Przetargi rozstrzygnięte z 2016 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 17 (z 17)zamówienie na:

„Odbiór i zagospodarowanie na terenie Województwa Podkarpackiego ustabilizowanych, komunalnych osadów ściekowych o kodzie 19 08 05 z Oczyszczalni Ścieków w Jarosławiu”.

zamawiający: PWiK Jarosław Sp. z o.o.
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: DPT.341.418.2016
wartość: Nieprzekraczająca wyrażoną w złotych równowartość 417999,99euro
termin składania ofert: 22 grudnia 2016  10:00
wynik postępowania: DPT.341.418.2016 Jarosław, dnia 22 grudnia 2016 roku Ogłoszenie Na podstawie § 48 ust. 7 Regulaminu Udzielania Zamówień Sektorowych przez PWiK Jarosław Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Jarosławiu Sp. z o.o., Ul. Jana Tarnowskiego 28 37-500 Jarosław, jako Zamawiający informuje, iż w wyniku przeprowadzenia przetargu nieograniczonego znak: DPT.341.418.2016 ogłoszonego w dniu 14 grudnia 2016 roku na „Odbiór i zagospodarowanie na terenie Województwa Podkarpackiego ustabilizowanych, komunalnych osadów ściekowych o kodzie 19 08 05 z Oczyszczalni Ścieków w Jarosławiu”, Komisja Przetargowa powołana przez Prezesa Zarządu PWiK Jarosław Sp. z o.o. zaproponowała, jako najkorzystniejszą w świetle przyjętego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia kryterium, ofertę złożoną przez Paweł Ciąpała F.H.U. BUDINSTEL ul. Głęboka 11 37-200 Przeworsk. W postępowaniu o udzielenie zamówienia na realizację usługi jw. oferty złożyli następujący Wykonawcy: - oferta nr 1 - Paweł Ciąpała F.H.U. BUDINSTEL ul. Głęboka 11 37-200 Przeworsk. Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert: Oferta nr 1 Liczba pkt. w kryterium: cena oferty – 300; Punkty razem – 300.  

zamówienie na:

Wykonywanie dostaw paliw płynnych do pojazdów PWiK Jarosław Sp. z o.o.

zamawiający: PWiK Jarosław Sp. z o.o.
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: DPT.341.401.2016
wartość: Nieprzekraczająca wyrażoną w złotych równowartość 417999,99euro
termin składania ofert: 14 grudnia 2016  10:00
wynik postępowania: DPT.341.401.2016 Jarosław, dnia 15 grudnia 2016 roku Ogłoszenie Na podstawie § 48 ust. 7 Regulaminu Udzielania Zamówień Sektorowych przez PWiK Jarosław Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Jarosławiu Sp. z o.o., Ul. Jana Tarnowskiego 28 37-500 Jarosław, jako Zamawiający informuje, iż w wyniku przeprowadzenia przetargu nieograniczonego znak: DPT.341.401.2016 ogłoszonego w dniu 2 grudnia 2016 roku na : „Wykonywanie dostaw paliw płynnych do pojazdów PWiK Jarosław Sp. z o.o.”, Komisja Przetargowa powołana przez Prezesa Zarządu PWiK Jarosław Sp. z o.o. zaproponowała, jako najkorzystniejszą w świetle przyjętego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia kryterium, ofertę złożoną przez Circle K Polska Sp. z o.o. ul. Puławska 86 02-603 Warszawa. W postępowaniu o udzielenie zamówienia na realizację dostaw jw. oferty złożyli następujący Wykonawcy: - oferta nr 1 - Circle K Polska Sp. z o.o. ul. Puławska 86 02-603 Warszawa. Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert: Oferta nr 1 Liczba pkt. w kryterium: cena oferty – 500; Punkty razem – 500.  

zamówienie na:

na „Remont pomieszczeń w budynku biurowym przy ul. Tarnowskiego 28 i budynku biurowym Działu Oczyszczalni Ścieków PWiK Jarosław Sp. z o.o.”

zamawiający: PWiK Jarosław Sp. z o.o.
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: DPT.341.352.2016
wartość: Nieprzekraczająca wyrażoną w złotych równowartość 5224999,99euro
termin składania ofert: 17 listopada 2016  10:00
wynik postępowania: DPT.341.352.2016 Jarosław, dnia 18 listopada 2016 roku Ogłoszenie Na podstawie § 48 ust. 7 Regulaminu Udzielania Zamówień Sektorowych przez PWiK Jarosław Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Jarosławiu Sp. z o.o., Ul. Jana Tarnowskiego 28 37-500 Jarosław, jako Zamawiający informuje, iż w wyniku przeprowadzenia przetargu nieograniczonego znak: DPT.341.352.2016 ogłoszonego w dniu 10 listopada 2016 roku na „Remont pomieszczeń w budynku biurowym przy ul. Tarnowskiego 28 i budynku biurowym Działu Oczyszczalni Ścieków PWiK Jarosław Sp. z o.o.”, Komisja Przetargowa powołana przez Prezesa Zarządu PWiK Jarosław Sp. z o.o. zaproponowała, jako najkorzystniejszą w świetle przyjętego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia kryterium, ofertę złożoną przez Firmę Remontowo-Budowlaną „Piotrowski” Paweł Piotrowski Piwoda 150 37-522 Wiązownica. W postępowaniu o udzielenie zamówienia na realizację dostaw jw. oferty złożyli następujący Wykonawcy: - oferta nr 1 – Sikora Grzegorz „Rembud24” ul. Sportowa 4 37-514 Munina; - oferta nr 2 – Sylwester Lichołat Usługi Remontowo-Budowlane Manasterz 167 37-522 Wiązownica; - oferta nr 3 – Firma Remontowo-Budowlana „Piotrowski” Paweł Piotrowski Piwoda 150 37-522 Wiązownica. Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert: Oferta nr 3 Liczba pkt. w kryterium: cena oferty – 500; Punkty razem – 500.  

