Ogłoszenie o zawarciu umowy z dnia 12-02-2007 / 2

     L.dz.DTe/ 640/2007                                                                       Jarosław, dnia 12 lutego 2007r.

 

 

                                                       Ogłoszenie o zawarciu Umowy

                                                            

w postępowaniu o udzielenie zamówienia  na wykonanie inwestycji pn. „Budowa sieci wodociągowej

w ul. Chrobrego – Przemysłowa w Jarosławiu wraz z robotami towarzyszącymi” prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej do 5 277 999,99,- EURO w oparciu o Regulamin Udzielania Zamówień Sektorowych przez PWiK Jarosław Sp. z o.o..

 

Nazwa i adres Zamawiającego

Nazwa: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Jarosławiu Sp. z o.o.,

Adres pocztowy:

Miejscowość: Jarosław

Kod pocztowy: 37-500

Ulica : Tarnowskiego 28,

Tel. : (016)6216266, 6212917,6233460    Fax. : (016)6216266

Województwo: podkarpackie

Osoba upoważniona do kontaktów : Anna Potoczny, Marek Ner

Telefon: (016)621-62-66, (016)621-29-17, (016)6233460

Fax: (016)621-62-66

e-mail: dte@pwik-jaroslaw.pl

 

Określenie przedmiotu zamówienia:

Wykonanie robót budowlano-montażowych w pełnym zakresie na zadaniu inwestycyjnym pn.:

„Budowa sieci wodociągowej w ul. Chrobrego – Przemysłowa w Jarosławiu wraz z robotami towarzyszącymi”.

Zakres inwestycji przedstawia się następująco :

-          włączenie nowej sieci wodociągowej z rur PE do projektowanej sieci wodociągowej Ø 90 mm PE /wg odrębnego opracowania/ w ul. Przemysłowej w węźle W1  ,

-          wykonanie nowej sieci wodociągowej z rur PE 100 SDR – 17,  na ciśnienie 10 barów

      Ø 90 mm łączonych przez zgrzewanie doczołowe o długości 216,50 mb,

-          wykonanie nowej sieci wodociągowej z rur PE 100 SDR – 17,  na ciśnienie 10 barów

      Ø 63 mm łączonych przez zgrzewanie doczołowe o długości 271 mb,

-          wykonanie nowej sieci wodociągowej pomiędzy węzłem W4 a W4A z rur żeliwnych Ø 80                                                                                                                                                                

o długości 4,5 mb,

-          nowa sieć wodociągowa uzbrojona jest w hydrant nadziemny Ø 80 mm produkcji   

polskiej Jafar. Montaż hydrantu zgodnie ze schematem montażowym zawartym w dokumentacji,

-          wykonanie studni zasuwowej (węzeł zasuwowy W2 ) z kręgów betonowych Ø 1500 mm

      z płytą żelbetową i włazem żeliwnym typu ciężkiego,

-          wykonanie na nowej sieci wodociągowej studni odwadniającej z kręgów betonowych

      Ø 1500 mm z płytą żelbetową i włazem żeliwnym typu lekkiego,

-          węzły wykonać zgodnie ze schematami montażowymi zawartymi w dokumentacji  

      projektowej. W węzłach stosować zasuwy żeliwne, kołnierzowe, klinowe, z miękkim

      uszczelnieniem produkcji Hawle z obudową teleskopową i skrzynką żeliwną,

-          wykonanie nowych  przyłączy wodociągowych do budynków mieszkalnych Nr 2, 4, 8 przy w ul. Chrobrego z podłączeniem do nowej sieci wodociągowej Ø 90 mm PE w węzłach W3, W5, W6. Przyłącz wykonać z rur PE 100 SDR –17, Ø 25x2,0 mm. Włączenie do nowej sieci wodociągowej poprzez nawiertkę „Haku” produkcji Hawle.

Przy budynkach Nr 4 i Nr 8 przyłącz należy zakończyć przed budynkami i połączyć z istniejącymi przewodami stalowymi.

Przyłącz do budynku Nr 2 wykonać wraz z węzłem wodomierzowym i podłączyć do istniejącej instalacji wodociągowej wewnętrznej.

-          przełączenie istniejących przyłączy wodociągowych do budynku Nr 4 na dz. nr 566, 565 i budynku Nr 6 na dz. nr 561 do nowej sieci wodociągowej Ø 63 mm PE w węźle W7 i W8. Przyłącz  wykonać z rur PE 100 SDR –17, Ø 25x2,0 mm. Włączenie do nowej sieci wodociągowej poprzez nawiertkę „Haku” produkcji Hawle.

