Przetargi unieważnione z 2022 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 1 (z 1)zamówienie na:

Budowa kanalizacji sanitarnej dla obszaru Garbarze w Jarosławiu z przerzutem ścieków przez rzekę San i podłączeniem do miejskiej sieci kanalizacyjnej – Etap III

zamawiający: Przedsiębiorstwo Wodociagów i Kanalizacji w Jarosławiu Sp. z o.o.
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: DPT.341.72.2022
wartość: nieprzekr. wyr. w zł rówów. kwoty 5381999,99E
termin składania ofert: 25 marca 2022  10:00
przyczyna unieważnienia: DPT.341.72.2022 Jarosław, dnia 29 marca 2022r. OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w oparciu o Regulamin Udzielania Zamówień Sektorowych przez PWiK Jarosław Sp. z o.o. w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 5 382 000,00 EURO na realizację inwestycji pn: „Budowa kanalizacji sanitarnej dla obszaru Garbarze w Jarosławiu z przerzutem ścieków przez rzekę San i podłączeniem do miejskiej sieci kanalizacyjnej – Etap III”. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Jarosławiu Sp. z o.o., jako Zamawiający informuje, iż na podstawie § 49 ust. 2 Regulaminu Udzielania Zamówień Sektorowych przez PWiK Jarosław Sp. z o.o. unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia na wybór Wykonawcy inwestycji pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej dla obszaru Garbarze w Jarosławiu z przerzutem ścieków przez rzekę San i podłączeniem do miejskiej sieci kanalizacyjnej – Etap III”. ogłoszone w dniu 11.03.2022r. znak: DPT.341.72.2022.  

Przetargi o pozycjach 1 - 1 (z 1)