Przetargi rozstrzygnięte z 2020 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 9 (z 9)zamówienie na:

„Wykonywanie dostaw paliw płynnych do pojazdów PWiK Jarosław Sp. z o.o. w 2021r.”

zamawiający: PWiK Jarosław sp. z o.o.
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: DPT.341.270.2020
wartość: Nieprzekraczającą wyrażoną w złotych równowartość 427999,99
termin składania ofert: 10 listopada 2020  10:00
wynik postępowania: DPT. 341.270.2020 Jarosław, dnia 12 listopada 2020 roku OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY Na podstawie § 48 ust. 7 Regulaminu Udzielania Zamówień Sektorowych przez PWiK Jarosław Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Jarosławiu Sp. z o.o., ul. Jana Tarnowskiego 28, 37-500 Jarosław, jako Zamawiający informuje, iż w wyniku przeprowadzenia przetargu nieograniczonego znak: DPT.341.270.2020 ogłoszonego w dniu 27 października 2020 roku „Wykonywanie dostaw paliw płynnych do pojazdów PWiK Jarosław Sp. z o.o. w 2021r.” Komisja Przetargowa powołana przez Prezesa Zarządu PWiK Jarosław Sp. z o.o. zaproponowała, jako najkorzystniejszą w świetle przyjętego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia kryterium, tj. uzyskała największą liczbę punktów podlegających ocenie, ofertę złożoną przez Circle K Polska Sp. z o.o. ul. Puławska 86, 02-603 Warszawa, którą to propozycję Kierownik Zamawiającego zatwierdził. W postępowaniu o udzielenie zamówienia na realizację usługi jw. oferty złożyli następujący Wykonawcy: Oferta nr 1 – Circle K Polska Sp. z o.o. ul. Puławska 86, 02-603 Warszawa ; Oferta nr 2 – Polski Koncern Naftowy ORLEN Spółka Akcyjna, Dział Sprzedaży Kart Flotowych, 09-411 Płock, ul. Chemików 7; Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert: Oferta nr 1. Liczba punktów w kryterium: cena oferty – 500; Punkty razem: 500 Oferta nr 2. Liczba punktów w kryterium: cena oferty – 495,50; Punkty razem: 495,50 W przedmiotowym postepowaniu ustalone były następujące kryteria oceny ofert: 1. Kryterium – cena oferty – najniższa cena brutto: 100 pkt, waga 100%.  

zamówienie na:

„Wybór firmy finansującej zakup fabrycznie nowego samochodu specjalnego do ciśnieniowego czyszczenia kanalizacji, oraz odsysania nieczystości płynnych w formie leasingu operacyjnego z wykupem końcowym”.

zamawiający: PWiK Jarosław Sp. z o.o.
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: DPT.341.255.1.2020
wartość: Nieprzekraczającą wyrażoną w złotych równowartośc 427999,99
termin składania ofert: 30 października 2020  10:00
wynik postępowania: DPT. 341.255.1.2020 Jarosław, dnia 3 listopada 2020 roku OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY Na podstawie § 48 ust. 7 Regulaminu Udzielania Zamówień Sektorowych przez PWiK Jarosław Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Jarosławiu Sp. z o.o., ul. Jana Tarnowskiego 28, 37-500 Jarosław, jako Zamawiający informuje, iż w wyniku przeprowadzenia przetargu nieograniczonego znak: DPT.341.255.1.2020 ogłoszonego w dniu 23 października 2020 roku na „Wybór firmy finansującej zakup fabrycznie nowego samochodu specjalnego do ciśnieniowego czyszczenia kanalizacji, oraz odsysania nieczystości płynnych w formie leasingu operacyjnego z wykupem końcowym”. Komisja Przetargowa powołana przez Prezesa Zarządu PWiK Jarosław Sp. z o.o. zaproponowała, jako najkorzystniejszą w świetle przyjętego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia kryterium, tj. uzyskała największą liczbę punktów podlegających ocenie, ofertę złożoną przez Magdalenę Babiarz ul. Skarbowskiego 1/16, 37-500 Jarosław - Pełnomocnika Alior Leasing Sp. z o.o. ul. Łopuszańska 38 D, 02-232 Warszawa, którą to propozycję Kierownik Zamawiającego zatwierdził. W postępowaniu o udzielenie zamówienia na realizację usługi jw. oferty złożyli następujący Wykonawcy: Oferta nr 1 – Magdalena Babiarz ul. Skarbowskiego 1/16, 37-500 Jarosław - Pełnomocnik Alior Leasing Sp. z o.o. ul. Łopuszańska 38 D, 02-232 Warszawa. Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert: Oferta nr 1 Liczba punktów w kryterium: cena oferty – 500; Punkty razem: 500 W przedmiotowym postepowaniu ustalone były następujące kryteria oceny ofert: 1. Kryterium – cena oferty – najniższa cena brutto: 100 pkt, waga 100%. 

