Przetargi unieważnione z 2021 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 7 (z 7)zamówienie na:

„Sukcesywne dostawy oleju napędowego wraz z użyczeniem zbiornika o pojemności 5 000 litrów dla Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Jarosławiu Sp. z o.o.”

zamawiający: PWiK Jarosław sp. z o.o.
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: DPT.341.323.2021
wartość: Nieprzekraczającą wyrażoną w złotych równowartość 427999,99 euro
termin składania ofert: 7 grudnia 2021  10:00
przyczyna unieważnienia: DPT.341.323.20201 Jarosław, dnia 13 grudnia 2021r. OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO Dotyczy: „Sukcesywne dostawy oleju napędowego wraz z użyczeniem zbiornika o pojemności 5 000 litrów dla Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Jarosławiu Sp. z o.o.” Na podstawie § 49 ust. 5 pkt. 2 Regulaminu Udzielania Zamówień Sektorowych przez PWiK Jarosław Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Jarosławiu Sp. z o. o. , 37-500 Jarosław, ul. Tarnowskiego 28, jako Zamawiający informuje, że unieważnia na podstawie § 49 ust. 1 pkt. 2 w/w Regulaminu przedmiotowe postępowanie o udzielenie zamówienia jw. Zamawiający pragnie wyjaśnić, iż cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.  

zamówienie na:

Sukcesywne dostawy oleju napędowego wraz z użyczeniem zbiornika o pojemności 2 500 litrów dla Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Jarosławiu Sp. z o.o.

zamawiający: PWiK Jarosław sp. z o.o.
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: DPT.341.286.2021
wartość: Nieprzekraczającą wyrażoną w złotych równowartość 427999,99 euro
termin składania ofert: 19 listopada 2021  11:00
przyczyna unieważnienia: DPT.341.286.2021 Jarosław, dnia 22 listopada 2021 roku OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO Dotyczy: „Sukcesywne dostawy oleju napędowego wraz z użyczeniem zbiornika o pojemności 2 500 litrów dla Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Jarosławiu Sp. z o.o.” Na podstawie §49 ust.1 pkt. 1 Regulaminu Udzielania Zamówień Sektorowych przez PWiK Jarosław Sp. z o.o. oraz Rozdziału XV Specyfikacji Warunków Zamówienia, Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Jarosławiu Sp. z o.o., ul. Jana Tarnowskiego 28, 37-500 Jarosław jako Zamawiający informuje, iż unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia na : „Sukcesywne dostawy oleju napędowego wraz z użyczeniem zbiornika o pojemności 2 500 litrów dla Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Jarosławiu Sp. z o.o.”, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego z uwagi na fakt, iż nie złożono Zamawiającemu żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.  

zamówienie na:

Remont zbiorników wody czystej, wymiana rurociągów wraz z armaturą odcinającą, wymiana elementów konstrukcyjnych, na działce nr 327/1 położonej w Muninie

zamawiający: Przedsiębiorstwo Wodociagów i Kanalizacji w Jarosławiu Sp. z o.o.
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: DPT.341.277.2021
wartość: nieprzekr. wyr. w zł rówów. kwoty 5349999,99E
termin składania ofert: 25 października 2021  10:00
przyczyna unieważnienia: DPT.341.277.2021 Jarosław, dnia 27 październik 2021r. OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w oparciu o Regulamin Udzielania Zamówień Sektorowych przez PWiK Jarosław Sp. z o.o. w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 5349999,99 EURO na wybór Wykonawcy inwestycji pn.:„Remont zbiorników wody czystej, wymiana rurociągów wraz z armaturą odcinającą, wymiana elementów konstrukcyjnych, na działce nr 327/1 położonej w Muninie”. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Jarosławiu Sp. z o.o., jako Zamawiający informuje, iż na podstawie § 49 ust. 2 przytoczonego powyżej Regulaminu unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia na wybór Wykonawcy inwestycji pn. „Remont zbiorników wody czystej, wymiana rurociągów wraz z armaturą odcinającą, wymiana elementów konstrukcyjnych, na działce nr 327/1 położonej w Muninie” ogłoszone w dniu 08.10.2021r znak: DPT.341.277.2021.  

zamówienie na:

Na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z dokumentacją formalno-prawną dla inwestycji pn. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej dla części MPZP obszaru Nr 1/05 „Pruchnicka” w Jarosławiu

zamawiający: Przedsiębiorstwo Wodociagów i Kanalizacji w Jarosławiu Sp. z o.o.
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: DPT.341.83.2021
wartość: nieprzekr. wyr. w zł rówównow. kwoty 427999,99E
termin składania ofert: 14 maja 2021  10:00
przyczyna unieważnienia: DPT.341.83.2021 Jarosław, dnia 18.05.2021r. OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w oparciu o Regulamin Udzielania Zamówień Sektorowych przez PWiK Jarosław Sp. z o.o. w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 427999,99 EURO na wybór Wykonawcy dla opracowania dokumentacji projektowej wraz z dokumentacją formalno-prawną dla zadania pn.: „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej dla części MPZP obszaru Nr 1/05 „Pruchnicka” w Jarosławiu”. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Jarosławiu Sp. z o.o., ul. J. Tarnowskiego 28, 37-500 Jarosław, jako Zamawiający informuje, iż unieważnia na podstawie § 49 ust. 1 pkt. 1 Regulaminu Udzielania Zamówień Sektorowych przez PWiK Jarosław Sp. z o.o., ogłoszony w dniu 28 kwietnia 2021r. przetarg nieograniczony na wybór Wykonawcy dla opracowania dokumentacji projektowej wraz z dokumentacją formalno-prawną dla zadania pn.: „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej dla części MPZP obszaru Nr 1/05 „Pruchnicka” w Jarosławiu”, z uwagi na nie złożenie do terminu składania ofert tj. do dnia 14 maja 2021r. do godz. 1000, żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu.  