zamówienie na:

„Wykonanie dostawy samochodu skrzyniowego z podwójną kabiną dla Działu Głównego Mechanika i Transportu PWiK Jarosław Sp. z o.o.”

zamawiający: PWiK Jarosław Sp. z o.o.
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: DPT.341.357.2016
wartość: Nieprzekraczająca wyrażoną w złotych równowartość 417999,99euro
termin składania ofert: 14 listopada 2016  10:00
wynik postępowania: DPT.341.357.2016 Jarosław, dnia 16 listopada 2016 roku Ogłoszenie Na podstawie § 48 ust. 7 Regulaminu Udzielania Zamówień Sektorowych przez PWiK Jarosław Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Jarosławiu Sp. z o.o., Ul. Jana Tarnowskiego 28 37-500 Jarosław, jako Zamawiający informuje, iż w wyniku przeprowadzenia przetargu nieograniczonego znak: DPT.341.357.2016 ogłoszonego w dniu 7 listopada 2016 roku na : „Wykonanie dostawy samochodu skrzyniowego z podwójną kabiną dla Działu Głównego Mechanika i Transportu PWiK Jarosław Sp. z o.o.”, Komisja Przetargowa powołana przez Prezesa Zarządu PWiK Jarosław Sp. z o.o. zaproponowała, jako najkorzystniejszą w świetle przyjętego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia kryterium, ofertę złożoną przez Autorud Stanisław Górski, Stanisław Sobiło Spółka Jawna ul. Lubelska 50E 35-233 Rzeszów. W postępowaniu o udzielenie zamówienia na realizację dostawy jw. oferty złożyli następujący Wykonawcy: - oferta nr 1 - Autorud Stanisław Górski, Stanisław Sobiło Spółka Jawna ul. Lubelska 50E 35-233 Rzeszów. Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert: Oferta nr 1 Liczba pkt. w kryterium: cena oferty – 500; Punkty razem – 500.  

zamówienie na:

Przebudowę wodociągu z przyłączami w ul. Lidii Nartowskiej w Jarosławiu

zamawiający: PWiK Jarosław Sp. z o.o.
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: DPT.341.334.2016
wartość: nieprzekraczającą wyr w zł równowartość kwoty 5224999,99 EURO
termin składania ofert: 28 października 2016  10:00
wynik postępowania: DPT.341.334.2016 Jarosław, dnia 02.11.2016r. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w oparciu o Regulamin Udzielania Zamówień Sektorowych przez PWiK Jarosław Sp. z o.o. w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 5224999,99 EURO na realizację inwestycji pn.:„Przebudowa wodociągu z przyłączami w ul. Lidii Nartowskiej w Jarosławiu”. Na podstawie § 48 ust. 7 Regulaminu Udzielania Zamówień Sektorowych przez PWiK Jarosław Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Jarosławiu Sp. z o.o. 37-500 Jarosław, ul. Tarnowskiego 28 informuje, że w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 5224999,99,- EURO ogłoszonego w dniu 19.10.2016r. na tablicy ogłoszeń PWiK Jarosław Sp. z o.o. oraz na stronie internetowej www.pwik-jaroslaw.pl na realizację inwestycji pn.: „Przebudowa wodociągu z przyłączami w ul. Lidii Nartowskiej w Jarosławiu”, Komisja Przetargowa, powołana przez Prezesa Zarządu PWiK Jarosław Sp. z o.o., zaproponowała jako najkorzystniejszą w świetle przyjętego w SIWZ kryterium, ofertę Nr 2 złożoną przez GEO Sp. z o.o., ul. Złota Góra 19a, 37-550 Radymno, którą to propozycję Kierownik Zamawiającego zatwierdził. Wybrana oferta okazała się ofertą najkorzystniejszą w świetle przyjętych dla przedmiotowego postępowania kryteriów tj. uzyskała najniższą cenę a tym samym największą liczbę punktów. W postępowaniu o udzielenie zamówienia na realizację inwestycji jw. oferty złożyli następujący Wykonawcy: Oferta Nr 1 – „WODO - GAZ” Józef Słota, ul. Krakowska 23, 37-200 Przeworsk; Oferta Nr 2 – GEO Sp. z o.o., 37-550 Radymno, ul. Złota Góra 19 a; Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert : Oferta Nr 1; Liczba pkt w kryterium: cena oferty – 301,55; Punkty razem – 301,55; Oferta Nr 2; Liczba pkt w kryterium: cena oferty – 500; Punkty razem – 500; W przedmiotowym postępowaniu ustalone było jedno kryterium oceny ofert – cena oferty- waga kryterium 100 %.  

zamówienie na:

„Budowa sieci wodociągowej w działce nr ewid. gr 480/1 i do działki nr ewid. gr 472 przy ul. Pogodnej w Jarosławiu”.

