Przetargi rozstrzygnięte z 2019 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 12 (z 12)zamówienie na:

„Wykonywanie dostaw paliw płynnych do pojazdów PWiK Jarosław Sp. z o.o. w 2020r.”

zamawiający: PWiK Jarosław sp. z o.o.
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: DPT.341.328.2019
wartość: Nieprzekraczającą wyrażoną w złotych równowartość 442999,99 euro
termin składania ofert: 7 listopada 2019  10:00
wynik postępowania: DPT.341.328.2019 Jarosław, dnia 12 listopada 2019 roku Ogłoszenie Na podstawie § 48 ust. 7 Regulaminu Udzielania Zamówień Sektorowych przez PWiK Jarosław Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Jarosławiu Sp. z o.o., Ul. Jana Tarnowskiego 28 37-500 Jarosław, jako Zamawiający informuje, iż w wyniku przeprowadzenia przetargu nieograniczonego znak: DPT.341.328.2019 ogłoszonego w dniu 24 października 2019 roku na : „Wykonywanie dostaw paliw płynnych do pojazdów PWiK Jarosław Sp. z o.o. w 2020r.”, Komisja Przetargowa powołana przez Prezesa Zarządu PWiK Jarosław Sp. z o.o. zaproponowała, jako najkorzystniejszą w świetle przyjętego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia kryterium, ofertę złożoną przez Circle K Polska Sp. z o.o. ul. Puławska 86 02-603 Warszawa W postępowaniu o udzielenie zamówienia na realizację dostaw jw. oferty złożyli następujący Wykonawcy: oferta nr 1 - Circle K Polska Sp. z o.o. ul. Puławska 86, 02-603 Warszawa Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert: Oferta nr 1 Liczba pkt. w kryterium: cena oferty – 500; Punkty razem – 500;  

zamówienie na:

„Odbiór i zagospodarowanie na terenie Województwa Podkarpackiego ustabilizowanych, komunalnych osadów ściekowych o kodzie 19 08 05 z Oczyszczalni Ścieków w Jarosławiu”.

zamawiający: PWiK Jarosław sp. z o.o.
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: DPT.341.324.2019
wartość: Nieprzekraczającą wyrażoną w złotych równowartość 442999,99 euro
termin składania ofert: 5 listopada 2019  10:00
wynik postępowania: DPT.341.324.2019 Jarosław, dnia 7 listopada 2019 roku Ogłoszenie Na podstawie § 48 ust. 7 Regulaminu Udzielania Zamówień Sektorowych przez PWiK Jarosław Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Jarosławiu Sp. z o.o. Ul. Jana Tarnowskiego 28, 37-500 Jarosław jako Zamawiający informuje, iż w wyniku przeprowadzenia przetargu nieograniczonego znak: DPT.341.324.2019 ogłoszonego w dniu 22 października 2019 roku na: „Odbiór i zagospodarowanie na terenie Województwa Podkarpackiego ustabilizowanych, komunalnych osadów ściekowych o kodzie 19 08 05 z Oczyszczalni Ścieków w Jarosławiu”, Komisja Przetargowa powołana przez Prezesa Zarządu PWiK Jarosław Sp. z o.o. zaproponowała, jako najkorzystniejszą w świetle przyjętego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia kryterium, ofertę złożoną przez Newkom Eko Sp. z o.o. Leżachów 147 37-530 Sieniawa. W postępowaniu o udzielenie zamówienia na realizację usługi jw. oferty złożyli następujący Wykonawcy: - oferta nr 1 - Newkom Eko Sp. z o.o. Leżachów 147, 37-530 Sieniawa. Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert: Oferta nr 1 Liczba pkt. w kryterium: cena oferty – 500; Punkty razem – 500  

zamówienie na:

"Wykonywanie dostaw paliw płynnych do pojazdów PWiK Jarosław Sp. z o.o. w 2020r."

