Przetargi rozstrzygnięte z 2017 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 19 (z 19)zamówienie na:

„Odbiór i zagospodarowanie na terenie Województwa Podkarpackiego ustabilizowanych, komunalnych osadów ściekowych o kodzie 19 08 05 z Oczyszczalni Ścieków w Jarosławiu”.

zamawiający: PWiK Jarosław Sp. z o.o.
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: DPT.341.465.2017
wartość: Nieprzekraczająca wyrażoną w złotych równowartość 417999,99euro
termin składania ofert: 12 grudnia 2017  10:00
wynik postępowania: DPT.341.465.2017 Jarosław, dnia 14 grudnia 2017 roku Ogłoszenie Na podstawie § 48 ust. 7 Regulaminu Udzielania Zamówień Sektorowych przez PWiK Jarosław Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Jarosławiu Sp. z o.o. Ul. Jana Tarnowskiego 28 37-500 Jarosław jako Zamawiający informuje, iż w wyniku przeprowadzenia przetargu nieograniczonego znak: DPT.341.465.2017 ogłoszonego w dniu 28 listopada 2017 roku na: „Odbiór i zagospodarowanie na terenie Województwa Podkarpackiego ustabilizowanych, komunalnych osadów ściekowych o kodzie 19 08 05 z Oczyszczalni Ścieków w Jarosławiu”, Komisja Przetargowa powołana przez Prezesa Zarządu PWiK Jarosław Sp. z o.o. zaproponowała, jako najkorzystniejszą w świetle przyjętego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia kryterium, ofertę złożoną przez Newkom Eko Sp. z o.o. Leżachów 147 37-530 Sieniawa. W postępowaniu o udzielenie zamówienia na realizację usługi jw. oferty złożyli następujący Wykonawcy: - oferta nr 1 - Newkom Eko Sp. z o.o. Leżachów 147 37-530 Sieniawa. Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert: Oferta nr 1 Liczba pkt. w kryterium: cena oferty – 500; Punkty razem – 500.  

zamówienie na:

„Wykonanie dostawy używanego samochodu ciężarowego, samowyładowczego dla Działu Głównego Mechanika i Transportu PWiK Jarosław Sp. z o.o.”

zamawiający: PWiK Jarosław Sp. z o.o.
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: DPT.341.407.2017
wartość: Nieprzekraczająca wyrażoną w złotych równowartość 417999,99euro
termin składania ofert: 31 października 2017  10:00
wynik postępowania: DPT.341.407.2017 Jarosław, dnia 31 października 2017 roku Ogłoszenie Na podstawie § 48 ust. 7 Regulaminu Udzielania Zamówień Sektorowych przez PWiK Jarosław Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Jarosławiu Sp. z o.o., Ul. Jana Tarnowskiego 28 37-500 Jarosław, jako Zamawiający informuje, iż w wyniku przeprowadzenia przetargu nieograniczonego znak: DPT.341.407.2017 ogłoszonego w dniu 24 października 2017 roku na: „Wykonanie dostawy używanego samochodu ciężarowego, samowyładowczego dla Działu Głównego Mechanika i Transportu PWiK Jarosław Sp. z o.o.”, Komisja Przetargowa powołana przez Prezesa Zarządu PWiK Jarosław Sp. z o.o. zaproponowała, jako najkorzystniejszą w świetle przyjętego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia kryterium, ofertę złożoną przez Tomasz Smołuch Firma Handlowa „TOM-TRANS” ul. Świętokrzyska 12 26-021 Daleszyce. W postępowaniu o udzielenie zamówienia na realizację dostawy jw. oferty złożyli następujący Wykonawcy: - oferta nr 1 - Tomasz Smołuch Firma Handlowa „TOM-TRANS” ul. Świętokrzyska 12 26-021 Daleszyce. Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert: Oferta nr 1 Liczba pkt. w kryterium: cena oferty – 500; Punkty razem – 500.  

zamówienie na:

„Wykonywanie dostaw paliw płynnych do pojazdów PWiK Jarosław Sp. z o.o. w 2018r.”

zamawiający: PWiK Jarosław Sp. z o.o.
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: DPT.341.399.2017
wartość: Nieprzekraczająca wyrażoną w złotych równowartość 417999,99euro
termin składania ofert: 30 października 2017  10:00
wynik postępowania: DPT.341.399.2017 Jarosław, dnia 30 października 2017 roku Ogłoszenie Na podstawie § 48 ust. 7 Regulaminu Udzielania Zamówień Sektorowych przez PWiK Jarosław Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Jarosławiu Sp. z o.o., Ul. Jana Tarnowskiego 28 37-500 Jarosław, jako Zamawiający informuje, iż w wyniku przeprowadzenia przetargu nieograniczonego znak: DPT.341.399.2017 ogłoszonego w dniu 16 października 2017 roku na : „Wykonywanie dostaw paliw płynnych do pojazdów PWiK Jarosław Sp. z o.o. w 2018r.”, Komisja Przetargowa powołana przez Prezesa Zarządu PWiK Jarosław Sp. z o.o. zaproponowała, jako najkorzystniejszą w świetle przyjętego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia kryterium, ofertę złożoną przez Circle K Polska Sp. z o.o. ul. Puławska 86 02-603 Warszawa. W postępowaniu o udzielenie zamówienia na realizację dostaw jw. oferty złożyli następujący Wykonawcy: - oferta nr 1 - Circle K Polska Sp. z o.o. ul. Puławska 86 02-603 Warszawa. Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert: Oferta nr 1 Liczba pkt. w kryterium: cena oferty – 500; Punkty razem – 500.  

zamówienie na:

Budowa sieci wodociągowej wzdłuż ul. 3-go Maja w Jarosławiu

zamawiający: PWiK Jarosław Sp. z o.o.
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: DPT.341.371.2017
wartość: nieprzekraczającą wyr w zł równowartość kwoty 5224999,99 EURO
termin składania ofert: 29 września 2017  10:00
wynik postępowania: DPT.341.371.2017 Jarosław, dnia 03.10.2017r. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w oparciu o Regulamin Udzielania Zamówień Sektorowych przez PWiK Jarosław Sp. z o.o. w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 5224999,99 EURO na realizację inwestycji pn.:„Budowa sieci wodociągowej wzdłuż ul. 3-go Maja w Jarosławiu”. Na podstawie § 48 ust. 7 Regulaminu Udzielania Zamówień Sektorowych przez PWiK Jarosław Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Jarosławiu Sp. z o.o. 37-500 Jarosław, ul. Tarnowskiego 28 informuje, że w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 5224999,99,- EURO ogłoszonego w dniu 15.09.2017r. na tablicy ogłoszeń PWiK Jarosław Sp. z o.o. oraz na stronie internetowej www.pwik-jaroslaw.pl na realizację inwestycji pn.: „Budowa sieci wodociągowej wzdłuż ul. 3-go Maja w Jarosławiu”, Komisja Przetargowa, powołana przez Prezesa Zarządu PWiK Jarosław Sp. z o.o., zaproponowała jako najkorzystniejszą w świetle przyjętych w SIWZ kryteriów, ofertę Nr 1 złożoną przez Usługowy Zakład Instalacji Wod. Kan. C.O. i Gaz Mirosław Gaweł, 36-073 Strażów, Palikówka 199, którą to propozycję Kierownik Zamawiającego zatwierdził. Wybrana oferta okazała się ofertą najkorzystniejszą w świetle przyjętych dla przedmiotowego postępowania kryteriów tj. uzyskała największą liczbę punktów. W postępowaniu o udzielenie zamówienia na realizację inwestycji jw. oferty złożyli następujący Wykonawcy: Oferta Nr 1 – Usługowy Zakład Instalacji Wod. Kan. C.O. i Gaz Mirosław Gaweł, 36-073 Strażów, Palikówka 199; Oferta Nr 2 – SANITEX Sp. z o.o., 37-207 Tryńcza 120; Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert: Oferta Nr 1; Liczba pkt w kryterium: cena oferty – 300; Liczba pkt w kryterium: doświadczenie kierownika budowy branży sanitarnej – 200; Punkty razem – 500; Oferta Nr 2; Liczba pkt w kryterium: cena oferty – 193,60; Liczba pkt w kryterium: doświadczenie kierownika budowy branży sanitarnej – 0; Punkty razem – 193,60; W przedmiotowym postępowaniu ustalone były następujące kryteria oceny ofert: Kryterium I - cena oferty- waga kryterium 60 %. Kryterium II - doświadczenie kierownika budowy branży sanitarnej- waga kryterium 40 %.  

zamówienie na:

Kanalizacja sanitarna dla Jarosławia. Kanał sanitarny w ulicach: Kruhel Pełkiński, Batalionów Chłopskich, Dolnoleżajska, Brodowicze, Stawki, Kulkowa, Górnoleżajska, Zacisze – Etap 5 – Kanał w ul. Kruhel Pełkiński – kanał podciśnieniowy „D” PE 225

zamawiający: PWiK Jarosław Sp. z o.o.
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: DPT.341.357.2017
wartość: nieprzekraczającą wyr w zł równowartość kwoty 5224999,99 EURO
termin składania ofert: 22 września 2017  10:00
wynik postępowania: DPT.341.357.2017 Jarosław, dnia 26.09.2017r. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w oparciu o Regulamin Udzielania Zamówień Sektorowych przez PWiK Jarosław Sp. z o.o. w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 5224999,99 EURO na realizację inwestycji pn.:„Kanalizacja sanitarna dla Jarosławia. Kanał sanitarny w ulicach: Kruhel Pełkiński, Batalionów Chłopskich, Dolnoleżajska, Brodowicze, Stawki, Kulkowa, Górnoleżajska, Zacisze – Etap 5 – Kanał w ul. Kruhel Pełkiński – kanał podciśnieniowy „D” PE 225”. Na podstawie § 48 ust. 7 Regulaminu Udzielania Zamówień Sektorowych przez PWiK Jarosław Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Jarosławiu Sp. z o.o. 37-500 Jarosław, ul. Tarnowskiego 28 informuje, że w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 5224999,99,- EURO ogłoszonego w dniu 08.09.2017r. na tablicy ogłoszeń PWiK Jarosław Sp. z o.o. oraz na stronie internetowej www.pwik-jaroslaw.pl na realizację inwestycji pn.: „Kanalizacja sanitarna dla Jarosławia. Kanał sanitarny w ulicach: Kruhel Pełkiński, Batalionów Chłopskich, Dolnoleżajska, Brodowicze, Stawki, Kulkowa, Górnoleżajska, Zacisze – Etap 5 – Kanał w ul. Kruhel Pełkiński – kanał podciśnieniowy „D” PE 225”, Komisja Przetargowa, powołana przez Prezesa Zarządu PWiK Jarosław Sp. z o.o., zaproponowała jako najkorzystniejszą w świetle przyjętego w SIWZ kryterium, ofertę Nr 1 złożoną przez Konsorcjum Firm: Lider: Usługowy Zakład Instalacji Wod. Kan. C.O. i Gaz Mirosław Gaweł 36-073 Strażów, Palikówka 199 Partner: Zakład Wod - Kan. C.O. i Gaz Stanisław Ziaja 36-007 Krasne 107 którą to propozycję Kierownik Zamawiającego zatwierdził. Wybrana oferta okazała się ofertą najkorzystniejszą w świetle przyjętych dla przedmiotowego postępowania kryteriów tj. największą liczbę punktów. W postępowaniu o udzielenie zamówienia na realizację inwestycji jw. oferty złożyli następujący Wykonawcy: Oferta Nr 1 – Konsorcjum Firm: Lider: Usługowy Zakład Instalacji Wod. Kan. C.O. i Gaz Mirosław Gaweł 36-073 Strażów, Palikówka 199 Partner: Zakład Wod - Kan. C.O. i Gaz Stanisław Ziaja, 36-007 Krasne 107 Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert : Oferta Nr 1; Liczba pkt w kryterium: cena oferty – 300; Liczba pkt w kryterium: doświadczenie kierownika budowy branży sanitarnej – 75; Punkty razem – 375; W przedmiotowym postępowaniu ustalone były następujące kryteria oceny ofert: Kryterium I - cena oferty- waga kryterium 60 %. Kryterium II - doświadczenie kierownika budowy branży sanitarnej- waga kryterium 40 %.  

zamówienie na:

Budowa kanalizacji sanitarnej do budynków przy ul. 3-go Maja w Jarosławiu

zamawiający: PWiK Jarosław Sp. z o.o.
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: DPT.341.344.2017
wartość: Nieprzekraczającą wyr w zł równowartość kwoty 5224999,99 EURO
termin składania ofert: 12 września 2017  10:00
wynik postępowania: DPT.341.344.2017 Jarosław, dnia 15.09.2017r. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w oparciu o Regulamin Udzielania Zamówień Sektorowych przez PWiK Jarosław Sp. z o.o. w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 5224999,99 EURO na realizację inwestycji pn.:„Budowa kanalizacji sanitarnej do budynków przy ul. 3-go Maja w Jarosławiu”. Na podstawie § 48 ust. 7 Regulaminu Udzielania Zamówień Sektorowych przez PWiK Jarosław Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Jarosławiu Sp. z o.o. 37-500 Jarosław, ul. Tarnowskiego 28 informuje, że w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 5224999,99,- EURO ogłoszonego w dniu 29.08.2017r. na tablicy ogłoszeń PWiK Jarosław Sp. z o.o. oraz na stronie internetowej www.pwik-jaroslaw.pl na realizację inwestycji pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej do budynków przy ul. 3-go Maja w Jarosławiu”, Komisja Przetargowa, powołana przez Prezesa Zarządu PWiK Jarosław Sp. z o.o., zaproponowała jako najkorzystniejszą w świetle przyjętych w SIWZ kryteriów, ofertę Nr 1 złożoną przez SANITEX Sp. z o.o., 37-204 Tryńcza 120, którą to propozycję Kierownik Zamawiającego zatwierdził. Wybrana oferta okazała się ofertą najkorzystniejszą w świetle przyjętych dla przedmiotowego postępowania kryteriów tj. uzyskała największą liczbę punktów. W postępowaniu o udzielenie zamówienia na realizację inwestycji jw. oferty złożyli następujący Wykonawcy: Oferta Nr 1 – SANITEX Sp. z o.o., 37-207 Tryńcza 120; Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert: Oferta Nr 1; Liczba pkt w kryterium: cena oferty – 240; Liczba pkt w kryterium: doświadczenie kierownika budowy branży sanitarnej – 160; Punkty razem – 400; W przedmiotowym postępowaniu ustalone były następujące kryteria oceny ofert: Kryterium I - cena oferty- waga kryterium 60 %. Kryterium II - doświadczenie kierownika budowy branży sanitarnej- waga kryterium 40 %.  

zamówienie na:

„Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach Grodziszczańska i Pogodna w Jarosławiu – rurociąg tłoczny z przepompowni P1 wraz z przepompownią ścieków P1”.

zamawiający: PWiK Jarosław Sp. z o.o.
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: DPT.341.342.2017
wartość: Nieprzekraczającą wyr w zł równowartość kwoty 5224999,99 EURO
termin składania ofert: 6 września 2017  10:00
wynik postępowania: DPT.341.342.2017 Jarosław, dnia 13.09.2017r. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w oparciu o Regulamin Udzielania Zamówień Sektorowych przez PWiK Jarosław Sp. z o.o. w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 5224999,99 EURO na realizację inwestycji pn.:„Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach Grodziszczańska i Pogodna w Jarosławiu – rurociąg tłoczny z przepompowni P1 wraz z przepompownią ścieków P1”. Na podstawie § 48 ust. 7 Regulaminu Udzielania Zamówień Sektorowych przez PWiK Jarosław Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Jarosławiu Sp. z o.o. 37-500 Jarosław, ul. Tarnowskiego 28 informuje, że w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 5224999,99,- EURO ogłoszonego w dniu 23.08.2017r. na tablicy ogłoszeń PWiK Jarosław Sp. z o.o. oraz na stronie internetowej www.pwik-jaroslaw.pl na realizację inwestycji pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach Grodziszczańska i Pogodna w Jarosławiu – rurociąg tłoczny z przepompowni P1 wraz z przepompownią ścieków P1”, Komisja Przetargowa, powołana przez Prezesa Zarządu PWiK Jarosław Sp. z o.o., zaproponowała jako najkorzystniejszą w świetle przyjętych w SIWZ kryteriów, ofertę Nr 2 złożoną przez Usługowy Zakład Instalacji Wod. Kan. C.O. i Gaz Mirosław Gaweł, 36-073 Strażów, Palikówka 199, którą to propozycję Kierownik Zamawiającego zatwierdził. Wybrana oferta okazała się ofertą najkorzystniejszą w świetle przyjętych dla przedmiotowego postępowania kryteriów tj. uzyskała największą liczbę punktów. W postępowaniu o udzielenie zamówienia na realizację inwestycji jw. oferty złożyli następujący Wykonawcy: Oferta Nr 1 – SANITEX Sp. z o.o., 37-207 Tryńcza 120; Oferta Nr 2 – Usługowy Zakład Instalacji Wod. Kan. C.O. i Gaz Mirosław Gaweł, 36-073 Strażów, Palikówka 199; Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert: Oferta Nr 1 - Wykonawca wykluczony. Oferta Nr 2; Liczba pkt w kryterium: cena oferty – 240; Liczba pkt w kryterium: doświadczenie kierownika budowy branży sanitarnej – 160; Punkty razem – 400; W przedmiotowym postępowaniu ustalone były następujące kryteria oceny ofert: Kryterium I - cena oferty- waga kryterium 60 %. Kryterium II - doświadczenie kierownika budowy branży sanitarnej- waga kryterium 40 %.  

zamówienie na:

„Wykonywanie dostaw energii elektrycznej do obiektów Oczyszczalni Ścieków w Jarosławiu i Zakładu Uzdatniania Wody dla miasta Jarosławia w miejscowości Munina w 2018r.”

