Przetargi rozstrzygnięte z 2018 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 12 (z 12)zamówienie na:

„Odbiór i zagospodarowanie na terenie Województwa Podkarpackiego ustabilizowanych, komunalnych osadów ściekowych o kodzie 19 08 05 z Oczyszczalni Ścieków w Jarosławiu”.

zamawiający: PWik Jarosław Sp. z o.o
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: DPT.341.365.2018
wartość: Nieprzekraczająca wyrażoną w złotych równowartość 442 999,99euro
termin składania ofert: 11 grudnia 2018  10:00
wynik postępowania: DPT.341.365.2018 Jarosław, dnia 12 grudnia 2018 roku Ogłoszenie Na podstawie § 48 ust. 7 Regulaminu Udzielania Zamówień Sektorowych przez PWiK Jarosław Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Jarosławiu Sp. z o.o. Ul. Jana Tarnowskiego 28, 37-500 Jarosław jako Zamawiający informuje, iż w wyniku przeprowadzenia przetargu nieograniczonego znak: DPT.341.365.2018 ogłoszonego w dniu 27 listopada 2018 roku na: „Odbiór i zagospodarowanie na terenie Województwa Podkarpackiego ustabilizowanych, komunalnych osadów ściekowych o kodzie 19 08 05 z Oczyszczalni Ścieków w Jarosławiu”, Komisja Przetargowa powołana przez Prezesa Zarządu PWiK Jarosław Sp. z o.o. zaproponowała, jako najkorzystniejszą w świetle przyjętego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia kryterium, ofertę złożoną przez Newkom Eko Sp. z o.o. Leżachów 147 37-530 Sieniawa. W postępowaniu o udzielenie zamówienia na realizację usługi jw. oferty złożyli następujący Wykonawcy: - oferta nr 1 - Newkom Eko Sp. z o.o. Leżachów 147, 37-530 Sieniawa. Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert: Oferta nr 1 Liczba pkt. w kryterium: cena oferty – 500; Punkty razem – 500  

zamówienie na:

„Wykonywanie dostaw paliw płynnych do pojazdów PWiK Jarosław Sp. z o.o. w 2019r.”

zamawiający: PWiK Jarosław Sp. z o.o.
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: DPT.341.318.2018
wartość: Nieprzekraczająca wyrażoną w złotych równowartość 442 999,99euro
termin składania ofert: 6 listopada 2018  10:00
wynik postępowania: DPT.341.318.2018 Jarosław, dnia 8 listopada 2018 roku Ogłoszenie Na podstawie § 48 ust. 7 Regulaminu Udzielania Zamówień Sektorowych przez PWiK Jarosław Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Jarosławiu Sp. z o.o., Ul. Jana Tarnowskiego 28 37-500 Jarosław, jako Zamawiający informuje, iż w wyniku przeprowadzenia przetargu nieograniczonego znak: DPT.341.318.2018 ogłoszonego w dniu 23 października 2018 roku na : „Wykonywanie dostaw paliw płynnych do pojazdów PWiK Jarosław Sp. z o.o. w 2019r.”, Komisja Przetargowa powołana przez Prezesa Zarządu PWiK Jarosław Sp. z o.o. zaproponowała, jako najkorzystniejszą w świetle przyjętego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia kryterium, ofertę złożoną przez ANWIM S.A. ul. Ordona 1A, 01-237 Warszawa. W postępowaniu o udzielenie zamówienia na realizację dostaw jw. oferty złożyli następujący Wykonawcy: oferta nr 1 – ANWIM S.A. ul. Ordona 1A, 01-237 Warszawa oferta nr 2 - Circle K Polska Sp. z o.o. ul. Puławska 86 02-603 Warszawa Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert: Oferta nr 1 Liczba pkt. w kryterium: cena oferty – 500; Punkty razem – 500; Oferta nr 2 Liczba pkt. w kryterium: cena oferty – 494,45; Punkty razem – 494,45;  

zamówienie na:

„Wykonywanie dostaw energii elektrycznej do obiektów Oczyszczalni Ścieków w Jarosławiu i Zakładu Uzdatniania Wody dla miasta Jarosławia w miejscowości Munina w 2019r.”

zamawiający: PWiK Jarosław Sp. z o.o.
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: DPT.341.247.2018
wartość: Nieprzekraczająca wyrażoną w złotych równowartość 442 999,99euro
termin składania ofert: 16 sierpnia 2018  10:00
wynik postępowania: DPT.341.247.2018 Jarosław, dnia 20 sierpnia 2018 r. Ogłoszenie Na podstawie § 48 ust. 7 Regulaminu Udzielania Zamówień Sektorowych przez PWiK Jarosław Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Jarosławiu Sp. z o.o., Ul. Jana Tarnowskiego 28 37-500 Jarosław, jako Zamawiający informuje, iż w wyniku przeprowadzenia przetargu nieograniczonego znak: DPT.341.247.2018 ogłoszonego w dniu 1 sierpnia 2018 roku na „Wykonywanie dostaw energii elektrycznej do obiektów Oczyszczalni Ścieków w Jarosławiu i Zakładu Uzdatniania Wody dla miasta Jarosławia w miejscowości Munina w 2019r.”, Komisja Przetargowa powołana przez Prezesa Zarządu PWiK Jarosław Sp. z o.o. zaproponowała, jako najkorzystniejszą w świetle przyjętego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia kryterium, ofertę złożoną przez PGE Obrót S.A. Oddział z siedzibą w Zamościu ul. Koźmiana 1, 22-400 Zamość. W postępowaniu o udzielenie zamówienia na realizację dostaw jw. oferty złożyli następujący Wykonawcy:  oferta nr 1 – ENIGA Edward Zdrojek, 76-200 Słupsk, ul. Nowowiejska 6;  oferta nr 2 – ENEA S.A. 60-201 Poznań, ul. Górecka 1; - oferta nr 3 – PGE Obrót S.A. Oddział z siedzibą w Zamościu ul. Koźmiana 1 22-400 Zamość; - oferta nr 4 – ELEKTRA S.A. 01-230 Warszawa, ul. Skierniewicka 10A; - oferta nr 5 – PKN Orlen Spółka Akcyjna, 09-411 Płock, ul. Chemików 7; - oferta nr 6 – innogy Polska S.A. 00-347 Warszawa, ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 41. Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert: Oferta nr 1 Liczba pkt. w kryterium: cena oferty – 490,90; Punkty razem – 490,90; Oferta nr 2 Liczba pkt. w kryterium: cena oferty – 486,85; Punkty razem – 486,85; Oferta nr 3 Liczba pkt. w kryterium: cena oferty – 500; Punkty razem – 500; Oferta nr 4 Liczba pkt. w kryterium: cena oferty – 497,20; Punkty razem – 497,20; Oferta nr 5 Liczba pkt. w kryterium: cena oferty – 486,15; Punkty razem – 486,15; Oferta nr 6 Liczba pkt. w kryterium: cena oferty – 491,95; Punkty razem – 491,95;  

zamówienie na:

Kompleksowy remont budynku przepompowni ścieków w Muninie, dz. nr 3004

zamawiający: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Jarosławiu Sp. z o.o.
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: DPT.341.211.2018
wartość: nieprzekraczająca wyrażoną w zł równowartość kwoty 5547999,99E
termin składania ofert: 20 lipca 2018  10:00
wynik postępowania: DPT.341.211.2018 Jarosław, dnia 27.07.2018 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w oparciu o Regulamin Udzielania Zamówień Sektorowych przez PWiK Jarosław Sp. z o.o. w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 5547999,99 EURO na realizację inwestycji „Kompleksowy remont budynku przepompowni ścieków w Muninie, dz. nr 3004”. Na podstawie § 48 ust. Regulaminu Udzielania Zamówień Sektorowych przez PWiK Jarosław Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Jarosławiu Sp. z o.o. 37-500 Jarosław, ul. Tarnowskiego 28 informuje, że w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 5547999,99,- EURO ogłoszonego w dniu 06.07.2018r. na tablicy ogłoszeń PWiK Jarosław Sp. z o.o. oraz na stronie internetowej www.pwik-jaroslaw.pl na realizację inwestycji pn.: „Kompleksowy remont budynku przepompowni ścieków w Muninie, dz. nr 3004”, Komisja Przetargowa, powołana przez Prezesa Zarządu PWiK Jarosław Sp. z o.o., zaproponowała jako najkorzystniejszą w świetle przyjętych w SIWZ kryteriów, ofertę Nr 2 złożoną przez Konsorcjum Firm: Lider: Firma Remontowo-Budowlana „Piotrowski” Paweł Piotrowski, Piwoda 150 37-522 Wiązownica Partner: „TECHART” Sp. z o.o., Piwoda 150, 37-522 Wiązownica, którą to propozycję Kierownik Zamawiającego zatwierdził. Wybrana oferta okazała się ofertą najkorzystniejszą w świetle przyjętych dla przedmiotowego postępowania kryteriów tj. uzyskała największą liczbę punktów. W postępowaniu o udzielenie zamówienia na realizację inwestycji jw. oferty złożyli następujący Wykonawcy: Oferta Nr 1 – GEO Sp. z o.o., ul. Złota Góra 19 a, 37-550 Radymno; Oferta Nr 2 – Konsorcjum Firm: Lider: Firma Remontowo-Budowlana „Piotrowski” Paweł Piotrowski, Piwoda 150 37-522 Wiązownica Partner: „TECHART” Sp. z o.o., Piwoda 150, 37-522 Wiązownica. Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert: Oferta Nr 1: Liczba pkt w kryterium: cena oferty – 240,9; Liczba pkt w kryterium: przedłużenie okresu gwarancji - 50; Liczba pkt w kryterium: doświadczenie kierownika budowy branży sanitarnej – 150; Punkty razem oferty Nr 1 – 440,9; Oferta Nr 2: Liczba pkt w kryterium: cena oferty – 300; Liczba pkt w kryterium: Przedłużenie okresu gwarancji - 50; Liczba pkt w kryterium: doświadczenie kierownika budowy branży sanitarnej – 150; Punkty razem oferty Nr 2 – 500; W przedmiotowym postępowaniu ustalone były następujące kryteria oceny ofert: Kryterium I - cena oferty- waga kryterium 60 %. Kryterium II - Przedłużenie okresu gwarancji – waga kryterium 10%; Kryterium III - doświadczenie kierownika budowy branży budowlanej- waga kryterium 30 %.  

zamówienie na:

Wykonywanie usług ochrony i dozoru budynków Działu Głównego Mechanika i Transportu, Działu Sieci Wodociągowo-Kanalizacyjnej PWiK Jarosław Sp. z o.o. oraz awaryjnych ujęć wody.