zamawiający: PWiK Jarosław sp. z o.o.
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: DPT.341.309.2019
wartość: Nieprzekraczajacą wyrażoną w złotych równowartość 442999,99 euro
termin składania ofert: 23 października 2019  10:00
wynik postępowania: DPT.341.309.2019 Jarosław, dnia 23 października 2019 roku Ogłoszenie Na podstawie §49 ust.1 pkt. 1 Regulaminu Udzielania Zamówień Sektorowych przez PWiK Jarosław Sp. z o.o. oraz Rozdziału XV Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Jarosławiu Sp. z o.o., Ul. Jana Tarnowskiego 28, 37-500 Jarosław jako Zamawiający informuje, iż unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia na „Wykonywanie dostaw paliw płynnych do pojazdów PWiK Jarosław Sp. z o.o. w 2020r.”, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego z uwagi na fakt, iż nie złożono Zamawiającemu żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.  

zamówienie na:

Remont zbiorników wyrównawczych na wodę w Widnej Górze

zamawiający: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Jarosławiu Sp. z o.o.
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: DPT.341.226.2019
wartość: nieprzekracająca wyrażoną w zł równowartość kwoty 5547999,99E
termin składania ofert: 30 lipca 2019  10:00
wynik postępowania: DPT.341.226.2019 Jarosław, dnia 14.08.2019r. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w oparciu o Regulamin Udzielania Zamówień Sektorowych przez PWiK Jarosław Sp. z o.o. w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 5547999,99 EURO na realizację inwestycji pn.:„Remont zbiorników wyrównawczych na wodę w Widnej Górze”. Na podstawie § 48 ust. 7 Regulaminu Udzielania Zamówień Sektorowych przez PWiK Jarosław Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Jarosławiu Sp. z o.o. 37-500 Jarosław, ul. Tarnowskiego 28 informuje, że w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 5547999,99,- EURO ogłoszonego w dniu 15.07.2019r. na tablicy ogłoszeń PWiK Jarosław Sp. z o.o. oraz na stronie internetowej www.pwik-jaroslaw.pl na realizację inwestycji pn.: „Remont zbiorników wyrównawczych na wodę w Widnej Górze”, Komisja Przetargowa, powołana przez Prezesa Zarządu PWiK Jarosław Sp. z o.o., zaproponowała: Jako najkorzystniejszą w świetle przyjętych w SIWZ kryteriów, ofertę Nr 1 złożoną przez Firmę Budowlano-Remontową BALBUD 37-500 Jarosław, ul. Górnoleżajska 5, którą to propozycję Kierownik Zamawiającego zatwierdził. Wybrana oferta okazała się ofertą najkorzystniejszą w świetle przyjętych dla przedmiotowego postępowania kryteriów tj. uzyskała największą liczbę punktów. W postępowaniu o udzielenie zamówienia na realizację inwestycji jw. oferty złożyli następujący Wykonawcy: Oferta Nr 1 – Firma Budowlano-Remontowa BALBUD 37-500 Jarosław, ul. Górnoleżajska 5; Oferta Nr 2 – Firma Remontowo-Budowlana BIG-BUD Robert Jaremko Laszki 117, 37-543 Laszki; Oferta Nr 3 - Usługi Budowlane Cisek Robert 37-550 Radymno, Nienowice 147; Oferta Nr 4 - Usługi Budowlane „ROMEX” Zawitkowski Roman, 37-500 Jarosław, ul. Dojazdowa 33 Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert: Oferta Nr 1: Liczba pkt w kryterium: cena oferty – 240; Liczba pkt w kryterium: Przedłużenie okresu gwarancji - 40; Liczba pkt w kryterium: doświadczenie kierownika budowy branży budowlanej – 120; Punkty razem oferty Nr 2 – 400; Oferta Nr 2: Liczba pkt w kryterium: cena oferty – 227,52; Liczba pkt w kryterium: Przedłużenie okresu gwarancji - 40; Liczba pkt w kryterium: doświadczenie kierownika budowy branży budowlanej – 120; Punkty razem oferty Nr 2 – 387,52; Oferta Nr 3 – Wykonawca wykluczony; Oferta Nr 4 – Wykonawca wykluczony; W przedmiotowym postępowaniu ustalone były następujące kryteria oceny ofert: Kryterium I - cena oferty- waga kryterium 60 %. Kryterium II - Przedłużenie okresu gwarancji – waga kryterium 10%; Kryterium III - doświadczenie kierownika budowy branży budowlanej- waga kryterium 30 %.  