zamawiający: PWiK Jarosław Sp. z o.o.
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: DPT.341.324.2017
wartość: Nieprzekraczająca wyrażoną w złotych równowartość 417999,99euro
termin składania ofert: 22 sierpnia 2017  10:00
wynik postępowania: DPT.341.324.2017 Jarosław, dnia 23 sierpnia 2017 roku Ogłoszenie Na podstawie § 48 ust. 7 Regulaminu Udzielania Zamówień Sektorowych przez PWiK Jarosław Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Jarosławiu Sp. z o.o., Ul. Jana Tarnowskiego 28 37-500 Jarosław, jako Zamawiający informuje, iż w wyniku przeprowadzenia przetargu nieograniczonego znak: DPT.341.324.2017 ogłoszonego w dniu 8 sierpnia 2017 roku na „Wykonywanie dostaw energii elektrycznej do obiektów Oczyszczalni Ścieków w Jarosławiu i Zakładu Uzdatniania Wody dla miasta Jarosławia w miejscowości Munina w 2018r.”, Komisja Przetargowa powołana przez Prezesa Zarządu PWiK Jarosław Sp. z o.o. zaproponowała, jako najkorzystniejszą w świetle przyjętego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia kryterium, ofertę złożoną przez Energia i Gaz Sp. z o.o. ul. Obornicka 330 60-689 Poznań. W postępowaniu o udzielenie zamówienia na realizację dostaw jw. oferty złożyli następujący Wykonawcy: - oferta nr 1 - Energia Polska Sp. z o.o. al. Kasztanowa 5 53-125 Wrocław; - oferta nr 2 - Energia i Gaz Sp. z o.o. ul. Obornicka 330 60-689 Poznań; - oferta nr 3 - Green S.A. ul. Antoniego Słonimskiego 6 50-304 Wrocław; - oferta nr 4 - Innogy Polska S.A. ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 41 00-347 Warszawa; - oferta nr 5 - PGE Obrót S.A. Oddział z siedzibą w Zamościu ul. Koźmiana 1 22-400 Zamość; - oferta nr 6 - ENEA S.A. Departament Sprzedaży Biuro Przetargów Publicznych ul. Malczewskiego 5/7 71-616 Szczecin. Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert: Oferta nr 1 Liczba pkt. w kryterium: cena oferty – 498,55; Punkty razem – 498,55; Oferta nr 2 Liczba pkt. w kryterium: cena oferty – 500; Punkty razem – 500; Oferta nr 3 Liczba pkt. w kryterium: cena oferty – 486,35; Punkty razem – 486,35; Oferta nr 4 Liczba pkt. w kryterium: cena oferty – 474,30; Punkty razem – 474,30; Oferta nr 5 Liczba pkt. w kryterium: cena oferty – 496,50; Punkty razem – 496,50; Oferta nr 6 Liczba pkt. w kryterium: cena oferty – 496,40; Punkty razem – 496,40.  

zamówienie na:

”Budowa sieci wodociągowej – zasilanie Dzielnicy Garbarze z przekroczeniem rzeki San w Jarosławiu”.

zamawiający: PWiK Jarosław Sp. z o.o.
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: DPT.341.271.2017
wartość: Nieprzekraczającą wyr w zł równowartość kwoty 5224999,99 EURO
termin składania ofert: 28 lipca 2017  10:00
wynik postępowania: DPT.341.271.2017 Jarosław, dnia 02.08.2017r. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w oparciu o Regulamin Udzielania Zamówień Sektorowych przez PWiK Jarosław Sp. z o.o. w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 5224999,99 EURO na realizację inwestycji pn.:„Budowa sieci wodociągowej – zasilanie Dzielnicy Garbarze z przekroczeniem rzeki San w Jarosławiu”. Na podstawie § 48 ust. 7 Regulaminu Udzielania Zamówień Sektorowych przez PWiK Jarosław Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Jarosławiu Sp. z o.o. 37-500 Jarosław, ul. Tarnowskiego 28 informuje, że w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 5224999,99,- EURO ogłoszonego w dniu 14.07.2017r. na tablicy ogłoszeń PWiK Jarosław Sp. z o.o. oraz na stronie internetowej www.pwik-jaroslaw.pl na realizację inwestycji pn.: „Budowa sieci wodociągowej – zasilanie Dzielnicy Garbarze z przekroczeniem rzeki San w Jarosławiu”, Komisja Przetargowa, powołana przez Prezesa Zarządu PWiK Jarosław Sp. z o.o., zaproponowała jako najkorzystniejszą w świetle przyjętych w SIWZ kryteriów, ofertę Nr 1 złożoną przez Konsorcjum Firm: Lider: Usługowy Zakład Instalacji Wod. Kan. C.O. i Gaz Mirosław Gaweł 36-073 Strażów, Palikówka 199 Partner I: Zakład Wod - Kan. C.O. i Gaz Stanisław Ziaja 36-007 Krasne 107 Partner II: SANITEX Sp. z o.o., 37-204 Tryńcza 120, którą to propozycję Kierownik Zamawiającego zatwierdził. Wybrana oferta okazała się ofertą najkorzystniejszą w świetle przyjętych dla przedmiotowego postępowania kryteriów tj. uzyskała największą liczbę punktów. W postępowaniu o udzielenie zamówienia na realizację inwestycji jw. oferty złożyli następujący Wykonawcy: Oferta Nr 1 – Konsorcjum Firm: Lider: Usługowy Zakład Instalacji Wod. Kan. C.O. i Gaz Mirosław Gaweł 36-073 Strażów, Palikówka 199 Partner I: Zakład Wod - Kan. C.O. i Gaz Stanisław Ziaja, 36-007 Krasne 107 Partner II: SANITEX Sp. z o.o., 37-204 Tryńcza 120 Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert : Oferta Nr 1; Liczba pkt w kryterium: cena oferty – 180; Liczba pkt w kryterium: doświadczenie kierownika budowy branży sanitarnej – 120; Punkty razem – 300; W przedmiotowym postępowaniu ustalone były następujące kryteria oceny ofert: Kryterium I - cena oferty – waga 60%; Kryterium II - doświadczenie kierownika budowy branży sanitarnej – waga 40%.  

zamówienie na:

”Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dla potrzeb uzbrojenia działek o nr ewid. gr. 461/2, 461/3, 461/4, 461/5 przy ul. Misztale w Jarosławiu”

