zamówienie na:

Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej dla części MPZP obszaru Nr 1/05 „Pruchnicka” w Jarosławiu

zamawiający: Przedsiębiorstwo Wodociagów i Kanalizacji w Jarosławiu Sp. z o.o.
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: DPT.341.250.2021
wartość: nieprzekr. wyr. w zł rówównow. kwoty 427999,99E
termin składania ofert: 27 września 2021  10:00
wynik postępowania: DPT.341.250.2021 Jarosław, dnia 29 września 2021r. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w oparciu o Regulamin Udzielania Zamówień Sektorowych przez PWiK Jarosław Sp. z o.o. w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 427999,99 EURO na wybór Wykonawcy dla opracowania dokumentacji projektowej wraz z dokumentacją formalno-prawną dla zadania pn.:„Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej dla części MPZP obszaru Nr 1/05 „Pruchnicka” w Jarosławiu”. Na podstawie § 48 ust. 7 Regulaminu Udzielania Zamówień Sektorowych przez PWiK Jarosław Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Jarosławiu Sp. z o.o. 37-500 Jarosław, ul. Tarnowskiego 28 informuje, że w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 427999,99,- EURO ogłoszonego w dniu 13.09.2021r. na tablicy ogłoszeń PWiK Jarosław Sp. z o.o. oraz na stronie internetowej www.pwik-jaroslaw.pl na wybór Wykonawcy dla opracowania dokumentacji projektowej wraz z dokumentacją formalno-prawną dla zadania pn.: „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej dla części MPZP obszaru Nr 1/05 „Pruchnicka” w Jarosławiu”, Komisja Przetargowa, powołana przez Prezesa Zarządu PWiK Jarosław Sp. z o.o., zaproponowała jako najkorzystniejszą w świetle przyjętych w SWZ kryteriów, ofertę Nr 1 złożoną przez Biuro Usług Inwestycyjnych Norbert Koprowicz, 37-500 Jarosław, ul. Pruchnicka paw. 4, którą to propozycję Kierownik Zamawiającego zatwierdził. Wybrana oferta okazała się ofertą najkorzystniejszą w świetle przyjętych dla przedmiotowego postępowania kryteriów tj. uzyskała największą liczbę punktów. W postępowaniu o udzielenie zamówienia na realizację inwestycji jw. oferty złożyli następujący Wykonawcy: Oferta Nr 1 - Biuro Usług Inwestycyjnych Norbert Koprowicz, 37-500 Jarosław, ul. Pruchnicka paw. 4 Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert: Oferta Nr 1; Liczba pkt w kryterium: cena oferty – 400 ; Punkty razem – 400 W przedmiotowym postępowaniu ustalone były następujące kryteria oceny ofert: Kryterium I - cena oferty- waga kryterium 100 %.