Przetargi rozstrzygnięte z 2015 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 15 (z 15)zamówienie na:

"Wykonywanie dostaw paliw płynnych do pojazdów PWiK Jarosław Sp. z o.o."

zamawiający: PWiK Jarosław Sp. z o.o.
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: DTe.341.227.2015
wartość: Nieprzekraczająca wyrażoną w złotych równowartość 413999,99euro
termin składania ofert: 26 października 2015  10:00
wynik postępowania: DPT.341.227.2015 Jarosław, dnia 27 października 2015 roku Ogłoszenie Na podstawie § 48 ust. 7 Regulaminu Udzielania Zamówień Sektorowych przez PWiK Jarosław Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Jarosławiu Sp. z o.o. Ul. Jana Tarnowskiego 28 37-500 Jarosław, jako Zamawiający informuje, iż w wyniku przeprowadzenia przetargu nieograniczonego znak: DTe.341.227.2015 ogłoszonego w dniu 12 października 2015 roku na „Wykonywanie dostaw paliw płynnych do pojazdów PWiK Jarosław Sp. z o.o.”, Komisja Przetargowa powołana przez Prezesa Zarządu PWiK Jarosław Sp. z o.o. zaproponowała, jako najkorzystniejszą w świetle przyjętego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia kryterium, ofertę złożoną przez Statoil Fuel & Retail Polska Sp. z o.o. ul. Puławska 86 02-603 Warszawa. W postępowaniu o udzielenie zamówienia na realizację dostaw jw. oferty złożyli następujący Wykonawcy: - oferta nr 1 - Statoil Fuel & Retail Polska Sp. z o.o. ul. Puławska 86 02-603 Warszawa. Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert: Oferta nr 1 Liczba pkt. w kryterium: cena oferty – 300; Punkty razem – 300.  

zamówienie na:

Budowa wodociągu z przyłączami w ul. Kościuszki od ul. Konfederackiej do ul. Jana Pawła II

zamawiający: PWiK Jarosław Sp. z o.o.
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: DTe.341.228.2015
wartość: Nieprzekraczająca wyr w zł równowartość kwoty 5185999,99 EURO
termin składania ofert: 2 października 2015  10:00
wynik postępowania: DTe.341.228.2015 Jarosław, dnia 12.10.2015r. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w oparciu o Regulamin Udzielania Zamówień Sektorowych przez PWiK Jarosław Sp. z o.o. w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 5185999,99 EURO na realizację inwestycji pn.:„Budowa wodociągu z przyłączami w ul. Kościuszki od ul. Konfederackiej do ul. Jana Pawła II”. Na podstawie § 48 ust. 7 Regulaminu Udzielania Zamówień Sektorowych przez PWiK Jarosław Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Jarosławiu Sp. z o.o. 37-500 Jarosław, ul. Tarnowskiego 28 informuje, że w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 5185999,99,- EURO ogłoszonego w dniu 21.09.2015r. na tablicy ogłoszeń PWiK Jarosław Sp. z o.o. oraz na stronie internetowej www.pwik-jaroslaw.pl na realizację inwestycji pn.: „Budowa wodociągu z przyłączami w ul. Kościuszki od ul. Konfederackiej do ul. Jana Pawła II”, Komisja Przetargowa, powołana przez Prezesa Zarządu PWiK Jarosław Sp. z o.o., zaproponowała jako najkorzystniejszą w świetle przyjętego w SIWZ kryterium, ofertę Nr 4 złożoną przez Usługowy Zakład Wodno Kanal. C.O. i Gaz Roman Szul, 37-200 Przeworsk, Rozbórz 226, którą to propozycję Kierownik Zamawiającego zatwierdził. Wybrana oferta okazała się ofertą najkorzystniejszą w świetle przyjętych dla przedmiotowego postępowania kryteriów tj. uzyskała najniższą cenę a tym samym największą liczbę punktów. W postępowaniu o udzielenie zamówienia na realizację inwestycji jw. oferty złożyli następujący Wykonawcy : Oferta Nr 1 – „SANITEX” Sp. z o.o., 37-204 Tryńcza 120; Oferta Nr 2 – GEO Sp. z o.o., 37-550 Radymno, ul. Złota Góra 19 A; Oferta Nr 3 – „WODO - GAZ” Józef Słota, ul. Krakowska 23, 37-200 Przeworsk; Oferta Nr 4 – Usługowy Zakład Wodno Kanal. C.O. i Gaz Roman Szul, 37-200 Przeworsk, Rozbórz 226 Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert : Oferta Nr 1; Liczba pkt w kryterium :cena oferty – 255,93; Punkty razem – 255,93; Oferta Nr 2; Liczba pkt w kryterium :cena oferty – 266,10; Punkty razem – 266,10; Oferta Nr 3; Wykonawca wykluczony; Oferta Nr 4; Liczba pkt w kryterium :cena oferty – 300; Punkty razem – 300; W przedmiotowym postępowaniu ustalone było jedno kryterium oceny ofert – cena oferty- waga kryterium 100 %. 

zamówienie na:

"Wykonywanie dostaw energii elektrycznej do Oczyszczalni Ścieków w Jarosławiu i Zakładu Uzdatniania Wody dla miasta Jarosławia w miejscowości Munina w 2016r."