zamawiający: PWiK Jarosław Sp. z o.o.
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: DPT.341.306.2016
wartość: nieprzekraczającą wyr w zł równowartość kwoty 5224999,99 EURO
termin składania ofert: 29 września 2016  10:00
wynik postępowania: DPT.341.306.2016 Jarosław, dnia 10.10.2016r. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w oparciu o Regulamin Udzielania Zamówień Sektorowych przez PWiK Jarosław Sp. z o.o. w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 5224999,99 EURO na realizację inwestycji pn.:„Budowa sieci wodociągowej w działce nr ewid. gr 480/1 i do działki nr ewid. gr 472 przy ul. Pogodnej w Jarosławiu”. Na podstawie § 48 ust. 7 Regulaminu Udzielania Zamówień Sektorowych przez PWiK Jarosław Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Jarosławiu Sp. z o.o. 37-500 Jarosław, ul. Tarnowskiego 28 informuje, że w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 5224999,99,- EURO ogłoszonego w dniu 19.09.2016r. na tablicy ogłoszeń PWiK Jarosław Sp. z o.o. oraz na stronie internetowej www.pwik-jaroslaw.pl na realizację inwestycji pn.: „Budowa sieci wodociągowej w działce nr ewid. gr 480/1 i do działki nr ewid. gr 472 przy ul. Pogodnej w Jarosławiu”, Komisja Przetargowa, powołana przez Prezesa Zarządu PWiK Jarosław Sp. z o.o., zaproponowała jako najkorzystniejszą w świetle przyjętego w SIWZ kryterium, ofertę Nr 3 złożoną przez BIURO TECHNICZNO-HANDLOWE „EMP TERMO” Ewa i Marek Piękoś spółka jawna, ul. Głęboka 44, 37-200 Przeworsk, którą to propozycję Kierownik Zamawiającego zatwierdził. Wybrana oferta okazała się ofertą najkorzystniejszą w świetle przyjętych dla przedmiotowego postępowania kryteriów tj. uzyskała najniższą cenę a tym samym największą liczbę punktów. W postępowaniu o udzielenie zamówienia na realizację inwestycji jw. oferty złożyli następujący Wykonawcy: Oferta Nr 1 – „WODO - GAZ” Józef Słota, ul. Krakowska 23, 37-200 Przeworsk; Oferta Nr 2 – SANITEX Sp. z o.o., 37-204 Tryńcza 120; Oferta Nr 3 – BIURO TECHNICZNO-HANDLOWE „EMP TERMO” Ewa i Marek Piękoś spółka jawna, ul. Głęboka 44, 37-200 Przeworsk; Oferta Nr 4 – BPP – INŻ Sp. z o.o., ul. Wróblewskiego 3, 37-500 Jarosław; Oferta Nr 5 – GEO Sp. z o.o., 37-550 Radymno, ul. Złota Góra 19 A; Oferta Nr 6 – Zakład Robót Wodno - Kanalizacyjnych s.c. Jan i Teresa Pieniążek, 37-200 Przeworsk, Gorliczyna 97; Oferta Nr 7 – Usługowy Zakład Wodno Kanal. C.O. i Gaz Roman Szul, 37-200 Przeworsk, Rozbórz 226; Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert : Oferta Nr 1; Liczba pkt w kryterium: cena oferty – 333,75; Punkty razem – 333,75; Oferta Nr 2; Liczba pkt w kryterium: cena oferty – 410,05; Punkty razem – 410,05; Oferta Nr 3; Liczba pkt w kryterium: cena oferty – 500; Punkty razem – 500; Oferta Nr 4; Liczba pkt w kryterium: cena oferty – 397,5; Punkty razem – 397,5; Oferta Nr 5; Liczba pkt w kryterium: cena oferty – 432,6; Punkty razem – 432,6; Oferta Nr 6; Liczba pkt w kryterium: cena oferty – 288,05; Punkty razem – 288,05; Oferta Nr 7; Liczba pkt w kryterium: cena oferty – 315,2; Punkty razem – 315,2; W przedmiotowym postępowaniu ustalone było jedno kryterium oceny ofert – cena oferty- waga kryterium 100 %.  

zamówienie na:

Przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ul. Matejki w Jarosławiu

zamawiający: PWiK Jarosław Sp. z o.o.
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: DPT.341.273.2016
wartość: nieprzekraczającą wyr w zł równowartość kwoty 5224999,99 EURO
termin składania ofert: 15 września 2016  10:00
wynik postępowania: DPT.341.273.2016 Jarosław, dnia 22.09.2016r. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w oparciu o Regulamin Udzielania Zamówień Sektorowych przez PWiK Jarosław Sp. z o.o. w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 5224999,99 EURO na realizację inwestycji pn.:„Przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ul. Matejki w Jarosławiu”. Na podstawie § 48 ust. 7 Regulaminu Udzielania Zamówień Sektorowych przez PWiK Jarosław Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Jarosławiu Sp. z o.o. 37-500 Jarosław, ul. Tarnowskiego 28 informuje, że w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 5224999,99,- EURO ogłoszonego w dniu 06.09.2016r. na tablicy ogłoszeń PWiK Jarosław Sp. z o.o. oraz na stronie internetowej www.pwik-jaroslaw.pl na realizację inwestycji pn.: „Przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ul. Matejki w Jarosławiu”, Komisja Przetargowa, powołana przez Prezesa Zarządu PWiK Jarosław Sp. z o.o., zaproponowała jako najkorzystniejszą w świetle przyjętego w SIWZ kryterium, ofertę Nr 1 złożoną przez GEO Sp. z o.o., 37-550 Radymno, ul. Złota Góra 19 A, którą to propozycję Kierownik Zamawiającego zatwierdził. Wybrana oferta okazała się ofertą najkorzystniejszą w świetle przyjętych dla przedmiotowego postępowania kryteriów tj. uzyskała najniższą cenę a tym samym największą liczbę punktów. W postępowaniu o udzielenie zamówienia na realizację inwestycji jw. oferty złożyli następujący Wykonawcy : Oferta Nr 1 – GEO Sp. z o.o., 37-550 Radymno, ul. Złota Góra 19 A; Oferta Nr 2 – BIURO TECHNICZNO-HANDLOWE „EMP TERMO” Ewa i Marek Piękoś spółka jawna, ul. Głęboka 44; Oferta Nr 3 – „WODO - GAZ” Józef Słota, ul. Krakowska 23, 37-200 Przeworsk; Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert : Oferta Nr 1; Liczba pkt w kryterium :cena oferty – 500; Punkty razem – 500; Oferta Nr 2; Liczba pkt w kryterium :cena oferty – 483,70; Punkty razem – 483,70; Oferta Nr 3; Wykonawca wykluczony; W przedmiotowym postępowaniu ustalone było jedno kryterium oceny ofert – cena oferty- waga kryterium 100 %.  

