zamówienie na:

wykonanie inwestycji pn. "Przebudowa sieci kanalizacji ogólnospławnej z przyłączami w ul. Paderewskiego i ul. Orłowicza w Jarosławiu wraz z robotami towarzyszącymi

zamawiający: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Jarosławiu Sp. z o.o.
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: do 5 149 999,99,- EURO
termin składania ofert: 18 marca 2008  10:00
wynik postępowania: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Jarosławiu Sp. z o.o. 37-500 Jarosław, ul. Tarnowskiego 28, informuje, że w wyniku przetargu nieograniczonego ogłoszonego w dniu 26-02-2008r. na tablicy ogłoszeń PWiK Jarosław Sp. z o.o. oraz na stronie internetowej www.pwik-jaroslaw.pl na realizację inwestycji pn.: "Przebudowa sieci kanalizacji ogólnospławnej z przyłączami w ul. Paderewskiego i ul. Orłowicza w Jarosławiu wraz z robotami towarzyszącymi”, Komisja Przetargowa, powołana przez Prezesa Zarządu PWiK Jarosław Sp. z o.o., zaproponowała jako najkorzystniejszą w świetle przyjętego w SIWZ kryterium, ofertę złożoną przez Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych„GEO”, 37-550 Radymno, ul. Złota Góra 19 A za cenę 528 533,63,- zł brutto, tj. z podatkiem VAT 22 % i terminem realizacji 15-09-2008r., którą to propozycję Kierownik Zamawiającego zatwierdził. W postępowaniu o udzielenie zamówienia na realizację inwestycji jw. oferty złożyli następujący Wykonawcy : Oferta Nr 1 - Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych „GEO”, ul. Złota Góra 19 A, 37-550 Radymno; Oferta Nr 2 – „WODO GAZ” Józef Słota, ul. Krakowska 23, 37-200 Przeworsk; Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert : Oferta Nr 1; Liczba pkt w kryterium :cena oferty –500; Punkty razem – 500; Oferta Nr 2; Liczba pkt w kryterium :cena oferty – 414,20; Punkty razem – 414,20;  
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Jarosławiu Sp. z o.o., ul. J. Tarnowskiego 28, 37-500 Jarosław, tel. 6212917, fax 6216266, ogłasza rozpoczęcie postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej do 5 149 999,99,- EURO.
Powyższe jest zamówieniem sektorowym zgodnie z art. 132 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29-01-2004r z póżn. zm..
Postępowanie nie podlega przepisom Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29-01-2004r. (Dz.U. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.) – art. 133 i będzie prowadzone w oparciu o Regulamin Udzielania Zamówień Sektorowych przez PWiK Jarosław Sp. z o.o., który jest dostępny na stronie internetowej PWiK Jarosław Sp. z o.o. www.pwik-jaroslaw.pl
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie inwestycji pn. "Przebudowa sieci kanalizacji ogólnospławnej z przyłączami w ul. Paderewskiego i ul. Orłowicza w Jarosławiu wraz z robotami towarzyszącymi”
Przedmiot zamówienia jest następujący:
- wybudowanie na istniejącym kanale ogólnospławnym Ø 500 mm w ul. Orłowicza studzienki S1 z kręgów betonowych Ø 1200 mm z kinetą monolityczną betonową z pierścieniem odciążającym i włazem żeliwnym na zawiasach typu ciężkiego - zgodnie z opracowaną i zatwierdzoną dokumentacją techniczną.
- Włączenie przebudowywanej kanalizacji ogólnospławnej do wybudowanej studzienki S1 z kręgów betonowych Ø 1200 mm w ul. Orłowicza,
- Fizyczna likwidacja starego kanału betonowego ogólnospławnego,
- wybudowanie odcinka nowego kanału ogólnospławnego (po trasie istniejącego kanału z rur betonowych) z rur kanałowych PP – Duo, klasy T ( o podwójnej ściance np. Pragma ) o długości L = 102 mb i średnicy Ø 500 mm oraz o długości L = 136,50 mb i średnicy Ø 400 mm,
- wybudowanie na nowej kanalizacji ogólnospławnej w ul. Orłowicza, ul. Nabielaka
i ul. Paderewskiego studni rewizyjnych żelbetowych prefabrykowanych Ø 1200 mm z kinetą monolityczną Presco – 7 kpl.(S2,S3,S4,S5,S6,S8,S12) oraz studni rewizyjnych żelbetowych prefabrykowanych Ø 1000 mm z kinetą monolityczną Presco – 5 kpl. (S7, S9,S10,S11,S13)
Studnie należy przykryć włazem żeliwnym na zawiasach typu ciężkiego. Studnie rewizyjne
wykonać zgodnie z opracowaną i zatwierdzoną dokumentacją techniczną.
- Przełączenie istniejącego kanału w ul. Paderewskiego do przebudowanej kanalizacji ogólnospławnej poprzez wybudowaną studnię rewizyjną S13 – zgodnie z opracowaną i zatwierdzoną dokumentacją techniczną.
- Przełączenia istniejących kanałów i istniejących przykanalików z budynków mieszkalnych do przebudowanej kanalizacji ogólnospławnej poprzez projektowane studnie rewizyjne – zgodnie z opracowaną i zatwierdzoną dokumentacją techniczną tj:
Odcinek kanału S2 - S2.1 – S2..2 wykonać z rur kanałowych z PVC jednorodnego klasy S Ø 200 mm o długości L=6,0 mb oraz z rur kanałowych z PVC jednorodnego klasy N Ø 200 mm o długości L=7,50 mb. Połączenie z istniejącym kanałem betonowym Ø 300 mm poprzez redukcje i traper beton /PVC oraz studzienkę PVC Ø 425 mm S2..2 z teleskopem i pokrywą żeliwną B 125. Na przyłączu kanalizacyjnym projektowana jest studzienkę PVC Ø 425 mm
S2.1 z teleskopem i pokrywą żeliwną B 125.
Odcinek kanału S3 - S3.1 – istn. studzienka S 3.2 przy bud. Nr 52 wykonać z rur kanałowych z PVC jednorodnego klasy S Ø 160 mm o długości L=6,50 mb oraz z rur kanałowych z PVC jednorodnego klasy N Ø 200 mm o długości L=17,50 mb. Na przyłączu kanalizacyjnym
projektowana jest studzienkę PVC Ø 425 mm S3.1 z teleskopem i pokrywą żeliwną B 125.
Włączenie przyłącza kanalizacyjnego do studni S3 - kaskadowe.
