zamówienie na:

Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego wraz z dokumentacją formalno-prawną dla inwestycji pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej w obrębie ulic Na Blichu, Blichowa, Przygrodzie i sieci wodociągowej w ulicach Na Blichu i Przygrodzie w Jarosławiu

zamawiający: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Jarosławiu Sp. z o.o., ul. Tarnowskiego 28, 37-500 Jarosław
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: do 206 000 Euro
termin składania ofert: 12 sierpnia 2008  10:00
wynik postępowania: Dot.: Postępowania o wartości nie przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 206 000,- EURO prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego wraz z dokumentacją formalno-prawną dla inwestycji pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w obrębie ulic Na Blichu, Blichowa, Przygrodzie i sieci wodociągowej w ulicach Na Blichu i Przygrodzie w Jarosławiu”. Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.) Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Jarosławiu Sp. z o.o., 37-500 Jarosław, ul. Tarnowskiego 28, informuje, że w wyniku przetargu nieograniczonego ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych pod Nr 172661-2008 z dniu 18.07.2008, na tablicy ogłoszeń PWiK Jarosław Sp. z o.o. oraz na stronie internetowej www.pwik-jaroslaw.pl na wybór Wykonawcy zamówienia na opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego wraz z dokumentacją formalno-prawną dla inwestycji pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w obrębie ulic Na Blichu, Blichowa, Przygrodzie i sieci wodociągowej w ulicach Na Blichu i Przygrodzie w Jarosławiu”, jako najkorzystniejszą ofertę wybrano ofertę Nr 3 złożoną przez Biuro Usług Projektowo-Sanitarnych inż. Ewa Nanuś, ul. Opalińskiego 23/50, 37-700 Przemyśl, w której zaoferowano cenę 55 815,- zł brutto. Wybrana oferta okazała się ofertą najkorzystniejszą w świetle przyjętych dla przedmiotowego postępowania kryteriów tj. uzyskała najniższą cenę. W postępowaniu o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego oferty złożyli następujący Wykonawcy : Oferta Nr 1 - EKO VERBUM Sp. z o.o., ul. Domaniewska 47, 02-672 Warszawa Oferta Nr 2 – Linetel Sp. z o.o., 20-048 Lublin, ul. Legionowa 2/38 Oferta Nr 3 - Biuro Usług Projektowo-Sanitarnych inż. Ewa Nanuś, ul. Opalińskiego 23/50, 37-700 Przemyśl Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert : Oferta Nr 1; Liczba pkt w kryterium :cena oferty – 42,4; Punkty razem – 42,4; Oferta Nr 2; Liczba pkt w kryterium :cena oferty – 154; Punkty razem – 154; Oferta Nr 3; Liczba pkt w kryterium :cena oferty – 500; Punkty razem – 500; W przedmiotowym przetargu ustalone było jedno kryterium oceny ofert – cena oferty – waga kryterium 100 %. W w/w postępowaniu nie odrzucono żadnej z ofert oraz nie wykluczono żadnego z Wykonawców.  
Jarosław: Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego wraz z
dokumentacją formalno-prawną dla inwestycji pn.: Budowa
kanalizacji sanitarnej w obrębie ulic Na Blichu, Blichowa,
Przygrodzie i sieci wodociągowej w ulicach Na Blichu
i Przygrodzie w Jarosławiu.

Numer ogłoszenia: 172661 - 2008; data zamieszczenia: 28.07.2008

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Jarosławiu Sp. z o.o., ul. Tarnowskiego 28, 37-500 Jarosław, woj. podkarpackie, tel. 016 6216266, fax 016 6212917.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.pwik-jaroslaw.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego wraz z
dokumentacją formalno-prawną dla inwestycji pn.: Budowa
kanalizacji sanitarnej w obrębie ulic Na Blichu, Blichowa,
Przygrodzie i sieci wodociągowej w ulicach Na Blichu
i Przygrodzie w Jarosławiu..
