację inwestycji „Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w ul. Racławickiej w Jarosławiu – II etap na odcinku ul. Racławickiej od ul. Kraszewskiego do ul. Żeromskiego i od ul. Konfederackiej do ul. Jana Pawła II”. Na podstawie § 48 ust. 7 Regulaminu Udzielania Zamówień Sektorowych przez PWiK Jarosław Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Jarosławiu Sp. z o.o. 37-500 Jarosław, ul. Tarnowskiego 28, informuje, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 5 185 999,99,- EURO ogłoszonego w dniu 24.07.2014r. na tablicy ogłoszeń PWiK Jarosław Sp. z o.o. oraz na stronie internetowej www.pwik-jaroslaw.pl na realizację inwestycji pn.: „Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w ul. Racławickiej w Jarosławiu – II etap na odcinku ul. Racławickiej od ul. Kraszewskiego do ul. Żeromskiego i od ul. Konfederackiej do ul. Jana Pawła II”, Komisja Przetargowa, powołana przez Prezesa Zarządu PWiK Jarosław Sp. z o.o., zaproponowała jako najkorzystniejszą w świetle przyjętego w SIWZ kryterium, ofertę Nr 1 złożoną przez SANITEX Sp. z o.o, 37-204 Tryńcza 120, którą to propozycję Kierownik Zamawiającego zatwierdził. Wybrana oferta okazała się ofertą najkorzystniejszą w świetle przyjętych dla przedmiotowego postępowania kryteriów tj. uzyskała najniższą cenę a tym samym największą liczbę punktów. W postępowaniu o udzielenie zamówienia na realizację inwestycji jw. oferty złożyli następujący Wykonawcy : Oferta Nr 1 – „SANITEX” Sp. z o.o., 37-204 Tryńcza 120 Oferta Nr 2 – BPP-INŻ Sp. z o.o., 37-500 Jarosław, ul. Wróblewskiego; Oferta Nr 3 – Usługowy Zakład Wodno Kanal. C.O. i Gaz Roman Szul, 37-200 Przeworsk, Rozbórz 226 Oferta Nr 4 – „WODO - GAZ” Józef Słota, ul. Krakowska 23, 37-200 Przeworsk; Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert : Oferta Nr 1; Liczba pkt w kryterium :cena oferty – 500; Punkty razem – 500; Oferta Nr 2; Liczba pkt w kryterium :cena oferty – 409,45; Punkty razem – 409,45; Oferta Nr 4; Liczba pkt w kryterium :cena oferty – 430,85; Punkty razem – 430,85; W przedmiotowym postępowaniu ustalone było jedno kryterium oceny ofert – cena oferty- waga kryterium 100 %.  

zamówienie na:

"Wykonanie dostawy samochodu specjalnego do ciśnieniowego mycia kanałów oraz czyszczenia wpustów ulicznych".

zamawiający: PWiK Jarosław Sp. z o.o.
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: DTe-341-185/14
wartość: Nieprzekraczająca wyrażoną w zł równowartość 413999,99 euro
termin składania ofert: 8 sierpnia 2014  10:00
wynik postępowania: DTe-341-185/14 Jarosław, dnia 25 sierpnia 2014 roku Ogłoszenie Na podstawie § 48 ust. 7 Regulaminu Udzielania Zamówień Sektorowych przez PWiK Jarosław Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Jarosławiu Sp. z o.o., Ul. Jana Tarnowskiego 28 37-500 Jarosław, jako Zamawiający informuje, iż w wyniku przeprowadzenia przetargu nieograniczonego znak: DTe-341-185/14 ogłoszonego w dniu 31 lipca 2014 roku na „Wykonanie dostawy samochodu specjalnego do ciśnieniowego mycia kanałów oraz czyszczenia wpustów ulicznych”, Komisja Przetargowa powołana przez Prezesa Zarządu PWiK Jarosław Sp. z o.o. zaproponowała, jako najkorzystniejszą w świetle przyjętego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia kryterium, ofertę złożoną przez POLCAB N. Gamoń Spółka Jawna, ul. Sosnowa 5 44-203 Rybnik. W postępowaniu o udzielenie zamówienia na realizację dostawy jw. oferty złożyli następujący Wykonawcy: Oferta nr 1 – Hawro Marek SIGNUS-AUTO MARKETING, ul. B. Chrobrego 80/12 55-200 Oława; Oferta nr 2 – POLCAB N. Gamoń Spółka Jawna, ul. Sosnowa 5 44-203 Rybnik. Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert: Oferta nr 1 Liczba pkt. w kryterium: cena oferty – 493,90 Punkty razem – 493,90 Oferta nr 2 Liczba pkt. w kryterium: cena oferty – 500,00 Punkty razem – 500,00  

