Protest z dnia 05-12-2006

    Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w  Jarosławiu Sp. z o.o.                

    ul. Jana Tarnowskiego 28 37-500 Jarosław

 L.dz.DTe/ 5122 /2006                                             Jarosław, dnia 06 grudnia 2006r.

 

 

  Dotyczy: Postępowania o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 60 000 EURO    

                 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Projekt Z/2.18.I.1.2/6/06 „Ochrona    

                 zasobów wodnych-kanalizacja sanitarna dla Jarosławia – etap 1-3”

 

 

Na podstawie art. 181 ust. 3 Ustawy z dnia 29-01-2004r Prawo zamówień publicznych Dz.U. Nr 19 poz. 177 z późniejszymi zmianami,  Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Jarosławiu Sp. z o.o., działając w imieniu Zamawiającego, w oparciu o udzielone pełnomocnictwo, informuje że w postępowaniu o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 60 000 EURO prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na : Projekt Z/2.18.I.1.2/6/06 „Ochrona zasobów wodnych-kanalizacja sanitarna dla    

                                    Jarosławia – etap 1-3”

w dniu 05-12-2006r wpłynął protest złożony przez P.H.U. „INWOD” Roman Pacek, 21-100 Lubartów,

ul. Nowodworska 5 dotyczący postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

  W związku z powyższym wzywamy Wykonawców do wzięcia udziału w postępowaniu toczącym się w   

  wyniku wniesienia protestu.

  W załączeniu zamieszczamy treść protestu.

______________________________________________________________________________________

      P.H.U. „INWOD”                                                                       Lubartów, dnia 05-12-2006r

      Roman Pacek

21-100 Lubartów, ul. Nowodworska 5

tel./fax(081)8552010, NIP 714-000-05-41                                    PWiK Jarosław Sp. z o.o.

          REGON 430520940                                                                 ul. Tarnowskiego 28

                                                                                                               37-500 Jarosław

          

 

PROTEST

 

W postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych p.n. „Ochrona zasobów wodnych – kanalizacja sanitarna dla Jarosławia – etap 1 – 3 „.

 

Działając na podstawie art. 180 ust. 1 w związku z art. 179 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.)  wnoszę protest wobec czynności podjętych przez Zamawiającego, a polegających na:

 

 

 

 

 

UZASADNIENIE

 

                Umieszczeniu przez zamawiającego w SIWZ w dziale VIII pkt 3 c i w dziale IX pkt 15 warunków udziału w postępowaniu o treści cyt. „ wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę minimum 1 000 000,-PLN”.

W/w zapis narusza art. 7 i art. 41 pkt 7 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Prawo mówi, wprost, że zapisy SIWZ nie mogą ograniczać uczciwej konkurencji oraz nierówno traktować wykonawców, żądanie ubezpieczenia OC na wartość 1 000 000,- PLN powinno być warunkiem zawarcia umowy na wykonanie przedmiotowego zadania a nie narażać oferentów na ponoszenie wygórowanych kosztów przetargu.

                                                                     ŻĄDANIE

 

              W związku z powyższym żądamy zmian zapisu w dziale VIII pkt 3 c i w dziale IX pkt 15 SIWZ na taki, który będzie traktował wszystkich wykonawców w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz ich równe traktowanie.

                                                                                                  Podpis nieczytelny.

                                                                                                  P.H.U. „INWOD”

                                                                                                  Roman Pacek

                                                                                     21-100 Lubartów, ul. Nowodworska 5

                                                                                     tel./fax(081)8552010, NIP 714-000-05-41

                                                                                                   REGON 430520940

 

                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

_______________________________________________________________________________________

 

NIP 792-000-31-47 Regon 650228429

Rejestr Przedsiębiorców – Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego  
NR KRS: 0000119208

Plik protest (212kB) word

metryczka


Wytworzył: Adam Lis (6 grudnia 2006)
Opublikował: Adam Lis (6 grudnia 2006, 13:41:30)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 3829