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest opracowanie projektu budowlanego i projektu wykonawczego wraz z dokumentacją formalno-prawną dla inwestycji pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej w obrębie ulic Na Blichu, Blichowa, Przygrodzie i sieci wodociągowej
w ulcach Na Blichu i Przygrodzie w Jarosławiu.
Obszar, który należy ująć dokumentacją stanowiącą przedmiot zamówienia jest zaznaczony na mapie sytuacyjnej w skali 1 : 2000 stanowiącej załącznik do technicznych warunków odbioru ścieków sanitarnych z przedmiotowego terenu i dostawy wody dla przedmiotowego terenu - warunki techniczne odbioru ścieków i dostawy wody wraz z załącznikiem stanowią zał. Nr 6 do SIWZ.
Projekt budowlany i projekt wykonawczy, przedmiary, szczegółowe specyfikacje techniczne, projekty organizacji ruchu, kosztorys inwestorski winny być opracowane oddzielnie dla kanalizacji sanitarnej i oddzielnie dla sieci wodociągowej. Oddzielnie dla kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej należy wystąpić o uzyskanie decyzji formalno-prawnych.
Dokumentacja dla kanalizacji sanitarnej winna być opracowana z podziałem na etapy budowy kanalizacji, umożliwiające ich odbiory i sukcesywne przekazywanie do eksploatacji. Projekt budowlany i projekt wykonawczy a także dokumentacja formalno-prawna winny obejmować cały zakres inwestycji, zgodnie z załączonymi do SIWZ warunkami technicznymi - zał. Nr 6 do SIWZ , opracowany we wszystkich branżach, obejmować rozwiązanie kolizji z istniejącym uzbrojeniem podziemnym, posiadać niezbędne uzgodnienia. Częścią składową dokumentacji winny być projekty organizacji ruchu na okres budowy kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej.
Kanalizacja sanitarna w obrębie ulic Na Blich, Blichowa, Przygrodzie winna być tak zaprojektowana, aby zapewnić możliwość odprowadzenia ścieków sanitarnych w sposób grawitacyjny z możliwie największego obszaru ( odpowiednie posadowienie i odpowiednie ustalenie trasy kanału sanitarnego).
Przy projektowaniu przedmiotowej kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej należy uwzględnić już istniejące opracowania drogowe dotyczące projektowanej drogi obwodowej dla m. Jarosławia będące w posiadaniu Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie, ul. Legionów 20 .
Dokumentacja projektowa kanalizacji sanitarnej winna zawierać zaznaczony zakres zlewni i opracowanie bilansu ścieków sanitarnych.
Projekt budowlany i wykonawczy a także dokumentacja formalno-prawna winny obejmować rozwiązania odprowadzenia ścieków z istniejących i planowanych - zgodnie z planami podziału działek, o ile takie istnieją, budynków mieszkalnych. Ujęte mają być przyłącza kanalizacji sanitarnej do lica budynków istniejących i projektowanych lub do zbiorników bezodpływowych a w przypadku działek budowlanych - przyłącza kanalizacji sanitarnej do granicy działki zakończone korkiem.
W przypadku sieci wodociągowej w ul. Przygrodzie projekt budowlany i projekt wykonawczy winien obejmować przełączenia doprowadzenia wody do istniejących odbiorców z uwzględnieniem ewentualnej przebudowy węzłów wodomierzowych w przypadku zmiany ich lokalizacji i podłączeniem do istniejącej instalacji wewnętrznej.
W przypadku sieci wodociągowej w ul. Na Blichu projekt budowlany i projekt wykonawczy winien obejmować jedynie przełączenia istniejących odbiorców do nowej sieci wodociągowej.