zamawiający: PWiK Jarosław Sp. z o.o.
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: DTe.341.211.2015
wartość: Nieprzekraczająca wyrażoną w złotych równowartość 413999,99euro
termin składania ofert: 31 sierpnia 2015  10:00
wynik postępowania: DTe.341.211.2015 Jarosław, dnia 7 września 2015 roku Ogłoszenie Na podstawie § 48 ust. 7 Regulaminu Udzielania Zamówień Sektorowych przez PWiK Jarosław Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Jarosławiu Sp. z o.o., Ul. Jana Tarnowskiego 28 37-500 Jarosław, jako Zamawiający informuje, iż w wyniku przeprowadzenia przetargu nieograniczonego znak: DTe.341.211.2015 ogłoszonego w dniu 17 sierpnia 2015 roku na „Wykonywanie dostaw energii elektrycznej do Oczyszczalni Ścieków w Jarosławiu i Zakładu Uzdatniania Wody dla miasta Jarosławia w miejscowości Munina w 2016r.”, Komisja Przetargowa powołana przez Prezesa Zarządu PWiK Jarosław Sp. z o.o. zaproponowała, jako najkorzystniejszą w świetle przyjętego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia kryterium, ofertę złożoną przez ENERGA OBRÓT Spółka Akcyjna, Aleja Grunwaldzka 472 Gdańsk. W postępowaniu o udzielenie zamówienia na realizację dostaw jw. oferty złożyli następujący Wykonawcy: - oferta nr 1 - Elektrociepłownia Andrychów Sp. z o.o. ul. Krakowska 83 34-120 Andrychów; - oferta nr 2 - DELTIS Sp. z o.o. ul. Łucka 20/75 00-845 Warszawa; - oferta nr 3 - CORRENTE Sp. z o.o. ul. Konotopska 4 05-850 Ożarów Mazowiecki; - oferta nr 4 - Green S.A. z siedzibą w Warszawie ul. Prosta 32 Centrum Obsługi Klientów we Wrocławiu ul. Antoniego Słonimskiego 6 50-304 Wrocław; - oferta nr 5 - RWE Polska Spółka Akcyjna Klienci Biznesowi ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 41 00-347 Warszawa; - oferta nr 6 - ENEA S.A. Departament Sprzedaży Biuro Przetargów Publicznych ul. Strzeszyńska 58 60-479 Poznań; - oferta nr 7 - ENERGA OBRÓT S.A. Al. Grunwaldzka 472 80-309 Gdańsk; - oferta nr 8 - PGE Obrót S.A. Oddział z siedzibą w Zamościu ul. Koźmiana 1 22-400 Zamość. Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert: Oferta nr 1 Liczba pkt. w kryterium: cena oferty – 332,96; Punkty razem – 332,96; Oferta nr 2 Liczba pkt. w kryterium: cena oferty – 374,84; Punkty razem – 374,84; Oferta nr 3 Liczba pkt. w kryterium: cena oferty – 388,84; Punkty razem – 388,84; Oferta nr 4 Liczba pkt. w kryterium: cena oferty – 391,80; Punkty razem – 391,80; Oferta nr 5 Liczba pkt. w kryterium: cena oferty – 386,16; Punkty razem – 386,16; Oferta nr 6 Liczba pkt. w kryterium: cena oferty – 394,16; Punkty razem – 394,16; Oferta nr 7 Liczba pkt. w kryterium: cena oferty – 400,00; Punkty razem – 400,00; Oferta nr 8 Liczba pkt. w kryterium: cena oferty – 397,68; Punkty razem – 397,68.  

zamówienie na:

Budowa wodociągu z przyłączami w ul. Czarnieckiego od ul. Grucy do ul. Jana Pawła II.

zamawiający: PWiK Jarosław Sp. z o.o.
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: DTe.341.210.2015
wartość: Nieprzekraczająca wyr w zł równowartość kwoty 5185999,99 EURO
termin składania ofert: 18 sierpnia 2015  10:00
wynik postępowania: DTe.341.210.2015 Jarosław, dnia 25.08.2015r. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w oparciu o Regulamin Udzielania Zamówień Sektorowych przez PWiK Jarosław Sp. z o.o. w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 5185999,99 EURO na realizację inwestycji pn.:„Budowa wodociągu z przyłączami w ul. Czarnieckiego od ul. Grucy do ul. Jana Pawła II”. Na podstawie § 48 ust. 7 Regulaminu Udzielania Zamówień Sektorowych przez PWiK Jarosław Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Jarosławiu Sp. z o.o. 37-500 Jarosław, ul. Tarnowskiego 28 informuje, że w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 5185999,99,- EURO ogłoszonego w dniu 29.07.2015r. na tablicy ogłoszeń PWiK Jarosław Sp. z o.o. oraz na stronie internetowej www.pwik-jaroslaw.pl na realizację inwestycji pn.: „Budowa wodociągu z przyłączami w ul. Czarnieckiego od ul. Grucy do ul. Jana Pawła II”, Komisja Przetargowa, powołana przez Prezesa Zarządu PWiK Jarosław Sp. z o.o., zaproponowała jako najkorzystniejszą w świetle przyjętego w SIWZ kryterium, ofertę Nr 1 złożoną przez „WODO - GAZ” Józef Słota, ul. Krakowska 23, 37-200 Przeworsk, którą to propozycję Kierownik Zamawiającego zatwierdził. Wybrana oferta okazała się ofertą najkorzystniejszą w świetle przyjętych dla przedmiotowego postępowania kryteriów tj. uzyskała najniższą cenę a tym samym największą liczbę punktów. W postępowaniu o udzielenie zamówienia na realizację inwestycji jw. oferty złożyli następujący Wykonawcy : Oferta Nr 1 – „WODO - GAZ” Józef Słota, ul. Krakowska 23, 37-200 Przeworsk; Oferta Nr 2 – „SANITEX” Sp. z o.o., 37-204 Tryńcza 120; Oferta Nr 3 – BPP-INŻ Sp. z o.o., 37-500 Jarosław, ul. Wróblewskiego 3; Oferta Nr 4 – Usługowy Zakład Wodno Kanal. C.O. i Gaz Roman Szul, 37-200 Przeworsk, Rozbórz 226 Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert : Oferta Nr 1; Liczba pkt w kryterium :cena oferty – 500; Punkty razem – 500; Oferta Nr 2; Liczba pkt w kryterium :cena oferty – 398,65; Punkty razem – 398,65; Oferta Nr 3; Liczba pkt w kryterium :cena oferty – 267,50; Punkty razem – 267,50; Oferta Nr 4 - Wykonawca wykluczony. W przedmiotowym postępowaniu ustalone było jedno kryterium oceny ofert – cena oferty- waga kryterium 100 %.  