zamówienie na:

„Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w ul. Przemyskiej w Jarosławiu”.

zamawiający: PWiK Jarosław Sp. z o.o.
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: DTe-341-134/14
wartość: nieprzekraczającej wyr w zł równowartość kwoty 5 185 999,99 EURO
termin składania ofert: 14 maja 2014  10:00
wynik postępowania: DTe-341-134/14 Jarosław, dnia 19.05.2014r. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w oparciu o Regulamin Udzielania Zamówień Sektorowych przez PWiK Jarosław Sp. z o.o. w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 5 185 999,99 EURO na realizację inwestycji „Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w ul. Przemyskiej w Jarosławiu”. Na podstawie § 48 ust. 7 Regulaminu Udzielania Zamówień Sektorowych przez PWiK Jarosław Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Jarosławiu Sp. z o.o. 37-500 Jarosław, ul. Tarnowskiego 28, informuje, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 5 185 999,99,- EURO ogłoszonego w dniu 28.04.2014r. na tablicy ogłoszeń PWiK Jarosław Sp. z o.o. oraz na stronie internetowej www.pwik-jaroslaw.pl na realizację inwestycji pn.: „Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w ul. Przemyskiej w Jarosławiu”, Komisja Przetargowa, powołana przez Prezesa Zarządu PWiK Jarosław Sp. z o.o., zaproponowała jako najkorzystniejszą w świetle przyjętego w SIWZ kryterium, ofertę Nr 2 złożoną przez Usługowy Zakład Wodno Kanal. C.O. i Gaz Roman Szul, 37-200 Przeworsk,, Rozbórz 226 którą to propozycję Kierownik Zamawiającego zatwierdził. Wybrana oferta okazała się ofertą najkorzystniejszą w świetle przyjętych dla przedmiotowego postępowania kryteriów tj. uzyskała najniższą cenę a tym samym największą liczbę punktów. W postępowaniu o udzielenie zamówienia na realizację inwestycji jw. oferty złożyli następujący Wykonawcy : Oferta Nr 1 – „WODO - GAZ” Józef Słota, ul. Krakowska 23, 37-200 Przeworsk; Oferta Nr 2– Usługowy Zakład Wodno Kanal. C.O. i Gaz Roman Szul, 37-200 Przeworsk, Rozbórz 226 Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert : Oferta Nr 1; Liczba pkt w kryterium :cena oferty – 422,05; Punkty razem – 422,05; Oferta Nr 2; Liczba pkt w kryterium :cena oferty – 500; Punkty razem – 500; W przedmiotowym postępowaniu ustalone było jedno kryterium oceny ofert – cena oferty- waga kryterium 100 %.  

zamówienie na:

"Odbiór i zagospodarowanie na terenie Województwa Podkarpackiego ustabilizowanych, komunalnych osadów ściekowych o kodzie 19 08 05 z Oczyszczalni Ścieków w Jarosławiu".