Wykonawca na etapie ustalania trasy winien rozwiązanie projektowe uzgodnić z osobami posiadającymi tytuł prawny do nieruchomości i do sporządzonej umowy cywilno-prawnej dołączyć mapę syt.-wys. z wrysowaną trasą kanalizacji sanitarnej i przyłącza kanalizacji sanitarnej z budynku istniejącego lub projektowanego bądź też działki budowlanej z podpisami projektanta i zainteresowanej osoby posiadającej tytuł prawny do nieruchomości. W przypadku zmian trasy kanalizacji sanitarnej bądź trasy przyłączy kanalizacji sanitarnej z jakichkolwiek przyczyn, Wykonawca zobowiązany jest do dokonania ponownych uzgodnień zmienionych rozwiązań projektowych z osobami posiadającymi tytuł prawny do nieruchomości i dołączenia aktualnego załącznika graficznego ( z podpisami projektanta i zainteresowanej osoby posiadającej tytuł prawny do nieruchomości) do nowej umowy cywilno-prawnej.
Taki sam tok postępowania obowiązywać będzie Wykonawcę w przypadku projektowania sieci wodociągowej i przyłączy wodociągowych w ul. Przygrodzie.
W przypadku wystąpienia działek z nieuregulowanym stanem prawnym, o zaistniałym fakcie należy natychmiast powiadomić Zamawiającego.
Dokumentacja projektowa winna być opracowana zgodnie z zapisami zawartymi w decyzji na lokalizację inwestycji celu publicznego, decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji, wymaganiami obowiązujących ustaw, obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. Ponadto projekt winien zawierać niezbędne opinie, uzgodnienia, sprawdzenia rozwiązań projektowych w zakresie wynikającym z przepisów oraz inne niezbędne dane do uzyskania decyzji pozwolenia na budowę. Projektant obowiązany jest wprowadzić wymogi i rozwiązania wynikające z zapisów opinii i uzgodnień do projektu budowlanego, projektu wykonawczego, przedmiaru robót, szczegółowych specyfikacji technicznych i kosztorysu inwestorskiego.
W rozwiązaniach projektowych należy zastosować wyroby i materiały budowlane zapewniające spełnienie wymagań art. 10 Ustawy Prawo Budowlane.
Wykonawca zapewni sprawdzenie projektów pod względem zgodności z obowiązującymi przepisami przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w odpowiedniej specjalności - dotyczy to opracowań we wszystkich branżach.
W dokumentacji projektowej należy dokładnie określić zakres sieci kanalizacji sanitarnej oraz zakres przyłączy kanalizacji sanitarnej a także zakres sieci wodociągowej oraz zakres przyłączy wodociągowych zgodnie z aktualną definicją sieci kanalizacji i przyłączy kanalizacji a także sieci wodociągowej i przyłącza wodociągowego zawartą w Ustawie z dnia 07-06-2001r o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków
(Dz. U. Nr 72 poz. 747 z późn. zmianami).
Do opracowanej dokumentacji należy dołączyć klauzulę o kompletności dokumentacji i jej zgodności z obowiązującymi przepisami.
Projekt budowlany, projekt wykonawczy, przedmiary robót, szczegółowe specyfikacje techniczne, projekty organizacji ruchu i kosztorys inwestorski dla kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej należy opracować zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami. Dla kanalizacji sanitarnej należy je sporządzić w rozbiciu na etapy - zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową. Przedmiary robót i kosztorysy inwestorskie należy opracować dla sieci kanalizacji sanitarnej i przyłączy kanalizacji sanitarnej a także sieci wodociągowej oraz przyłączy wodociągowych zgodnie z aktualną definicją sieci kanalizacji i przyłącza kanalizacji a także sieci wodociągowej i przyłącza wodociągowego zawartą w Ustawie z dnia 07-06-2001r o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków
(Dz. U. Nr 72 poz. 747 z późn. zmianami).
W przedmiarach robót i szczegółowych specyfikacjach technicznych należy określić pełne informacje dotyczące parametrów jakości i dopuszczenia do stosowania przyjętych materiałów.