zamówienie na:

„Wykonywanie usług ochrony i dozoru budynków administracyjno – biurowego i warsztatowego PWiK Sp. z o.o. przy ul. Tarnowskiego 28 w Jarosławiu ”.

zamawiający: PWiK Jarosław Sp. z o.o.
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: DPT.341.231.2019
wartość: Nieprzekraczającą wyrażoną w złotych równowartość 442999,99 euro
termin składania ofert: 24 lipca 2019  10:00
wynik postępowania: DPT.341.231.2019 Jarosław, dnia 26 lipca 2019 roku Ogłoszenie Na podstawie § 48 ust. 7 Regulaminu Udzielania Zamówień Sektorowych przez PWiK Jarosław Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Jarosławiu Sp. z o.o., Ul. Jana Tarnowskiego 28 37-500 Jarosław jako Zamawiający informuje, iż w wyniku przeprowadzenia przetargu nieograniczonego znak: DPT.341.231.2019 ogłoszonego w dniu 10 lipca 2019 roku na „Wykonywanie usług ochrony i dozoru budynków administracyjno – biurowego i warsztatowego PWiK Jarosław Sp. z o.o. przy ul. Tarnowskiego 28 w Jarosławiu ”, Komisja Przetargowa powołana przez Prezesa Zarządu PWiK Jarosław Sp. z o.o. zaproponowała, jako najkorzystniejszą w świetle przyjętego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia kryterium, ofertę złożoną przez SOTER sp. z o.o., 36-100 Kolbuszowa, ul. Obrońców Pokoju 29 A. Uzasadnienie wyboru: wybrana oferta okazała się ofertą najkorzystniejszą z punktu widzenia przyjętego do tego postępowania kryterium, tj. uzyskała najniższą cenę, a tym samym największą ilość punktów – 400. W postępowaniu o udzielenie zamówienia na realizację usług jw. oferty złożyli następujący Wykonawcy: oferta nr 1 – Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „KARABELA – MAŁOPOLSKA” sp. z o.o., 33-100 Tarnów, ul. Al. Piaskowa 10 ; oferta nr 2 – SOTER sp. z o.o., 36-100 Kolbuszowa, ul. Obrońców Pokoju 29 A; oferta nr 3 – Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe „CZA-TA” Niciak Spółka Jawna ul. Żabia 15,97-300 Piotrków Trybunalski; oferta nr 4 – POLSKA SIEĆ HANDLOWA „NASZ SKLEP” S.A., 00-175 Warszawa, ul. Aleja Jana Pawła II 80/5 oferta nr 5 - Międzywojewódzka Usługowa Spółdzielnia Inwalidów, 35-959 Rzeszów, ul. Rejtana 8; oferta nr 6 - Firma Usługowa BŁYSK sp. z o.o., 39-200 Dębica, ul. Gawrzyłowska 37. Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert: Oferta nr 1 Liczba pkt. w kryterium: cena oferty – 344,32; Punkty razem – 344,32; Oferta nr 2 Liczba pkt. w kryterium: cena oferty – 400; Punkty razem – 400; Oferta nr 3 Liczba pkt. w kryterium: cena oferty – 395,96; Punkty razem – 395,96; Oferta nr 4 Liczba pkt. w kryterium: cena oferty – 379,64; Punkty razem – 379,64; Oferta nr 5 Liczba pkt. w kryterium: cena oferty – 319,12; Punkty razem – 319,12; Oferta nr 6 Liczba pkt. w kryterium: cena oferty – 319,48; Punkty razem – 319,48;  

zamówienie na:

„Wykonywanie dostaw energii elektrycznej do obiektów Oczyszczalni Ścieków w Jarosławiu i Zakładu Uzdatniania Wody dla miasta Jarosławia w miejscowości Munina w 2020r.”

zamawiający: PWiK Jarosław sp. z o.o.
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: DPT.341.225.2019
wartość: Nieprzekraczająca wyrażoną w złotych rownowartość 442999,99 euro
termin składania ofert: 23 lipca 2019  10:00
wynik postępowania: DPT.341.225.2018 Jarosław, dnia 24 lipca 2019 r. Ogłoszenie Na podstawie § 48 ust. 7 Regulaminu Udzielania Zamówień Sektorowych przez PWiK Jarosław Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Jarosławiu Sp. z o.o., Ul. Jana Tarnowskiego 28 37-500 Jarosław, jako Zamawiający informuje, iż w wyniku przeprowadzenia przetargu nieograniczonego znak: DPT.341.225.2019 ogłoszonego w dniu 9 lipca 2019 roku na „Wykonywanie dostaw energii elektrycznej do obiektów Oczyszczalni Ścieków w Jarosławiu i Zakładu Uzdatniania Wody dla miasta Jarosławia w miejscowości Munina w 2020r.”, Komisja Przetargowa powołana przez Prezesa Zarządu PWiK Jarosław Sp. z o.o. zaproponowała, jako najkorzystniejszą w świetle przyjętego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia kryterium, ofertę złożoną przez PGE Obrót S.A. Oddział z siedzibą w Lublinie ul. Tomasza Zana 32A, 20-601 Lublin. W postępowaniu o udzielenie zamówienia na realizację dostaw jw. oferty złożyli następujący Wykonawcy: oferta nr 1 – Energia i Gaz sp. z o.o., ul. Obornicka 330, 60-689 Poznań; oferta nr 2 – ELEKTRA S.A. ul. Skierniewicka 10A, 01-230 Warszawa; oferta nr 3 – PGE Obrót S.A. Oddział z siedzibą w Lublinie ul. Tomasza Zana 32A, 20-601 Lublin; oferta nr 4 – Orange Energia sp. z o.o., Aleje Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa; oferta nr 5 – innogy Polska S.A., ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 41, 00-347 Warszawa; oferta nr 6 – ENTRADE sp. z o.o., ul. Poznańska 86/88, 05-850 Jawczyce; oferta nr 7 – ENEA S.A. 60-201 Poznań, ul. Górecka 1; oferta nr 8 – ELEKTRIX S.A., ul. Bukietowa 5 lok U1, 02-650 Warszawa; oferta nr 9 – EWE energia sp. z o.o., ul. 30 Stycznia 67, 66-300 Międzyrzecz. Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert: Oferta nr 1 Liczba pkt. w kryterium: cena oferty – 384,92; Punkty razem – 384,92; Oferta nr 2 Liczba pkt. w kryterium: cena oferty – 365,76; Punkty razem – 365,76; Oferta nr 3 Liczba pkt. w kryterium: cena oferty – 400; Punkty razem – 400; Oferta nr 4 Liczba pkt. w kryterium: cena oferty – 367,80; Punkty razem – 367,80; Oferta nr 5 Liczba pkt. w kryterium: cena oferty – 379,48; Punkty razem – 379,48; Oferta nr 6 Liczba pkt. w kryterium: cena oferty – 354,04; Punkty razem – 354,04; Oferta nr 7 Liczba pkt. w kryterium: cena oferty – 392,08; Punkty razem – 392,08; Oferta nr 8 Liczba pkt. w kryterium: cena oferty – 397,16; Punkty razem – 397,16; Oferta nr 9 Liczba pkt. w kryterium: cena oferty – 387,36; Punkty razem – 387,36; 

zamówienie na:

„Wykonanie dostawy koparki kołowej dla Działu Głównego Mechanika i Transportu PWiK Jarosław Sp. z o.o.”

zamawiający: PWiK Jarosław sp. z o.o.
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: DPT.341.196.2019
wartość: Nieprzekraczającą wyrażoną w złotych równowartość 442 999,99euro
termin składania ofert: 5 lipca 2019  10:00
wynik postępowania: DPT.341.196.2019 Jarosław, dnia 10 lipca 2019 roku Ogłoszenie Na podstawie § 48 ust. 7 Regulaminu Udzielania Zamówień Sektorowych przez PWiK Jarosław Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Jarosławiu Sp. z o.o., Ul. Jana Tarnowskiego 28 37-500 Jarosław, jako Zamawiający informuje, iż w wyniku przeprowadzenia przetargu nieograniczonego znak: DPT.341.196.2019 ogłoszonego w dniu 18 czerwca 2019 roku na:„Wykonanie dostawy koparki kołowej dla Działu Głównego Mechanika i Transportu PWiK Jarosław Sp. z o.o.” Komisja Przetargowa powołana przez Prezesa Zarządu PWiK Jarosław Sp. z o.o. zaproponowała, jako najkorzystniejszą w świetle przyjętego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia kryterium, ofertę złożoną przez INTERHANDLER Spółka z o.o. ul. Wapienna 6, 87-100 Toruń. W postępowaniu o udzielenie zamówienia na realizację dostawy jw. oferty złożyli następujący Wykonawcy: - oferta nr 1 - INTERHANDLER Spółka z o.o. ul. Wapienna 6, 87-100 Toruń. Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert: Oferta nr 1 Liczba pkt. w kryterium: cena oferty – 500; Punkty razem – 500.  

zamówienie na:

Budowa kanalizacji sanitarnej dla obszaru Garbarze w Jarosławiu z przerzutem ścieków przez rzekę San i podłączeniem do miejskiej sieci kanalizacyjnej – Etap I

zamawiający: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Jarosławiu Sp. z o.o.
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: DPT.341.157.2019
wartość: nieprzekracająca wyrażoną w zł równowartość kwoty 5547999,99E
termin składania ofert: 31 maja 2019  10:00
wynik postępowania: DPT.341.157.2019 Jarosław, dnia 05.06.2019r. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w oparciu o Regulamin Udzielania Zamówień Sektorowych przez PWiK Jarosław Sp. z o.o. w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 5547999,99 EURO na realizację inwestycji pn.:„Budowa kanalizacji sanitarnej dla obszaru Garbarze w Jarosławiu z przerzutem ścieków przez rzekę San i podłączeniem do miejskiej sieci kanalizacyjnej – Etap I”. Na podstawie § 48 ust. 7 Regulaminu Udzielania Zamówień Sektorowych przez PWiK Jarosław Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Jarosławiu Sp. z o.o. 37-500 Jarosław, ul. Tarnowskiego 28 informuje, że w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 5547999,99,- EURO ogłoszonego w dniu 17.05.2019r. na tablicy ogłoszeń PWiK Jarosław Sp. z o.o. oraz na stronie internetowej www.pwik-jaroslaw.pl na realizację inwestycji pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej dla obszaru Garbarze w Jarosławiu z przerzutem ścieków przez rzekę San i podłączeniem do miejskiej sieci kanalizacyjnej – Etap I”, Komisja Przetargowa, powołana przez Prezesa Zarządu PWiK Jarosław Sp. z o.o., zaproponowała jako najkorzystniejszą w świetle przyjętego w SIWZ kryterium, ofertę Nr 2 złożoną przez SANITEX Sp. z o.o., 37-204 Tryńcza 120, którą to propozycję Kierownik Zamawiającego zatwierdził. Wybrana oferta okazała się ofertą najkorzystniejszą w świetle przyjętych dla przedmiotowego postępowania kryteriów tj. największą liczbę punktów. W postępowaniu o udzielenie zamówienia na realizację inwestycji jw. oferty złożyli następujący Wykonawcy: Oferta Nr 1 – SANTEX Kazimierz Czapka, 39-120 Sędziszów Małopolski, ul. Wspólna 13 B; Oferta Nr 2 - SANITEX Sp. z o.o., 37-204 Tryńcza 120. Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert : Oferta Nr 1; Liczba pkt w kryterium: cena oferty – 198,45; Liczba pkt w kryterium: doświadczenie kierownika budowy branży sanitarnej – 200; Punkty razem – 398,45; Oferta Nr 2; Liczba pkt w kryterium: cena oferty – 300; Liczba pkt w kryterium: doświadczenie kierownika budowy branży sanitarnej – 200; Punkty razem – 500; W przedmiotowym postępowaniu ustalone były następujące kryteria oceny ofert: Kryterium I - cena oferty- waga kryterium 60 %. Kryterium II - doświadczenie kierownika budowy branży sanitarnej- waga kryterium 40 %.  