zamawiający: PWiK Jarosław Sp. z o.o.
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: DPT.341.219.2018
wartość: Nieprzekraczająca wyrażoną w złotych równowartość 442 999,99euro
termin składania ofert: 16 lipca 2018  10:00
wynik postępowania: DPT.341.219.2018 Jarosław, dnia 17 lipca 2018 roku Ogłoszenie Na podstawie § 48 ust. 7 Regulaminu Udzielania Zamówień Sektorowych przez PWiK Jarosław Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Jarosławiu Sp. z o.o., Ul. Jana Tarnowskiego 28 37-500 Jarosław jako Zamawiający informuje, iż w wyniku przeprowadzenia przetargu nieograniczonego znak: DPT.341.219.2018 ogłoszonego w dniu 4 lipca 2018 roku na „Wykonywanie usług ochrony i dozoru budynków Działu Głównego Mechanika i Transportu, Działu Sieci Wodociągowo-Kanalizacyjnej PWiK Jarosław Sp. z o.o. oraz awaryjnych ujęć wody”, Komisja Przetargowa powołana przez Prezesa Zarządu PWiK Jarosław Sp. z o.o. zaproponowała, jako najkorzystniejszą w świetle przyjętego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia kryterium, ofertę złożoną przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe „CZA-TA” Niciak Spółka Jawna ul. Żabia 15,97-300 Piotrków Trybunalski. Uzasadnienie wyboru: wybrana oferta okazała się ofertą najkorzystniejszą z punktu widzenia przyjętego do tego postępowania kryterium, tj. uzyskała najniższą cenę, a tym samym największą ilość punktów – 400. W postępowaniu o udzielenie zamówienia na realizację usług jw. oferty złożyli następujący Wykonawcy: oferta nr 1 – Przedsiębiorstwo Usługowe SED-HUT Spółka Akcyjna, ul.Ujastek 1, 30-969 Kraków; oferta nr 2 – Międzywojewódzka Usługowa Spółdzielnia Inwalidów ul. Rejtana 8, 35-959 Rzeszów; oferta nr 3 – Arma Sp. z o.o. ul. Jana Pawła II 80 lok. 5 00-175 Warszawa; oferta nr 4 – Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe „CZA-TA” Niciak Spółka Jawna ul. Żabia 15,97-300 Piotrków Trybunalski; oferta nr 5 - SOTER Sp. z o.o. ul. Obrońców Pokoju 29 A, 36-100 Kolbuszowa; oferta nr 6 - MEMLING SECURITY Sp. z o.o. Al. Grunwaldzka 309, 80-309 Gdańsk. Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert: Oferta nr 1 Liczba pkt. w kryterium: cena oferty – 297,92; Punkty razem – 297,92; Oferta nr 2 Liczba pkt. w kryterium: cena oferty – 373,68; Punkty razem – 373,68; Oferta nr 3 Liczba pkt. w kryterium: cena oferty – 363,76; Punkty razem – 363,76; Oferta nr 4 Liczba pkt. w kryterium: cena oferty – 400; Punkty razem – 400; Oferta nr 5 Liczba pkt. w kryterium: cena oferty – 307,36; Punkty razem – 307,36; Oferta nr 6 Liczba pkt. w kryterium: cena oferty – 351,36; Punkty razem – 351,36;  

zamówienie na:

Kanalizacja sanitarna dla Jarosławia. Kanał sanitarny w ulicach: Kruhel Pełkiński, Batalionów Chłopskich, Dolnoleżajska, Brodowicze, Stawki, Kulkowa, Górnoleżajska, Zacisze – Etap 5 – Kanał w ul. Kruhel Pełkiński – przyłączenia do kanału podciśnieniowego „D” PE 225

