zamówienie na:

opracowanie dokumentacji projektowej wraz z dokumentacją formalno-prawną dla inwestycji pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Lotników, części ulic: Krzyżowe Drogi, Szczytniańskiej i Krakowskiej w Jarosławiu

zamawiający: Przedsiębiorstwo Wodociagów i Kanalizacji w Jarosławiu Sp. z o.o.
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: DPT.341.161.2022
wartość: nieprzekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 430 999
termin składania ofert: 24 czerwca 2022  10:00
wynik postępowania: DPT.341.161.2022 Jarosław, dnia 28.06.2022r. OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w oparciu o Regulamin Udzielania Zamówień Sektorowych przez PWiK Jarosław Sp. z o.o. w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 430 999,99 EURO na wybór Wykonawcy dla opracowania dokumentacji projektowej wraz z dokumentacją formalno-prawną dla zadania pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Lotników, części ulic: Krzyżowe Drogi, Szczytniańskiej i Krakowskiej w Jarosławiu”. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Jarosławiu Sp. z o.o., jako Zamawiający informuje, iż na podstawie § 49 ust. 2 Regulaminu Udzielania Zamówień Sektorowych przez PWiK Jarosław Sp. z o.o. unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia na wybór Wykonawcy dla opracowania dokumentacji projektowej wraz z dokumentacją formalno-prawną zadania pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Lotników, części ulic: Krzyżowe Drogi, Szczytniańskiej i Krakowskiej w Jarosławiu” ogłoszonego w dniu 09.06.2022r. znak: DPT.341.161.2022.