zamawiający: PWiK Jarosław Sp. z o.o.
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: DPT.341.207.2017
wartość: Nieprzekraczającą wyr w zł równowartość kwoty 5224999,99 EURO
termin składania ofert: 5 czerwca 2017  10:00
wynik postępowania: DPT.341.207.2017 Jarosław, dnia 06.06.2017r. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w oparciu o Regulamin Udzielania Zamówień Sektorowych przez PWiK Jarosław Sp. z o.o. w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 5224999,99 EURO na realizację inwestycji pn.:„Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dla potrzeb uzbrojenia działek o nr ewid. gr. 461/2, 461/3, 461/4, 461/5 przy ul. Misztale w Jarosławiu”. Na podstawie § 48 ust. 7 Regulaminu Udzielania Zamówień Sektorowych przez PWiK Jarosław Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Jarosławiu Sp. z o.o. 37-500 Jarosław, ul. Tarnowskiego 28 informuje, że w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 5224999,99,- EURO ogłoszonego w dniu 22.05.2017r. na tablicy ogłoszeń PWiK Jarosław Sp. z o.o. oraz na stronie internetowej www.pwik-jaroslaw.pl na realizację inwestycji pn.: „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dla potrzeb uzbrojenia działek o nr ewid. gr. 461/2, 461/3, 461/4, 461/5 przy ul. Misztale w Jarosławiu”, Komisja Przetargowa, powołana przez Prezesa Zarządu PWiK Jarosław Sp. z o.o., zaproponowała jako najkorzystniejszą w świetle przyjętego w SIWZ kryterium, ofertę Nr 1 złożoną przez Usługowy Zakład Instalacji Wod. Kan. C.O. i Gaz Mirosław Gaweł, 36-073 Strażów, Palikówka 199, którą to propozycję Kierownik Zamawiającego zatwierdził. Wybrana oferta okazała się ofertą najkorzystniejszą w świetle przyjętych dla przedmiotowego postępowania kryteriów tj. uzyskała najniższą cenę a tym samym największą liczbę punktów. W postępowaniu o udzielenie zamówienia na realizację inwestycji jw. oferty złożyli następujący Wykonawcy: Oferta Nr 1 – Usługowy Zakład Instalacji Wod. Kan. C.O. i Gaz Mirosław Gaweł, 36-073 Strażów, Palikówka 199; Oferta Nr 2 – GEO Sp. z o.o., 37-550 Radymno, ul. Złota Góra 19 a; Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert : Oferta Nr 1; Liczba pkt w kryterium: cena oferty – 500; Punkty razem – 500; Oferta Nr 2; Liczba pkt w kryterium: cena oferty – 373,35; Punkty razem – 373,35; W przedmiotowym postępowaniu ustalone było jedno kryterium oceny ofert – cena oferty- waga kryterium 100 %.  

zamówienie na:

Budowa sieci wodociągowej dla potrzeb uzbrojenia działek o nr ewid. gr. 58/5, 58/6, 58/7, 58/8, 58/9, 58/11, 58/12, 58/13, 58/14, 58/15 przy ul. Kruhel Pełkiński w Jarosławiu

zamawiający: PWiK Jarosław Sp. z o.o.
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: DPT.341.167.2017
wartość: nieprzekraczającą wyr w zł równowartość kwoty 5224999,99 EURO
termin składania ofert: 25 kwietnia 2017  10:00
wynik postępowania: DPT.341.167.2017 Jarosław, dnia 28.04.2017r. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w oparciu o Regulamin Udzielania Zamówień Sektorowych przez PWiK Jarosław Sp. z o.o. w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 5224999,99 EURO na realizację inwestycji pn.:„Budowa sieci wodociągowej dla potrzeb uzbrojenia działek o nr ewid. gr. 58/5, 58/6, 58/7, 58/8, 58/9, 58/11, 58/12, 58/13, 58/14, 58/15 przy ul. Kruhel Pełkiński w Jarosławiu”. Na podstawie § 48 ust. 7 Regulaminu Udzielania Zamówień Sektorowych przez PWiK Jarosław Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Jarosławiu Sp. z o.o. 37-500 Jarosław, ul. Tarnowskiego 28 informuje, że w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 5224999,99,- EURO ogłoszonego w dniu 10.04.2017r. na tablicy ogłoszeń PWiK Jarosław Sp. z o.o. oraz na stronie internetowej www.pwik-jaroslaw.pl na realizację inwestycji pn.: „Budowa sieci wodociągowej dla potrzeb uzbrojenia działek o nr ewid. gr. 58/5, 58/6, 58/7, 58/8, 58/9, 58/11, 58/12, 58/13, 58/14, 58/15 przy ul. Kruhel Pełkiński w Jarosławiu”, Komisja Przetargowa, powołana przez Prezesa Zarządu PWiK Jarosław Sp. z o.o., zaproponowała jako najkorzystniejszą w świetle przyjętego w SIWZ kryterium, ofertę Nr 2 złożoną przez „WODO - GAZ” Józef Słota, ul. Krakowska 23, 37-200 Przeworsk, którą to propozycję Kierownik Zamawiającego zatwierdził. Wybrana oferta okazała się ofertą najkorzystniejszą w świetle przyjętych dla przedmiotowego postępowania kryteriów tj. uzyskała najniższą cenę a tym samym największą liczbę punktów. W postępowaniu o udzielenie zamówienia na realizację inwestycji jw. oferty złożyli następujący Wykonawcy: Oferta Nr 1 – GEO Sp. z o.o., 37-550 Radymno, ul. Złota Góra 19 a; Oferta Nr 2 – „WODO - GAZ” Józef Słota, ul. Krakowska 23, 37-200 Przeworsk; Oferta Nr 3 – BPP – INŻ Sp. z o.o., ul. Wróblewskiego 3, 37-500 Jarosław; Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert : Oferta Nr 1; Liczba pkt w kryterium: cena oferty – 335,15; Punkty razem – 335,15; Oferta Nr 2; Liczba pkt w kryterium: cena oferty – 500; Punkty razem – 500; Oferta Nr 3; Liczba pkt w kryterium: cena oferty – 307,80; Punkty razem – 307,80; W przedmiotowym postępowaniu ustalone było jedno kryterium oceny ofert – cena oferty- waga kryterium 100 %.  

zamówienie na:

„Wykonanie dostawy ciągnika rolniczego dla Działu Głównego Mechanika i Transportu PWiK Jarosław Sp. z o.o.”

zamawiający: PWiK Jarosław Sp. z o.o.
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: DPT.341.181.2017
wartość: Nieprzekraczająca wyrażoną w złotych równowartość 417999,99euro
termin składania ofert: 25 kwietnia 2017  09:00
wynik postępowania: DPT.341.181.2017 Jarosław, dnia 26 kwietnia 2017 roku Ogłoszenie Na podstawie § 48 ust. 7 Regulaminu Udzielania Zamówień Sektorowych przez PWiK Jarosław Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Jarosławiu Sp. z o.o., Ul. Jana Tarnowskiego 28 37-500 Jarosław, jako Zamawiający informuje, iż w wyniku przeprowadzenia przetargu nieograniczonego znak: DPT.341.181.2017 ogłoszonego w dniu 19 kwietnia 2017 roku na: „Wykonanie dostawy ciągnika rolniczego dla Działu Głównego Mechanika i Transportu PWiK Jarosław Sp. z o.o.”, Komisja Przetargowa powołana przez Prezesa Zarządu PWiK Jarosław Sp. z o.o. zaproponowała, jako najkorzystniejszą w świetle przyjętego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia kryterium, ofertę złożoną przez Wialan Langer i Wiatr Spółka Jawna ul. Hodowlana 9 33-100 Tarnów. W postępowaniu o udzielenie zamówienia na realizację dostawy jw. oferty złożyli następujący Wykonawcy: - oferta nr 1 - Wialan Langer i Wiatr Spółka Jawna ul. Hodowlana 9 33-100 Tarnów. Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert: Oferta nr 1 Liczba pkt. w kryterium: cena oferty – 500; Punkty razem – 500.  