Odcinek kanału S4 - S4.1 wykonać z rur kanałowych z PVC jednorodnego klasy S Ø 160 mm o długości L=4,50 mb. Połączenie istniejącego kanału Ø 200 mm PVC z przyłączem kanalizacyjnym poprzez studzienkę PVC Ø 425 mm S4.1 z teleskopem i pokrywą żeliwną B 125.
Odcinek kanału S5 - S5.1 wykonać z rur kanałowych z PVC jednorodnego klasy S Ø 200 mm, o długości L=8,00 mb. Połączenie z istniejącym kanałem betonowym Ø 400 mm poprzez traper beton/PVC oraz studzienkę PVC Ø 425 mm S5..1 z teleskopem i pokrywą żeliwną B 125.
Odcinek kanału S5 - S5..2 wykonać z rur kanałowych z PVC jednorodnego klasy S Ø 200 mm, o długości L=6,00 mb. Włączenie przyłącza kanalizacyjnego do studni S5 - kaskadowe. Studnia S5..2 – istniejąca.
Odcinek kanału S6 - S6.1 wykonać z rur kanałowych z PVC jednorodnego klasy S Ø 160 mm, o długości L=5,00 mb. Połączenie z istniejącym kanałem Ø 160 mm PVC poprzez studzienkę PVC Ø 425 mm S6..1 z teleskopem i pokrywą żeliwną B 125.
Odcinek kanału S7 - S7.1 - S7.2 wykonać z rur kanałowych z PVC jednorodnego klasy S Ø 160 mm, o długości L=23,50 mb. Połączenie z istniejącym kanałem Ø 160 mm PVC poprzez studzienkę PVC Ø 425 mm S7..2 z teleskopem i pokrywą żeliwną B 125. Na przyłączu kanalizacyjnym projektowana jest studzienkę PVC Ø 425 mm S7.1 z teleskopem i pokrywą żeliwną B 125.
Odcinek kanału S8 - istn. studzienka S8.1 przy budynku Nr 11 wykonać z rur kanałowych z PVC
jednorodnego klasy S Ø 160 mm, o długości L=9,00 mb.
Odcinek kanału S9 - istn. studzienka S9.1 przy budynku na dz. nr 2621 wykonać z rur kanałowych z PVC jednorodnego klasy S Ø 160 mm, o długości L=9,00 mb. Włączenie przyłącza kanalizacyjnego do studni S9- kaskadowe.
Odcinek kanału S10 - S10.1 wykonać z rur kanałowych z PVC jednorodnego klasy S Ø 160 mm, o długości L=6,50 mb. Połączenie z istniejącym kanałem Ø 160 mm PVC poprzez studzienkę PVC Ø 425 mm S10.1 z teleskopem i pokrywą żeliwną B 125.
Odcinek kanału S11 - S11.1 wykonać z rur kanałowych z PVC jednorodnego klasy S Ø 160 mm, o długości L=6,00 mb. Połączenie z istniejącym kanałem Ø 200 mm PVC poprzez studzienkę PVC Ø 425 mm S11..1 z teleskopem i pokrywą żeliwną B 125.
Odcinek kanału S12 - S12.1 wykonać z rur kanałowych z PVC jednorodnego klasy S Ø 160 mm, o długości L=8,50 mb. Połączenie z istniejącym kanałem betonowym Ø 200 mm poprzez traper beton/PVC oraz studzienkę PVC Ø 425 mm S12..1 z teleskopem i pokrywą żeliwną B 125.
Włączenie przyłącza kanalizacyjnego do studni S12- kaskadowe.
Odcinek kanału S12 - S12..2 wykonać z rur kanałowych z PVC jednorodnego klasy S Ø 160 mm, o długości L=5,50 mb. Połączenie z istniejącym kanałem betonowym Ø 200 mm poprzez traper beton/PVC oraz studzienkę PVC Ø 425 mm S12.2 z teleskopem i pokrywą żeliwną B 125.
Włączenie przyłącza kanalizacyjnego do studni S12- kaskadowe.
Odcinek kanału S13 - S13.1 wykonać z rur kanałowych z PVC jednorodnego klasy S Ø 250 mm, o długości L=7,00 mb. Połączenie z istniejącym kanałem betonowym Ø 250 mm poprzez traper betonowy i studzienkę PVC Ø 425 mm S13..1 z teleskopem i pokrywą żeliwną B 125.
Odcinek kanału S13 - S13.2 wykonać z rur kanałowych z PVC jednorodnego klasy S Ø 200 mm, o długości L=7,00 mb. Połączenie z istniejącym kanałem betonowym Ø 250 mm poprzez traper beton/PVC i studzienkę PVC Ø 425 mm S13.2 z teleskopem i pokrywą żeliwną B 125.
Włączenie przyłącza kanalizacyjnego do studni S13- kaskadowe.
- wykonanie kompetnego wpustu ulicznego Wp1 z podłączeniem do studni S8. Włączenie przykanalika od wpustu do studni S8 - kaskadowe. Przykanalik wykonać z rur PVC jednorodnego Ø 200 kl. S o długości L=6,0 mb - zgodnie z opracowaną i zatwierdzoną dokumentacją techniczną..
- wykonanie kompletnegowpustu ulicznego Wp2 z podłączeniem do studni S8. Włączenie przykanalika od wpustu do studni S8 - kaskadowe. Przykanalik wykonać z rur PVC jednorodnego Ø 200 kl. S o długości L=5,50 mb - zgodnie z opracowaną i zatwierdzoną dokumentacją techniczną..
- zabezpieczenie pozostawionych w gruncie odcinków kanalizacji przed penetracją wód korkami betonowymi lub zaślepkami,
- zabezpieczenie skrzyżowań sieci kanalizacji ogólnospławnej, przykanalików sanitarnych i ogólnospławnych z istniejącym uzbrojeniem podziemnym- zgodnie z dokumentacją projektową,
- rozebranie a następnie przywrócenie do stanu poprzedniego nawierzchni i chodnika ul. Orłowicza, ul. Nabielaka i ul. Paderewskiego oraz terenu działek prywatnych po robotach kanalizacyjnych – zgodnie z technologią opisaną w dokumentacji projektowej – część drogowa,
- technologia zasypu wykopu po robotach kanalizacyjnych zgodnie z opracowaną i zatwierdzoną dokumentacją techniczną,
- wykonanie organizacji ruchu i zabezpieczenia robót zgodnie z opracowanym i zatwierdzonym projektem organizacji i zabezpieczenia robót związanych z przebudową sieci kanalizacji ogólnospławnej i przykanalików sanitarnych i ogólnospławnych ,
- zabezpieczenie i oznakowanie terenu robót,
- zabezpieczenie dojazdów i dojść dla pieszych w rejonie prowadzenia robót,
- wykonanie badania stopnia zagęszczenia gruntu w wykopach po robotach kanalizacyjnych w miejscach losowo wskazanych przez Zamawiającego,
- wykonanie prób szczelności nowej sieci kanalizacji ogólnospławnej i przykanalików sanitarnych i ogólnospławnych,
- wykonanie po zakończeniu realizacji inwestycji a przed jej odbiorem końcowym przeglądu
kamerowego przebudowanego kanału. Wyniki z przeglądu kamerowego będą podstawowym