zamówienie na:

Budowa sieci wodociągowej do dz. nr 518 w rejonie ul. Wąskiej w Muninie oraz do dz. nr 130/2 przy ul. Batalionów Chłopskich w Jarosławiu a także przebudowa odcinka sieci wodociągowej w ul. Sikorskiego od ul. Poniatowskiego do ul. Królowej Jadwigi.

zamawiający: PWiK Jarosław Sp. z o.o.
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: DTe.341.162.2015
wartość: nieprzekraczającej wyr w zł równowartość kwoty 5185999,99 EURO
termin składania ofert: 16 czerwca 2015  10:00
wynik postępowania: DTe.341.162.2015 Jarosław, dnia 23.06.2015r. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w oparciu o Regulamin Udzielania Zamówień Sektorowych przez PWiK Jarosław Sp. z o.o. w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 5185999,99 EURO na realizację inwestycji pn.:„Budowa sieci wodociągowej do dz. nr 518 w rejonie ul. Wąskiej w Muninie oraz do dz. nr 130/2 przy ul. Batalionów Chłopskich w Jarosławiu a także przebudowa odcinka sieci wodociągowej w ul. Sikorskiego od ul. Poniatowskiego do ul. Królowej Jadwigi”. Na podstawie § 48 ust. 7 Regulaminu Udzielania Zamówień Sektorowych przez PWiK Jarosław Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Jarosławiu Sp. z o.o. 37-500 Jarosław, ul. Tarnowskiego 28 informuje, że w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 5185999,99,- EURO ogłoszonego w dniu 28.05.2015r. na tablicy ogłoszeń PWiK Jarosław Sp. z o.o. oraz na stronie internetowej www.pwik-jaroslaw.pl na realizację inwestycji pn.: „Budowa sieci wodociągowej do dz. nr 518 w rejonie ul. Wąskiej w Muninie oraz do dz. nr 130/2 przy ul. Batalionów Chłopskich w Jarosławiu a także przebudowa odcinka sieci wodociągowej w ul. Sikorskiego od ul. Poniatowskiego do ul. Królowej Jadwigi”, Komisja Przetargowa, powołana przez Prezesa Zarządu PWiK Jarosław Sp. z o.o., zaproponowała jako najkorzystniejszą w świetle przyjętego w SIWZ kryterium, ofertę Nr 4 złożoną przez „SANITEX” Sp. z o.o., 37-204 Tryńcza 120, którą to propozycję Kierownik Zamawiającego zatwierdził. Wybrana oferta okazała się ofertą najkorzystniejszą w świetle przyjętych dla przedmiotowego postępowania kryteriów tj. uzyskała najniższą cenę a tym samym największą liczbę punktów. W postępowaniu o udzielenie zamówienia na realizację inwestycji jw. oferty złożyli następujący Wykonawcy : Oferta Nr 1 – „EKO-BUD” Dariusz Cynk, 37-200 Przeworsk, ul. Sobieskiego 46; Oferta Nr 2 – GEO Sp. z o.o., 37-550 Radymno, ul. Złota Góra 19a; Oferta Nr 3 – „WODO - GAZ” Józef Słota, ul. Krakowska 23, 37-200 Przeworsk; Oferta Nr 4 – „SANITEX” Sp. z o.o., 37-204 Tryńcza 120; Oferta Nr 5 – Usługowy Zakład Wodno Kanal. C.O. i Gaz Roman Szul, 37-200 Przeworsk, Rozbórz 226 Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert : Oferta Nr 1; Liczba pkt w kryterium :cena oferty – 232,75; Punkty razem – 232,75; Oferta Nr 2; Liczba pkt w kryterium :cena oferty – 198,15; Punkty razem – 198,15; Oferta Nr 3; Liczba pkt w kryterium :cena oferty – 378,25; Punkty razem – 378,25; Oferta Nr 4; Liczba pkt w kryterium :cena oferty – 500; Punkty razem – 500; Oferta Nr 5; Liczba pkt w kryterium :cena oferty – 285,60; Punkty razem – 285,60; W przedmiotowym postępowaniu ustalone było jedno kryterium oceny ofert – cena oferty- waga kryterium 100 %.  

zamówienie na:

Budowa wodociągu z przyłączami w ulicach Ks. Fili, Świętojańska, Spytka, Ostrogskich, Jezuicka, Sobieskiego, Pełkińska, Liceum Plastyczne

zamawiający: PWiK Jarosław Sp. z o.o.
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: DTe.341.129.2015
wartość: nieprzekraczającej wyr w zł równowartość kwoty 5185999,99 EURO
termin składania ofert: 20 kwietnia 2015  10:00
wynik postępowania: DTe.341.129.2015 Jarosław, dnia 07.05.2015r. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w oparciu o Regulamin Udzielania Zamówień Sektorowych przez PWiK Jarosław Sp. z o.o. w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 5185999,99 EURO na realizację inwestycji pn.:„Budowa wodociągu z przyłączami w ulicach Ks. Fili, Świętojańska, Spytka, Ostrogskich, Jezuicka, Sobieskiego, Pełkińska, Liceum Plastyczne”. Na podstawie § 48 ust. 7 Regulaminu Udzielania Zamówień Sektorowych przez PWiK Jarosław Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Jarosławiu Sp. z o.o. 37-500 Jarosław, ul. Tarnowskiego 28 informuje, że w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 5185999,99,- EURO ogłoszonego w dniu 31.03.2015r. na tablicy ogłoszeń PWiK Jarosław Sp. z o.o. oraz na stronie internetowej www.pwik-jaroslaw.pl na realizację inwestycji pn.: „Budowa wodociągu z przyłączami w ulicach Ks. Fili, Świętojańska, Spytka, Ostrogskich, Jezuicka, Sobieskiego, Pełkińska, Liceum Plastyczne”, Komisja Przetargowa, powołana przez Prezesa Zarządu PWiK Jarosław Sp. z o.o., zaproponowała: 1. Jako najkorzystniejszą w świetle przyjętego w SIWZ kryterium, ofertę Nr 3 złożoną przez GEO Sp. z o.o, 37-550 Radymno, ul. Złota Góra 19a, którą to propozycję Kierownik Zamawiającego zatwierdził. Wybrana oferta okazała się ofertą najkorzystniejszą w świetle przyjętych dla przedmiotowego postępowania kryteriów tj. uzyskała najniższą cenę a tym samym największą liczbę punktów. W postępowaniu o udzielenie zamówienia na realizację inwestycji jw. oferty złożyli następujący Wykonawcy : Oferta Nr 1 – „WODO - GAZ” Józef Słota, ul. Krakowska 23, 37-200 Przeworsk; Oferta Nr 2 – BPP-INŻ Sp. z o.o., 37-500 Jarosław, ul. Wróblewskiego 3; Oferta Nr 3 – GEO Sp. z o.o., 37-550 Radymno, ul. Złota Góra 19a; Oferta Nr 4 – Konsorcjum Firm: Lider: „HYDROTECH” Piotr Sereda 37-200 Przeworsk, ul. Dynowska 20A Partner: Przedsiębiorstwo Projektowo Budowlane „BUDAMEX” Damian Sereda, 37-204 Tryńcza, Głogowiec 119 Oferta Nr 5 – Zakład Usług Budowlanych i Instalacyjnych „ADMAR” A. Orzech A. Orzech Sp. J., ul. Zbożowa 8, 36-100 Kolbuszowa; Oferta Nr 6 – „SANITEX” Sp. z o.o., 37-204 Tryńcza 120; Oferta Nr 7 – Usługowy Zakład Wodno Kanal. C.O. i Gaz Roman Szul, 37-200 Przeworsk, Rozbórz 226 Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert : Oferta Nr 1; Liczba pkt w kryterium :cena oferty – 401,10; Punkty razem – 401,10; Oferta Nr 2; Liczba pkt w kryterium :cena oferty – 421,95; Punkty razem – 421,95; Oferta Nr 3; Liczba pkt w kryterium :cena oferty – 500; Punkty razem – 500; Oferta Nr 4; Liczba pkt w kryterium :cena oferty – 438,85; Punkty razem – 438,85; Oferta Nr 6; Liczba pkt w kryterium :cena oferty – 290,90; Punkty razem – 290,90; W przedmiotowym postępowaniu ustalone było jedno kryterium oceny ofert – cena oferty- waga kryterium 100 %. 

zamówienie na:

Remont wylotu kanalizacyjnego zlokalizowanego na działce nr 1434, obręb 3, w km 118+300 (brzeg lewy), rzeka San oraz wykonanie umocnienia skarpy brzegowej w sąsiedztwie wylotu w m. Jarosław