zamówienie na:

Kanalizacja sanitarna dla Jarosławia. Kanał sanitarny w ulicach: Kruhel Pełkiński, Batalionów Chłopskich, Dolnoleżajska, Brodowicze, Stawki, Kulkowa, Górnoleżajska, Zacisze – Etap 5 – Kanał w ul. Kruhel Pełkiński – dokończenie Etapu 5

zamawiający: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Jarosławiu Sp. z o.o.
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: DPT.341.153.2019
wartość: nieprzekracająca wyrażoną w zł równowartość kwoty 5547999,99E
termin składania ofert: 24 maja 2019  10:00
wynik postępowania: DPT.341.153.2019 Jarosław, dnia 30.05.2017r. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w oparciu o Regulamin Udzielania Zamówień Sektorowych przez PWiK Jarosław Sp. z o.o. w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 5547999,99 EURO na realizację inwestycji pn.:„Kanalizacja sanitarna dla Jarosławia. Kanał sanitarny w ulicach: Kruhel Pełkiński, Batalionów Chłopskich, Dolnoleżajska, Brodowicze, Stawki, Kulkowa, Górnoleżajska, Zacisze – Etap 5 – Kanał w ul. Kruhel Pełkiński – dokończenie Etapu 5”. Na podstawie § 48 ust. 7 Regulaminu Udzielania Zamówień Sektorowych przez PWiK Jarosław Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Jarosławiu Sp. z o.o. 37-500 Jarosław, ul. Tarnowskiego 28 informuje, że w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 5547999,99,- EURO ogłoszonego w dniu 10.05.2019r. na tablicy ogłoszeń PWiK Jarosław Sp. z o.o. oraz na stronie internetowej www.pwik-jaroslaw.pl na realizację inwestycji pn.: „Kanalizacja sanitarna dla Jarosławia. Kanał sanitarny w ulicach: Kruhel Pełkiński, Batalionów Chłopskich, Dolnoleżajska, Brodowicze, Stawki, Kulkowa, Górnoleżajska, Zacisze – Etap 5 – Kanał w ul. Kruhel Pełkiński – dokończenie Etapu 5”, Komisja Przetargowa, powołana przez Prezesa Zarządu PWiK Jarosław Sp. z o.o., zaproponowała jako najkorzystniejszą w świetle przyjętego w SIWZ kryterium, ofertę Nr 1 złożoną przez Konsorcjum Firm: Lider: Zakład Wod - Kan. CO i Gaz Stanisław Ziaja 36-007 Krasne 107 Partner: Usługowy Zakład Instalacji Wod. Kan. C.O. i Gaz Mirosław Gaweł 36-073 Strażów, Palikówka 199 którą to propozycję Kierownik Zamawiającego zatwierdził. Wybrana oferta okazała się ofertą najkorzystniejszą w świetle przyjętych dla przedmiotowego postępowania kryteriów tj. największą liczbę punktów. W postępowaniu o udzielenie zamówienia na realizację inwestycji jw. oferty złożyli następujący Wykonawcy: Oferta Nr 1 – Konsorcjum Firm: Lider: Zakład Wod - Kan. CO i Gaz Stanisław Ziaja 36-007 Krasne 107 Partner: Usługowy Zakład Instalacji Wod. Kan. C.O. i Gaz Mirosław Gaweł 36-073 Strażów, Palikówka 199 Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert : Oferta Nr 1; Liczba pkt w kryterium: cena oferty – 300; Liczba pkt w kryterium: doświadczenie kierownika budowy branży sanitarnej – 200; Punkty razem – 500; W przedmiotowym postępowaniu ustalone były następujące kryteria oceny ofert: Kryterium I - cena oferty- waga kryterium 60 %. Kryterium II - doświadczenie kierownika budowy branży sanitarnej- waga kryterium 40 %.  