zamówienie na:

„Wykonanie dostawy samochodu specjalnego do ciśnieniowego czyszczenia kanalizacji, oraz odsysania nieczystości płynnych (zakup w formie leasingu operacyjnego realizowanego w osobnym postępowaniu przez Zamawiającego)”.

zamawiający: PWiK Jarosław sp. z o.o.
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: DPT.341.255.2020
wartość: Nieprzekraczającą wyrażoną w złotych równowartość 427999,99 euro
termin składania ofert: 12 października 2020  10:00
wynik postępowania: DPT. 341.255.2020 Jarosław, dnia 15 października 2020 roku Ogłoszenie Na podstawie § 48 ust. 7 Regulaminu Udzielania Zamówień Sektorowych przez PWiK Jarosław Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Jarosławiu Sp. z o.o., ul. Jana Tarnowskiego 28, 37-500 Jarosław, jako Zamawiający informuje, iż w wyniku przeprowadzenia przetargu nieograniczonego znak: DPT.341.255.2020 ogłoszonego w dniu 28 września 2020 roku na „Wykonanie dostawy samochodu specjalnego do ciśnieniowego czyszczenia kanalizacji, oraz odsysania nieczystości płynnych (zakup w formie leasingu operacyjnego realizowanego w osobnym postępowaniu przez Zamawiającego)”. Komisja Przetargowa powołana przez Prezesa Zarządu PWiK Jarosław Sp. z o.o. zaproponowała, jako najkorzystniejszą w świetle przyjętego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia kryterium, ofertę złożoną przez Pojazdy Komunalne Tymborowscy sp. z o.o. ul. Posłowicka 215, 25-145 Kielce W postępowaniu o udzielenie zamówienia na realizację dostawy jw. oferty złożyli następujący Wykonawcy: Oferta nr 1 – Pojazdy Komunalne Tymborowscy sp. z o.o. ul. Posłowicka 215, 25-145 Kielce Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert: Oferta nr 1 Liczba punktów w kryterium: cena oferty – 300; Liczba punktów w kryterium: termin realizacji zamówienia – 200; Punkty razem: 500  

zamówienie na:

Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Stawki w Jarosławiu

zamawiający: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Jarosławiu Sp. z o.o.
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: DPT.341.199.2020
wartość: nieprzekraczającą wyrażoną w zł równowartość kwoty 5349999,99E
termin składania ofert: 14 sierpnia 2020  10:00
wynik postępowania: DPT.341.199.2020 Jarosław, dnia 25.08.2020r. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w oparciu o Regulamin Udzielania Zamówień Sektorowych przez PWiK Jarosław Sp. z o.o. w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 5349999,99 EURO na realizację inwestycji „Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Stawki w Jarosławiu”. Na podstawie § 48 ust. 7 Regulaminu Udzielania Zamówień Sektorowych przez PWiK Jarosław Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Jarosławiu Sp. z o.o. 37-500 Jarosław, ul. Tarnowskiego 28 informuje, że w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 5 349 999,99,- EURO ogłoszonego w dniu 31.07.2020r. na tablicy ogłoszeń PWiK Jarosław Sp. z o.o. oraz na stronie internetowej www.pwik-jaroslaw.pl na realizację inwestycji pn.: „Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Stawki w Jarosławiu”, Komisja Przetargowa, powołana przez Prezesa Zarządu PWiK Jarosław Sp. z o.o., zaproponowała jako najkorzystniejszą w świetle przyjętych w SIWZ kryteriów, ofertę Nr 1 złożoną przez Zakład Wod - Kan. CO i Gaz Stanisław Ziaja 36-007 Krasne 107 , którą to propozycję Kierownik Zamawiającego zatwierdził. Wybrana oferta okazała się ofertą najkorzystniejszą w świetle przyjętych dla przedmiotowego postępowania kryteriów tj. uzyskała największą liczbę punktów. W postępowaniu o udzielenie zamówienia na realizację inwestycji jw. oferty złożyli następujący Wykonawcy: Oferta Nr 1 – Zakład Wod - Kan. CO i Gaz Stanisław Ziaja 36-007 Krasne 107 ; Oferta Nr 2 – Usługowy Zakład Wodno Kanal. C.O. i Gaz Roman Szul 37-200 Przeworsk, Os. Sobieskiego 71; Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert: Oferta Nr 1; Liczba pkt w kryterium: cena oferty – 300; Liczba pkt w kryterium: doświadczenie kierownika budowy branży sanitarnej – 200; Punkty razem – 500; Oferta Nr 2 – Wykonawca wykluczony; W przedmiotowym postępowaniu ustalone były następujące kryteria oceny ofert: Kryterium I - cena oferty- waga kryterium 60 %. Kryterium II - doświadczenie kierownika budowy branży sanitarnej- waga kryterium 40 %.  