zamawiający: PWiK Jarosław Sp. z o.o.
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: DTe.341.116.2015
wartość: nieprzekraczającej wyr w zł równowartość kwoty 5185999,99 EURO
termin składania ofert: 17 kwietnia 2015  10:00
wynik postępowania: DTe.341.116.2015 Jarosław, dnia 30.04.2015 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Dotyczy:postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w oparciu o Regulamin udzielania zamówień sektorowych przez PWiK Jarosław Sp. z o.o. w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 5185999,99 EURO na realizację inwestycji „Remont wylotu kanalizacyjnego zlokalizowanego na działce nr 1434, obręb 3, w km 118+300 (brzeg lewy), rzeka San oraz wykonanie umocnienia skarpy brzegowej w sąsiedztwie wylotu w m. Jarosław”. Na podstawie § 48 ust. 7 Regulaminu Udzielania Zamówień Sektorowych przez PWiK Jarosław Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Jarosławiu Sp. z o.o. 37-500 Jarosław, ul. Tarnowskiego 28, informuje, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 5185999,99,- EURO ogłoszonego w dniu 24.03.2015r. na tablicy ogłoszeń PWiK Jarosław Sp. z o.o. oraz na stronie internetowej www.pwik-jaroslaw.pl na realizację inwestycji pn.: „Remont wylotu kanalizacyjnego zlokalizowanego na działce nr 1434, obręb 3, w km 118+300 (brzeg lewy), rzeka San oraz wykonanie umocnienia skarpy brzegowej w sąsiedztwie wylotu w m. Jarosław”, Komisja Przetargowa, powołana przez Prezesa Zarządu PWiK Jarosław Sp. z o.o., zaproponowała jako najkorzystniejszą w świetle przyjętego w SIWZ kryterium, ofertę Nr 3 złożoną przez Sanakiewicz Sp. z o.o., 37-500 Jarosław, Szówsko ul. Ks. Czartoryskich 29, którą to propozycję Kierownik Zamawiającego zatwierdził. Wybrana oferta okazała się ofertą najkorzystniejszą w świetle przyjętych dla przedmiotowego postępowania kryteriów tj. uzyskała najniższą cenę a tym samym największą liczbę punktów. W postępowaniu o udzielenie zamówienia na realizację inwestycji jw. oferty złożyli następujący Wykonawcy : Oferta Nr 1 – Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego i Hydrotechnicznego „SÓW-POL” Sp. z o.o., ul. Krzywa 8, 36-065 Dynów; Oferta Nr 2 – BUDOWNICTWO WODNE SP.J. Zenon Pruchnicki, Ryszard Sobolewski, Piotr Pruchnicki, Adam Szlosek, 37-467 Stalowa Wola, Al. Jana Pawła II 25A; Oferta Nr 3 - Sanakiewicz Sp. z o.o., 37-500 Jarosław, Szówsko ul. Ks. Czartoryskich 29; Oferta Nr 4 – GEO Sp. z o.o., 37-550 Radymno, ul. Złota Góra 19A; Oferta Nr 5 - Przedsiębiorstwo Robót Melioracyjnych i Inżynieryjnych Sp. z o.o., 39-300 Mielec, ul. Korczaka 1 Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert : Oferta Nr 1; Liczba pkt w kryterium :cena oferty – 348,95; Punkty razem – 338,95; Oferta Nr 2; Liczba pkt w kryterium :cena oferty – 493,55; Punkty razem – 493,55; Oferta Nr 3; Liczba pkt w kryterium :cena oferty – 500; Punkty razem – 500; Oferta Nr 4; Liczba pkt w kryterium :cena oferty – 336,10; Punkty razem – 336,10; Oferta Nr 5; Liczba pkt w kryterium :cena oferty – 329,25; Punkty razem – 329,25; W przedmiotowym postępowaniu ustalone było jedno kryterium oceny ofert – cena oferty- waga kryterium 100 %. 

zamówienie na:

"Odbiór i zagospodarowanie na terenie Województwa Podkarpackiego ustabilizowanych, komunalnych osadów ściekowych o kodzie 19 08 05 z Oczyszczalni Ścieków w Jarosławiu".

zamawiający: PWiK Jarosław Sp. z o.o.
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: DTe.341.117.2015
wartość: Nieprzekraczająca wyrażoną w złotych równowartość 413999,99euro
termin składania ofert: 1 kwietnia 2015  10:00
wynik postępowania: DTe.341.117.2015 Jarosław, dnia 1 kwietnia 2015 roku Ogłoszenie Na podstawie § 48 ust. 7 Regulaminu Udzielania Zamówień Sektorowych przez PWiK Jarosław Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Jarosławiu Sp. z o.o., Ul. Jana Tarnowskiego 28 37-500 Jarosław jako Zamawiający informuje, iż w wyniku przeprowadzenia przetargu nieograniczonego znak: DTe.341.117.2015 ogłoszonego w dniu 25 marca 2015 roku na „Odbiór i zagospodarowanie na terenie Województwa Podkarpackiego ustabilizowanych, komunalnych osadów ściekowych o kodzie 19 08 05 z Oczyszczalni Ścieków w Jarosławiu”, Komisja Przetargowa powołana przez Prezesa Zarządu PWiK Jarosław Sp. z o.o. zaproponowała, jako najkorzystniejszą w świetle przyjętego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia kryterium, ofertę złożoną przez Konsorcjum: Zieliński Zbigniew Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „Zieliński, Ul. Klasztorna 27a 26-035 Raków - Lider Konsorcjum; Rolnicza Spółdzielnia Wytwórcza Surochów, Surochów 36A 37-500 Jarosław - Partner Konsorcjum; Andrzej i Maria Kędzior 37-500 Jarosław Surochów 89/2 - Partner Konsorcjum; Franciszek i Kazimiera Bar 37-500 Jarosław Makowisko 124D - Partner Konsorcjum; Tadeusz i Czesława Szwarc 37-500 Jarosław Surochów 51 - Partner Konsorcjum; Jan i Maria Uchański 37-500 Jarosław Surochów 36 - Partner Konsorcjum; Tadeusz i Krystyna Wybraniec 37-500 Jarosław Surochów 17 - Partner Konsorcjum. Uzasadnienie wyboru: wybrana oferta okazała się ofertą najkorzystniejszą z punktu widzenia przyjętego do tego postępowania kryterium, tj. uzyskała najniższą cenę, a tym samym największą ilość punktów – 400. W postępowaniu o udzielenie zamówienia na realizację usługi jw. oferty złożyli następujący Wykonawcy: Oferta nr 1 – Konsorcjum: Zieliński Zbigniew Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „Zieliński Ul. Klasztorna 27a 26-035 Raków - Lider Konsorcjum; Rolnicza Spółdzielnia Wytwórcza Surochów, Surochów 36A 37-500 Jarosław - Partner Konsorcjum; Andrzej i Maria Kędzior 37-500 Jarosław Surochów 89/2 - Partner Konsorcjum; Franciszek i Kazimiera Bar 37-500 Jarosław Makowisko 124D - Partner Konsorcjum; Tadeusz i Czesława Szwarc 37-500 Jarosław Surochów 51 - Partner Konsorcjum; Jan i Maria Uchański 37-500 Jarosław Surochów 36 - Partner Konsorcjum; Tadeusz i Krystyna Wybraniec 37-500 Jarosław Surochów 17 - Partner Konsorcjum. Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert: Oferta nr 1 Liczba pkt. w kryterium: cena oferty – 400 Punkty razem – 400  

zamówienie na:

"Wykonywanie dostaw związków chemicznych do procesów technologicznych uzdatniania wody".

zamawiający: PWiK Jarosław Sp. z o.o.
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: DTe.341.109.2015
wartość: Nieprzekraczająca wyrażoną w złotych równowartość 413999,99euro
termin składania ofert: 24 marca 2015  10:00
wynik postępowania: DTe.341.109.2015 Jarosław, dnia 27 marca 2015 roku Ogłoszenie Na podstawie § 48 ust. 7 Regulaminu Udzielania Zamówień Sektorowych przez PWiK Jarosław Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Jarosławiu Sp. z o.o., Ul. Jana Tarnowskiego 28 37-500 Jarosław jako Zamawiający informuje, iż w wyniku przeprowadzenia przetargu nieograniczonego znak: DTe.341.109.2015 ogłoszonego w dniu 17 marca 2015 roku na „Wykonywanie dostaw związków chemicznych do procesów technologicznych uzdatniania wody”, Komisja Przetargowa powołana przez Prezesa Zarządu PWiK Jarosław Sp. z o.o. zaproponowała, jako najkorzystniejszą w świetle przyjętego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia kryterium, ofertę złożoną przez Brenntag Polska Sp. z o.o., ul. Bema 21 47-224 Kędzierzyn-Koźle. Uzasadnienie wyboru: wybrana oferta okazała się ofertą najkorzystniejszą z punktu widzenia przyjętego do tego postępowania kryterium, tj. uzyskała najniższą cenę, a tym samym największą ilość punktów – 400. W postępowaniu o udzielenie zamówienia na realizację dostaw jw. oferty złożyli następujący Wykonawcy: Oferta nr 1 – Brenntag Polska Sp. z o.o., ul. Bema 21 47-224 Kędzierzyn-Koźle. Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert: Oferta nr 1 Liczba pkt. w kryterium: cena oferty – 400 Punkty razem – 400  

zamówienie na:

"Wykonywanie remontów nawierzchni dróg mieszanką mineralno-asfaltową po awariach wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie miasta Jarosławia w 2015r."

zamawiający: PWiK Jarosław Sp. z o.o.
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: DTe.341.70.2015
wartość: Nieprzekraczająca wyrażoną w złotych równowartość 5185999,99euro
termin składania ofert: 2 marca 2015  10:00
wynik postępowania: DTe.341.70.2015 Jarosław, dnia 5 marca 2015 roku Ogłoszenie Na podstawie § 48 ust. 7 Regulaminu Udzielania Zamówień Sektorowych przez PWiK Jarosław Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Jarosławiu Sp. z o.o., Ul. Jana Tarnowskiego 28 37-500 Jarosław jako Zamawiający informuje, iż w wyniku przeprowadzenia przetargu nieograniczonego znak: DTe.341.70.2015 ogłoszonego w dniu 13 lutego 2015 roku na „Wykonywanie remontów nawierzchni dróg mieszanką mineralno-asfaltową po awariach wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie miasta Jarosławia w 2015r.”, Komisja Przetargowa powołana przez Prezesa Zarządu PWiK Jarosław Sp. z o.o. zaproponowała, jako najkorzystniejszą w świetle przyjętego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia kryterium, ofertę złożoną przez Zakład Drogowy Tadeusz Popek Spółka Jawna, Rozbórz Długi 57A 37-560 Pruchnik. Uzasadnienie wyboru: wybrana oferta okazała się ofertą najkorzystniejszą z punktu widzenia przyjętego do tego postępowania kryterium, tj. uzyskała najniższą cenę, a tym samym największą ilość punktów – 500. W postępowaniu o udzielenie zamówienia na realizację dostaw jw. oferty złożyli następujący Wykonawcy: Oferta nr 1 – Zakład Drogowy Tadeusz Popek Spółka Jawna, Rozbórz Długi 57A 37-560 Pruchnik; Oferta nr 2 – Usługi Komunalne Roboty Drogowe Tomasz Taranowicz Sp. z o.o., ul. Stawki 21 37-500 Jarosław. Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert: Oferta nr 1 Liczba pkt. w kryterium: cena oferty – 500 Punkty razem – 500 Oferta nr 2 Liczba pkt. w kryterium: cena oferty – 413,4 Punkty razem – 413,4  

zamówienie na:

„Remont wylotu kanalizacyjnego zlokalizowanego na działce nr 1434, obręb 3, w km 118+300 (brzeg lewy), rzeka San oraz wykonanie umocnienia skarpy brzegowej w sąsiedztwie wylotu w m. Jarosław”.