dokumentem do dokonania odbioru końcowego inwestycji.
- zapewnienie wykonania obsługi geodezyjnej przedmiotowej inwestycji
Uwaga : z przedmiotu zamówienia wyłącza się wykonanie dwóch wpustów ulicznych Wp3
i Wp4 wraz z przykanalikiem od wpustu do nowego kanału w ul. Paderewskiego.
Uwagi do realizacji :
- prace prowadzone będą na czynnym kanale,
- stopień zagęszczenia zasypu w wykopach po robotach kanalizacyjnych prowadzonych w pasach drogowych – Is= 100 % w skali Proctora a w terenach pozostałych Is=95 % w skali Proctora,
- prace prowadzić w sposób zapewniający ciągłość odbioru ścieków dla dotychczasowych odbiorców.
- Włączenia do istniejącej sieci, przełączenia sieci i przyłączy kanalizacyjnych (zgodnie z dokumentacją projektową) wykonać pod nadzorem i w porozumieniu z Działem Sieci PWiK Jarosław Sp. z o.o. tel. (016) 621-25-02,
- roboty prowadzić zgodnie z technologią opisaną w dokumentacji projektowej, szczegółowych specyfikacjach technicznych oraz warunkami technicznymi wykonawstwa i odbioru robót z rur z tworzyw sztucznych oraz zgodnie z instrukcją montażu producenta rur.

