zamówienie na:

Wykonywanie dostaw flokulantów dla Oczyszczalni Ścieków w 2009r

zamawiający: PWIK Jarosław Sp. z o.o.
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: do 411 999,99 euro
termin składania ofert: 17 grudnia 2008  10:00
wynik postępowania: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Jarosławiu Sp. z o.o., 37-500 Jarosław, ul. Jana Tarnowskiego 28, informuje, że w wyniku przeprowadzenia przetargu nieograniczonego ogłoszonego w dniu 10-12-2008r. na tablicy ogłoszeń PWiK Jarosław Sp. z o.o. oraz na stronie internetowej www.pwik-jaroslaw.pl na „Wykonywanie dostaw flokulantów dla Oczyszczalni Ścieków w 2009r.”, Komisja Przetargowa, powołana przez Prezesa Zarządu PWiK Jarosław Sp. z o.o., zaproponowała jako najkorzystniejszą w świetle przyjętego w SIWZ kryterium, ofertę złożoną przez Klimapol Sp. z o.o., Dąbrowica 127c 21-002 Jastków za cenę 133 224,00 zł brutto, tj. z podatkiem VAT 22%, którą to propozycję Kierownik Zamawiającego zatwierdził. W postępowaniu o udzielenie zamówienia na realizację dostaw jw. oferty złożyli następujący Wykonawcy : Oferta nr 1 – Klimapol Sp. z o.o., Dąbrowica 127c 21-002 Jastków; Oferta nr 2 – Korona JV Sp. z o.o., ul. Przy Bażantarni 11 02-793 Warszawa. Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert : Oferta Nr 1 - Liczba pkt. w kryterium: cena oferty – 300; Punkty razem – 300; Oferta Nr 2 - Liczba pkt. w kryterium: cena oferty – 299,19; Punkty razem – 299,19.  

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Jarosławiu Sp. z o.o., ul. Hetmana Jana Tarnowskiego 28, 37-500 Jarosław, tel./fax 0-16 621-29-17, 621-62-66, ogłasza rozpoczęcie postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej do 411 999,99 euro.
 
Powyższe jest zamówieniem sektorowym zgodnie z art. 132 ust. 1 pkt. 4 i ust. 2 ustawy z dnia 29-01-2004r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19 poz. 177 z 9 lutego 2004r. z późniejszymi zmianami).
 
Postępowanie nie podlega przepisom ustawy z dnia 29-01-2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z 9 lutego 2004r. z późniejszymi zmianami) – art. 133 ust. 1 i będzie prowadzone w oparciu o Regulamin Udzielania Zamówień Sektorowych przez PWiK Jarosław Sp. z o.o., który jest dostępny na stronie internetowej PWiK Jarosław Sp. z o.o.: www.pwik-jaroslaw.pl
 
Przedmiotem zamówienia jest: „Wykonywanie dostaw flokulantów dla Oczyszczalni Ścieków w 2009r.”. 
 
Przedmiot zamówienia jest określony w SIWZ opracowanej dla ww. postępowania o udzielenie zamówienia, którą można odebrać bezpłatnie w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 2 (Dział Techniczny) lub otrzymać przesyłką pocztową (na koszt adresata), po uprzednim pisemnym zgłoszeniu zapotrzebowania
do Zamawiającego.
 
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych lub wariantowych.
 
Wymagany termin wykonania zamówienia:
Sukcesywnie wg zapotrzebowania do dnia 31 grudnia 2009r.
 
Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.
 
Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie są następujące:
1. Kryterium: Cena oferty – waga 100 %
 
Termin związania ofertą – 30 dni od daty złożenia ofert.
 
Oferty należy złożyć w siedzibie PWiK Jarosław Sp. z o.o., ul. Tarnowskiego 28 w terminie do dnia 17-12-2008r., do godz. 1000 w pok. Nr 102 (Sekretariat).
Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie PWiK Jarosław Sp. z o.o., ul. Tarnowskiego 28, w dniu 17-12-2008r. o godz. 1030 w pok. Nr 104 (Świetlica).
 
Osobami upoważnionymi do kontaktu z oferentami są:
1. mgr inż. Zbigniew Drążek - Kierownik Oczyszczalni Ścieków PWiK Jarosław Sp. z o.o., od pn. do pt. w godz. 800-1400, tel./fax nr 0-16 621-54-71, tel. kom. nr 691-055-405, E-mail: os_jaroslaw@poczta.onet.pl
2. mgr Grzegorz Pikuła - Ref. ds. zamówień publicznych PWiK Jarosław Sp. z o.o., od pn. do pt. w godz. 800-1400, tel./fax nr 0-prefix16 621-62-66, 621-29-17, E-mail: dte@pwik-jaroslaw.pl
 
W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.
 

metryczka


Opublikował: Tomasz Wojtaszek (10 grudnia 2008, 14:13:59)

Ostatnia zmiana: Tomasz Wojtaszek (17 grudnia 2008, 15:05:37)
Zmieniono: Tomasz W

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1039