zamówienie na:

Budowa odcinka sieci wodociągowej do budynków Nr 44, Nr 46, Nr 48 przy ul. 3-Maja w Jarosławiu

zamawiający: PWiK Jarosław Sp. z o.o.
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: DTe-341-110/10
wartość: nieprzekraczającej wyr w zł równowartość kwoty 4 844 999,99 EURO
termin składania ofert: 30 czerwca 2010  10:00
wynik postępowania: DTe-341-110/10 Jarosław, dnia 09.07.2010r ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w oparciu o Regulamin udzielania zamówień sektorowych przez PWiK Jarosław Sp. z o.o. w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 4 844 999,99 EURO na realizację inwestycji „Budowa odcinka sieci wodociągowej do budynków Nr 44, Nr 46, Nr 48 przy ul. 3-go Maja w Jarosławiu”. Na podstawie art. 48 ust. 7 Regulaminu udzielania zamówień sektorowych przez PWiK Jarosław Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Jarosławiu Sp. z o.o. 37-500 Jarosław, ul. Tarnowskiego 28, informuje, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 4 844 999,99,- EURO ogłoszonego w dniu 15.06.2010r. na tablicy ogłoszeń PWiK Jarosław Sp. z o.o. oraz na stronie internetowej www.pwik-jaroslaw.pl na realizację inwestycji pn.: „Budowa odcinka sieci wodociągowej do budynków Nr 44, Nr 46, Nr 48 przy ul. 3-go Maja w Jarosławiu”, Komisja Przetargowa, powołana przez Prezesa Zarządu PWiK Jarosław Sp. z o.o., zaproponowała jako najkorzystniejszą w świetle przyjętego w SIWZ kryterium, ofertę Nr 2 złożoną przez Zakład Usługowo-Handlowy Leszek Bąk, 37-500 Jarosław, ul. Pruchnicka 15A, w której zaoferowano cenę 109515,47,-- zł brutto i terminem realizacji 30.09.2010r., którą to propozycję Kierownik Zamawiającego zatwierdził. Wybrana oferta okazała się ofertą najkorzystniejszą w świetle przyjętych dla przedmiotowego postępowania kryteriów tj. uzyskała najniższą cenę. W postępowaniu o udzielenie zamówienia na realizację inwestycji jw. oferty złożyli następujący Wykonawcy : Oferta Nr 1 – „WODO - GAZ” Józef Słota, ul. Krakowska 23, 37-200 Przeworsk; Oferta Nr 2 - Zakład Usługowo-Handlowy Leszek Bąk, 37-500 Jarosław, ul. Pruchnicka 15A Oferta Nr 3 – „SANAKIEWICZ” Sp. z o.o. Szówsko, ul. Ks. Czartoryskich 29, 37-500 Jarosław Oferta Nr 4- Usługowy Zakład Wodno Kanal. C.O. i Gaz Roman Szul, 37-200 Przeworsk, Rozbórz 381; Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert : Oferta Nr 1; Liczba pkt w kryterium :cena oferty –187,77; Punkty razem – 187,77; Oferta Nr 2; Liczba pkt w kryterium :cena oferty –300; Punkty razem – 300; Oferta Nr 3; Liczba pkt w kryterium :cena oferty –247,50; Punkty razem – 247,50; Oferta Nr 4; Liczba pkt w kryterium :cena oferty –215,43; Punkty razem –215,43 ; W przedmiotowym postępowaniu ustalone było jedno kryterium oceny ofert – cena oferty- waga kryterium 100 %.  
Pobierz treść ogłoszenia o przetargu (106kB) word
pobierz treść ogłoszenia o zawarciu umowy (146kB) word

metryczka


Opublikował: Monika Fludzińska (15 czerwca 2010, 10:31:08)

Ostatnia zmiana: Monika Fludzińska (19 lipca 2010, 09:49:07)
Zmieniono: monikaf

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1142