Wykonawca przed złożeniem w imieniu Zamawiającego wniosków o wydanie decyzji na lokalizację inwestycji celu publicznego i decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji, zapozna Zamawiającego z rozwiązaniami projektowymi, potwierdzając je okazaniem umów cywilno-prawnych spisanych z osobami posiadającymi tytuł prawny do nieruchomości , przez które będzie przebiegać projektowana kanalizacja sanitarna i projektowane przyłącza kanalizacji sanitarnej a także projektowana sieć wodociągowa i przyłącza wodociągowe. Do umów cywilno-prawnych należy dołączyć załącznik graficzny z zaakceptowaną przez osoby posiadające tytuł prawny do nieruchomości trasą kanalizacji sanitarnej lub trasą przyłącza kanalizacji sanitarnej lub trasą sieci wodociągowej lub trasą przyłącza wodociągowego. Na załączniku graficznym z trasą kanalizacji sanitarnej lub trasą przyłącza kanalizacji sanitarnej lub trasą sieci wodociągowej lub trasą przyłącza wodociągowego winny się znajdować podpisy projektanta i osoby posiadającej tytuł prawny do nieruchomości. Dopiero po spełnieniu powyższego warunku zostanie złożony wniosek o wydanie w/w decyzji.
Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje :
A. Prace projektowe przygotowawcze:
- uzyskanie warunków zasilania energetycznego obiektów wchodzących w skład inwestycji przyjętych przez projektanta w rozwiązaniach projektowych przedmiotu zamówienia a zaakceptowanych przez Zamawiającego,
- opracowanie map do celów projektowych w zakresie niezbędnym do opracowania projektu zgodnie z wydanymi przez PWiK Jarosław Sp. z o.o. warunkami technicznymi.
Uwaga: zakres map winien umożliwiać przeanalizowanie pod względem wysokościowym całego obszaru w celu jego skanalizowania. Mapy do celów projektowych winny być opracowane zgodnie z obowiązującymi aktualnie przepisami geodezyjnymi i zawierać w swej treści między innymi: zieleń wysoką, aktualne zainwestowanie terenu - chodniki, dojścia do posesji, tereny wybrukowane, projektowane inwestycje uzgodnione w
ZUDP w Jarosławiu itp.
- uzyskanie map ewidencyjnych w zakresie niezbędnym do uzyskania decyzji o ustaleniu inwestycji celu publicznego, decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji oraz pozwolenia na budowę dla zakresu objętego projektem,
- uzyskanie wypisów z rejestru gruntów w ilości i w zakresie jw.,
- spisanie umów cywilno-prawnych ze stronami biorącymi udział w postępowaniu administracyjnym przy wydawaniu decyzji na lokalizację inwestycji celu publicznego oraz pozwolenia na budowę. Zamawiający wymaga aby do każdej umowy cywilno-prawnej był dołączony załącznik graficzny na mapie syt.-wys. z wkreśloną trasą kanalizacji sanitarnej bądź trasą przyłącza kanalizacji sanitarnej bądź trasą sieci wodociągowej, bądź trasą przyłącza wodociągowego bądź jakąkolwiek inną kombinacją sieci lub przyłączy podpisany przez osobę posiadającą tytuł prawny do nieruchomości i projektanta.
- przygotowanie kompletnych materiałów geodezyjnych wraz z uzyskaniem decyzji
formalno-prawnych niezbędnych do wykupu terenów pod obiekty wchodzące w zakres inwestycji - jeżeli zajdzie taka potrzeba,
- opracowanie materiałów i wniosków o wydanie decyzji o ustaleniu inwestycji celu publicznego oraz decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji dla całej przedmiotowej inwestycji tj. kanalizacji sanitarnej z przyłączami i sieci wodociągowej z przyłączami. Materiały winny posiadać cześć formalno-prawną, opisową i graficzną.
- złożenie wniosków o uzyskanie decyzji na lokalizację inwestycji celu publicznego oraz decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji . Wykonawca przygotuje materiały do wniosków i wnioski na podpis Zamawiającego, a także będzie pilotował rozpatrzenie wniosków przez Burmistrza Miasta Jarosławia. Opłatę za wydane decyzje wniesie Zamawiający.