zamawiający: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Jarosławiu Sp. z o.o.
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: DPT.341.208.2018
wartość: nieprzekraczająca wyrażoną w zł równowartość kwoty 5547999,99E
termin składania ofert: 13 lipca 2018  10:00
wynik postępowania: DPT.341.208.2018 Jarosław, dnia 18.07.2018r. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w oparciu o Regulamin Udzielania Zamówień Sektorowych przez PWiK Jarosław Sp. z o.o. w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 5547999,99 EURO na realizację inwestycji pn.:„Kanalizacja sanitarna dla Jarosławia. Kanał sanitarny w ulicach: Kruhel Pełkiński, Batalionów Chłopskich, Dolnoleżajska, Brodowicze, Stawki, Kulkowa, Górnoleżajska, Zacisze – Etap 5 – Kanał w ul. Kruhel Pełkiński – przyłączenia do kanału podciśnieniowego „D” PE 225”. Na podstawie § 48 ust. 7 Regulaminu Udzielania Zamówień Sektorowych przez PWiK Jarosław Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Jarosławiu Sp. z o.o. 37-500 Jarosław, ul. Tarnowskiego 28 informuje, że w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 5547999,99,- EURO ogłoszonego w dniu 29.06.2018r. na tablicy ogłoszeń PWiK Jarosław Sp. z o.o. oraz na stronie internetowej www.pwik-jaroslaw.pl na realizację inwestycji pn.: „Kanalizacja sanitarna dla Jarosławia. Kanał sanitarny w ulicach: Kruhel Pełkiński, Batalionów Chłopskich, Dolnoleżajska, Brodowicze, Stawki, Kulkowa, Górnoleżajska, Zacisze – Etap 5 – Kanał w ul. Kruhel Pełkiński – przyłączenia do kanału podciśnieniowego „D” PE 225”, Komisja Przetargowa, powołana przez Prezesa Zarządu PWiK Jarosław Sp. z o.o., zaproponowała jako najkorzystniejszą w świetle przyjętych w SIWZ kryteriów, ofertę Nr 1 złożoną przez ZAKŁAD WOD - KAN CO i GAZ Stanisław Ziaja 36-007 Krasne 107, którą to propozycję Kierownik Zamawiającego zatwierdził. Wybrana oferta okazała się ofertą najkorzystniejszą w świetle przyjętych dla przedmiotowego postępowania kryteriów tj. uzyskała największą liczbę punktów. W postępowaniu o udzielenie zamówienia na realizację inwestycji jw. oferty złożyli następujący Wykonawcy: Oferta Nr 1 – ZAKŁAD WOD - KAN CO i GAZ Stanisław Ziaja 36-007 Krasne 107; Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert: Oferta Nr 1; Liczba pkt w kryterium: cena oferty – 300; Liczba pkt w kryterium: doświadczenie kierownika budowy branży sanitarnej – 200; Punkty razem – 500; W przedmiotowym postępowaniu ustalone były następujące kryteria oceny ofert: Kryterium I - cena oferty- waga kryterium 60 %. Kryterium II - doświadczenie kierownika budowy branży sanitarnej- waga kryterium 40 %.  

zamówienie na:

Wykonywanie dostaw energii elektrycznej do obiektów Oczyszczalni Ścieków w Jarosławiu i Zakładu Uzdatniania Wody dla miasta Jarosławia w miejscowości Munina w 2018r

zamawiający: PWiK Jarosław Sp. z o.o.
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: DPT.341.161.2018
wartość: Nieprzekraczająca wyrażoną w złotych równowartość 442 999,99euro
termin składania ofert: 15 maja 2018  11:00
wynik postępowania: DPT.341.106.2018 Jarosław, dnia 29 maja 2018 r. Ogłoszenie Na podstawie § 48 ust. 7 Regulaminu Udzielania Zamówień Sektorowych przez PWiK Jarosław Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Jarosławiu Sp. z o.o., Ul. Jana Tarnowskiego 28 37-500 Jarosław, jako Zamawiający informuje, iż w wyniku przeprowadzenia przetargu nieograniczonego znak: DPT.341.106.2018 ogłoszonego w dniu 8 maja 2018 roku na „Wykonywanie dostaw energii elektrycznej do obiektów Oczyszczalni Ścieków w Jarosławiu i Zakładu Uzdatniania Wody dla miasta Jarosławia w miejscowości Munina w 2018r.”, Komisja Przetargowa powołana przez Prezesa Zarządu PWiK Jarosław Sp. z o.o. zaproponowała, jako najkorzystniejszą w świetle przyjętego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia kryterium, ofertę złożoną przez ENERGA Obrót S.A. al. Grunwaldzka 472, 80-309 Gdańsk. W postępowaniu o udzielenie zamówienia na realizację dostaw jw. oferty złożyli następujący Wykonawcy: oferta nr 1 - ENEA S.A. Departament Sprzedaży Biuro Przetargów Publicznych ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań; - oferta nr 2 - PGE Obrót S.A. Oddział z siedzibą w Zamościu ul. Koźmiana 1 22-400 Zamość; - oferta nr 3 - Green S.A. ul. Antoniego Słonimskiego 6, 50-304 Wrocław; - oferta nr 4 - ENERGA Obrót S.A. al. Grunwaldzka 472, 80-309 Gdańsk. Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert: Oferta nr 1 Liczba pkt. w kryterium: cena oferty – 396; Punkty razem – 396; Oferta nr 2 Liczba pkt. w kryterium: cena oferty – 394,80; Punkty razem – 394,80; Oferta nr 3 Liczba pkt. w kryterium: cena oferty – 399,36; Punkty razem – 399,36; Oferta nr 4 Liczba pkt. w kryterium: cena oferty – 400; Punkty razem – 400;  

zamówienie na:

Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach Grodziszczańska i Pogodna w Jarosławiu - dokończenie ETAPU I

zamawiający: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Jarosławiu Sp. z o.o.
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: DPT.341.149.2018
wartość: nieprzekraczająca wyrażoną w zł równowartość kwoty 5547999,99E
termin składania ofert: 15 maja 2018  10:00
wynik postępowania: DPT.341.149.2018 Jarosław, dnia 22.05.2018r. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w oparciu o Regulamin Udzielania Zamówień Sektorowych przez PWiK Jarosław Sp. z o.o. w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 5547999,99 EURO na realizację inwestycji pn.:„Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach Grodziszczańska i Pogodna w Jarosławiu – dokończenie ETAPU I”. Na podstawie § 48 ust. 7 Regulaminu Udzielania Zamówień Sektorowych przez PWiK Jarosław Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Jarosławiu Sp. z o.o. 37-500 Jarosław, ul. Tarnowskiego 28 informuje, że w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 5547999,99,- EURO ogłoszonego w dniu 27.04.2018r. na tablicy ogłoszeń PWiK Jarosław Sp. z o.o. oraz na stronie internetowej www.pwik-jaroslaw.pl na realizację inwestycji pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach Grodziszczańska i Pogodna w Jarosławiu – dokończenie ETAPU I”, Komisja Przetargowa, powołana przez Prezesa Zarządu PWiK Jarosław Sp. z o.o., zaproponowała jako najkorzystniejszą w świetle przyjętych w SIWZ kryteriów, ofertę Nr 2 złożoną przez Usługowy Zakład Instalacji Wod. Kan. C.O. i Gaz Mirosław Gaweł, 36-073 Strażów, Palikówka 199, którą to propozycję Kierownik Zamawiającego zatwierdził. Wybrana oferta okazała się ofertą najkorzystniejszą w świetle przyjętych dla przedmiotowego postępowania kryteriów tj. uzyskała największą liczbę punktów. W postępowaniu o udzielenie zamówienia na realizację inwestycji jw. oferty złożyli następujący Wykonawcy: Oferta Nr 1 – SANITEX Sp. z o.o., 37-204 Tryńcza 120; Oferta Nr 2 – Usługowy Zakład Instalacji Wod. Kan. C.O. i Gaz Mirosław Gaweł, 36-073 Strażów, Palikówka 199; Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert: Oferta Nr 1; Liczba pkt w kryterium: cena oferty – 206,28; Liczba pkt w kryterium: doświadczenie kierownika budowy branży sanitarnej – 80; Punkty razem – 286,28; Oferta Nr 2; Liczba pkt w kryterium: cena oferty – 240; Liczba pkt w kryterium: doświadczenie kierownika budowy branży sanitarnej – 160; Punkty razem – 400; W przedmiotowym postępowaniu ustalone były następujące kryteria oceny ofert: Kryterium I - cena oferty- waga kryterium 60 %. Kryterium II - doświadczenie kierownika budowy branży sanitarnej- waga kryterium 40 %.  

zamówienie na:

„Wykonywanie dostaw flokulantów do stacji zagęszczania i odwadniania osadów w 2018/2019r.”