zamówienie na:

„Wykonywanie usług sprzątania, ochrony i dozoru budynków administracyjno-biurowego i warsztatowego przy ul. Tarnowskiego 28 w Jarosławiu, a także Działów: Głównego Mechanika i Transportu oraz Sieci Wodociągowo-Kanalizacyjnej przy ul. Wodnej 15a w Muninie”.

zamawiający: PWiK Jarosław Sp. z o.o.
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: DPT.341.168.2020
wartość: Nieprzekraczajacą wyrażoną w złotych równowartość 427999,99 euro
termin składania ofert: 13 lipca 2020  10:00
wynik postępowania: DPT.341.168.2020 Jarosław, dnia 20 lipca 2020r. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Dotyczy: „Wykonywanie usług sprzątania, ochrony i dozoru budynków administracyjno-biurowego i warsztatowego przy ul. Tarnowskiego 28 w Jarosławiu, a także Działów: Głównego Mechanika i Transportu oraz Sieci Wodociągowo-Kanalizacyjnej przy ul. Wodnej 15a w Muninie”. Na podstawie § 48 ust. 7 Regulaminu Udzielania Zamówień Sektorowych przez PWiK Jarosław Sp. z o.o. (zwanego dalej Regulaminem), Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Jarosławiu Sp. z o.o. jako Zamawiający, informuje, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 427 999,99 euro, ogłoszonego w dniu 29.06.2020 r. na tablicy ogłoszeń PWiK Jarosław sp. z o.o. oraz na stronie internetowej www.pwik-jaroslaw.pl na wykonywanie usług jw. Komisja Przetargowa, powołana przez Prezesa Zarządu PWiK Jarosław sp. z o.o., zaproponowała: Jako najkorzystniejszą w świetle przyjętych w SIWZ kryteriów, ofertę Nr 2 złożoną przez POLSKA SIEĆ HANDLOWA „NASZ SKLEP” S.A. 00-175 Warszawa, ul. Aleja Jana Pawła II 80/5, którą to propozycję Kierownik Zamawiającego zatwierdził. Wybrana oferta okazała się ofertą najkorzystniejszą w świetle przyjetych dla przedmiotowego postępowania kryteriów tj. uzyskała największą liczbę punktów. 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia na wykonywanie usług jw. oferty złożyli następujący Wykonawcy: Oferta Nr 1 – Prometeusz Sp. z o.o. Zakład Pracy Chronionej, 37-450 Stalowa Wola, ul. Mickiewicza 16A; Oferta Nr 2 - POLSKA SIEĆ HANDLOWA „NASZ SKLEP” S.A. 00-175 Warszawa, ul. Aleja Jana Pawła II 80/5; Oferta Nr 3 – „CZA – TA” Niciak Spółka Jawna, 97-300 Piotrków Trybunalski, ul. Żabia 15; Oferta Nr 4 – SOTER Sp. z o.o., 36-100 Kolbuszowa, ul. Obrońców Pokoju 29 A; Oferta Nr 5 – Międzywojewódzka Usługowa Spółdzielnia Inwalidów, 35-959 Rzeszów, ul. Rejtana 8; Oferta Nr 6 - P.W. „KARABELA” Sp. z o.o., 39-400 Tarnobrzeg, ul. Sokola 14. 2. Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert: Oferta Nr 1 – oferta odrzucona; Oferta Nr 2 - Liczba punktów w kryterium: stawka miesięczna brutto za usługi sprzątania - 120; Liczba punktów w kryterium - stawka za jedną godzinę usługi ochrony i dozoru – 173,44; Punkty razem – 293,44; Oferta Nr 3 - Liczba punktów w kryterium: stawka miesięczna brutto za usługi sprzątania – 80,04; Liczba punktów w kryterium - stawka za jedną godzinę usługi ochrony i dozoru – 197,08; Punkty razem – 277,12; Oferta Nr 4 - Liczba punktów w kryterium: stawka miesięczna brutto za usługi sprzątania – 75,48; Liczba punktów w kryterium - stawka za jedną godzinę usługi ochrony i dozoru – 200; Punkty razem – 275,48; Oferta Nr 5 - Liczba punktów w kryterium: stawka