Przetargi rozstrzygnięte z 2021 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 5 (z 5)zamówienie na:

Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej dla części MPZP obszaru Nr 1/05 „Pruchnicka” w Jarosławiu

zamawiający: Przedsiębiorstwo Wodociagów i Kanalizacji w Jarosławiu Sp. z o.o.
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: DPT.341.250.2021
wartość: nieprzekr. wyr. w zł rówównow. kwoty 427999,99E
termin składania ofert: 27 września 2021  10:00
wynik postępowania: DPT.341.250.2021 Jarosław, dnia 29 września 2021r. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w oparciu o Regulamin Udzielania Zamówień Sektorowych przez PWiK Jarosław Sp. z o.o. w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 427999,99 EURO na wybór Wykonawcy dla opracowania dokumentacji projektowej wraz z dokumentacją formalno-prawną dla zadania pn.:„Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej dla części MPZP obszaru Nr 1/05 „Pruchnicka” w Jarosławiu”. Na podstawie § 48 ust. 7 Regulaminu Udzielania Zamówień Sektorowych przez PWiK Jarosław Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Jarosławiu Sp. z o.o. 37-500 Jarosław, ul. Tarnowskiego 28 informuje, że w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 427999,99,- EURO ogłoszonego w dniu 13.09.2021r. na tablicy ogłoszeń PWiK Jarosław Sp. z o.o. oraz na stronie internetowej www.pwik-jaroslaw.pl na wybór Wykonawcy dla opracowania dokumentacji projektowej wraz z dokumentacją formalno-prawną dla zadania pn.: „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej dla części MPZP obszaru Nr 1/05 „Pruchnicka” w Jarosławiu”, Komisja Przetargowa, powołana przez Prezesa Zarządu PWiK Jarosław Sp. z o.o., zaproponowała jako najkorzystniejszą w świetle przyjętych w SWZ kryteriów, ofertę Nr 1 złożoną przez Biuro Usług Inwestycyjnych Norbert Koprowicz, 37-500 Jarosław, ul. Pruchnicka paw. 4, którą to propozycję Kierownik Zamawiającego zatwierdził. Wybrana oferta okazała się ofertą najkorzystniejszą w świetle przyjętych dla przedmiotowego postępowania kryteriów tj. uzyskała największą liczbę punktów. W postępowaniu o udzielenie zamówienia na realizację inwestycji jw. oferty złożyli następujący Wykonawcy: Oferta Nr 1 - Biuro Usług Inwestycyjnych Norbert Koprowicz, 37-500 Jarosław, ul. Pruchnicka paw. 4 Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert: Oferta Nr 1; Liczba pkt w kryterium: cena oferty – 400 ; Punkty razem – 400 W przedmiotowym postępowaniu ustalone były następujące kryteria oceny ofert: Kryterium I - cena oferty- waga kryterium 100 %.  

zamówienie na:

Modernizacja obiektów Działu Produkcji Wody i Gospodarki Wodomierzowej PWiK w Jarosławiu Sp. z o.o. oraz remont pomieszczeń w budynku warsztatowym zlokalizowanym przy ul. Tarnowskiego 28 w Jarosławiu

zamawiający: Przedsiębiorstwo Wodociagów i Kanalizacji w Jarosławiu Sp. z o.o.
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: DPT.341.171.2021
wartość: nieprzekr. wyr. w zł rówów. kwoty 5349999,99E
termin składania ofert: 2 lipca 2021  10:00
wynik postępowania: DPT.341.171.2021 Jarosław, dnia 13 lipca 2021r. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w oparciu o Regulamin Udzielania Zamówień Sektorowych przez PWiK Jarosław Sp. z o.o. w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 5349999,99 EURO na realizację inwestycji pn.:„Modernizacja obiektów Działu Produkcji Wody i Gospodarki Wodomierzowej PWiK w Jarosławiu Sp. z o.o. oraz remont pomieszczeń w budynku warsztatowym zlokalizowanym przy ul. Tarnowskiego 28 w Jarosławiu”. Na podstawie § 48 ust. 7 Regulaminu Udzielania Zamówień Sektorowych przez PWiK Jarosław Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Jarosławiu Sp. z o.o. 37-500 Jarosław, ul. Tarnowskiego 28 informuje, że w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 5349999,99,- EURO ogłoszonego w dniu 18.06.2021r. na tablicy ogłoszeń PWiK Jarosław Sp. z o.o. oraz na stronie internetowej www.pwik-jaroslaw.pl na realizację inwestycji pn.: „Modernizacja obiektów Działu Produkcji Wody i Gospodarki Wodomierzowej PWiK w Jarosławiu Sp. z o.o. oraz remont pomieszczeń w budynku warsztatowym zlokalizowanym przy ul. Tarnowskiego 28 w Jarosławiu”, Komisja Przetargowa, powołana przez Prezesa Zarządu PWiK Jarosław Sp. z o.o., zaproponowała jako najkorzystniejszą w świetle przyjętych w SWZ kryteriów, ofertę Nr 1 złożoną przez Usługi Budowlane R.P. Zawitkowscy S.C., 37-500 Jarosław, ul. Dojazdowa 33, którą to propozycję Kierownik Zamawiającego zatwierdził. Wybrana oferta okazała się ofertą najkorzystniejszą w świetle przyjętych dla przedmiotowego postępowania kryteriów tj. uzyskała największą liczbę punktów. W postępowaniu o udzielenie zamówienia na realizację inwestycji jw. oferty złożyli następujący Wykonawcy: Oferta Nr 1 - Usługi Budowlane R.P. Zawitkowscy S.C., 37-500 Jarosław, ul. Dojazdowa 33; Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert: Oferta Nr 1: Liczba pkt w kryterium: cena oferty – 240; Liczba pkt w kryterium: Przedłużenie okresu gwarancji - 40; Liczba pkt w kryterium: doświadczenie kierownika budowy branży budowlanej – 120; Punkty razem oferty Nr 1 – 400; W przedmiotowym postępowaniu ustalone były następujące kryteria oceny ofert: Kryterium I - cena oferty- waga kryterium 60 %; Kryterium II - przedłużenie okresu gwarancji – waga kryterium 10 %; Kryterium III - doświadczenie kierownika budowy branży budowlanej - waga kryterium 30 %.  