zamawiający: PWiK Jarosław Sp. z o.o.
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: DTe-341-131/14
wartość: Nieprzekraczająca równowartość kwoty 413999,99euro
termin składania ofert: 15 kwietnia 2014  10:00
wynik postępowania: DTe-341-131/14 Jarosław, dnia 7 maja 2014 roku Ogłoszenie Na podstawie § 48 ust. 6 pkt. 1 Regulaminu Udzielania Zamówień Sektorowych przez PWiK Jarosław Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Jarosławiu Sp. z o.o., Ul. Jana Tarnowskiego 28 37-500 Jarosław, jako Zamawiający informuje, iż w wyniku przeprowadzenia przetargu nieograniczonego znak: DTe-341-131/14 ogłoszonego w dniu 1 kwietnia 2014 roku na „Odbiór i zagospodarowanie na terenie Województwa Podkarpackiego ustabilizowanych, komunalnych osadów ściekowych o kodzie 19 08 05 z Oczyszczalni Ścieków w Jarosławiu”, Komisja Przetargowa powołana przez Prezesa Zarządu PWiK Jarosław Sp. z o.o. zaproponowała, jako najkorzystniejszą w świetle przyjętego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia kryterium, ofertę złożoną przez Konsorcjum: Zieliński Zbigniew – Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „Zieliński”, ul. Klasztorna 27a 26-035 Raków – Lider Konsorcjum, Rolnicza Spółdzielnia Wytwórcza Surochów, Surochów 36A 37-500 Jarosław – Partner Konsorcjum. W postępowaniu o udzielenie zamówienia na realizację usługi jw. oferty złożyli następujący Wykonawcy: Oferta nr 1 – Konsorcjum: Patrycja Skowronek „EKOL” ul. Kamienna 2 25-041 Kielce – Lider Konsorcjum, Gospodarstwo Rolne Krzysztof Dec Kobylnica Ruska 39 37-627 Wielkie Oczy – Partner Konsorcjum; Oferta nr 2 – Konsorcjum: Robert Pach „DEXTRANS” Gliniany Las 22 26-212 Smyków – Lider Konsorcjum, Gospodarstwo Rolne Krzysztof Dec Kobylnica Ruska 39 37-627 Wielkie Oczy – Partner Konsorcjum; Oferta nr 3 – Konsorcjum: Kozera Sp. z o.o. ul. Strzelecka 15 46-146 Domaszowice – Lider Konsorcjum, Igoma Sp. z o.o. Gorzesław 76 lok. 2 56-420 Bierutów – Partner Konsorcjum, Mariusz Tarnawski zam. Ul. Długosza 48 37-500 Jarosław – Partner Konsorcjum; Oferta nr 4 – Konsorcjum: Zbigniew Zieliński Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „Zieliński” ul. Klasztorna 27a 26-035 Raków – Lider Konsorcjum, Rolnicza Spółdzielnia Wytwórcza Surochów, Surochów 36A 37-500 Jarosław – Partner Konsorcjum. Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert: Oferta nr 4 Liczba pkt. w kryterium: cena oferty – 500,00; Punkty razem – 500,00.  

zamówienie na:

„Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w ul. Brzostków w Jarosławiu”.

