zamówienie na:

Remont zbiorników wody czystej, wymiana rurociągów wraz z armaturą odcinającą, wymiana elementów konstrukcyjnych, na działce nr 327/1 położonej w Muninie

zamawiający: Przedsiębiorstwo Wodociagów i Kanalizacji w Jarosławiu Sp. z o.o.
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: DPT.341.296.2021
wartość: nieprzekr. wyr. w zł rówów. kwoty 5349999,99E
termin składania ofert: 19 listopada 2021  10:00
wynik postępowania: DPT.341.296.2021 Jarosław, dnia 23.11.2021r. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w oparciu o Regulamin Udzielania Zamówień Sektorowych przez PWiK Jarosław Sp. z o.o. w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 5349999,99 EURO na wybór Wykonawcy inwestycji pn.:„Remont zbiorników wody czystej, wymiana rurociągów wraz z armaturą odcinającą, wymiana elementów konstrukcyjnych, na działce nr 327/1 położonej w Muninie”. Na podstawie § 48 ust. 7 Regulaminu Udzielania Zamówień Sektorowych przez PWiK Jarosław Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Jarosławiu Sp. z o.o. 37-500 Jarosław, ul. Tarnowskiego 28 informuje, że w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 5 349 999,99,- EURO ogłoszonego w dniu 04.11.2021r. na tablicy ogłoszeń PWiK Jarosław Sp. z o.o. oraz na stronie internetowej www.pwik-jaroslaw.pl na realizację inwestycji pn.: „Remont zbiorników wody czystej, wymiana rurociągów wraz z armaturą odcinającą, wymiana elementów konstrukcyjnych, na działce nr 327/1 położonej w Muninie”, Komisja Przetargowa, powołana przez Prezesa Zarządu PWiK Jarosław Sp. z o.o., zaproponowała jako najkorzystniejszą w świetle przyjętych w SWZ kryteriów, ofertę Nr 2 złożoną przez Konsorcjum Firm: Lider: Usługowy Zakład Instalacji Wod. Kan. C.O. i Gaz Mirosław Gaweł, 36-073 Strażów, Palikówka 199 Partner: Zakład Wod - Kan. C.O. i Gaz Stanisław Ziaja, 36-007 Krasne 107, którą to propozycję Kierownik Zamawiającego zatwierdził. Wybrana oferta okazała się ofertą najkorzystniejszą w świetle przyjętych dla przedmiotowego postępowania kryteriów tj. uzyskała największą liczbę punktów. W postępowaniu o udzielenie zamówienia na realizację inwestycji jw. oferty złożyli następujący Wykonawcy: Oferta Nr 1 – GEO Sp. z o.o., 37-550 Radymno, ul. Złota Góra 19 a ; Oferta Nr 2 – Konsorcjum Firm: Lider: Usługowy Zakład Instalacji Wod. Kan. C.O. i Gaz Mirosław Gaweł, 36-073 Strażów, Palikówka 199 Partner: Zakład Wod - Kan. C.O. i Gaz Stanisław Ziaja, 36-007 Krasne 107; Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert: Oferta Nr 1 – Wykonawca wykluczony; Oferta Nr 2: Liczba pkt w kryterium: cena oferty – 400; Liczba pkt w kryterium: przedłużenie okresu gwarancji – 50; Liczba pkt w kryterium: doświadczenie kierownika budowy branży sanitarnej – 50; Punkty razem oferty Nr 2 – 500; W przedmiotowym postępowaniu ustalone były następujące kryteria oceny ofert: Kryterium I - cena oferty - waga kryterium 80 %. Kryteriu II - przedłużenie okresu gwarancji – waga kryterium 10 %, Kryterium II - doświadczenie kierownika budowy branży sanitarnej - waga kryterium 10 %.