Protest z dnia 30-10-2006

                 Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
                                      w  Jarosławiu Sp. z o.o.                                   
    Sp. z o.o.             ul. Jana Tarnowskiego 28 37-500 Jarosław
                                                      
                                Sekretariat Zarządu tel./fax (0-prefix-16) 621-62-66, 621-29-17
                           Dział Produkcji Wody tel./fax nr 621-27-10, Oczyszczalnia tel./fax nr 621-54-71    
                                                                  Dział Sieci tel./fax nr 621-25-02
____________________________________________________________
                                   
                                                                                                             UNIA EUROPEJSKA
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego
_______________________________________________________________________________________
 
     L.dz.DTe/ 4647 /2006                                                                       Jarosław, dnia 30 października 2006r.
 
 
  Dotyczy: Postępowania o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 60 000 EURO prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: BUDOWĘ KANALIZACJI SANITARNEJ DLA JAROSŁAWIA.
Kanał sanitarny w ulicach: Kruhel Pełkiński, Batalionów Chłopskich, Dolnoleżajska, Brodowicze, Stawki, Kulkowa, Górnoleżajska, Zacisze – etap I – III.
Projekt Z/2.18.I.1.2/6/06 „Ochrona zasobów wodnych-kanalizacja sanitarna dla Jarosławia – etap 1-3”
w ramach
Priorytetu 1 – Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów
 
 
 
Na podstawie art. 181 ust. 3 Ustawy z dnia 29-01-2004r Prawo zamówień publicznych Dz.U. Nr 19 poz. 177 z późniejszymi zmianami,  Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Jarosławiu Sp. z o.o., działając w imieniu Zamawiającego, w oparciu o udzielone pełnomocnictwo, informuję że w postępowaniu o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 60 000 EURO prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego  
      Na: BUDOWĘ KANALIZACJI SANITARNEJ DLA JAROSŁAWIA.
Kanał sanitarny w ulicach: Kruhel Pełkiński, Batalionów Chłopskich, Dolnoleżajska, Brodowicze, Stawki, Kulkowa, Górnoleżajska, Zacisze – etap I – III.
Projekt Z/2.18.I.1.2/6/06 „Ochrona zasobów wodnych-kanalizacja sanitarna dla Jarosławia – etap 1-3”
w ramach
Priorytetu 1 – Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów
  W dniu 30-10-2006r wpłynął protest złożony przez INŻYNIERIA RZESZÓW Sp. z o.o.
  35-082 Rzeszów, ul. Podkarpacka 59 A dotyczący treści ogłoszenia oraz postanowień specyfikacji   
  istotnych warunków zamówienia.
  W związku z powyższym wzywamy Wykonawców do wzięcia udziału w postępowaniu toczącym się w   
  wyniku wniesienia protestu.
  W załączeni zamieszczamy treść protestu.
    
 
 
 
PROTEST
 
Dot.: Przetargu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej dla Jarosławia. Kanał sanitarny w ul. Kruhel Pełkiński,  
         Batalionów Chłopskich, Dolnoleżajska, Brodowicze, Stawki, Kulkowa, Górnoleżajska, Zacisze
          – etap I – III”.
 
Na podst. Art. 179 oraz Art. 180 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U z dnia 9 lutego 2004r. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.) zwanej w dalszej części treści niniejszego protestu „ustawą” wnosimy protest na:
 
 
· Czynność Zamawiającego polegającą na ustaleniu w ogłoszeniu o przetargu oraz w Specyfikacji  
   Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) warunków udziału w postępowaniu w sposób  
   naruszający zasadę uczciwej konkurencji, czym naruszono przepisy art. 7 ust. 1 oraz art. 22 ust. 2   
   ustawy.
 
 
W związku z powyższym wnosimy o powtórzenie czynności zamawiającego począwszy od sporządzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz ustalenie zgodnych z prawem warunków udziału w postępowaniu.
 
UZASADNIENIE  
                W dniu dzisiejszym tj. 26-10-2006r. zapoznaliśmy się z treścią ogłoszenia o przetargu zawierającym opis warunków udziału w postępowaniu oraz SIWZ, które Zamawiający opublikował na swojej stronie internetowej.
 