- opracowanie dokumentacji geologicznej dla potrzeb opracowania dokumentacji projektowej,
B. Prace projektowe:
- opracowanie projektu budowlanego i projektu wykonawczego dla przedmiotowej inwestycji tj. dla kanalizacji sanitarnej z przyłączami i sieci wodociągowej z przyłączami, we wszystkich niezbędnych branżach wraz z koniecznymi uzgodnieniami i opiniami. Dokumentacja dla kanalizacji sanitarnej z przyłączami winna być opracowana z podziałem na etapy budowy kanalizacji umożliwiające ich odbiory i przekazanie do eksploatacji, zawierać wytyczne realizacji inwestycji oraz rozwiązanie przyłączy kanalizacji sanitarnej do lica budynków istniejących i projektowanych lub zbiorników bezodpływowych a w przypadku działek budowlanych - przyłącza kanalizacji sanitarnej do granicy działki zakończone korkiem.
W dokumentacji projektowej należy dokładnie określić zakres sieci kanalizacji sanitarnej oraz zakres przyłączy kanalizacji sanitarnej a także zakres sieci wodociągowej oraz zakres przyłączy wodociągowych zgodnie z aktualną definicją sieci kanalizacji i przyłączy kanalizacji a także sieci wodociągowej i przyłącza wodociągowego zawartą w Ustawie z dnia 07-06-2001r o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz. U. Nr 72 poz. 747 z późn. zmianami).
Dokumentacja projektowa winna zawierać przedmiary robót opracowane dla
poszczególnych etapów sieci kanalizacji sanitarnej zgodnie z aktualną definicją sieci
kanalizacji zawartą w Ustawie z dnia 07-06-2001r o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz. U. Nr 72 poz. 747 z późn. zmianami).
Dokumentacja dla wodociągu winna zawierać przedmiary robót opracowane dla sieci
wodociągowej z wydzieleniem przyłączy wodociągowych do istniejących budynków
mieszkalnych ( obecnych odbiorców PWiK Jarosław Sp. z o.o.) zgodnie z aktualną
definicją sieci wodociągowej i przyłącza zawartą w Ustawie z dnia 07-06-2001r o
zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz. U. Nr 72
poz. 747 z późn. zmianami)..
- szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót dla kanalizacji sanitarnej z przyłączami i sieci wodociągowej z przyłączami,
- opracowanie kosztorysu inwestorskiego dla kanalizacji sanitarnej z podziałem na etapy jak
w dokumentacji oraz dla sieci wodociągowej z wydzieleniem przyłączy wdociągowych
zgodnie z aktualną definicją sieci kanalizacji oraz sieci wodociągowej i przyłącza
wodociągowego zawartą w Ustawie z dnia 07-06-2001r o zbiorowym zaopatrzeniu w
wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz. U. Nr 72 poz. 747 z późn. zmianami).,
- aktualizacja wypisów z ewidencji gruntów oraz map z ewidencji gruntów do pozwolenia
na budowę dla całej przedmiotowej inwestycji,
- przygotowanie kompletnych wniosków do uzyskania pozwolenia na budowę inwestycji. Wykonawca przygotuje wnioski wraz z kompletem dokumentów o uzyskanie pozwoleń na budowę na podpis Zamawiającego a także będzie pilotował rozpatrzenie wniosków przez Starostę Jarosławskiego. Opłaty za decyzje wniesie Zamawiający.
- opracowanie projektów organizacji ruchu wraz z uzgodnieniami i zatwierdzeniami na wykonanie robót kanalizacyjnych i wodociągowych w pasach drogowych.
Projekt budowlany a także projekt wykonawczy we wszystkich branżach, przedmiary robót, szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru dla wszystkich branż, projekty organizacji ruchu na okres robót, dokumentację geologiczną dla całej inwestycji tj. dla kanalizacji sanitarnej z przyłączami oraz sieci wodociągowej z przyłączami należy opracować w pięciu egzemplarzach.