zamówienie na:

„Wykonywanie dostaw flokulantów do stacji zagęszczania i odwadniania osadów w 2019/2020r.”

zamawiający: PWiK Jarosław sp. z o.o.
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: DPT.341.84.2019
wartość: Nieprzekraczającą wyrażoną w złotych równowartość 442999,99 euro
termin składania ofert: 16 kwietnia 2019  10:00
wynik postępowania: DPT.341.84.2019 Jarosław, dnia 17 kwietnia 2019 roku Ogłoszenie Na podstawie § 48 ust. 7 Regulaminu Udzielania Zamówień Sektorowych przez PWiK Jarosław Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Jarosławiu Sp. z o.o., Ul. Jana Tarnowskiego 28 37-500 Jarosław jako Zamawiający informuje, iż w wyniku przeprowadzenia przetargu nieograniczonego znak: DPT.341.84.2019 ogłoszonego w dniu 5 marca 2019 roku na „Wykonywanie dostaw flokulantów do stacji zagęszczania i odwadniania osadów w 2019/2020r.”, Komisja Przetargowa powołana przez Prezesa Zarządu PWiK Jarosław Sp. z o.o. zaproponowała, jako najkorzystniejszą w świetle przyjętych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia kryteriów, ofertę złożoną przez Allied Solutions Poland Sp. z o.o. ul. Łyżwiarska 1 lok. 11, 02-505 Warszawa, którą to propozycję zatwierdził Kierownik Zamawiającego. Uzasadnienie wyboru: wybrana oferta okazała się ofertą najkorzystniejszą z punktu widzenia przyjętych do tego postępowania kryteriów, tj. uzyskała największą ilość punktów – 487,5. W postępowaniu o udzielenie zamówienia na realizację dostaw jw. oferty złożyli następujący Wykonawcy: Oferta nr 1 – Brenntag Polska Sp. z o.o. ul. J. Bema 21, 47-224 Kędzierzyn Koźle; Oferta nr 2 – Allied Solutions Poland Sp. z o.o. ul. Łyżwiarska 1 lok. 11, 02-505 Warszawa; Oferta nr 1 Oferta odrzucona; Oferta nr 2 Liczba pkt. w kryterium: cena oferty – 250; Liczba pkt. w kryterium: zużycie jednostkowe – 237,5; Punkty razem – 487,5;  

zamówienie na:

"Wykonywanie dostaw związków chemicznych do procesu uzdatniania i dezynfekcji wody".