zamawiający: PWiK Jarosław Sp. z o.o.
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: DTe.341.60.2015
wartość: nieprzekraczającej wyr w zł równowartość kwoty 5185999,99 EURO
termin składania ofert: 27 lutego 2015  10:00
wynik postępowania: DTe.341.60.2015 Jarosław, dnia 13.03.2015r OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w oparciu o Regulamin Udzielania Zamówień Sektorowych przez PWiK Jarosław Sp. z o.o. w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 5 185 999,99 EURO na wybór Wykonawcy inwestycji pn.: „Remont wylotu kanalizacyjnego zlokalizowanego na działce nr 1434, obręb 3, w km 118+300 (brzeg lewy), rzeka San oraz wykonanie umocnienia skarpy brzegowej w sąsiedztwie wylotu w m. Jarosław”. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Jarosławiu Sp. z o.o., jako Zamawiający, informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia na realizację inwestycji jw. oferty złożyli następujący Wykonawcy : Oferta Nr 1 – GEO Sp. z o.o, ul. Złota Góra 19a, 37-550 Radymno. Oferta Nr 2– BUDOWNICTWO WODNE SP.J. Zenon Pruchnicki, Ryszard Sobolewski, Piotr Pruchnicki, Adam Szlosek, 37-467 Stalowa Wola, Al. Jana Pawła II 25A; W przedmiotowym postępowaniu ustalone było jedno kryterium oceny ofert – cena oferty- waga kryterium 100 %. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Jarosławiu Sp. z o.o., jako Zamawiający informuje, że na podstawie zapisów Rozdziału XXIV dokonał oceny ważnej oferty w oparciu o kryteria określone w SIWZ dla przedmiotowego postępowania. Najkorzystniejszą ofertą spośród ofert niepodlegających odrzuceniu w świetle przyjętego w SIWZ dla przedmiotowego postępowania kryterium, tj. z najniższą ceną, a tym samym z największą ilością punktów – 500, okazała się oferta Nr 1 złożona przez GEO Sp. z o.o, ul. Złota Góra 19a, 37-550 Radymno. Biorąc pod uwagę fakt, że cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, który Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Jarosławiu Sp. z o.o., jako Zamawiający zawiadamia, iż unieważnia na podstawie § 49 ust. 1 pkt. 2 w/w regulaminu przedmiotowe postępowanie o udzielenie zamówienia jw.  

zamówienie na:

"Wykonywanie dostaw materiałów eksploatacyjnych do bieżącego utrzymania sieci wod.-kan. w 2015r."

zamawiający: PWiK Jarosław Sp. z o.o.
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: DTe.341.69.2015
wartość: Nieprzekraczająca wyrażoną w złotych równowartość 413999,99euro
termin składania ofert: 26 lutego 2015  10:00
wynik postępowania: DTe.341.69.2015 Jarosław, dnia 5 marca 2015 roku Ogłoszenie Na podstawie § 48 ust. 7 Regulaminu Udzielania Zamówień Sektorowych przez PWiK Jarosław Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Jarosławiu Sp. z o.o., Ul. Jana Tarnowskiego 28 37-500 Jarosław jako Zamawiający informuje, iż w wyniku przeprowadzenia przetargu nieograniczonego znak: DTe.341.69.2015 ogłoszonego w dniu 12 lutego 2015 roku na „Wykonywanie dostaw materiałów eksploatacyjnych do bieżącego utrzymania sieci wod.-kan. w 2015r.”, Komisja Przetargowa powołana przez Prezesa Zarządu PWiK Jarosław Sp. z o.o. zaproponowała, jako najkorzystniejszą w świetle przyjętego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia kryterium, ofertę złożoną przez Mirosława Tomczyk Firma Handlowo-Usługowa ZTM Mirosława Tomczyk Import-Eksport Prałkowce 293 37-700 Przemyśl. Uzasadnienie wyboru: wybrana oferta okazała się ofertą najkorzystniejszą z punktu widzenia przyjętego do tego postępowania kryterium, tj. uzyskała najniższą cenę, a tym samym największą ilość punktów – 500. W postępowaniu o udzielenie zamówienia na realizację dostaw jw. oferty złożyli następujący Wykonawcy: Oferta nr 1 – Mirosława Tomczyk Firma Handlowo-Usługowa ZTM Mirosława Tomczyk Import-Eksport Prałkowce 293 37-700 Przemyśl; Oferta nr 2 – Pikuła Sp. z o.o. ul. Przemysłowa 9 38-200 Jasło; Oferta nr 3 – P.U.H. INSTAL-MIEDŹ s.c. Zygmunt & Teresa Koprowicz, ul. Pruchnicka 5 37-500 Jarosław. Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert: Oferta nr 1 Liczba pkt. w kryterium: cena oferty – 500 Punkty razem – 500 Oferta nr 2 Liczba pkt. w kryterium: cena oferty – 462,35 Punkty razem – 462,35 Oferta nr 3 Liczba pkt. w kryterium: cena oferty – 418,75 Punkty razem – 418,75  

zamówienie na:

"Wykonywanie dostaw wodnego roztworu chlorku poliglinu"

zamawiający: PWiK Jarosław Sp. z o.o.
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: DTe.341.53.2015
wartość: Nieprzekraczająca wyrażoną w złotych równowartość 413999,99euro
termin składania ofert: 18 lutego 2015  10:00
wynik postępowania: DTe.341.53.2015 Jarosław, dnia 18 lutego 2015 roku Ogłoszenie Na podstawie § 48 ust. 6 pkt. 1 Regulaminu Udzielania Zamówień Sektorowych przez PWiK Jarosław Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Jarosławiu Sp. z o.o., Ul. Jana Tarnowskiego 28 37-500 Jarosław jako Zamawiający informuje, iż w wyniku przeprowadzenia przetargu nieograniczonego znak: DTe.341.53.2015 ogłoszonego w dniu 30 stycznia 2015 roku na „Wykonywanie dostaw wodnego roztworu chlorku poliglinu”, Komisja Przetargowa powołana przez Prezesa Zarządu PWiK Jarosław Sp. z o.o. zaproponowała, jako najkorzystniejszą w świetle przyjętego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia kryterium, ofertę złożoną przez Kemipol Sp. z o.o. ul. Kuźnicka 6 72-010 Police. Uzasadnienie wyboru: wybrana oferta okazała się ofertą najkorzystniejszą z punktu widzenia przyjętego do tego postępowania kryterium, tj. uzyskała najniższą cenę, a tym samym największą ilość punktów – 500. W postępowaniu o udzielenie zamówienia na realizację dostaw jw. oferty złożyli następujący Wykonawcy: Oferta nr 1 – Kemipol Sp. z o.o. ul. Kuźnicka 6 72-010 Police. Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert: Oferta nr 1 Liczba pkt. w kryterium: cena oferty – 500 Punkty razem – 500  

zamówienie na:

Zaprojektowanie i budowa grawitacyjnego zbiornika wody czystej o łącznej pojemności 300 m3 wraz z niezbędnymi instalacjami przy obiekcie pompowni Io na terenie Zakładu Uzdatniania Wody dla Miasta Jarosławia w Muninie.

zamawiający: PWiK Jarosław Sp. z o.o.
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: DTe.341.1.2015
wartość: nieprzekraczającą wyr w zł równowartość kwoty 5 185 999,99 EURO
termin składania ofert: 17 lutego 2015  10:00
wynik postępowania: DTe.341.1.2015 Jarosław, dnia 26.02.2015r OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w oparciu o Regulamin Udzielania Zamówień Sektorowych przez PWiK Jarosław Sp. z o.o. w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 5 185 999,99 EURO na wybór Wykonawcy inwestycji pn. „Zaprojektowanie i budowa grawitacyjnego zbiornika wody czystej o łącznej pojemności 300 m3 wraz z niezbędnymi instalacjami przy obiekcie pompowni Io na terenie Zakładu Uzdatniania Wody dla Miasta Jarosławia w Muninie”. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Jarosławiu Sp. z o.o., jako Zamawiający informuje, iż unieważniania na podstawie § 49 ust. 1 pkt. 2 Regulaminu Udzielania Zamówień Sektorowych przez PWiK Jarosław Sp. z o.o. przedmiotowe postępowanie o udzielenie zamówienia jw. Zamawiający pragnie wyjaśnić, iż cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. ‘  

zamówienie na:

"Wykonywanie dostaw flokulantów do stacji zagęszczania i odwadniania osadów w 2015r."

zamawiający: PWiK Jarosław Sp. z o.o.
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: DTe.341.52.2015
wartość: Nieprzekraczająca wyrażoną w złotych równowartość 413999,99euro
termin składania ofert: 16 lutego 2015  10:00
wynik postępowania: DTe.341.52.2015 Jarosław, dnia 17 lutego 2015 roku Ogłoszenie Na podstawie § 48 ust. 6 pkt. 1 Regulaminu Udzielania Zamówień Sektorowych przez PWiK Jarosław Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Jarosławiu Sp. z o.o., Ul. Jana Tarnowskiego 28 37-500 Jarosław jako Zamawiający informuje, iż w wyniku przeprowadzenia przetargu nieograniczonego znak: DTe.341.52.2015 ogłoszonego w dniu 30 stycznia 2015 roku na „Wykonywanie dostaw flokulantów do stacji zagęszczania i odwadniania osadów w 2015r.”, Komisja Przetargowa powołana przez Prezesa Zarządu PWiK Jarosław Sp. z o.o. zaproponowała, jako najkorzystniejszą w świetle przyjętego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia kryterium, ofertę złożoną przez Allied Solutions Poland Sp. z o.o. ul. Łyżwiarska 1/11 02-505 Warszawa. Uzasadnienie wyboru: wybrana oferta okazała się ofertą najkorzystniejszą z punktu widzenia przyjętego do tego postępowania kryterium, tj. uzyskała najniższą cenę, a tym samym największą ilość punktów – 500. W postępowaniu o udzielenie zamówienia na realizację dostaw jw. oferty złożyli następujący Wykonawcy: Oferta nr 1 – Waldemar Biskupek Węglo-Stal PPHU Waldemar Biskupek ul. Chorzowska 50B 44-100 Gliwice; Oferta nr 2 – Klimapol Sp. z o.o. Dąbrowica 127C 21-002 Jastków; Oferta nr 3 – Allied Solutions Poland Sp. z o.o. ul. Łyżwiarska 1/11 02-505 Warszawa; Oferta nr 4 – Brenntag Polska Sp. z o.o. ul. Bema 21 47-224 Kędzierzyn-Koźle. Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert: Oferta nr 1 Liczba pkt. w kryterium: cena oferty – 451 Punkty razem – 451 Oferta nr 2 Liczba pkt. w kryterium: cena oferty – 401,50 Punkty razem – 401,50 Oferta nr 3 Liczba pkt. w kryterium: cena oferty – 500 Punkty razem – 500 Oferta nr 4 Liczba pkt. w kryterium: cena oferty – 455 Punkty razem – 455  

Przetargi o pozycjach 1 - 15 (z 15)