Kosztorysy inwestorskie, kopie umów cywilno-prawnych wraz z załącznikami graficznymi, mapy do celów projektowych, kopie map ewidencyjnych, kopie wypisów z ewidencji gruntów, materiały do wniosków o uzyskanie niezbędnych decyzji formalno-prawnych dla całej inwestycji tj. kanalizacji sanitarnej z przyłączami i sieci wodociągowej z przyłączami, należy przekazać Zamawiającemu w jednym egzemplarzu.
Komplet materiałów geodezyjnych wraz z decyzjami formalno-prawnymi niezbędnymi do wykupu terenów pod obiekty kanalizacji sanitarnej - jeżeli zajdzie taka potrzeba w dwóch egzemplarzach.
Ponadto Zamawiający wymaga przekazania całości dokumentacji tj. dla kanalizacji sanitarnej z przyłączami oraz sieci wodociągowej z przyłączami w wersji elektronicznej pdf.
Uwaga: teren objęty przedmiotem zamówienia obrazuje mapa syt.-wys. w skali 1:500, która stanowi zał. Nr 7 do SIWZ dla przedmiotowego postępowania.
Przedmiotowa mapa nie jest mapą do celów projektowych ani opiniodawczych.
II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 74.23.22.20-2, 74.23.20.00-4.
II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: data zakończenia: 30.04.2009.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
Informacja na temat wadium: nie dotyczy.


III.2) WARUNKI UDZIAŁU
Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust.1 ustawy pzp oraz niniejszej specyfikacji, tj.:

1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem
technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj ;
a)wykonawca w ciągu ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie
zamówienia wykonał co najmniej jeden projekt budowlany i wykonawczy kanalizacji
sanitarnej z przyłączami lub kanalizacji deszczowej z przyłączami lub kanalizacji
ogólnospławnej z przyłączami i co najmniej jeden projekt budowlany i wykonawczy sieci wodociągowej z przyłączami o zakresie rzeczowym porównywalnym z zakresem
przedmiotu zamówienia tj. zaprojektowanie kanalizacji sanitarnej z przyłączami lub
kanalizacji deszczowej z przyłączami lub kanalizacji ogólnospławnej z przyłączami o
długości 1,5 km sieci kanalizacji, o średnicy Ø 200 mm lub większych lub
zaprojektowanie kanalizacji sanitarnej z przyłączami lub kanalizacji deszczowej z
przyłączami lub kanalizacji ogólnospławnej z przyłączami, o średnicy Ø 200 mm lub
większych ze zlewni o powierzchni 5 ha lub większych , a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy, to z tego okresu i wykonał co najmniej jeden projekt budowlany i wykonawczy sieci wodociągowej z przyłączami o długości 0,5 km sieci wodociągowej, z rur o średnicy Ø 90 mm lub większych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to z tego okresu.
Należyte wykonanie zamówień musi być potwierdzone: referencjami inwestorów lub
protokołami odbioru dokumentacji itp.
b) wykonawca musi mieć co najmniej 2 osoby posiadające przygotowanie zawodowe
(uprawnienia do projektowania) upoważniające do wykonywania projektów w branży
sanitarnej i należące do Izby Inżynierów Budownictwa.
1.Projektanci branży sanitarnej- co najmniej 3 lata doświadczenia
zawodowego popartego posiadaniem uprawnień do
projektowania w zakresie sieci i instalacji sanitarnych i aktualną
przynależność do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.
UWAGA: Ilość lat doświadczenia należy liczyć od daty wystawienia uprawnień do
projektowania dla tego typu projektów.
3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia.
a) Wykonawca musi posiadać roczny obrót w wysokości 30 000,- zł co najmniej, w każdym roku w ciągu ostatnich trzech lat a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy, to z tego okresu.
4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia
Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana wg formuły spełnia- nie spełnia. Nie spełnienie chociażby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem wykonawcy z postępowania.
Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawcy dla potwierdzenia spełnienia wymaganych warunków, zgodnie z Rozp. Prezesa Rady Ministrów z dnia 19.05.2006r. (Dz U Nr 87 poz. 605) złożą następujące dokumenty i wypełnione formularze:
1) Oświadczenie o treści zgodnej z art. 22 ust. 1 ustawy pzp wraz z oświadczeniem ,że
wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2
ustawy pzp - zgodnie z załącznikiem Nr 1 do SIWZ;
2) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
3) wykaz projektów opracowanych w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością projektowi stanowiącemu przedmiot zamówienia, z podaniem ich zakresu rzeczowego, wartości oraz daty wykonania i odbioru oraz z załączeniem dokumentów potwierdzających, że projekty te zostały wykonane należycie;- zgodnie z załącznikiem Nr 2 do SIWZ
4) wykaz osób i podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia ( przebieg kariery zawodowej ) i wykształcenia, niezbędnych do wykonania zamówienia - zgodnie z załącznikiem Nr 3 do SIWZ ;
5)dokumenty stwierdzające, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
6) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
7) sprawozdanie finansowe, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta
zgodnie z przepisami o rachunkowości również z opinią odpowiednio o badanym
sprawozdaniu, a w przypadku wykonawców nie zobowiązanych do sporządzania
sprawozdania finansowego inne dokumenty określające obroty oraz
zobowiązania i należności - za ostatnie trzy lata obrotowe, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy - za ten okres;
8) Oświadczenie Wykonawcy o podzleceniu części przedmiotu zamówienia
podwykonawcom - zgodnie z zał. Nr 4 do SIWZ.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w celu potwierdzenia spełnienia powyższych warunków, dokumenty wymienione w punktach 1,2, 6,7 winny być przedłożone przez każdego Wykonawcę.
Dodatkowo, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia winni ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarciu umowy w sprawie niniejszego zamówienia oraz załączyć pełnomocnictwo do oferty.
Przy ocenie spełnienia warunków udziału przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum) wielkości stanowiące o spełnieniu warunków będą zsumowane. Nie spełnienie powyższych wymagań spowoduje wykluczenie Wykonawcy.

Wykonawca zamieszkały poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. IX podpunkt 2, 6 - składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
Dokumenty, o których mowa wyżej, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.
Dokumenty są składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę.
Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.
Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę.
Zamawiający wzywa wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy pzp, lub którzy złożyli dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy pzp, zawierające błędy, do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich uzupełnienia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Oświadczenia lub dokumenty powinny potwierdzać spełnienie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnienie przez oferowane usługi wymagań określonych przez Zamawiającego, nie później niż w dniu wyznaczonym przez Zamawiającego jako termin uzupełnienia oświadczeń lub dokumentów.
Zamawiający wzywa także, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy pzp.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.pwik-jaroslaw.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: PWiK Jarosław Sp. z o.o., ul. H.Jana Tarnowskiego 28, 37-500 Jarosław, Dział Techniczny.
IV.3.2) Opis potrzeb i wymagań zamawiającego określonych w sposób umożliwiający przygotowanie się wykonawców do udziału w dialogu konkurencyjnym lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu: nie dotyczy
IV 3.3) Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody: nie dotyczy
IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 12.08.2008 godzina 10:00, miejsce: Przedsiębiorstwie
Wodociągów i Kanalizacji w Jarosławiu Sp. z o.o. , 37-500 Jarosław ,
ul. Tarnowskiego 28 - pokój 102 (sekretariat)..
IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.3.6) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy

SIWZ-dokumentacja - Blich - Blichowa-Przygrodzie (405kB) word
Warunki techn. Blichowa, Przygrodzie.pdf (1469kB) pdf
mapa (1991kB) pdf
mapa (1171kB) pdf

metryczka


Opublikował: Tomasz Wojtaszek (28 lipca 2008, 14:35:16)

Ostatnia zmiana: Tomasz Wojtaszek (11 marca 2009, 12:44:47)
Zmieniono: Tomasz W

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1186