zamawiający: PWiK Jarosław Sp. z o.o.
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: DTe-341-110/14
wartość: nieprzekraczającej wyr w zł równowartość kwoty 5 185 999,99 EURO
termin składania ofert: 4 kwietnia 2014  10:00
wynik postępowania: DTe-341-110/14 Jarosław, dnia 15.04.2014r. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w oparciu o Regulamin Udzielania Zamówień Sektorowych przez PWiK Jarosław Sp. z o.o. w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 5 185 999,99 EURO na realizację inwestycji „Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w ul. Brzostków w Jarosławiu”. Na podstawie § 48 ust. 6 Regulaminu Udzielania Zamówień Sektorowych przez PWiK Jarosław Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Jarosławiu Sp. z o.o. 37-500 Jarosław, ul. Tarnowskiego 28, informuje, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 5 185 999,99,- EURO ogłoszonego w dniu 21.03.2014r. na tablicy ogłoszeń PWiK Jarosław Sp. z o.o. oraz na stronie internetowej www.pwik-jaroslaw.pl na realizację inwestycji pn.: „Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w ul. Brzostów w Jarosławiu”, Komisja Przetargowa, powołana przez Prezesa Zarządu PWiK Jarosław Sp. z o.o., zaproponowała jako najkorzystniejszą w świetle przyjętego w SIWZ kryterium, ofertę Nr 2 złożoną przez „WODO-GAZ” Józef Słota, ul. Krakowska 23, 37-200 Przeworsk,, którą to propozycję Kierownik Zamawiającego zatwierdził. Wybrana oferta okazała się ofertą najkorzystniejszą w świetle przyjętych dla przedmiotowego postępowania kryteriów tj. uzyskała najniższą cenę a tym samym największą liczbę punktów. W postępowaniu o udzielenie zamówienia na realizację inwestycji jw. oferty złożyli następujący Wykonawcy : Oferta Nr 1 – BPP-INŻ Sp. z o.o., 37-500 Jarosław, ul. Wróblewskiego; Oferta Nr 2– „WODO - GAZ” Józef Słota, ul. Krakowska 23, 37-200 Przeworsk; Oferta Nr 3 - Usługowy Zakład Wod-Kan-Gaz Józef Lis, 37-200 Przeworsk, Gorliczyna 675 Oferta Nr 4 – „SANITEX” Sp. z o.o., 37-204 Tryńcza 120 Oferta Nr 5– Usługowy Zakład Wodno Kanal. C.O. i Gaz Roman Szul, 37-200 Przeworsk, Rozbórz 226 Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert : Oferta Nr 1; Liczba pkt w kryterium :cena oferty – 378,80; Punkty razem – 378,80; Oferta Nr 2; Liczba pkt w kryterium :cena oferty – 500; Punkty razem – 500; Oferta Nr 3; Liczba pkt w kryterium :cena oferty – 470,50; Punkty razem – 470,50; Oferta Nr 4; Liczba pkt w kryterium :cena oferty – 332,05; Punkty razem – 332,05; Oferta Nr 5; Liczba pkt w kryterium :cena oferty – 410; Punkty razem – 410; W przedmiotowym postępowaniu ustalone było jedno kryterium oceny ofert – cena oferty- waga kryterium 100 %.  

zamówienie na:

„Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w ul. Siemieńskiego i części ul. Chrobrego w Jarosławiu”.

zamawiający: PWiK Jarosław Sp. z o.o.
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: DTe-341-101/14
wartość: nieprzekraczającej wyr w zł równowartość kwoty 5 185 999,99 EURO
termin składania ofert: 31 marca 2014  10:00
wynik postępowania: DTe-341-101/14 Jarosław, dnia 11.04.2014r. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w oparciu o Regulamin Udzielania Zamówień Sektorowych przez PWiK Jarosław Sp. z o.o. w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 5 185 999,99 EURO na realizację inwestycji „Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w ul. Siemieńskiego i części ul. Chrobrego w Jarosławiu”. Na podstawie § 48 ust. 6 Regulaminu Udzielania Zamówień Sektorowych przez PWiK Jarosław Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Jarosławiu Sp. z o.o. 37-500 Jarosław, ul. Tarnowskiego 28, informuje, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 5 185 999,99,- EURO ogłoszonego w dniu 13.03.2014r. na tablicy ogłoszeń PWiK Jarosław Sp. z o.o. oraz na stronie internetowej www.pwik-jaroslaw.pl na realizację inwestycji pn.: „Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w ul. Siemieńskiego i części ul. Chrobrego w Jarosławiu”, Komisja Przetargowa, powołana przez Prezesa Zarządu PWiK Jarosław Sp. z o.o., zaproponowała jako najkorzystniejszą w świetle przyjętego w SIWZ kryterium, ofertę Nr 2 złożoną przez „WODO-GAZ” Józef Słota, ul. Krakowska 23, 37-200 Przeworsk,, którą to propozycję Kierownik Zamawiającego zatwierdził. Wybrana oferta okazała się ofertą najkorzystniejszą w świetle przyjętych dla przedmiotowego postępowania kryteriów tj. uzyskała najniższą cenę a tym samym największą liczbę punktów. W postępowaniu o udzielenie zamówienia na realizację inwestycji jw. oferty złożyli następujący Wykonawcy : Oferta Nr 1 – „SANITEX” Sp. z o.o., 37-204 Tryńcza 120 Oferta Nr 2– „WODO - GAZ” Józef Słota, ul. Krakowska 23, 37-200 Przeworsk; Oferta Nr 3 - Usługowy Zakład Wod-Kan-Gaz Józef Lis, 37-200 Przeworsk, Gorliczyna 675 Oferta Nr 4– Usługowy Zakład Wodno Kanal. C.O. i Gaz Roman Szul, 37-200 Przeworsk, Rozbórz 226 Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert : Oferta Nr 1; Liczba pkt w kryterium :cena oferty –351,72; Punkty razem – 351,72; Oferta Nr 2; Liczba pkt w kryterium :cena oferty – 400; Punkty razem – 400; Oferta Nr 3; Liczba pkt w kryterium :cena oferty – 293,88; Punkty razem – 293,88; W przedmiotowym postępowaniu ustalone było jedno kryterium oceny ofert – cena oferty- waga kryterium 100 %.  