miesięczna brutto za usługi sprzątania - 80; Liczba punktów w kryterium - stawka za jedną godzinę usługi ochrony i dozoru – 143,16; Punkty razem – 223,16; Oferta Nr 6 - Liczba punktów w kryterium: stawka miesięczna brutto za usługi sprzątania – 63,36; Liczba punktów w kryterium - stawka za jedną godzinę usługi ochrony i dozoru – 148,52; Punkty razem – 211,88; W przedmiotowym postepowaniu ustalone były następujące kryteria oceny ofert: Kryterium I – cena oferty – waga kryterium - stawka miesięczna brutto za usługi sprzątania 50% Kryterium II - cena oferty – waga kryterium - stawka za jedną godzinę usługi ochrony i dozoru - 50% DPT.341.168.2020 Jarosław, dnia 23 lipca 2020r. SPROSTOWANIE DO ZAWIADOMIENIA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w oparciu o Regulamin udzielania zamówień sektorowych przez PWiK Jarosław Sp. z o.o. w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 427 999,99 euro na: „Wykonywanie usług sprzątania, ochrony i dozoru budynków administracyjno-biurowego i warsztatowego przy ul. Tarnowskiego 28 w Jarosławiu, a także Działów: Głównego Mechanika i Transportu oraz Sieci Wodociągowo-Kanalizacyjnej przy ul. Wodnej 15a w Muninie”. W nawiązaniu do zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej w przedmiotowym postepowaniu przesłanym pismem z dnia 20.07.2020 r. znak: DPT.341.168.2020, Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Jarosławiu Sp. z o.o. 37-500 Jarosław, ul. Tarnowskiego 28, informuje, że w streszczeniu oceny i porównania ofert błędnie naliczono punktację za poszczególne oferty. Zamawiający w ocenie ofert uwzględnił ofertę Nr 1, która to oferta została odrzucona. Po skorygowaniu punktacji, przedstawia się ona następująco: Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert: Oferta Nr 1 – oferta odrzucona; Oferta Nr 2 - Liczba punktów w kryterium: stawka miesięczna brutto za usługi sprzątania – 200; Liczba punktów w kryterium - stawka za jedną godzinę usługi ochrony i dozoru – 173,44; Punkty razem – 373,44; Oferta Nr 3 - Liczba punktów w kryterium: stawka miesięczna brutto za usługi sprzątania – 133,36; Liczba punktów w kryterium - stawka za jedną godzinę usługi ochrony i dozoru – 197,08; Punkty razem – 330,44; Oferta Nr 4 - Liczba punktów w kryterium: stawka miesięczna brutto za usługi sprzątania – 125,80; Liczba punktów w kryterium - stawka za jedną godzinę usługi ochrony i dozoru – 200; Punkty razem – 325,80; Oferta Nr 5 - Liczba punktów w kryterium: stawka miesięczna brutto za usługi sprzątania – 133,32; Liczba punktów w kryterium - stawka za jedną godzinę usługi ochrony i dozoru – 143,16; Punkty razem – 276,48; Oferta Nr 6 - Liczba punktów w kryterium: stawka miesięczna brutto za usługi sprzątania – 105,60; Liczba punktów w kryterium - stawka za jedną godzinę usługi ochrony i dozoru – 148,52; Punkty razem – 254,12; W przedmiotowym postepowaniu ustalone były następujące kryteria oceny ofert: Kryterium I – cena oferty – waga kryterium - stawka miesięczna brutto za usługi sprzątania – 50% Kryterium II - cena oferty – waga kryterium - stawka za jedną godzinę usługi ochrony i dozoru – 50% Skorygowane liczby punktów dla wszystkich ofert nie wpływają na wynik przedmiotowego postępowania ani na kolejność w uzyskanej punktacji.  