              Stwierdzamy, że poprzez niewłaściwe ustalenie warunków udziału w postępowaniu naruszone zostały przepisy art.7 ust.1 oraz 22 ust.2 ustawy.
 
            W pkt. III.1. ogłoszenia o przetargu oraz w pkt VIII. 2) a) SIWZ Zamawiający umieścił żądanie spełnienia przez oferentów warunku „w ciągu ostatnich 5 lat (licząc od dnia otwarcia ofert) zrealizował co najmniej jedną budowę sieci kanalizacji sanitarnej w układzie mieszanym tj. podciśnieniowym, tłocznym i grawitacyjnym z przyłączami o długości: nie mniejszej niż 4,5 km kanalizacji podciśnieniowej z rur PE w zakresie średnicy Ø 90 mm do Ø 225 mm i większych, nie mniejszej niż 0,5 km kanalizacji tłocznej z rur PE w zakresie średnicy Ø 65 mm do Ø 200 i większych i nie mniejszej niż 4 km kanalizacji grawitacyjnej z rur z tworzyw sztucznych w zakresie średnic Ø 160 mm do Ø 200 i większych oraz stację próżniowo – tłoczną o wydajności nie mniejszej niż 6 l/s, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to z tego okresu. Należyte wykonanie zamówień musi by potwierdzone:  referencjami  inwestorów, protokołami końcowego odbioru itp. Wszystkie warunki muszą by spełnione łącznie”.
 
Należy podkreślić, że zupełnie nieuzasadnione jest żądanie Zamawiającego, ażeby wymagane doświadczenie oferent uzyskał podczas realizacji cytujemy „jednej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w układzie mieszanym tj. podciśnieniowym, tłocznym i grawitacyjnym z przyłączami (...)” Jest rzeczą oczywistą i nie wymagającą uzasadnienia, że żądane doświadczenie oferent mógł uzyskać realizując większą liczbę budów w ciągu ostatnich 5 lat, które to budowy łącznie zawierały zakresy robót wymagane przez Zamawiającego w celu udokumentowania posiadania przez oferenta niezbędnej wiedzy i doświadczenia dla zrealizowania przedmiotowego zamówienia. Zamawiający określając ten warunek udziału w postępowaniu nie dopuścił do udziału w postępowaniu wielu wykonawców, w tym również wnoszącego niniejszy protest, co jest niezgodne z art. 39 ustawy, który mówi: „Przetarg nieograniczony to tryb udzielenia zamówienia, w którym w odpowiedzi na publiczne ogłoszenie o zamówieniu oferty mogą składać wszyscy zainteresowani wykonawcy”.
            Należy w tym miejscu podkreślić, że system kanalizacji tzw. mieszany obejmujący łącznie systemy: podciśnieniowy, tłoczny i grawitacyjny z przyłączami (występujący w niniejszym zamówieniu) jest bardzo rzadko spotykanym rozwiązaniem. Najczęściej spotykane są systemy będące kombinacją dwu z trzech ww. systemów tj. grawitacyjnego i tłocznego lub grawitacyjnego i podciśnieniowego. Wykazanie się zrealizowaniem w ramach jednej budowy zakresu robót jak w pkt. III.1. ogłoszenia o przetargu oraz w pkt. VIII.2) a) SIWZ jest niemożliwy do spełnienia przez większość potencjalnych wykonawców.
 
Poprzez takie ustalenie warunków udziału w postępowaniu Zamawiający narusza przepis art. 7 ust 1 oraz art. 22 ust.2 ustawy.
 
Wnosimy o:
-          ustalenie, że wykonawca może się wykazać kilkoma budowami, w ramach których łącznie zrealizował określone przez Zamawiającego zakresy robót.
 
 
Działanie Zamawiającego naruszyło nasz interes prawny w ubieganiu się o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego. W związku z powyższym wnosimy jak na wstępie.
 
                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           
_______________________________________________________________________________________
 
NIP 792-000-31-47 Regon 650228429
Rejestr Przedsiębiorców – Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego  
NR KRS: 0000119208
 
 
www.pwik-jaroslaw.pl
  Tresc protestu (218kB) plik

metryczka


Wytworzył: Adam Lis (30 października 2006)
Opublikował: Adam Lis (30 października 2006, 14:05:43)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2565