zamówienie na:

"Ubezpieczenie majątku i innych interesów Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Jarosławiu Sp. z o.o."

zamawiający: PWiK Jarosław Sp. z o.o.
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: DTe-341-105/14
wartość: Nieprzekraczająca równowartość kwoty 413999,99euro
termin składania ofert: 28 marca 2014  10:00
wynik postępowania: DTe-341-105/14 Jarosław, dnia 4 kwietnia 2014 roku Ogłoszenie Na podstawie § 48 ust. 6 pkt. 1 Regulaminu Udzielania Zamówień Sektorowych przez PWiK Jarosław Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Jarosławiu Sp. z o.o., Ul. Jana Tarnowskiego 28 37-500 Jarosław, jako Zamawiający informuje, iż w wyniku przeprowadzenia przetargu nieograniczonego znak: DTe-341-105/14 ogłoszonego w dniu 14 marca 2014 roku na „Ubezpieczenie majątku i innych interesów Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Jarosławiu Sp. z o.o.”, Komisja Przetargowa powołana przez Prezesa Zarządu PWiK Jarosław Sp. z o.o. zaproponowała, jako najkorzystniejszą w świetle przyjętych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia kryteriów, ofertę złożoną przez Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” ul. Raabego 13 02-793 Warszawa, którą to propozycję Kierownik Zamawiającego zatwierdził. W postępowaniu o udzielenie zamówienia na realizację usługi jw. oferty złożyli następujący Wykonawcy: Oferta nr 1 – Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” ul. Raabego 13 02-793 Warszawa; Oferta nr 2 – Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Al. Jana Pawła II 24 00-133 Warszawa; Oferta nr 3 – Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna ul. Rodziny Hiszpańskich 1 02-685 Warszawa; Oferta nr 4 – INTERRISK Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group ul. Stanisława Noakowskiego 22 00-668 Warszawa; Oferta nr 5 – Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA Spółka Akcyjna ul. Chmielna 85/87 00-805 Warszawa. Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert: Oferta nr 1 Część I zamówienia: 1) Liczba pkt. w kryterium: cena – 234,00; 2) Liczba pkt. w kryterium: klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne – 34,50; Punkty razem za Część I zamówienia – 268,50; Część II zamówienia: Liczba pkt. w kryterium: cena – 300,00, Punkty razem za Część II zamówienia – 300,00; Oferta nr 2 Część I zamówienia: 1) Liczba pkt. w kryterium: cena – 222,00; 2) Liczba pkt. w kryterium: klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne – 31,20; Punkty razem za Część I zamówienia – 253,20; Część II zamówienia: Liczba pkt. w kryterium: cena – 0,00, Punkty razem za Część II zamówienia – 0,00; Oferta nr 3 Część I zamówienia: 1) Liczba pkt. w kryterium: cena – 216,00; 2) Liczba pkt. w kryterium: klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne – 34,20; Punkty razem za Część I zamówienia – 250,20; Część II zamówienia: Liczba pkt. w kryterium: cena – 0,00, Punkty razem za Część II zamówienia – 0,00; Oferta nr 4 Część I zamówienia: 1) Liczba pkt. w kryterium: cena – 216,00; 2) Liczba pkt. w kryterium: klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne – 48,00; Punkty razem za Część I zamówienia – 264,00; Część II zamówienia: Liczba pkt. w kryterium: cena – 297,00, Punkty razem za Część II zamówienia – 297,00; Oferta nr 5 Część I zamówienia: 1) Liczba pkt. w kryterium: cena – 240,00; 2) Liczba pkt. w kryterium: klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne – 13,80; Punkty razem za Część I zamówienia – 253,80; Część II zamówienia: Liczba pkt. w kryterium: cena – 258,00, Punkty razem za Część II zamówienia – 258,00;  