zamówienie na:

„Wykonanie termomodernizacji i remontu budynku filtrów piaskowych wraz z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej fundamentów i iniekcją krystaliczną oraz remont budynku pompowni na terenie awaryjnego ujęcia wody”.

zamawiający: PWiK Jarosław Sp. z o.o.
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: DPT.341.152.2017
wartość: Nieprzekraczająca wyrażoną w złotych równowartość 5224999,99euro
termin składania ofert: 21 kwietnia 2017  10:00
wynik postępowania: DPT.341.152.2017 Jarosław, dnia 21 kwietnia 2017 roku Ogłoszenie Na podstawie § 48 ust. 7 Regulaminu Udzielania Zamówień Sektorowych przez PWiK Jarosław Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Jarosławiu Sp. z o.o., Ul. Jana Tarnowskiego 28 37-500 Jarosław, jako Zamawiający informuje, iż w wyniku przeprowadzenia przetargu nieograniczonego znak: DPT.341.152.2017 ogłoszonego w dniu 7 kwietnia 2017 roku na „Wykonanie termomodernizacji i remontu budynku filtrów piaskowych wraz z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej fundamentów i iniekcją krystaliczną oraz remont budynku pompowni na terenie awaryjnego ujęcia wody”, Komisja Przetargowa powołana przez Prezesa Zarządu PWiK Jarosław Sp. z o.o. zaproponowała, jako najkorzystniejszą w świetle przyjętych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia kryteriów, ofertę złożoną przez Firmę Remontowo-Budowlaną „Piotrowski” Paweł Piotrowski Piwoda 150 37-522 Wiązownica. W postępowaniu o udzielenie zamówienia jw. oferty złożyli następujący Wykonawcy: - oferta nr 1 – Firma Remontowo-Budowlana „Piotrowski” Paweł Piotrowski Piwoda 150 37-522 Wiązownica. Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert: Oferta nr 1 Liczba pkt. w kryterium: cena oferty – 300; Liczba pkt. w kryterium: przedłużenie okresu gwarancji – 50; Liczba pkt. w kryterium: doświadczenie kierownika budowy branży konstrukcyjno-budowlanej – 150; Punkty razem – 500.  

zamówienie na:

Budowę kanalizacji sanitarnej do działek budowlanych przy ul. Podzamcze w Jarosławiu

zamawiający: PWiK Jarosław Sp. z o.o.
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: DPT.341.151.2017
wartość: nieprzekraczającą wyr w zł równowartość kwoty 5224999,99 EURO
termin składania ofert: 19 kwietnia 2017  10:00
wynik postępowania: DPT.341.151.2017 Jarosław, dnia 26.04.2017r. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w oparciu o Regulamin Udzielania Zamówień Sektorowych przez PWiK Jarosław Sp. z o.o. w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 5224999,99 EURO na realizację inwestycji pn.:„Budowa kanalizacji sanitarnej do działek budowlanych przy ul. Podzamcze w Jarosławiu”. Na podstawie § 48 ust. 7 Regulaminu Udzielania Zamówień Sektorowych przez PWiK Jarosław Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Jarosławiu Sp. z o.o. 37-500 Jarosław, ul. Tarnowskiego 28 informuje, że w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 5224999,99,- EURO ogłoszonego w dniu 04.04.2016r. na tablicy ogłoszeń PWiK Jarosław Sp. z o.o. oraz na stronie internetowej www.pwik-jaroslaw.pl na realizację inwestycji pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej do działek budowlanych przy ul. Podzamcze w Jarosławiu”, Komisja Przetargowa, powołana przez Prezesa Zarządu PWiK Jarosław Sp. z o.o., zaproponowała jako najkorzystniejszą w świetle przyjętego w SIWZ kryterium, ofertę Nr 3 złożoną przez GEO Sp. z o.o., ul. Złota Góra 19a, 37-550 Radymno, którą to propozycję Kierownik Zamawiającego zatwierdził. Wybrana oferta okazała się ofertą najkorzystniejszą w świetle przyjętych dla przedmiotowego postępowania kryteriów tj. uzyskała najniższą cenę a tym samym największą liczbę punktów. W postępowaniu o udzielenie zamówienia na realizację inwestycji jw. oferty złożyli następujący Wykonawcy: Oferta Nr 1 – „WODO - GAZ” Józef Słota, ul. Krakowska 23, 37-200 Przeworsk; Oferta Nr 2 – SANITEX Sp. z o.o., 37-204 Tryńcza 120; Oferta Nr 3 – GEO Sp. z o.o., 37-550 Radymno, ul. Złota Góra 19 a; Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert : Oferta Nr 1; Liczba pkt w kryterium: cena oferty – 453,75; Punkty razem – 453,75; Oferta Nr 2; Liczba pkt w kryterium: cena oferty – 459,65; Punkty razem – 459,65; Oferta Nr 3; Liczba pkt w kryterium: cena oferty – 500; Punkty razem – 500; W przedmiotowym postępowaniu ustalone było jedno kryterium oceny ofert – cena oferty- waga kryterium 100 %.  

zamówienie na:

Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Głębokiej w Jarosławiu.