zamówienie na:

: „Wykonywanie dostaw energii elektrycznej do obiektów Oczyszczalni Ścieków w Jarosławiu i Zakładu Uzdatniania Wody dla miasta Jarosławia w miejscowości Munina w 2017r.”

zamawiający: PWiK Jarosław Sp. z o.o.
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: DPT.341.259.2016
wartość: Nieprzekraczająca wyrażoną w złotych równowartość 417999,99euro
termin składania ofert: 17 sierpnia 2016  10:00
wynik postępowania: DPT.341.259.2016 Jarosław, dnia 7 września 2016 roku Ogłoszenie Na podstawie § 48 ust. 7 Regulaminu Udzielania Zamówień Sektorowych przez PWiK Jarosław Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Jarosławiu Sp. z o.o., Ul. Jana Tarnowskiego 28 37-500 Jarosław, jako Zamawiający informuje, iż w wyniku przeprowadzenia przetargu nieograniczonego znak: DPT.341.259.2016 ogłoszonego w dniu 1 sierpnia 2016 roku na „Wykonywanie dostaw energii elektrycznej do obiektów Oczyszczalni Ścieków w Jarosławiu i Zakładu Uzdatniania Wody dla miasta Jarosławia w miejscowości Munina w 2017r.”, Komisja Przetargowa powołana przez Prezesa Zarządu PWiK Jarosław Sp. z o.o. zaproponowała, jako najkorzystniejszą w świetle przyjętego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia kryterium, ofertę złożoną przez Novum Spółka Akcyjna ul. Racławicka 146 02-117 Warszawa. W postępowaniu o udzielenie zamówienia na realizację dostaw jw. oferty złożyli następujący Wykonawcy: - oferta nr 1 - Elektrociepłownia Andrychów Sp. z o.o. ul. Krakowska 83 34-120 Andrychów; - oferta nr 3 - Energia Polska Sp. z o.o. al. Kasztanowa 5 53-125 Wrocław; - oferta nr 4 - Multimedia Polska Energia Sp. z o.o. ul. T. Wendy 7/9 81-341 Gdynia; - oferta nr 5 - RWE Polska Spółka Akcyjna Klienci Biznesowi ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 41 00-347 Warszawa; - oferta nr 6 - ENEA S.A. ul. Górecka 1 60-201 Poznań; - oferta nr 7 - PGE Obrót S.A. Oddział z siedzibą w Zamościu ul. Koźmiana 1 22-400 Zamość; - oferta nr 8 - ENERGA OBRÓT S.A. Al. Grunwaldzka 472 80-309 Gdańsk; - oferta nr 9 - Novum S.A. ul. Racławicka 146 02-117 Warszawa. Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert: Oferta nr 1 Liczba pkt. w kryterium: cena oferty – 308,76; Punkty razem – 308,76; Oferta nr 3 Liczba pkt. w kryterium: cena oferty – 395,68; Punkty razem – 395,68; Oferta nr 4 Liczba pkt. w kryterium: cena oferty – 399,88; Punkty razem – 399,88; Oferta nr 5 Liczba pkt. w kryterium: cena oferty – 399,60; Punkty razem – 399,60; Oferta nr 6 Liczba pkt. w kryterium: cena oferty – 398,80; Punkty razem – 398,80; Oferta nr 7 Liczba pkt. w kryterium: cena oferty – 384,36; Punkty razem – 384,36; Oferta nr 8 Liczba pkt. w kryterium: cena oferty – 396,24; Punkty razem – 396,24; Oferta nr 9 Liczba pkt. w kryterium: cena oferty – 400,00; Punkty razem – 400,00.  

zamówienie na:

„Wykonywanie usług ochrony i dozoru budynków Działu Głównego Mechanika i Transportu oraz Działu Sieci Wodociągowo-Kanalizacyjnej PWiK Jarosław Sp. z o.o. oraz awaryjnych ujęć wody”.