zamówienie na:

"Wykonywanie remontów nawierzchni dróg mieszanką mineralno-asfaltową po awariach wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie miasta Jarosławia w 2014r."

zamawiający: PWiK Jarosław Sp. z o.o.
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: DTe-341-107/14
wartość: Nieprzekraczająca równowartość kwoty 5185999,99euro
termin składania ofert: 27 marca 2014  10:00
wynik postępowania: DTe-341-107/14 Jarosław, dnia 7 kwietnia 2014 roku Ogłoszenie Na podstawie § 48 ust. 6 pkt. 1 Regulaminu Udzielania Zamówień Sektorowych przez PWiK Jarosław Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Jarosławiu Sp. z o.o., Ul. Jana Tarnowskiego 28 37-500 Jarosław, jako Zamawiający informuje, iż w wyniku przeprowadzenia przetargu nieograniczonego znak: DTe-341-107/14 ogłoszonego w dniu 13 marca 2014 roku na „Wykonywanie remontów nawierzchni dróg mieszanką mineralno-asfaltową po awariach wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie miasta Jarosławia w 2014r.”, Komisja Przetargowa powołana przez Prezesa Zarządu PWiK Jarosław Sp. z o.o. zaproponowała, jako najkorzystniejszą w świetle przyjętych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia kryteriów, ofertę złożoną przez Zakład Drogowy –Tadeusz Popek i Syn Spółka Jawna, Rozbórz Długi 57A 37-560 Pruchnik. W postępowaniu o udzielenie zamówienia na realizację remontów jw. oferty złożyli następujący Wykonawcy: Oferta nr 1 – Zakład Drogowy –Tadeusz Popek i Syn Spółka Jawna, Rozbórz Długi 57A 37-560 Pruchnik; Oferta nr 2 – Usługi Komunalne Roboty Drogowe Tomasz Taranowicz Sp. z o.o., Ul. Stawki 21 37-500 Jarosław; Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert: Oferta nr 1 Liczba pkt. w kryterium: cena oferty – 400,00; Punkty razem – 400,00. Oferta nr 2 Liczba pkt. w kryterium: cena oferty – 388,80; Punkty razem – 388,80.  

zamówienie na:

"Wykonywanie dostaw wodnego roztworu chlorku poliglinu"

zamawiający: PWiK Jarosław Sp. z o.o.
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: DTe-341-60/14
wartość: Nieprzekraczająca równowartość kwoty 399999,99euro
termin składania ofert: 20 lutego 2014  10:00
wynik postępowania: DTe-341-60/14 Jarosław, dnia 25 lutego 2014 roku Ogłoszenie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Jarosławiu Sp. z o.o., Ul. Jana Tarnowskiego 28 37-500 Jarosław, jako Zamawiający informuje, iż w wyniku przeprowadzenia przetargu nieograniczonego ogłoszonego w dniu 7 lutego 2014 roku na „Wykonywanie dostaw wodnego roztworu chlorku poliglinu”, Komisja Przetargowa powołana przez Prezesa Zarządu PWiK Jarosław Sp. z o.o. zaproponowała, jako najkorzystniejszą w świetle przyjętego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia kryterium tj. z najniższą ceną, ofertę złożoną przez Kemipol Sp. z o.o., Ul. Kuźnicka 6 72-010 Police, którą to propozycję Kierownik Zamawiającego zatwierdził. W postępowaniu o udzielenie zamówienia na realizację dostaw jw. oferty złożyli następujący Wykonawcy: Oferta nr 1 – Kemipol Sp. z o.o., Ul. Kuźnicka 6 72-010 Police. Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert: Oferta nr 1 - Liczba pkt. w kryterium: cena oferty – 500; Punkty razem – 500.  

zamówienie na:

"Wykonywanie dostaw materiałów do usuwania awarii wodociągowych i kanalizacyjnych w 2014r."

zamawiający: PWiK Jarosław Sp. z o.o.
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: DTe-341-21/14
wartość: Nieprzekraczająca równowartość kwoty 399999,99euro
termin składania ofert: 31 stycznia 2014  10:00
wynik postępowania: DTe-341-21/14 Jarosław, dnia 14 lutego 2014 roku Ogłoszenie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Jarosławiu Sp. z o.o., Ul. Jana Tarnowskiego 28 37-500 Jarosław, jako Zamawiający informuje, iż w wyniku przeprowadzenia przetargu nieograniczonego ogłoszonego w dniu 17 stycznia 2014 roku na „Wykonywanie dostaw materiałów do usuwania awarii wodociągowych i kanalizacyjnych w 2014r.”, Komisja Przetargowa powołana przez Prezesa Zarządu PWiK Jarosław Sp. z o.o. zaproponowała, jako najkorzystniejszą w świetle przyjętego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia kryterium tj. z najniższą ceną, ofertę złożoną przez Pikuła Sp. z o.o., Ul. Przemysłowa 9 38-200 Jasło, którą to propozycję Kierownik Zamawiającego zatwierdził. W postępowaniu o udzielenie zamówienia na realizację dostaw jw. oferty złożyli następujący Wykonawcy: Oferta nr 1 – Pikuła Sp. z o.o., Ul. Przemysłowa 9 38-200 Jasło; Oferta nr 2 – Firma Handlowo-Usługowa ZTM Mirosława Tomczyk Import-Eksport, Prałkowce 293 37-700 Przemyśl; Oferta nr 3 – Przedsiębiorstwo Ferrbud Sp. z o.o., Ul. Połonińska 20 35-082 Rzeszów; Oferta nr 4 – Sanakiewicz Sp. z o.o., Ul. Książąt Czartoryskich 29 Szówsko 37-500 Jarosław. Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert: Oferta nr 1 - Liczba pkt. w kryterium: cena oferty – 500; Punkty razem – 500; Oferta nr 2 - Liczba pkt. w kryterium: cena oferty – 443,10; Punkty razem – 443,10; Oferta nr 4 - Liczba pkt. w kryterium: cena oferty – 337; Punkty razem – 337.  

zamówienie na:

"Wykonywanie dostaw flokulantów dla Oczyszczalni Ścieków w 2014r."