zamówienie na:

Budowa kanalizacji do działek przy ul. Zamkowej w Jarosławiu

zamawiający: Przedsiębiorstwo Wodociagów i Kanalizacji w Jarosławiu Sp. z o.o.
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: DPT.341.152.2021
wartość: nieprzekr. wyr. w zł rówów. kwoty 5349999,99E
termin składania ofert: 27 maja 2021  10:00
wynik postępowania: DPT.341.152.2021 Jarosław, dnia 02 czerwca 2021r. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w oparciu o Regulamin Udzielania Zamówień Sektorowych przez PWiK Jarosław Sp. z o.o. w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 5349999,99 EURO na realizację inwestycji pn.:„Budowa kanalizacji do działek przy ul. Zamkowej w Jarosławiu”. Na podstawie § 48 ust. 7 Regulaminu Udzielania Zamówień Sektorowych przez PWiK Jarosław Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Jarosławiu Sp. z o.o. 37-500 Jarosław, ul. Tarnowskiego 28 informuje, że w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 5349999,99,- EURO ogłoszonego w dniu 12.05.2021r. na tablicy ogłoszeń PWiK Jarosław Sp. z o.o. oraz na stronie internetowej www.pwik-jaroslaw.pl na realizację inwestycji pn.: „Budowa kanalizacji do działek przy ul. Zamkowej w Jarosławiu”, Komisja Przetargowa, powołana przez Prezesa Zarządu PWiK Jarosław Sp. z o.o., zaproponowała jako najkorzystniejszą w świetle przyjętych w SWZ kryteriów, ofertę Nr 3 złożoną przez SANITEX Sp. z o.o. 37-204 Tryńcza 120, którą to propozycję Kierownik Zamawiającego zatwierdził. Wybrana oferta okazała się ofertą najkorzystniejszą w świetle przyjętych dla przedmiotowego postępowania kryteriów tj. uzyskała największą liczbę punktów. W postępowaniu o udzielenie zamówienia na realizację inwestycji jw. oferty złożyli następujący Wykonawcy: Oferta Nr 1 - Zakład Wod - Kan. CO i Gaz Stanisław Ziaja 36-007 Krasne 107; Oferta Nr 2 – Usługowy Zakład Instalacji Wod. Kan. C.O. i Gaz Mirosław Gaweł, 36-073 Strażów, Palikówka 199; Oferta Nr 3 – SANITEX Sp. z o.o., 37-207 Tryńcza 120; Oferta Nr 4 – GEO Sp. z o.o., 37-550 Radymno, ul. Złota Góra 19a Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert: Oferta Nr 1; Liczba pkt w kryterium: cena oferty – 263 ; Liczba pkt w kryterium: doświadczenie kierownika budowy branży sanitarnej – 200; Punkty razem – 463 Oferta Nr 2; Liczba pkt w kryterium: cena oferty – 281,2 ; Liczba pkt w kryterium: doświadczenie kierownika budowy branży sanitarnej – 200; Punkty razem – 481,20; Oferta Nr 3; Liczba pkt w kryterium: cena oferty – 300; Liczba pkt w kryterium: doświadczenie kierownika budowy branży sanitarnej – 200; Punkty razem – 500; Oferta Nr 4; Liczba pkt w kryterium: cena oferty – 229,80; Liczba pkt w kryterium: doświadczenie kierownika budowy branży sanitarnej – 200; Punkty razem – 429,80; W przedmiotowym postępowaniu ustalone były następujące kryteria oceny ofert: Kryterium I - cena oferty- waga kryterium 60 %. Kryterium II - doświadczenie kierownika budowy branży sanitarnej- waga kryterium 40 %.  