zamawiający: PWiK Jarosław Sp. z o.o.
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: DPT.341.205.2016
wartość: Nieprzekraczająca wyrażoną w złotych równowartość 417999,99euro
termin składania ofert: 7 lipca 2016  10:00
wynik postępowania: DPT.341.205.2016 Jarosław, dnia 14 lipca 2016 roku Ogłoszenie Na podstawie § 48 ust. 7 Regulaminu Udzielania Zamówień Sektorowych przez PWiK Jarosław Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Jarosławiu Sp. z o.o., Ul. Jana Tarnowskiego 28 37-500 Jarosław jako Zamawiający informuje, iż w wyniku przeprowadzenia przetargu nieograniczonego znak: DPT.341.205.2016 ogłoszonego w dniu 27 czerwca 2016 roku na „Wykonywanie usług ochrony i dozoru budynków Działu Głównego Mechanika i Transportu oraz Działu Sieci Wodociągowo-Kanalizacyjnej PWiK Jarosław Sp. z o.o. oraz awaryjnych ujęć wody”, Komisja Przetargowa powołana przez Prezesa Zarządu PWiK Jarosław Sp. z o.o. zaproponowała, jako najkorzystniejszą w świetle przyjętego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia kryterium, ofertę złożoną przez ARMA Sp. z o.o. ul. Jana Pawła II 80 lok. 5 00-175 Warszawa. Uzasadnienie wyboru: wybrana oferta okazała się ofertą najkorzystniejszą z punktu widzenia przyjętego do tego postępowania kryterium, tj. uzyskała najniższą cenę, a tym samym największą ilość punktów – 400. W postępowaniu o udzielenie zamówienia na realizację usług jw. oferty złożyli następujący Wykonawcy: oferta nr 1 – Alfa Guard Security Sp. z o.o. ul. Mickiewicza 10 83-262 Czarna Woda; oferta nr 2 – Multiservice Sp. z o.o. ul. Artyleryjska 3H 10-165 Olsztyn; oferta nr 3 – Arma Sp. z o.o. ul. Jana Pawła II 80 lok. 5 00-175 Warszawa; oferta nr 4 – Międzywojewódzka Usługowa Spółdzielnia Inwalidów ul. Rejtana 8 35-959 Rzeszów. Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert: Oferta nr 1 Liczba pkt. w kryterium: cena oferty – 343,92; Punkty razem – 343,92; Oferta nr 2 Liczba pkt. w kryterium: cena oferty – 268,76; Punkty razem – 268,76; Oferta nr 3 Liczba pkt. w kryterium: cena oferty – 400; Punkty razem – 400; Oferta nr 4 Liczba pkt. w kryterium: cena oferty – 378,44; Punkty razem – 378,44;  

zamówienie na:

opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego wraz z dokumentacją formalno-prawną dla inwestycji pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej dla obszaru Garbarze w Jarosławiu z przerzutem ścieków przez rzekę San i podłączeniem do miejskiej sieci kanalizacyjnej”.

zamawiający: PWiK Jarosław Sp. z o.o.
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: DPT.341.130.2016
wartość: nieprzekraczającą wyr w zł równowartość kwoty 417999,99 EURO
termin składania ofert: 31 maja 2016  10:00
wynik postępowania: DPT.341.130.2016 Jarosław, dnia 06.06.2016 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w oparciu o Regulamin Udzielania Zamówień Sektorowych przez PWiK Jarosław Sp. z o.o. w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 417999,99 EURO na opracowanie projektu budowlanego i projektu wykonawczego wraz z dokumentacją formalno-prawną dla inwestycji pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej dla obszaru Garbarze w Jarosławiu z przerzutem ścieków przez rzekę San i podłączeniem do miejskiej sieci kanalizacyjnej”. Na podstawie § 48 ust. 7 Regulaminu Udzielania Zamówień Sektorowych przez PWiK Jarosław Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Jarosławiu Sp. z o.o. 37-500 Jarosław, ul. Tarnowskiego 28, informuje, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w oparciu o Regulamin Udzielania Zamówień Sektorowych przez PWiK Jarosław Sp. z o.o. w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 417999,99 EURO na opracowanie projektu budowlanego i projektu wykonawczego wraz z dokumentacją formalno-prawną dla inwestycji pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej dla obszaru Garbarze w Jarosławiu z przerzutem ścieków przez rzekę San i podłączeniem do miejskiej sieci kanalizacyjnej”, Komisja Przetargowa, powołana przez Prezesa Zarządu PWiK Jarosław Sp. z o.o., zaproponowała jako najkorzystniejszą w świetle przyjętego w SIWZ kryterium, ofertę Nr 1 złożoną przez Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego sp. z o.o., 35-060 Rzeszów, ul. PCK 2, którą to propozycję Kierownik Zamawiającego zatwierdził. Wybrana oferta okazała się ofertą najkorzystniejszą w świetle przyjętych dla przedmiotowego postępowania kryteriów tj. uzyskała najniższą cenę spośród ofert podlegających ocenie a tym samym największą liczbę punktów. W postępowaniu o udzielenie zamówienia na realizację inwestycji jw. oferty złożyli następujący Wykonawcy : Oferta Nr 1 – Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego sp. z o.o., 35-060 Rzeszów, ul. PCK 2; Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert: Oferta Nr 1; Liczba pkt w kryterium :cena oferty – 500; Punkty razem – 500; W przedmiotowym postępowaniu ustalone było jedno kryterium oceny ofert – cena oferty- waga kryterium 100 %.  

zamówienie na:

Na opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego wraz z dokumentacją formalno-prawną dla inwestycji pn.: „Budowa sieci wodociągowej – zasilanie Dzielnicy Garbarze z przekroczeniem rzeki San w Jarosławiu”.