zamówienie na:

Budowa kanalizacji sanitarnej dla obszaru Garbarze w Jarosławiu z przerzutem ścieków przez rzekę San i podłączeniem do miejskiej sieci kanalizacyjnej – Etap II

zamawiający: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Jarosławiu Sp. z o.o.
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: DPT.341.155.2020
wartość: nieprzekraczającą wyrażoną w zł równowartość kwoty 5349999,99E
termin składania ofert: 30 czerwca 2020  10:00
wynik postępowania: DPT.341.155.2020 Jarosław, dnia 07 lipca 2020r. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w oparciu o Regulamin Udzielania Zamówień Sektorowych przez PWiK Jarosław Sp. z o.o. w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 5349999,99 EURO na realizację inwestycji pn.:„Budowa kanalizacji sanitarnej dla obszaru Garbarze w Jarosławiu z przerzutem ścieków przez rzekę San i podłączeniem do miejskiej sieci kanalizacyjnej – Etap II”. Na podstawie § 48 ust. 7 Regulaminu Udzielania Zamówień Sektorowych przez PWiK Jarosław Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Jarosławiu Sp. z o.o. 37-500 Jarosław, ul. Tarnowskiego 28 informuje, że w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 5349999,99,- EURO ogłoszonego w dniu 16.06.2020r. na tablicy ogłoszeń PWiK Jarosław Sp. z o.o. oraz na stronie internetowej www.pwik-jaroslaw.pl na realizację inwestycji pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej dla obszaru Garbarze w Jarosławiu z przerzutem ścieków przez rzekę San i podłączeniem do miejskiej sieci kanalizacyjnej – Etap II”, Komisja Przetargowa, powołana przez Prezesa Zarządu PWiK Jarosław Sp. z o.o., zaproponowała: 1. Jako najkorzystniejszą w świetle przyjętych w SIWZ kryteriów, ofertę Nr 3 złożoną przez SANITEX Sp. z o.o. 37-204 Tryńcza 120, którą to propozycję Kierownik Zamawiającego zatwierdził. Wybrana oferta okazała się ofertą najkorzystniejszą w świetle przyjętych dla przedmiotowego postępowania kryteriów tj. uzyskała największą liczbę punktów. W postępowaniu o udzielenie zamówienia na realizację inwestycji jw. oferty złożyli następujący Wykonawcy: Oferta Nr 1 – Usługowy Zakład Instalacji Wod. Kan. C.O. i Gaz Mirosław Gaweł, 36-073 Strażów, Palikówka 199; Oferta Nr 2 – Zakład Wod - Kan. CO i Gaz Stanisław Ziaja 36-007 Krasne 107; Oferta Nr 3 – SANITEX Sp. z o.o., 37-207 Tryńcza 120; Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert: Oferta Nr 1; Liczba pkt w kryterium: cena oferty – 177,03 ; Liczba pkt w kryterium: doświadczenie kierownika budowy branży sanitarnej – 120; Punkty razem – 297,03; Oferta Nr 2 – oferta odrzucona Oferta Nr 3; Liczba pkt w kryterium: cena oferty – 180; Liczba pkt w kryterium: doświadczenie kierownika budowy branży sanitarnej – 120; Punkty razem – 300; W przedmiotowym postępowaniu ustalone były następujące kryteria oceny ofert: Kryterium I - cena oferty- waga kryterium 60 %. Kryterium II - doświadczenie kierownika budowy branży sanitarnej- waga kryterium 40 %.  

zamówienie na:

„Wykonywanie dostaw flokulantów do stacji zagęszczania i odwadniania osadów w 2020/2021r.”

zamawiający: PWiK Jarosław sp. z o.o.
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: DPT.341.121.2020
wartość: Nieprzekraczającą wyrażoną w złotych równowartość 427999,99 euro
termin składania ofert: 15 czerwca 2020  10:00
wynik postępowania: DPT.341.121.2020 Jarosław, dnia 17 czerwca 2020 roku Ogłoszenie Na podstawie § 48 ust. 7 Regulaminu Udzielania Zamówień Sektorowych przez PWiK Jarosław Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Jarosławiu Sp. z o.o., Ul. Jana Tarnowskiego 28, 37-500 Jarosław jako Zamawiający informuje, iż w wyniku przeprowadzenia przetargu nieograniczonego znak: DPT.341.121.2020 ogłoszonego w dniu 15 maja 2020 roku na „Wykonywanie dostaw flokulantów do stacji zagęszczania i odwadniania osadów w 2020/2021r.”, Komisja Przetargowa powołana przez Prezesa Zarządu PWiK Jarosław Sp. z o.o. zaproponowała, jako najkorzystniejszą w świetle przyjętych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia kryteriów, ofertę złożoną przez Allied Solutions Poland Sp. z o.o. ul. Łyżwiarska 1 lok. 11, 02-505 Warszawa, którą to propozycję zatwierdził Kierownik Zamawiającego. Uzasadnienie wyboru: wybrana oferta okazała się ofertą najkorzystniejszą z punktu widzenia przyjętych do tego postępowania kryteriów, tj. uzyskała największą ilość punktów – 492,10. W postępowaniu o udzielenie zamówienia na realizację dostaw jw. oferty złożyli następujący Wykonawcy: Oferta nr 1 - KORONA JV Sp. z o.o.,ul. Przy Bażantarni 11, 02-793 Warszawa; Oferta nr 2 - Flocspeed Sp. z o.o., ul. Nowogrodzka 31, 00-511 Warszawa; Oferta nr 3 – Klimapol Sp. z o.o., Dąbrowica 127 c, 21-002 Jastków; Oferta nr 4 - Allied Solutions Poland Sp. z o.o. ul. Łyżwiarska 1/11, 02-505 Warszawa; Oferta nr 5 – Brenntag Polska Sp. z o.o. ul. J. Bema 21, 47-224 Kędzierzyn Koźle; Oferta nr 6 – EKO-CHEMIA Barbara Dzikowska- Lach, ul. Brzozowa 19, 87-100 Toruń. Oferta nr 1 Liczba pkt. w kryterium: cena oferty – 235,50; Liczba pkt. w kryterium: zużycie jednostkowe – 236,30; Punkty razem – 471,80; Oferta nr 2 Liczba pkt. w kryterium: cena oferty – 220,35; Liczba pkt. w kryterium: zużycie jednostkowe – 237,10; Punkty razem – 457,45; Oferta nr 3 Liczba pkt. w kryterium: cena oferty – 214,05; Liczba pkt. w kryterium: zużycie jednostkowe – 243,95; Punkty razem – 458,00; Oferta nr 4 Liczba pkt. w kryterium: cena oferty – 248,85; Liczba pkt. w kryterium: zużycie jednostkowe – 243,25; Punkty razem – 492,10; Oferta nr 5 Liczba pkt. w kryterium: cena oferty – 240,20; Liczba pkt. w kryterium: zużycie jednostkowe – 247,10; Punkty razem – 487,30; Oferta nr 6 Liczba pkt. w kryterium: cena oferty – 234,35; Liczba pkt. w kryterium: zużycie jednostkowe – 246,30; Punkty razem – 480,65. 

zamówienie na:

„Wykonywanie dostaw związków chemicznych do procesu uzdatniania i dezynfekcji wody”.