zamawiający: PWiK Jarosław Sp. z o.o.
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: DPT.341.32.2017
wartość: nieprzekraczającą wyr w zł równowartość kwoty 5224999,99 EURO
termin składania ofert: 14 marca 2017  10:00
wynik postępowania: DPT.341.32.2017 Jarosław, dnia 22.03.2017r. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w oparciu o Regulamin Udzielania Zamówień Sektorowych przez PWiK Jarosław Sp. z o.o. w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 5224999,99 EURO na realizację inwestycji pn.:„Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Głębokiej w Jarosławiu”. Na podstawie § 48 ust. 7 Regulaminu Udzielania Zamówień Sektorowych przez PWiK Jarosław Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Jarosławiu Sp. z o.o. 37-500 Jarosław, ul. Tarnowskiego 28 informuje, że w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 5224999,99,- EURO ogłoszonego w dniu 28.02.2016r. na tablicy ogłoszeń PWiK Jarosław Sp. z o.o. oraz na stronie internetowej www.pwik-jaroslaw.pl na realizację inwestycji pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Głębokiej w Jarosławiu”, Komisja Przetargowa, powołana przez Prezesa Zarządu PWiK Jarosław Sp. z o.o., zaproponowała jako najkorzystniejszą w świetle przyjętego w SIWZ kryterium, ofertę Nr 3 złożoną przez GEO Sp. z o.o., ul. Złota Góra 19a, 37-550 Radymno, którą to propozycję Kierownik Zamawiającego zatwierdził. Wybrana oferta okazała się ofertą najkorzystniejszą w świetle przyjętych dla przedmiotowego postępowania kryteriów tj. uzyskała najniższą cenę a tym samym największą liczbę punktów. W postępowaniu o udzielenie zamówienia na realizację inwestycji jw. oferty złożyli następujący Wykonawcy: Oferta Nr 1 – P.P.H.U „Dąbrowski” właściciel Dąbrowski Jan, 32-200 Miechów, Pojałowice 73; Oferta Nr 2 – BIURO TECHNICZNO-HANDLOWE „EMP TERMO” Ewa i Marek Piękoś spółka jawna, ul. Głęboka 44; Oferta Nr 3 – GEO Sp. z o.o., 37-550 Radymno, ul. Złota Góra 19 a; Oferta Nr 4 – „WODO - GAZ” Józef Słota, ul. Krakowska 23, 37-200 Przeworsk; Oferta Nr 5 – SANITEX Sp. z o.o., 37-204 Tryńcza 120; Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert : Oferta Nr 1; Liczba pkt w kryterium: cena oferty – 286,05; Punkty razem – 286,05; Oferta Nr 2; Liczba pkt w kryterium: cena oferty – 420,10; Punkty razem – 420,10; Oferta Nr 3; Liczba pkt w kryterium: cena oferty – 500; Punkty razem – 500; Oferta Nr 4; Liczba pkt w kryterium: cena oferty – 409,20; Punkty razem – 409,20; Oferta Nr 5; Liczba pkt w kryterium: cena oferty – 480,05; Punkty razem – 480,05; W przedmiotowym postępowaniu ustalone było jedno kryterium oceny ofert – cena oferty- waga kryterium 100 %.  

zamówienie na:

„Wykonywanie dostaw materiałów eksploatacyjnych do bieżącej konserwacji i napraw sieci wodociągowych i kanalizacyjnych w 2017r.”

zamawiający: PWiK Jarosław Sp. z o.o.
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: DPT.341.59.2017
wartość: Nieprzekraczająca wyrażoną w złotych równowartość 417999,99euro
termin składania ofert: 17 lutego 2017  10:00
wynik postępowania: DPT.341.59.2017 Jarosław, dnia 10 marca 2017 roku Ogłoszenie Na podstawie § 48 ust. 7 Regulaminu Udzielania Zamówień Sektorowych przez PWiK Jarosław Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Jarosławiu Sp. z o.o., Ul. Jana Tarnowskiego 28 37-500 Jarosław, jako Zamawiający informuje, iż w wyniku przeprowadzenia przetargu nieograniczonego znak: DPT.341.59.2017 ogłoszonego w dniu 10 lutego 2017 roku na „Wykonywanie dostaw materiałów eksploatacyjnych do bieżącej konserwacji i napraw sieci wodociągowych i kanalizacyjnych w 2017r.”, Komisja Przetargowa powołana przez Prezesa Zarządu PWiK Jarosław Sp. z o.o. zaproponowała, jako najkorzystniejszą w świetle przyjętego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia kryterium, ofertę złożoną przez Firmę Handlowo-Usługową ZTM Mirosława Tomczyk Import-Eksport Prałkowce 293 37-700 Przemyśl. Uzasadnienie wyboru: wybrana oferta okazała się ofertą najkorzystniejszą z punktu widzenia przyjętego do tego postępowania kryterium, tj. uzyskała najniższą cenę, a tym samym największą ilość punktów – 500. W postępowaniu o udzielenie zamówienia na realizację dostaw jw. oferty złożyli następujący Wykonawcy: 1. Oferta nr 1 złożona przez Hydromaks Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe W. Socha A Kostur Spółka Jawna ul. Morawska 3a 37-500 Jarosław; 2. Oferta nr 2 złożona przez Firma Handlowo-Usługowa ZTM Mirosława Tomczyk Import-Eksport Prałkowce 293 37-700 Przemyśl; 3. Oferta nr 3 złożona przez Sanakiewicz Sp. z o.o. ul. Książąt Czartoryskich 29 37-500 Jarosław. Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert: Oferta nr 1 Liczba pkt. w kryterium: cena oferty – 499,05; Punkty razem – 499,05; Oferta nr 2 Liczba pkt. w kryterium: cena oferty – 500; Punkty razem – 500; Oferta nr 3 Liczba pkt. w kryterium: cena oferty – 412; Punkty razem – 412;  

zamówienie na:

„Wykonywanie dostaw związków chemicznych do procesu uzdatniania i dezynfekcji wody”.