zamawiający: PWiK Jarosław Sp. z o.o.
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: DPT.341.97.2016
wartość: nieprzekraczającą wyr w zł równowartość kwoty 417999,99 EURO
termin składania ofert: 20 kwietnia 2016  10:00
wynik postępowania: DPT.341.97.2016 Jarosław, dnia 28.04.2016 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w oparciu o Regulamin Udzielania Zamówień Sektorowych przez PWiK Jarosław Sp. z o.o. w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 417999,99 EURO na opracowanie projektu budowlanego i projektu wykonawczego wraz z dokumentacją formalno-prawną dla inwestycji pn.: „Budowa sieci wodociągowej – zasilanie Dzielnicy Garbarze z przekroczeniem rzeki San w Jarosławiu”. Na podstawie § 48 ust. 7 Regulaminu Udzielania Zamówień Sektorowych przez PWiK Jarosław Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Jarosławiu Sp. z o.o. 37-500 Jarosław, ul. Tarnowskiego 28, informuje, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w oparciu o Regulamin Udzielania Zamówień Sektorowych przez PWiK Jarosław Sp. z o.o. w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 417999,99 EURO na opracowanie projektu budowlanego i projektu wykonawczego wraz z dokumentacją formalno-prawną dla inwestycji pn.: „Budowa sieci wodociągowej – zasilanie Dzielnicy Garbarze z przekroczeniem rzeki San w Jarosławiu”, Komisja Przetargowa, powołana przez Prezesa Zarządu PWiK Jarosław Sp. z o.o., zaproponowała jako najkorzystniejszą w świetle przyjętego w SIWZ kryterium, ofertę Nr 1 złożoną przez GEOKART – INTERNATIONAL Sp. z o.o., 35-113 Rzeszów, ul. Wita Stwosza 44, którą to propozycję Kierownik Zamawiającego zatwierdził. Wybrana oferta okazała się ofertą najkorzystniejszą w świetle przyjętych dla przedmiotowego postępowania kryteriów tj. uzyskała najniższą cenę spośród ofert podlegających ocenie a tym samym największą liczbę punktów. W postępowaniu o udzielenie zamówienia na realizację inwestycji jw. oferty złożyli następujący Wykonawcy : Oferta Nr 1 – GEOKART – INTERNATIONAL Sp. z o.o., 35-113 Rzeszów, ul. Wita Stwosza 44; Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert: Oferta Nr 1; Liczba pkt w kryterium :cena oferty – 500; Punkty razem – 500; W przedmiotowym postępowaniu ustalone było jedno kryterium oceny ofert – cena oferty- waga kryterium 100 %.  

zamówienie na:

"Usługa kompleksowego ubezpieczenia Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Jarosławiu Sp. z o.o."

zamawiający: PWiK Jarosław Sp. z o.o.
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: SIWZ Nr 53/2016/N/Jarosław
wartość: Nieprzekraczająca wyrażoną w złotych równowartość 417999,99euro
termin składania ofert: 31 marca 2016  12:00
wynik postępowania: Wyłoniono najkorzystniejszą ofertę dla zadań Pakietu I złożoną przez Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group, Oddział w Rzeszowie, ul. Bernardyńska 2/7, Rzeszów 35-069. Oferta spełniła wszystkie wymogi SIWZ i uzyskała najwyższą ocenę wg kryteriów oceny ofert opisanych w SIWZ. 2. Wyłoniono najkorzystniejszą ofertę dla zadań Pakietu II złożoną przez Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych ”TUW” Biuro Regionalne w Rzeszowie, 35-010 Rzeszów, ul. Sokoła 4. Oferta spełniła wszystkie wymogi SIWZ i uzyskała najwyższą ocenę wg kryteriów oceny ofert opisanych w SIWZ. 3. Wyłoniono najkorzystniejszą ofertę dla zadań Pakietu III złożoną przez UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., z siedzibą w Łodzi, ul. Gdańska 132, Przedstawicielstwo Regionalne w Radomiu, 26-600 Radom, ul. Szklana 60. Oferta spełniła wszystkie wymogi SIWZ i uzyskała najwyższą ocenę wg kryteriów oceny ofert opisanych w SIWZ.  

zamówienie na:

„Wykonywanie dostaw materiałów eksploatacyjnych do bieżącej konserwacji i napraw sieci wodociągowych i kanalizacyjnych w 2016r.”

zamawiający: PWiK Jarosław Sp. z o.o.
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: DPT.341.34.2016
wartość: Nieprzekraczająca wyrażoną w złotych równowartość 417999,99euro
termin składania ofert: 18 lutego 2016  10:00
wynik postępowania: DPT.341.34.2016 Jarosław, dnia 18 lutego 2016 roku Ogłoszenie Na podstawie § 48 ust. 7 Regulaminu Udzielania Zamówień Sektorowych przez PWiK Jarosław Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Jarosławiu Sp. z o.o., Ul. Jana Tarnowskiego 28 37-500 Jarosław jako Zamawiający informuje, iż w wyniku przeprowadzenia przetargu nieograniczonego znak: DPT.341.34.2016 ogłoszonego w dniu 8 lutego 2016 roku na „Wykonywanie dostaw materiałów eksploatacyjnych do bieżącej konserwacji i napraw sieci wodociągowych i kanalizacyjnych w 2016r.”, Komisja Przetargowa powołana przez Prezesa Zarządu PWiK Jarosław Sp. z o.o. zaproponowała, jako najkorzystniejszą w świetle przyjętego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia kryterium, ofertę złożoną przez Mirosława Tomczyk Firma Handlowo-Uslugowa ZTM Mirosława Tomczyk Import-Eksport Prałkowce 293 37-700 Przemyśl. Uzasadnienie wyboru: wybrana oferta okazała się ofertą najkorzystniejszą z punktu widzenia przyjętego do tego postępowania kryterium, tj. uzyskała najniższą cenę, a tym samym największą ilość punktów – 500. W postępowaniu o udzielenie zamówienia na realizację dostaw jw. oferty złożyli następujący Wykonawcy: Oferta nr 1 – Elektrokal Sp. z o.o. ul. Złota Góra 19 37-550 Radymno; Oferta nr 2 – Euroterm Sp. z o.o. Sp. komandytowa ul. Stefana Batorego 4 37-700 Przemyśl; Oferta nr 3 – Mirosława Tomczyk Firma Handlowo-Usługowa ZTM Mirosława Tomczyk Import-Eksport Prałkowce 293 37-700 Przemyśl; Oferta nr 4 – Pikuła Sp. z o.o. ul. Przemysłowa 9 38-200 Jasło; Oferta nr 5 – Jan Mączka Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe BUDMAX Dąbrówki 426A 37-100 Łańcut; Oferta nr 6 – Przedsiębiorstwo FERRBUD Sp. z o.o. ul. Połonińska 20 35-082 Rzeszów. Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert: Oferta nr 1 Liczba pkt. w kryterium: cena oferty – 319,35; Punkty razem – 319,35; Oferta nr 2 Liczba pkt. w kryterium: cena oferty – 412,05; Punkty razem – 412,05; Oferta nr 3 Liczba pkt. w kryterium: cena oferty – 500; Punkty razem – 500; Oferta nr 4 Liczba pkt. w kryterium: cena oferty – 468,85; Punkty razem – 468,85; Oferta nr 5 Liczba pkt. w kryterium: cena oferty – 495,90; Punkty razem – 495,90; Oferta nr 6 Liczba pkt. w kryterium: cena oferty – 487,95; Punkty razem – 487,95.  