zamawiający: PWiK Jarosław sp. z o.o.
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: DPT.341.35.2020
wartość: Nieprzekraczającą wyrażoną w złotych równowartość 442999,99 euro
termin składania ofert: 25 lutego 2020  10:00
wynik postępowania: DPT.341.35.2020 Jarosław, dnia 28 lutego 2020 roku Ogłoszenie Na podstawie § 48 ust. 7 Regulaminu Udzielania Zamówień Sektorowych przez PWiK Jarosław Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Jarosławiu Sp. z o. o., Ul. Jana Tarnowskiego 28, 37-500 Jarosław jako Zamawiający informuje, iż w wyniku przeprowadzenia przetargu nieograniczonego znak: DPT.341.35.2020 ogłoszonego w dniu 11 lutego 2020 roku na „Wykonywanie dostaw związków chemicznych do procesu uzdatniania i dezynfekcji wody”, Komisja Przetargowa powołana przez Prezesa Zarządu PWiK Jarosław Sp. z o. o. zaproponowała, jako najkorzystniejszą w świetle przyjętego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia kryterium, ofertę złożoną przez Jerzy Apka Best-Chem Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe Jerzy Jacek Apka ul. Inżynierska 32, 96-500 Sochaczew, którą to propozycję Kierownik Zamawiającego zatwierdził. Uzasadnienie wyboru: wybrana oferta okazała się ofertą najkorzystniejszą z punktu widzenia przyjętego do tego postępowania kryterium, tj. uzyskała najniższą cenę, a tym samym największą ilość punktów – 400. W postępowaniu o udzielenie zamówienia na realizację dostaw jw. oferty złożyli następujący Wykonawcy: 1. Oferta nr 1 złożona przez Best-Chem Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowe Jerzy-Jacek Apka ul. Inżynierska 32, 96-500 Sochaczew; 2. Oferta nr 2 złożona przez Stockmeier Chemia sp. z o.o. sp. komandytowa ul. Obornicka 277, 60-691 Poznań; 3. Oferta nr 3 złożona przez Brenntag Polska Sp. z o. o. ul. J. Bema 21, 47-224 Kędzierzyn Koźle. Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert: Oferta nr 1 Liczba pkt. w kryterium: cena oferty – 400; Punkty razem – 400; Oferta nr 2 Liczba pkt. w kryterium: cena oferty – 374; Punkty razem – 374; Oferta nr 3 Liczba pkt. w kryterium: cena oferty – 379,88; Punkty razem – 379,88; 

zamówienie na:

„Wykonywanie dostaw wodnego roztworu chlorku poliglinu, jako koagulantu do uzdatniania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w 2020r.”

zamawiający: PWiK Jarosław sp. z o.o.
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: DPT.341.34.2020
wartość: Nieprzekraczającą wyrażoną w złotych równowartość 442999,99 euro
termin składania ofert: 18 lutego 2020  10:00
wynik postępowania: DPT.341.34.2020 Jarosław, dnia 20 lutego 2020 roku Ogłoszenie Na podstawie § 48 ust. 7 Regulaminu Udzielania Zamówień Sektorowych przez PWiK Jarosław Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Jarosławiu Sp. z o.o., Ul. Jana Tarnowskiego 28 37-500 Jarosław, jako Zamawiający informuje, iż w wyniku przeprowadzenia przetargu nieograniczonego znak: DPT.341.34.2020 ogłoszonego w dniu 04 lutego 2020 roku na „Wykonywanie dostaw wodnego roztworu chlorku poliglinu, jako koagulantu do uzdatniania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w 2020r.”, Komisja Przetargowa powołana przez Prezesa Zarządu PWiK Jarosław Sp. z o.o. zaproponowała, jako najkorzystniejszą w świetle przyjętego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia kryterium, tj. uzyskała największą liczbę punktów spośród ofert podlegających ocenie, ofertę złożoną przez Kemipol Sp. z o.o. ul. Kuźnicka 6, 72-010 Police, którą to propozycję Kierownik Zamawiającego zatwierdził. W postępowaniu o udzielenie zamówienia na realizację dostaw jw. oferty złożyli następujący Wykonawcy: oferta nr 1 – Kemipol Sp. z o.o. ul. Kuźnicka 6, 72-010 Police; oferta nr 2 - Donauchem Polska Sp. z o.o. ul. Topolowa 15, 62-090 Rokietnica; Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert: Oferta nr 1 Liczba pkt. w kryterium: cena oferty – 500; Punkty razem – 500. Oferta nr 2 Oferta odrzucona.  

Przetargi o pozycjach 1 - 9 (z 9)