zamawiający: PWiK Jarosław Sp. z o.o.
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: DPT.341.29.2017
wartość: Nieprzekraczająca wyrażoną w złotych równowartość 417999,99euro
termin składania ofert: 31 stycznia 2017  10:00
wynik postępowania: DPT.341.29.2017 Jarosław, dnia 15 lutego 2017 roku Ogłoszenie Na podstawie § 48 ust. 7 Regulaminu Udzielania Zamówień Sektorowych przez PWiK Jarosław Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Jarosławiu Sp. z o.o., Ul. Jana Tarnowskiego 28 37-500 Jarosław jako Zamawiający informuje, iż w wyniku przeprowadzenia przetargu nieograniczonego znak: DPT.341.29.2017 ogłoszonego w dniu 17 stycznia 2017 roku na „Wykonywanie dostaw związków chemicznych do procesu uzdatniania i dezynfekcji wody”, Komisja Przetargowa powołana przez Prezesa Zarządu PWiK Jarosław Sp. z o.o. zaproponowała, jako najkorzystniejszą w świetle przyjętego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia kryterium, ofertę złożoną przez Brenntag Polska Sp. z o.o. ul. Bema 21 47-224 Kędzierzyn-Koźle. Uzasadnienie wyboru: wybrana oferta okazała się ofertą najkorzystniejszą z punktu widzenia przyjętego do tego postępowania kryterium, tj. uzyskała najniższą cenę, a tym samym największą ilość punktów – 500. W postępowaniu o udzielenie zamówienia na realizację dostaw jw. oferty złożyli następujący Wykonawcy: 1. Oferta nr 1 złożona przez Brenntag Polska Sp. z o.o. ul. Bema 21 47-224 Kędzierzyn-Koźle; 2. Oferta nr 2 złożona przez Jerzy Apka Best-Chem Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe Jerzy Jacek Apka ul. Inżynierska 32 96-500 Sochaczew; 3. Oferta nr 3 złożona przez. STOCKMEIER CHEMIA Sp. z o.o. i Spółka Sp. k. ul. Obornicka 277 60-691 Poznań; 4. Oferta nr 4 Rockchem Sp. z o.o. Sp. Komandytowa ul. Śliwkowa 119 55-080 Smolec. Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert: Oferta nr 1 Liczba pkt. w kryterium: cena oferty – 500; Punkty razem – 500; Oferta nr 2 Liczba pkt. w kryterium: cena oferty – 493,75; Punkty razem – 493,75; Oferta nr 4 Liczba pkt. w kryterium: cena oferty – 487,95; Punkty razem – 487,95;  

zamówienie na:

„Wykonywanie dostaw flokulantów do stacji zagęszczania i odwadniania osadów w 2017r.”

zamawiający: PWiK Jarosław Sp. z o.o.
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: DPT.341.23.2017
wartość: Nieprzekraczająca wyrażoną w złotych równowartość 417999,99euro
termin składania ofert: 30 stycznia 2017  10:00
wynik postępowania: DPT.341.23.2017 Jarosław, dnia 3 lutego 2017 roku Ogłoszenie Na podstawie § 48 ust. 7 Regulaminu Udzielania Zamówień Sektorowych przez PWiK Jarosław Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Jarosławiu Sp. z o.o., Ul. Jana Tarnowskiego 28 37-500 Jarosław jako Zamawiający informuje, iż w wyniku przeprowadzenia przetargu nieograniczonego znak: DPT.341.23.2017 ogłoszonego w dniu 12 stycznia 2017 roku na „Wykonywanie dostaw flokulantów do stacji zagęszczania i odwadniania osadów w 2017r.”, Komisja Przetargowa powołana przez Prezesa Zarządu PWiK Jarosław Sp. z o.o. zaproponowała, jako najkorzystniejszą w świetle przyjętego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia kryterium, ofertę złożoną przez Allied Solutions Poland Sp. z o.o. ul. Łyżwiarska 1 lok. 11 02-505 Warszawa. Uzasadnienie wyboru: wybrana oferta okazała się ofertą najkorzystniejszą z punktu widzenia przyjętego do tego postępowania kryterium, tj. uzyskała najniższą cenę, a tym samym największą ilość punktów – 400. W postępowaniu o udzielenie zamówienia na realizację dostaw jw. oferty złożyli następujący Wykonawcy: Oferta nr 2 – Brenntag Polska Sp. z o.o. ul. Bema 21 47-224 Kędzierzyn-Koźle; Oferta nr 3 – Waldemar Biskupek Węglo-Stal PPHU Waldemar Biskupek ul. Chorzowska 50B 44-100 Gliwice; Oferta nr 4 – Korona JV Sp. z o.o. ul. Przy Bażantarni 11 02-793 Warszawa; Oferta nr 5 – Klimapol Sp. z o.o. Dąbrowica 127c 21-002 Jastków; Oferta nr 6 – Flocspeed Sp. z o.o. ul. Nowogrodzka 31 00-511 Warszawa; Oferta nr 7 – Allied Solutions Poland Sp. z o.o. ul. Łyżwiarska 1 lok. 11 02-505 Warszawa Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert: Oferta nr 2 Liczba pkt. w kryterium: cena oferty – 399,76; Punkty razem – 399,76; Oferta nr 3 Liczba pkt. w kryterium: cena oferty – 378,04; Punkty razem – 378,04; Oferta nr 4 Liczba pkt. w kryterium: cena oferty – 291,20; Punkty razem – 291,20; Oferta nr 5 Liczba pkt. w kryterium: cena oferty – 347; Punkty razem – 347; Oferta nr 6 Liczba pkt. w kryterium: cena oferty – 363,96; Punkty razem – 363,96; Oferta nr 7 Liczba pkt. w kryterium: cena oferty – 400; Punkty razem – 400;  

zamówienie na:

„Wykonywanie dostaw wodnego roztworu chlorku poliglinu, jako koagulantu do uzdatniania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w 2017r.”

zamawiający: PWiK Jarosław Sp. z o.o.
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: DPT.341.22.2017
wartość: Nieprzekraczająca wyrażoną w złotych równowartość 417999,99euro
termin składania ofert: 26 stycznia 2017  10:00
wynik postępowania: DPT.341.22.2017 Jarosław, dnia 30 stycznia 2017 roku Ogłoszenie Na podstawie § 48 ust. 7 Regulaminu Udzielania Zamówień Sektorowych przez PWiK Jarosław Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Jarosławiu Sp. z o.o., Ul. Jana Tarnowskiego 28 37-500 Jarosław, jako Zamawiający informuje, iż w wyniku przeprowadzenia przetargu nieograniczonego znak: DPT.341.22.2017 ogłoszonego w dniu 12 stycznia 2017 roku na „Wykonywanie dostaw wodnego roztworu chlorku poliglinu, jako koagulantu do uzdatniania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w 2017r.”, Komisja Przetargowa powołana przez Prezesa Zarządu PWiK Jarosław Sp. z o.o. zaproponowała, jako najkorzystniejszą w świetle przyjętego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia kryterium, ofertę złożoną przez Kemipol Sp. z o.o. ul. Kuźnicka 6 72-010 Police. W postępowaniu o udzielenie zamówienia na realizację dostaw jw. oferty złożyli następujący Wykonawcy: - oferta nr 1 - Kemipol Sp. z o.o. ul. Kuźnicka 6 72-010 Police. Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert: Oferta nr 1 Liczba pkt. w kryterium: cena oferty – 400; Punkty razem – 400.  

Przetargi o pozycjach 1 - 19 (z 19)