Łączna długość przyłączy wodociągowych L = 32,50 mb.

-          stosować trojaki żeliwne kołnierzowe produkcji krajowej - zgodnie z dokumentacją techniczną,

-          częściowy demontaż istniejącego wodociągu z rur stalowych – zgodnie z dokumentacją projektową,

-          zakorkowanie końcówek wodociągu stalowego pozostawionego w ziemi,

-          zabezpieczenie skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem podziemnym- zgodnie z dokumentacją projektową,

-          przywrócenie do stanu poprzedniego ul. Chrobrego i ul. Przemysłowej po trasie sieci wodociągowej i przyłączy wodociągowych ,

-   przywrócenie do stanu poprzedniego terenu działek prywatnych po robotach wodociągowych,

-          wykonanie organizacji ruchu zgodnie z obowiązującymi przepisami,

-     zabezpieczenie i oznakowanie terenu robót,

-          zabezpieczenie dojazdów i dojść dla pieszych w rejonie prowadzenia robót,

-          wykonanie badania stopnia zagęszczenia gruntu w wykopach po robotach wodociągowych w miejscach wskazanych losowo przez Zamawiającego,

-          wykonanie prób szczelności nowej sieci wodociągowej i przyłączy wodociągowych,

-     zapewnienie wykonania obsługi geodezyjnej przedmiotowej inwestycji

Uwagi do realizacji :

-          stopień zagęszczenia zasypu w wykopach po robotach wodociągowych prowadzonych w pasach drogowych – Is= 100 % w skali Proctora a w terenach pozostałych Is=98 % w skali Proctora,

-          roboty prowadzić zgodnie z technologią opisaną w dokumentacji projektowej, szczegółowych specyfikacjach technicznych oraz warunkami technicznymi wykonawstwa i odbioru robót z rur z tworzyw sztucznych oraz zgodnie z instrukcją montażu producenta rur.

Szczegółowy zakres robót oraz technologia wykonawstwa oraz warunki odbioru zawarte są

w dokumentacji projektowej pn. ” Projekt budowlany zewnętrznej sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ul. Chrobrego i ul. Przemysłowej w Jarosławiu”,  przedmiarze robót, Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych wykonania i odbioru robót, opracowanych przez Biuro Usług Projektowo-Sanitarnych inż. Ewa Nanuś, ul. Opalińskiego 23/50, 37-700 Przemyśl,

Przedmiot zamówienia obejmuje również :

- zorganizowanie i utrzymanie zaplecza budowy,

-          przygotowanie i składanie w imieniu Zamawiającego wniosków o zajęcie pasa drogowego do Zarządcy ul. Chrobrego i ul. Przemysłowej w Jarosławiu.

 

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

 

Kryterium oceny ofert jest najniższa cena. Znaczenie kryterium   -   100 %.

 

Miejsce i termin składania i otwarcia ofert:

 

Ofertę należało złożyć w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w Jarosławiu

Sp. z o.o., 37-500 Jarosław , ul. Tarnowskiego 28 , w sekretariacie – pokój 102 do dnia  24-01-2007r do godz. 1000

Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 24-01-2007r o godz.1030 w Przedsiębiorstwie Wodociągów

i Kanalizacji w Jarosławiu Sp. z o.o., 37-500 Jarosław , ul. Tarnowskiego 28 , w świetlicy – pokój 104 .

 

Nazwa i adres Wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

 

 

Nazwa: „Zakład Instalacji Sanitarnych i Centralnego Ogrzewania Spółka z ograniczoną    

               odpowiedzialnością” Spółka Komandytowo - Akcyjna,

Adres pocztowy:

Miejscowość: Jarosław

Kod pocztowy: 37-500

Ulica: Podzamcze 41

Województwo: podkarpackie

Umowę o udzielenie zamówienia zawarto 06-02-2007r.

 

Uzasadnienie wyboru Wykonawcy:

 

Wybrana oferta złożona przez „Zakład Instalacji Sanitarnych i Centralnego Ogrzewania Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” Spółka Komandytowo - Akcyjna, 37-500 Jarosław, ul. Podzamcze 41

za cenę 82 219,96,- zł brutto okazała się ofertą najkorzystniejszą w świetle przyjętych dla przedmiotowego postępowania kryteriów tj. uzyskała najniższą cenę.

plik umowy (57kB) plik

metryczka


Wytworzył: Adam Lis (12 lutego 2007)
Opublikował: Adam Lis (12 lutego 2007, 13:17:05)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1563