zamówienie na:

"Wykonywanie dostaw flokulantów do stacji zagęszczania i odwadniania osadów w 2016r."

zamawiający: PWiK Jarosław Sp. z o.o.
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: DPT.341.13.2016
wartość: Nieprzekraczająca wyrażoną w złotych równowartość 417999,99euro
termin składania ofert: 17 lutego 2016  10:00
wynik postępowania: DPT.341.13.2016 Jarosław, dnia 17 lutego 2016 roku Ogłoszenie Na podstawie § 48 ust. 7 Regulaminu Udzielania Zamówień Sektorowych przez PWiK Jarosław Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Jarosławiu Sp. z o.o., Ul. Jana Tarnowskiego 28 37-500 Jarosław jako Zamawiający informuje, iż w wyniku przeprowadzenia przetargu nieograniczonego znak: DPT.341.13.2016 ogłoszonego w dniu 10 lutego 2016 roku na „Wykonywanie dostaw flokulantów do stacji zagęszczania i odwadniania osadów w 2016r.”, Komisja Przetargowa powołana przez Prezesa Zarządu PWiK Jarosław Sp. z o.o. zaproponowała, jako najkorzystniejszą w świetle przyjętego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia kryterium, ofertę złożoną przez Allied Solutions Poland Sp. z o.o. ul. Łyżwiarska 1 lok. 11 02-505 Warszawa. Uzasadnienie wyboru: wybrana oferta okazała się ofertą najkorzystniejszą z punktu widzenia przyjętego do tego postępowania kryterium, tj. uzyskała najniższą cenę, a tym samym największą ilość punktów – 400. W postępowaniu o udzielenie zamówienia na realizację dostaw jw. oferty złożyli następujący Wykonawcy: Oferta nr 1 – Allied Solutions Poland Sp. z o.o. ul. Łyżwiarska 1 lok. 11 02-505 Warszawa; Oferta nr 2 – Waldemar Biskupek P.P.H.U. Węglo-Stal ul. Chorzowska 50B 44-100 Gliwice; Oferta nr 3 – Brenntag Polska Sp. z o.o. ul. J. Bema 21 47-224 Kędzierzyn-Koźle. Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert: Oferta nr 1 Liczba pkt. w kryterium: cena oferty – 400; Punkty razem – 400; Oferta nr 2 Liczba pkt. w kryterium: cena oferty – 399,44; Punkty razem – 399,44; Oferta nr 3 Liczba pkt. w kryterium: cena oferty – 367,04; Punkty razem – 367,04;  

zamówienie na:

"Wykonywanie dostaw związków chemicznych do procesu uzdatniania i dezynfekcji wody".

zamawiający: PWiK Jarosław Sp. z o.o.
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: DPT.341.14.2016
wartość: Nieprzekraczająca wyrażoną w złotych równowartość 417999,99euro
termin składania ofert: 11 lutego 2016  10:00
wynik postępowania: DPT.341.14.2016 Jarosław, dnia 1 marca 2016 roku Ogłoszenie Na podstawie § 48 ust. 7 Regulaminu Udzielania Zamówień Sektorowych przez PWiK Jarosław Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Jarosławiu Sp. z o.o., Ul. Jana Tarnowskiego 28 37-500 Jarosław jako Zamawiający informuje, iż w wyniku przeprowadzenia przetargu nieograniczonego znak: DPT.341.14.2016 ogłoszonego w dniu 28 stycznia 2016 roku na „Wykonywanie dostaw związków chemicznych do procesu uzdatniania i dezynfekcji wody”, Komisja Przetargowa powołana przez Prezesa Zarządu PWiK Jarosław Sp. z o.o. zaproponowała, jako najkorzystniejszą w świetle przyjętego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia kryterium, ofertę złożoną przez Brenntag Polska Sp. z o.o. ul. J Bema 21 47-224 Kędzierzyn-Koźle. Uzasadnienie wyboru: wybrana oferta okazała się ofertą najkorzystniejszą z punktu widzenia przyjętego do tego postępowania kryterium, tj. uzyskała najniższą cenę, a tym samym największą ilość punktów – 500. W postępowaniu o udzielenie zamówienia na realizację dostaw jw. oferty złożyli następujący Wykonawcy: 1. Oferta nr 1 złożona przez STOCKMEIER CHEMIA Sp. z o.o. i Spółka Sp. k. ul. Obornicka 277 60-691 Poznań; 2. Oferta nr 2 złożona przez Rockchem Sp. z o.o. Sp. Komandytowa Smolec ul. Śliwkowa 119 55-080 Kąty Wrocławskie; 3. Oferta nr 3 złożona przez Brenntag Polska Sp. z o.o. ul. J Bema 21 47-224 Kędzierzyn-Koźle. Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert: Oferta nr 3 Liczba pkt. w kryterium: cena oferty – 500; Punkty razem – 500.  