zamawiający: PWiK Jarosław Sp. z o.o.
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: DTe-341-6/14
wartość: Nieprzekraczająca równowartość kwoty 399999,99euro
termin składania ofert: 29 stycznia 2014  10:00
wynik postępowania: DTe-341-6/14 Jarosław, dnia 3 lutego 2014r. Ogłoszenie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Jarosławiu Sp. z o.o., Ul. Jana Tarnowskiego 28 37-500 Jarosław, jako Zamawiający informuje, że w wyniku przeprowadzenia przetargu nieograniczonego ogłoszonego w dniu 13-01-2014r. na tablicy ogłoszeń PWiK Jarosław Sp. z o.o. oraz na stronie internetowej www.pwik-jaroslaw.pl na „Wykonywanie dostaw flokulantów dla Oczyszczalni Ścieków w 2014r.”, Komisja Przetargowa powołana przez Prezesa Zarządu PWiK Jarosław Sp. z o.o. zaproponowała, jako najkorzystniejszą w świetle przyjętego w SIWZ kryterium tj. z najniższą ceną, ofertę złożoną przez Allied Solutions Poland Sp. z o.o., Ul. Łyżwiarska 1/11 02-505 Warszawa, za cenę 121.032,00zł brutto, tj. z podatkiem VAT w stawce 23%, którą to propozycję Kierownik Zamawiającego zatwierdził. W postępowaniu o udzielenie zamówienia na realizację dostaw jw. oferty złożyli następujący Wykonawcy: Oferta nr 1 –Węglo-Stal P.P.H.U. Waldemar Biskupek, Ul. Chorzowska 50B 44-100 Gliwice; Oferta nr 2 – Allied Solutions Poland Sp. z o.o., Ul. Łyżwiarska 1/11 02-505 Warszawa; Oferta nr 3 – Brenntag Polska Sp. z o.o., Ul. Bema 21 47-224 Kędzierzyn-Koźle. Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert: Oferta nr 1 - Liczba pkt. w kryterium: cena oferty – 391,64; Punkty razem – 391,64; Oferta nr 2 - Liczba pkt. w kryterium: cena oferty – 400; Punkty razem – 400; Oferta nr 3 - Liczba pkt. w kryterium: cena oferty – 398,80; Punkty razem – 398,80.  

zamówienie na:

"Wykonywanie dostaw związków chemicznych do procesów technologicznych uzdatniania wody".

zamawiający: PWiK Jarosław Sp. z o.o.
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: DTe-341-1/14
wartość: Nieprzekraczająca równowartość kwoty 399999,99euro
termin składania ofert: 27 stycznia 2014  10:00
wynik postępowania: DTe-341-1/14 Jarosław, dnia 5 lutego 2014r. Ogłoszenie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Jarosławiu Sp. z o.o., Ul. Jana Tarnowskiego 28 37-500 Jarosław, jako Zamawiający informuje, że w wyniku przeprowadzenia przetargu nieograniczonego ogłoszonego w dniu 13-01-2014r. na tablicy ogłoszeń PWiK Jarosław Sp. z o.o. oraz na stronie internetowej www.pwik-jaroslaw.pl na „Wykonywanie dostaw związków chemicznych do procesów technologicznych uzdatniania wody”, Komisja Przetargowa powołana przez Prezesa Zarządu PWiK Jarosław Sp. z o.o. zaproponowała, jako najkorzystniejszą w świetle przyjętego w SIWZ kryterium tj. z najniższą ceną, ofertę złożoną przez Brenntag Polska Sp. z o.o., Ul. Bema 21 47-224 Kędzierzyn-Koźle, którą to propozycję Kierownik Zamawiającego zatwierdził. W postępowaniu o udzielenie zamówienia na realizację dostaw jw. oferty złożyli następujący Wykonawcy: Oferta nr 1 – Chemi Kam Sp. z o.o., Ul. Barlickiego 26 42-506 Będzin; Oferta nr 2 – Brenntag Polska Sp. z o.o., Ul. Bema 21 47-224 Kędzierzyn-Koźle. Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert: Oferta nr 2 - Liczba pkt. w kryterium: cena oferty – 400; Punkty razem – 400.  

Przetargi o pozycjach 1 - 15 (z 15)