Szczegółowy zakres robót oraz technologia wykonawstwa oraz warunki odbioru zawarte są w dokumentacji projektowej pn. ” Projekt budowlany i projekt wykonawczy przebudowy kanalizacji ogólnospławnej wraz z przyłączami w ulicach Orłowicza i Paderewskiego w Jarosławiu”, przedmiarach robót, Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych wykonania i odbioru robót, Projekcie organizacji ruchu i zabezpieczenia robót związanych z przebudową kanalizacji ogólnospławnej wraz z przyłączami w ulicach Orłowicza i Paderewskiego w Jarosławiu, opracowanych przez Projektowanie i Nadzorowanie- Robót Budowlanych Usługi Marketingowe „PRONAD” mgr inż. Witold Dobosiewicz, ul. Dworskiego 81, 37-700 Przemyśl, zgłoszonej do Starosty Jarosławskiego dnia 28-12-2006r znak: AB.I-7352-528/06 .
Uwaga: przedmiar robót opracowany przez Projektanta należy traktować jako materiał pomocniczy przy opracowywaniu oferty .
Przedmiot zamówienia obejmuje również :
- zorganizowanie i utrzymanie zaplecza budowy,
- przygotowanie i składanie w imieniu Zamawiającego wniosków o zajęcie pasa drogowego do Zarządców ulic Orłowicza, Nabielaka i Paderewskiego.
Wykonawca zobowiązuje się do zgłoszenia z 5-cio - dniowym wyprzedzeniem Właścicielom bądź Zarządcom działek wejścia w teren z robotami . W przypadku żądania przez właściciela działki odszkodowania, Wykonawca odwrotnie powiadomi o zaistniałym fakcie Zamawiającego w celu dokonania wizji w terenie przez biegłego do spraw wycen oraz wstępnego oszacowania szkód. Po zakończeniu robót w obecności właściciela bądź zarządcy działki, Wykonawcy, Inspektora Nadzoru oraz biegłego do spraw wycen zostanie spisany protokół szkód stanowiący podstawę do wypłacenia odszkodowania. Po zakończeniu robót Wykonawca jest zobowiązany do spisania protokołu z Właścicielami bądź Zarządcami działek o przywróceniu terenu po robotach do stanu poprzedniego i pozostawieniu przyłącza kanalizacji sanitarnej lub ogólnospławnej na działce.
W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi również wytyczenie trasy kanalizacji ogólnospławnej, przyłączy kanalizacji sanitarnej i ogólnospławnej, wykonanie inwentaryzacji powykonawczej oraz przekazanie Zamawiającemu materiałów końcowych obejmujących dokumentacje geodezyjną wraz ze szkicami uzgodnionych przez inspektora nadzoru i kierownika budowy. Zlecenie obsługi geodezyjnej będzie obciążać Wykonawcę.
Zgodę na zajęcia pasa drogowego ulic Orłowicza, Nabielaka i Paderewskiego dla wykonania przyłączy kanalizacji sanitarnej i ogólnospławnej w pasie drogowym będzie załatwiał Wykonawca z upoważnienia Zamawiającego (przygotowywał i składał wnioski ) po wcześniejszym uzgodnieniu terminów zajęcia z Zamawiającym. Opłaty za zajęcie pasa drogowego ponosił będzie Zamawiający.
Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest do spisania protokołu o przywróceniu terenu działek i pasa drogowego ulic Orłowicza, Nabielaka i Paderewskiego po robotach kanalizacyjnych do stanu poprzedniego.