zamawiający: PWiK Jarosław Sp. z o.o.
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: DPT.341.103.2018
wartość: Nieprzekraczająca wyrażoną w złotych równowartość 442 999,99euro
termin składania ofert: 24 kwietnia 2018  10:00
wynik postępowania: DPT.341.103.2018 Jarosław, dnia 07 maja 2018 roku Ogłoszenie Na podstawie § 48 ust. 7 Regulaminu Udzielania Zamówień Sektorowych przez PWiK Jarosław Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Jarosławiu Sp. z o.o., Ul. Jana Tarnowskiego 28 37-500 Jarosław jako Zamawiający informuje, iż w wyniku przeprowadzenia przetargu nieograniczonego znak: DPT.341.103.2018 ogłoszonego w dniu 27 marca 2018 roku na „Wykonywanie dostaw flokulantów do stacji zagęszczania i odwadniania osadów w 2018/2019r.”, Komisja Przetargowa powołana przez Prezesa Zarządu PWiK Jarosław Sp. z o.o. zaproponowała, jako najkorzystniejszą w świetle przyjętych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia kryteriów, ofertę złożoną przez Allied Solutions Poland Sp. z o.o. ul. Łyżwiarska 1 lok. 11, 02-505 Warszawa. Uzasadnienie wyboru: wybrana oferta okazała się ofertą najkorzystniejszą z punktu widzenia przyjętych do tego postępowania kryteriów, tj. uzyskała największą ilość punktów – 384,12. W postępowaniu o udzielenie zamówienia na realizację dostaw jw. oferty złożyli następujący Wykonawcy: Oferta nr 1 – Allied Solutions Poland Sp. z o.o. ul. Łyżwiarska 1 lok. 11, 02-505 Warszawa; Oferta nr 2 – Korona JV Sp. z o.o. ul. Przy Bażantarni 11, 02-793 Warszawa; Oferta nr 1 Liczba pkt. w kryterium: cena oferty – 200; Liczba pkt. w kryterium: zużycie jednostkowe – 184,12; Punkty razem – 384,12; Oferta nr 2 Liczba pkt. w kryterium: cena oferty – 179,44; Liczba pkt. w kryterium: zużycie jednostkowe – 200; Punkty razem – 379,44;  

zamówienie na:

Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ul. Łączności w Jarosławiu oraz budowa sieci wodociągowej w ul. Garbarze w Jarosławiu

zamawiający: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Jarosławiu Sp. z o.o.
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: DPT.341.100.2018
wartość: nieprzekraczająca wyrażoną w zł równowartość kwoty 5547999,99E
termin składania ofert: 10 kwietnia 2018  10:00
wynik postępowania: DPT.341.100.2018 Jarosław, dnia 17.04.2018r. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w oparciu o Regulamin Udzielania Zamówień Sektorowych przez PWiK Jarosław Sp. z o.o. w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 554999,99 EURO na realizację inwestycji pn.:„Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ul. Łączności w Jarosławiu oraz budowa sieci wodociągowej w ul. Garbarze w Jarosławiu”. Na podstawie § 48 ust. 7 Regulaminu Udzielania Zamówień Sektorowych przez PWiK Jarosław Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Jarosławiu Sp. z o.o. 37-500 Jarosław, ul. Tarnowskiego 28 informuje, że w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 5547999,99,- EURO ogłoszonego w dniu 26.03.2018r. na tablicy ogłoszeń PWiK Jarosław Sp. z o.o. oraz na stronie internetowej www.pwik-jaroslaw.pl na realizację inwestycji pn.: „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ul. Łączności w Jarosławiu oraz budowa sieci wodociągowej w ul. Garbarze w Jarosławiu”, Komisja Przetargowa, powołana przez Prezesa Zarządu PWiK Jarosław Sp. z o.o., zaproponowała jako najkorzystniejszą w świetle przyjętych w SIWZ kryteriów, ofertę Nr 1 złożoną przez Usługowy Zakład Instalacji Wod. Kan. C.O. i Gaz Mirosław Gaweł, 36-073 Strażów, Palikówka 199, którą to propozycję Kierownik Zamawiającego zatwierdził. Wybrana oferta okazała się ofertą najkorzystniejszą w świetle przyjętych dla przedmiotowego postępowania kryteriów tj. uzyskała największą liczbę punktów. W postępowaniu o udzielenie zamówienia na realizację inwestycji jw. oferty złożyli następujący Wykonawcy: Oferta Nr 1 – Usługowy Zakład Instalacji Wod. Kan. C.O. i Gaz Mirosław Gaweł, 36-073 Strażów, Palikówka 199; Oferta Nr 2 – Usługowy Zakład Wodno Kanal. C.O. i Gaz Roman Szul 37-200 Przeworsk, Os. Sobieskiego 71; Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert: Oferta Nr 1; Liczba pkt w kryterium: cena oferty – 240; Liczba pkt w kryterium: doświadczenie kierownika budowy branży sanitarnej – 160; Punkty razem – 400; Oferta Nr 2 - Wykonawca wykluczony. W przedmiotowym postępowaniu ustalone były następujące kryteria oceny ofert: Kryterium I - cena oferty- waga kryterium 60 %. Kryterium II - doświadczenie kierownika budowy branży sanitarnej- waga kryterium 40 %.  