zamówienie na:

„Wykonywanie dostaw związków chemicznych do procesu uzdatniania i dezynfekcji wody”.

zamawiający: PWiK Jarosław Sp. z o.o.
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: DPT.341.88.2021
wartość: Nieprzekraczającą wyrażoną w złotych równowartość 427999,99 euro
termin składania ofert: 11 marca 2021  10:00
wynik postępowania: DPT.341.88.2021 Jarosław, dnia 12 kwietnia 2021 roku Ogłoszenie Na podstawie § 48 ust. 7 Regulaminu Udzielania Zamówień Sektorowych przez PWiK Jarosław Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Jarosławiu Sp. z o. o., Ul. Jana Tarnowskiego 28, 37-500 Jarosław jako Zamawiający informuje, iż w wyniku przeprowadzenia przetargu nieograniczonego znak: DPT.341.88.2021 ogłoszonego w dniu 25 lutego 2021 roku na „Wykonywanie dostaw związków chemicznych do procesu uzdatniania i dezynfekcji wody”, Komisja Przetargowa powołana przez Prezesa Zarządu PWiK Jarosław Sp. z o. o. zaproponowała, jako najkorzystniejszą w świetle przyjętego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia kryterium, ofertę złożoną przez Best-Chem Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe Jerzy Jacek Apka w spadku ul. Inżynierska 32, 96-500 Sochaczew, którą to propozycję Kierownik Zamawiającego zatwierdził. Uzasadnienie wyboru: wybrana oferta okazała się ofertą najkorzystniejszą z punktu widzenia przyjętego do tego postępowania kryterium, tj. uzyskała najniższą cenę, a tym samym największą ilość punktów – 500. W postępowaniu o udzielenie zamówienia na realizację dostaw jw. oferty złożyli następujący Wykonawcy: 1. Oferta nr 1 złożona przez Best-Chem Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowe Jerzy-Jacek Apka w spadku ul. Inżynierska 32, 96-500 Sochaczew; 2. Oferta nr 2 złożona przez Brenntag Polska Sp. z o. o. ul. J. Bema 21, 47-224 Kędzierzyn Koźle. Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert: Oferta nr 1 Liczba pkt. w kryterium: cena oferty – 500; Punkty razem – 500; Oferta nr 2 Liczba pkt. w kryterium: cena oferty – 421,35; Punkty razem – 421,35;  

zamówienie na:

„Odbiór i zagospodarowanie na terenie Województwa Podkarpackiego ustabilizowanych, komunalnych osadów ściekowych o kodzie 19 08 05 z Oczyszczalni Ścieków w Jarosławiu”.

zamawiający: PWiK Jarosław sp. z o.o.
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: DPT.341.56.2021
wartość: Nieprzekraczająca wyrażona w złotych równowartość 427999,99 euro
termin składania ofert: 18 lutego 2021  10:00
wynik postępowania: DPT.341.56.2021 Jarosław, dnia 19 lutego 2021 roku Ogłoszenie Na podstawie § 48 ust. 7 Regulaminu Udzielania Zamówień Sektorowych przez PWiK Jarosław Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Jarosławiu Sp. z o.o. Ul. Jana Tarnowskiego 28, 37-500 Jarosław jako Zamawiający informuje, iż w wyniku przeprowadzenia przetargu nieograniczonego znak: DPT.341.56.2021 ogłoszonego w dniu 4 lutego 2021 roku na: „Odbiór i zagospodarowanie na terenie Województwa Podkarpackiego ustabilizowanych, komunalnych osadów ściekowych o kodzie 19 08 05 z Oczyszczalni Ścieków w Jarosławiu”, Komisja Przetargowa powołana przez Prezesa Zarządu PWiK Jarosław Sp. z o.o. zaproponowała, jako najkorzystniejszą w świetle przyjętego w Specyfikacji Warunków Zamówienia kryterium, ofertę złożoną przez Newkom Eko Sp. z o.o. Leżachów 147, 37-530 Sieniawa. W postępowaniu o udzielenie zamówienia na realizację usługi jw. oferty złożyli następujący Wykonawcy: - oferta nr 1 - Newkom Eko Sp. z o.o. Leżachów 147, 37-530 Sieniawa. Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert: Oferta nr 1 Liczba pkt. w kryterium: cena oferty – 500; Punkty razem – 500  

Przetargi o pozycjach 1 - 5 (z 5)