zamówienie na:

„Wykonywanie dostaw wodnego roztworu chlorku poliglinu, jako koagulantu do uzdatniania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w 2021r.”

zamawiający: PWiK Jarosław sp. z o.o.
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: DPT.341.65.2021
wartość: Nieprzekraczającą wyrażoną w złotych równowartość 427999,99euro
termin składania ofert: 24 lutego 2021  10:00
przyczyna unieważnienia: DPT.341.65.2021 Jarosław, dnia 15 lutego 2021 roku OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO Dotyczy: „Wykonywanie dostaw wodnego roztworu chlorku poliglinu, jako koagulantu do uzdatniania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w 2021r.” Na podstawie §49 ust. 2 Regulaminu Udzielania Zamówień Sektorowych przez PWiK Jarosław Sp. z o.o. oraz Rozdziału XV Specyfikacji istotnych warunków zamówienia, Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Jarosławiu Sp. z o.o., ul. Jana Tarnowskiego 28, 37-500 Jarosław jako Zamawiający informuje, iż unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia na : „Wykonywanie dostaw wodnego roztworu chlorku poliglinu, jako koagulantu do uzdatniania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w 2021 r.” , prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego.  

zamówienie na:

„Odbiór i zagospodarowanie na terenie Województwa Podkarpackiego ustabilizowanych, komunalnych osadów ściekowych o kodzie 19 08 05 z Oczyszczalni Ścieków w Jarosławiu”.

zamawiający: PWiK Jarosław Sp. z o.o.
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: DPT.341.14.2021
wartość: Nieprzekraczająca wyrażona w złotych równowartość 427999,99 euro
termin składania ofert: 29 stycznia 2021  10:00
przyczyna unieważnienia: DPT.341.14.2021 Jarosław, dnia 27 stycznia 2021 roku OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO Dotyczy: „Odbiór i zagospodarowanie na terenie Województwa Podkarpackiego ustabilizowanych, komunalnych osadów ściekowych o kodzie 19 08 05 z Oczyszczalni Ścieków w Jarosławiu”. Na podstawie §49 ust. 2 Regulaminu Udzielania Zamówień Sektorowych przez PWiK Jarosław Sp. z o.o. oraz Rozdziału XV Specyfikacji istotnych warunków zamówienia, Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Jarosławiu Sp. z o.o., ul. Jana Tarnowskiego 28, 37-500 Jarosław jako Zamawiający informuje, iż unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia na „Odbiór i zagospodarowanie na terenie Województwa Podkarpackiego ustabilizowanych, komunalnych osadów ściekowych o kodzie 19 08 05 z Oczyszczalni Ścieków w Jarosławiu”, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego.  

zamówienie na:

„Odbiór i zagospodarowanie na terenie Województwa Podkarpackiego ustabilizowanych, komunalnych osadów ściekowych o kodzie 19 08 05 z Oczyszczalni Ścieków w Jarosławiu”.

zamawiający: PWiK Jarosław sp. z o.o.
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: DPT.341.347.2020
wartość: Nieprzekraczającą wyrażoną w złotych równowartość 427999,99
termin składania ofert: 5 stycznia 2021  10:00
przyczyna unieważnienia: DPT.341.347.2020 Jarosław, dnia 7 stycznia 2021r. OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w oparciu o Regulamin Udzielania Zamówień Sektorowych przez PWiK Jarosław Sp. z o.o. w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 427 999,99 euro na realizację zamówienia pn.: „Odbiór i zagospodarowanie na terenie województwa podkarpackiego ustabilizowanych, komunalnych osadów ściekowych o kodzie 19 08 05 z Oczyszczalni Ścieków w Jarosławiu”. Na podstawie § 49 ust. 5 pkt. 2 Regulaminu Udzielania Zamówień Sektorowych przez PWiK Jarosław Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Jarosławiu Sp. z o.o., jako Zamawiający informuje, iż na podstawie § 49 ust. 1 pkt 2 przytoczonego powyżej Regulaminu unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia na wybór Wykonawcy na realizację zamówienia pn. „Odbiór i zagospodarowanie na terenie województwa podkarpackiego ustabilizowanych, komunalnych osadów ściekowych o kodzie 19 08 05 z Oczyszczalni Ścieków w Jarosławiu” ogłoszone w dniu 22-12-2020r znak: DPT.341.347.2020. Zamawiający pragnie wyjaśnić, iż cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.  

Przetargi o pozycjach 1 - 7 (z 7)