Przetargi unieważnione z 2024 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 2 (z 2)zamówienie na:

”Przebudowa sieci wodociągowej z przyłączami w ul. Mączyńskiego oraz budowa sieci wodociągowej w ul. Diamentowej i ul. Szmaragdowej w Jarosławiu.”

zamawiający: Przedsiębiorstwo Wodociagów i Kanalizacji w Jarosławiu Sp. z o.o.
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: DPT.341.136.2024
wartość: nieprzekr. wyr. w zł rówów. kwoty 5 538 000,00 euro
termin składania ofert: 30 kwietnia 2024  10:00
przyczyna unieważnienia: DPT.341.136.2024 Jarosław, dnia 09.05.2024r. OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w oparciu o Regulamin Udzielania Zamówień Sektorowych przez PWiK Jarosław Sp. z o.o. w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 5 538 000,00 EURO na realizację inwestycji pn: ”Przebudowa sieci wodociągowej z przyłączami w ul. Mączyńskiego oraz budowa sieci wodociągowej w ul. Diamentowej i ul. Szmaragdowej w Jarosławiu.” Na podstawie § 49 ust. 5 pkt. 2 Regulaminu Udzielania Zamówień Sektorowych przez PWiK Jarosław Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Jarosławiu Sp. z o.o., ul. Tarnowskiego 28, 37-500 Jarosław, jako Zamawiający informuje, że unieważnia na podstawie § 49 ust. 1 pkt. 1 w/w Regulaminu przedmiotowe postępowanie o udzielenie zamówienia na wybór Wykonawcy na realizację zamówienia pn: ”Przebudowa sieci wodociągowej z przyłączami w ul. Mączyńskiego oraz budowa sieci wodociągowej w ul. Diamentowej i ul. Szmaragdowej w Jarosławiu” ogłoszone w dniu 30-04-2024 r. znak: DPT.341.136.2024 . Zamawiający pragnie wyjaśnić, iż nie złożono Zamawiającemu żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu  

zamówienie na:

Wykonywanie dostaw związków chemicznych do procesu uzdatniania i dezynfekcji wody.

zamawiający: PWiK Jarosław Sp. z o.o.
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: DPT.341.73.2024
wartość: Nieprzekraczającą wyrażoną w złotych równowartość 443 000 euro
termin składania ofert: 7 marca 2024  10:00
przyczyna unieważnienia: DPT.341.73.2024 Jarosław, dnia 13 marca 2024r. OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w oparciu o Regulamin Udzielania Zamówień Sektorowych przez PWiK Jarosław Sp. z o.o. w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 443 000 euro na realizację zamówienia pn.: „Wykonywanie dostaw związków chemicznych do procesu uzdatniania i dezynfekcji wody”. Na podstawie § 49 ust. 5 pkt. 2 Regulaminu Udzielania Zamówień Sektorowych przez PWiK Jarosław Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Jarosławiu Sp. z o.o., ul. Tarnowskiego 28, 37-500 Jarosław, jako Zamawiający informuje, że unieważnia na podstawie § 49 ust. 1 pkt. 2 w/w Regulaminu przedmiotowe postępowanie o udzielenie zamówienia na wybór Wykonawcy na realizację zamówienia pn. „Wykonywanie dostaw związków chemicznych do procesu uzdatniania i dezynfekcji wody” ogłoszone w dniu 22-02-2024 r. znak: DPT.341.73.2024 . Zamawiający pragnie wyjaśnić, iż cena oferty niepodlegającej odrzuceniu przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

Przetargi o pozycjach 1 - 2 (z 2)