Przedmiot zamówienia jest określony w SIWZ dla w/w postępowania o udzielenie zamówienia, którą można odebrać w formie dokumentacji w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 3 (Dział Techniczny) lub otrzymać przesyłką pocztową wraz z fakturą VAT, po uprzednim zgłoszeniu zapotrzebowania do Zamawiającego.
Koszt SIWZ w formie dokumentacji wynosi: 45,- PLN + podatek VAT 22 % ,
słownie : czterdzieści pięć złotych + podatek VAT 22 %
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych lub wariantowych.
O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy
nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami
zdolnymi do wykonania zamówienia;
2. 1. Potencjał kadrowy
Mieć do dyspozycji odpowiednio wykwalifikowany personel w celu obsadzenia podanych niżej stanowisk:
1. Kierownik budowy – co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego popartego posiadaniem uprawnień budowlanych i aktualną przynależność do Polskiej Izby
Inżynierów Budownictwa.
2. Majster budowy – co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego popartego posiadaniem uprawnień budowlanych lub majstra, mistrza.
UWAGA: Ilość lat doświadczenia należy liczyć od daty wystawienia uprawnień budowlanych dla tego typu robót.
2.2. Potencjał sprzętowy
Posiadać lub mieć zapewniony dostęp (dzierżawa, wynajem, itp.) do niżej podanych w pełni sprawnych jednostek sprzętu).

