zamówienie na:

Wykonywanie dostaw flokulantów do stacji zagęszczania i odwadniania osadów w 2021/2022 r.

zamawiający: PWiK Jarosław Sp. z o.o.
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: DPT.341.290.2021
wartość: Nieprzekraczającą wyrażoną w złotych równowartość 427999,99 euro
termin składania ofert: 23 listopada 2021  10:00
wynik postępowania: DPT.341.290.2021 Jarosław, dnia 26 listopada 2021 roku Ogłoszenie Na podstawie § 48 ust. 7 Regulaminu Udzielania Zamówień Sektorowych przez PWiK Jarosław Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Jarosławiu Sp. z o.o., ul. Jana Tarnowskiego 28, 37-500 Jarosław jako Zamawiający informuje, iż w wyniku przeprowadzenia przetargu nieograniczonego znak: DPT.341.290.2021 ogłoszonego w dniu 25 października 2021 roku na „Wykonywanie dostaw flokulantów do stacji zagęszczania i odwadniania osadów w 2021/2022r.”, Komisja Przetargowa powołana przez Prezesa Zarządu PWiK Jarosław Sp. z o.o. zaproponowała, jako najkorzystniejszą w świetle przyjętych w Specyfikacji Warunków Zamówienia kryteriów, ofertę złożoną przez Brenntag Polska Sp. z o.o. ul. J. Bema 21, 47-224 Kędzierzyn Koźle, którą to propozycję zatwierdził Kierownik Zamawiającego. Uzasadnienie wyboru: wybrana oferta okazała się ofertą najkorzystniejszą z punktu widzenia przyjętych do tego postępowania kryteriów, tj. uzyskała największą ilość punktów – 490,80. W postępowaniu o udzielenie zamówienia na realizację dostaw jw. oferty złożyli następujący Wykonawcy: Oferta nr 1 - KORONA JV Sp. z o.o.,ul. Przy Bażantarni 11, 02-793 Warszawa; Oferta nr 2 - Allied Solutions Poland Sp. z o.o. ul. Łyżwiarska 1/11, 02-505 Warszawa; Oferta nr 3 – Brenntag Polska Sp. z o.o. ul. J. Bema 21, 47-224 Kędzierzyn Koźle; Oferta nr 1 Liczba pkt. w kryterium: cena oferty – 215,45; Liczba pkt. w kryterium: zużycie jednostkowe – 236,95; Punkty razem – 452,40; Oferta nr 2 Liczba pkt. w kryterium: cena oferty – 250; Liczba pkt. w kryterium: zużycie jednostkowe – 230,05; Punkty razem – 480,05; Oferta nr 3 Liczba pkt. w kryterium: cena oferty – 241,95; Liczba pkt. w kryterium: zużycie jednostkowe – 248,85; Punkty razem – 490,80;