zamawiający: PWiK Jarosław Sp. z o.o.
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: DPT.341.42.2019
wartość: Nieprzekraczającą wyrażoną w złotych równowartość442 999,99 euro
termin składania ofert: 22 lutego 2019  10:00
wynik postępowania: DPT.341.42.2019 Jarosław, dnia 28 lutego 2019 roku Ogłoszenie Na podstawie § 48 ust. 7 Regulaminu Udzielania Zamówień Sektorowych przez PWiK Jarosław Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Jarosławiu Sp. z o. o., Ul. Jana Tarnowskiego 28, 37-500 Jarosław jako Zamawiający informuje, iż w wyniku przeprowadzenia przetargu nieograniczonego znak: DPT.341.42.2019 ogłoszonego w dniu 8 lutego 2019 roku na „Wykonywanie dostaw związków chemicznych do procesu uzdatniania i dezynfekcji wody”, Komisja Przetargowa powołana przez Prezesa Zarządu PWiK Jarosław Sp. z o. o. zaproponowała, jako najkorzystniejszą w świetle przyjętego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia kryterium, ofertę złożoną przez Jerzy Apka Best-Chem Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe Jerzy Jacek Apka ul. Inżynierska 32, 96-500 Sochaczew, którą to propozycję Kierownik Zamawiającego zatwierdził. Uzasadnienie wyboru: wybrana oferta okazała się ofertą najkorzystniejszą z punktu widzenia przyjętego do tego postępowania kryterium, tj. uzyskała najniższą cenę, a tym samym największą ilość punktów – 500. W postępowaniu o udzielenie zamówienia na realizację dostaw jw. oferty złożyli następujący Wykonawcy: 1. Oferta nr 1 złożona przez Stockmeier Chemia sp. z o.o. sp. komandytowa ul. Obornicka 277, 60-691 Poznań; 2. Oferta nr 2 złożona przez Best-Chem Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowe Jerzy-Jacek Apka ul. Inżynierska 32, 96-500 Sochaczew; 3. Oferta nr 3 złożona przez Brenntag Polska Sp. z o. o. ul. J. Bema 21, 47-224 Kędzierzyn Koźle. Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert: Oferta nr 1 Liczba pkt. w kryterium: cena oferty – 497,60; Punkty razem – 497,60; Oferta nr 2 Liczba pkt. w kryterium: cena oferty – 500; Punkty razem – 500; Oferta nr 3 Liczba pkt. w kryterium: cena oferty – 434,95; Punkty razem – 434,95;  

zamówienie na:

„Wykonywanie dostaw wodnego roztworu chlorku poliglinu, jako koagulantu do uzdatniania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w 2019r.”

zamawiający: PWiK Jarosław Sp. z o.o.
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: DPT.341.51.2019
wartość: Nieprzekraczającą wyrażoną w złotych równowartość 442 999,99 eur
termin składania ofert: 21 lutego 2019  10:00
wynik postępowania: DPT.341.51.2019 Jarosław, dnia 26 lutego 2019 roku Ogłoszenie Na podstawie § 48 ust. 7 Regulaminu Udzielania Zamówień Sektorowych przez PWiK Jarosław Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Jarosławiu Sp. z o.o., Ul. Jana Tarnowskiego 28 37-500 Jarosław, jako Zamawiający informuje, iż w wyniku przeprowadzenia przetargu nieograniczonego znak: DPT.341.51.2019 ogłoszonego w dniu 07 lutego 2019 roku na „Wykonywanie dostaw wodnego roztworu chlorku poliglinu, jako koagulantu do uzdatniania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w 2019r.”, Komisja Przetargowa powołana przez Prezesa Zarządu PWiK Jarosław Sp. z o.o. zaproponowała, jako najkorzystniejszą w świetle przyjętego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia kryterium, tj. uzyskała największą liczbę punktów spośród ofert podlegających ocenie, ofertę złożoną przez Kemipol Sp. z o.o. ul. Kuźnicka 6, 72-010 Police, którą to propozycję Kierownik Zamawiającego zatwierdził. W postępowaniu o udzielenie zamówienia na realizację dostaw jw. oferty złożyli następujący Wykonawcy: oferta nr 1 – Donauchem Polska Sp. z o.o. ul. Topolowa 15, 62-090 Rokietnica; oferta nr 2 - Kemipol Sp. z o.o. ul. Kuźnicka 6, 72-010 Police. Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert: Oferta nr 1 Oferta odrzucona. Oferta nr 2 Liczba pkt. w kryterium: cena oferty – 500; Punkty razem – 500.  

Przetargi o pozycjach 1 - 12 (z 12)