zamówienie na:

Wykonywanie dostaw związków chemicznych do procesu uzdatniania i dezynfekcji wody.

zamawiający: PWiK Jarosław Sp. z o.o.
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: DPT.341.26.2018
wartość: Nieprzekraczająca wyrażoną w złotych równowartość 442 999,99euro
termin składania ofert: 6 lutego 2018  10:00
wynik postępowania: DPT.341.26.2018 Jarosław, dnia 19 lutego 2018 roku Ogłoszenie Na podstawie § 48 ust. 7 Regulaminu Udzielania Zamówień Sektorowych przez PWiK Jarosław Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Jarosławiu Sp. z o. o., Ul. Jana Tarnowskiego 28, 37-500 Jarosław jako Zamawiający informuje, iż w wyniku przeprowadzenia przetargu nieograniczonego znak: DPT.341.26.2018 ogłoszonego w dniu 23 stycznia 2018 roku na „Wykonywanie dostaw związków chemicznych do procesu uzdatniania i dezynfekcji wody”, Komisja Przetargowa powołana przez Prezesa Zarządu PWiK Jarosław Sp. z o. o. zaproponowała, jako najkorzystniejszą w świetle przyjętego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia kryterium, ofertę złożoną przez Jerzy Apka Best-Chem Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe Jerzy Jacek Apka ul. Inżynierska 32 96-500 Sochaczew Uzasadnienie wyboru: wybrana oferta okazała się ofertą najkorzystniejszą z punktu widzenia przyjętego do tego postępowania kryterium, tj. uzyskała najniższą cenę, a tym samym największą ilość punktów – 500. W postępowaniu o udzielenie zamówienia na realizację dostaw jw. oferty złożyli następujący Wykonawcy: 1. Oferta nr 1 złożona przez Best-Chem Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowe Jerzy-Jacek Apka ul. Inżynierska 32, 96-500 Sochaczew; 2. Oferta nr 2 złożona przez Chemi Kam Sp. z o. o. ul. Barlickiego 26, 42-506 Będzin; 3. Oferta nr 3 złożona przez Rockchem Sp. z o. o. Sp. K. Smolec ul. Śliwkowa 119, 55-080 Kąty Wrocławskie; 4. Oferta nr 4 złożona przez Brenntag Polska Sp. z o. o. ul. J. Bema 21, 47-224 Kędzierzyn Koźle. Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert: Oferta nr 1 Liczba pkt. w kryterium: cena oferty – 500; Punkty razem – 500; Oferta nr 2 Liczba pkt. w kryterium: cena oferty – 450,15; Punkty razem – 450,15; Oferta nr 3 Liczba pkt. w kryterium: cena oferty – 462,80; Punkty razem – 462,80; Oferta nr 4 Liczba pkt. w kryterium: cena oferty – 423,65; Punkty razem – 423,65;  

zamówienie na:

Wykonywanie dostaw wodnego roztworu chlorku poliglinu, jako koagulantu do uzdatniania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w 2018r.

zamawiający: PWiK Jarosław Sp. z o.o.
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: DPT.341.13.2018
wartość: Nieprzekraczająca wyrażoną w złotych równowartość 442 999,99euro
termin składania ofert: 23 stycznia 2018  10:00
wynik postępowania: DPT.341.3.2018  

Przetargi o pozycjach 1 - 12 (z 12)