Lp
Typ i charakterystyka sprzętu
Minimalna wymagana liczba jednostek
1
Koparka z lemieszem o poj. łyżki 0,25 m3 z możliwością wykonywania wykopów do głębokości 5,00 m
1
2
Samochód samowyładowczy 5 - 10 ton
1
3
Dźwig samochodowy o udźwigu 6 ton
1
4
Zagęszczarka
1
5
Ubijarka
1
6
Piła do cięcia asfaltu
1
7
Pompa do przepompowywania ścieków
1
8
Agregat prądotwórczy do zasilania pompy
1

2.3. Doświadczenie zawodowe
Zrealizowanie jako Wykonawca w okresie ostatnich 5 lat a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 1 inwestycję o zakresie rzeczowym porównywalnym z zakresem przedmiotu zamówienia tj. przebudowa czynnej sieci kanalizacji ogólnospławnej lub sanitarnej lub deszczowej z rur betonowych lub innych na sieć kanalizacyjną z rur z tworzyw sztucznych o średnicy Ø 400 mm lub większych, układanych na głębokości do 5 m, uzbrojonej w studnie rewizyjne z kręgów żelbetowych betonowych prefabrykowanych o średnicy 1000 lub 1200 mm lub inne o tych samych średnicach, prowadzonych w pasach drogowych, w terenie miejskim , z uzbrojeniem podziemnym, o długości min. 200 mb i koniecznością wykonania organizacji ruchu dla potrzeb realizacji kanalizacji .
3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia:
3.1. Posiadać roczny obrót w wysokości 800 000,- zł co najmniej, w każdym roku w ciągu ostatnich trzech lat.
3.2. Posiadają ubezpieczenie OC na kwotę: min. 25 000,- zł w zakresie prowadzonej
działalności gospodarczej.
4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie pkt. VIII SIWZ.
5) Spełniają wymogi określone w SIWZ.
Na potwierdzenie spełnienia w/w warunków Wykonawcy winni przedłożyć dokumenty potwierdzające ich spełnienie wymienione w punkcie X SIWZ.
Wymagany termin wykonania Zamówienia – 15-09-2008 r.
Przystępujący do przetargu zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 15 000,-PLN (słownie :piętnaście tysięcy złotych ).
Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie są następujące:
Cena oferty – waga 100 %
Termin związania ofertą – 30 dni od daty złożenia ofert.
Oferty należy złożyć w siedzibie PWiK Jarosław Sp. z o.o., ul. Tarnowskiego 28 w terminie do dnia 18-03-2008r., godz. 1000 w pok. 102 (Sekretariat).
Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie PWiK Jarosław Sp. z o.o., ul. Tarnowskiego 28, w dniu 18-03-2008r. godz. 1030 w pok. 104 (Świetlica).
Osobami upoważnionymi do kontaktu z oferentami są:
1. inż. Anna Potoczny oraz mgr inż. Marek Ner - Dział Techniczny PWiK Jarosław Sp. z o.o. ., nr tel. 0-16 6212917, fax 0-16 621-62-66, pokój nr 3 w godz. od 8.00 do 14.00.
Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.


metryczka


Opublikował: Tomasz Wojtaszek (26 lutego 2008, 14:36:30)

Ostatnia zmiana: Tomasz Wojtaszek (11 marca 2009, 12:50:15)
Zmieniono: Tomasz W

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1055