zamówienie na:

"Wykonywanie dostaw wodnego roztworu chlorku poliglinu, jako koagulantu do uzdatniania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi".

zamawiający: PWiK Jarosław Sp. z o.o.
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: DPT.341.9.2016
wartość: Nieprzekraczająca wyrażoną w złotych równowartość 417999,99euro
termin składania ofert: 5 lutego 2016  10:00
wynik postępowania: DPT.341.9.2016 Jarosław, dnia 8 lutego 2016 roku Ogłoszenie Na podstawie § 48 ust. 7 Regulaminu Udzielania Zamówień Sektorowych przez PWiK Jarosław Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Jarosławiu Sp. z o.o., Ul. Jana Tarnowskiego 28 37-500 Jarosław jako Zamawiający informuje, iż w wyniku przeprowadzenia przetargu nieograniczonego znak: DPT.341.9.2016 ogłoszonego w dniu 25 stycznia 2016 roku na „Wykonywanie dostaw wodnego roztworu chlorku poliglinu, jako koagulantu do uzdatniania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi”, Komisja Przetargowa powołana przez Prezesa Zarządu PWiK Jarosław Sp. z o.o. zaproponowała, jako najkorzystniejszą w świetle przyjętego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia kryterium, ofertę złożoną przez Kemipol Sp. z o.o. ul. Kuźnicka 6 72-010 Police. Uzasadnienie wyboru: wybrana oferta okazała się ofertą najkorzystniejszą z punktu widzenia przyjętego do tego postępowania kryterium, tj. uzyskała najniższą cenę, a tym samym największą ilość punktów – 300. W postępowaniu o udzielenie zamówienia na realizację dostaw jw. oferty złożyli następujący Wykonawcy: Oferta nr 1 – Kemipol Sp. z o.o. ul. Kuźnicka 6 72-010 Police. Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert: Oferta nr 1 Liczba pkt. w kryterium: cena oferty – 300; Punkty razem – 300;  

zamówienie na:

„Odbiór i zagospodarowanie na terenie Województwa Podkarpackiego ustabilizowanych, komunalnych osadów ściekowych o kodzie 19 08 05 z Oczyszczalni Ścieków w Jarosławiu”.

zamawiający: PWiK Jarosław Sp. z o.o.
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: DPT.341.272.2015
wartość: Nieprzekraczająca wyrażoną w złotych równowartość 413999,99euro
termin składania ofert: 8 stycznia 2016  10:00
wynik postępowania: DPT.341.272.2015 Jarosław, dnia 29 stycznia 2016 roku Ogłoszenie Na podstawie § 48 ust. 7 Regulaminu Udzielania Zamówień Sektorowych przez PWiK Jarosław Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Jarosławiu Sp. z o.o., Ul. Jana Tarnowskiego 28 37-500 Jarosław jako Zamawiający informuje, iż w wyniku przeprowadzenia przetargu nieograniczonego znak: DPT.341.272.2015 ogłoszonego w dniu 21 grudnia 2015 roku na „Odbiór i zagospodarowanie na terenie Województwa Podkarpackiego ustabilizowanych, komunalnych osadów ściekowych o kodzie 19 08 05 z Oczyszczalni Ścieków w Jarosławiu”, Komisja Przetargowa powołana przez Prezesa Zarządu PWiK Jarosław Sp. z o.o. zaproponowała, jako najkorzystniejszą w świetle przyjętego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia kryterium, ofertę złożoną przez Paweł Ciąpała F.H.U. BUDINSTEL ul. Głęboka 11 37-200 Przeworsk. Uzasadnienie wyboru: wybrana oferta okazała się ofertą najkorzystniejszą z punktu widzenia przyjętego do tego postępowania kryterium, tj. uzyskała najniższą cenę, a tym samym największą ilość punktów – 300. W postępowaniu o udzielenie zamówienia na realizację usługi jw. oferty złożyli następujący Wykonawcy: Oferta nr 1 – Paweł Ciąpała F.H.U. BUDINSTEL ul. Głęboka 11 37-200 Przeworsk; Oferta nr 2 – Jarosław Romanowski Firma Usługowo-Handlowa JOT ul. Piwna 1 lok. 9 97-500 Radomsko; Oferta nr 3 – Konsorcjum: Zieliński Zbigniew Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „Zieliński Ul. Klasztorna 27a 26-035 Raków - Lider Konsorcjum; Rolnicza Spółdzielnia Wytwórcza Surochów, Surochów 36 37-500 Jarosław - Partner Konsorcjum; Tadeusz i Czesława Szwarc 37-500 Jarosław Surochów 51 - Partner Konsorcjum; Tadeusz i Krystyna Wybraniec 37-500 Jarosław Surochów 17 - Partner Konsorcjum; Oferta nr 4 – Konsorcjum: Paweł Malinowski 37-200 Przeworsk ul. Lwowska 40 – Lider Konsorcjum; Krzysztof Dec 37-627 Wielkie Oczy Kobylnica Ruska 39 – Partner Konsorcjum; KDF Usługi Transportowe Dariusz Fusiek 36-051 Górno Markowizna 7a – Partner Konsorcjum. Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert: Oferta nr 1 Liczba pkt. w kryterium: cena oferty – 300; Punkty razem – 300; Oferta nr 3 Liczba pkt. w kryterium: cena oferty – 295,47; Punkty razem – 295,47.  

Przetargi o pozycjach 1 - 17 (z 17)