zamówienie na:

„Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w ul. Siemieńskiego i części ul. Chrobrego w Jarosławiu”.

zamawiający: PWiK Jarosław Sp. z o.o.
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: DTe-341-101/14
wartość: nieprzekraczającej wyr w zł równowartość kwoty 5 185 999,99 EURO
termin składania ofert: 31 marca 2014  10:00
wynik postępowania: DTe-341-101/14 Jarosław, dnia 11.04.2014r. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w oparciu o Regulamin Udzielania Zamówień Sektorowych przez PWiK Jarosław Sp. z o.o. w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 5 185 999,99 EURO na realizację inwestycji „Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w ul. Siemieńskiego i części ul. Chrobrego w Jarosławiu”. Na podstawie § 48 ust. 6 Regulaminu Udzielania Zamówień Sektorowych przez PWiK Jarosław Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Jarosławiu Sp. z o.o. 37-500 Jarosław, ul. Tarnowskiego 28, informuje, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 5 185 999,99,- EURO ogłoszonego w dniu 13.03.2014r. na tablicy ogłoszeń PWiK Jarosław Sp. z o.o. oraz na stronie internetowej www.pwik-jaroslaw.pl na realizację inwestycji pn.: „Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w ul. Siemieńskiego i części ul. Chrobrego w Jarosławiu”, Komisja Przetargowa, powołana przez Prezesa Zarządu PWiK Jarosław Sp. z o.o., zaproponowała jako najkorzystniejszą w świetle przyjętego w SIWZ kryterium, ofertę Nr 2 złożoną przez „WODO-GAZ” Józef Słota, ul. Krakowska 23, 37-200 Przeworsk,, którą to propozycję Kierownik Zamawiającego zatwierdził. Wybrana oferta okazała się ofertą najkorzystniejszą w świetle przyjętych dla przedmiotowego postępowania kryteriów tj. uzyskała najniższą cenę a tym samym największą liczbę punktów. W postępowaniu o udzielenie zamówienia na realizację inwestycji jw. oferty złożyli następujący Wykonawcy : Oferta Nr 1 – „SANITEX” Sp. z o.o., 37-204 Tryńcza 120 Oferta Nr 2– „WODO - GAZ” Józef Słota, ul. Krakowska 23, 37-200 Przeworsk; Oferta Nr 3 - Usługowy Zakład Wod-Kan-Gaz Józef Lis, 37-200 Przeworsk, Gorliczyna 675 Oferta Nr 4– Usługowy Zakład Wodno Kanal. C.O. i Gaz Roman Szul, 37-200 Przeworsk, Rozbórz 226 Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert : Oferta Nr 1; Liczba pkt w kryterium :cena oferty –351,72; Punkty razem – 351,72; Oferta Nr 2; Liczba pkt w kryterium :cena oferty – 400; Punkty razem – 400; Oferta Nr 3; Liczba pkt w kryterium :cena oferty – 293,88; Punkty razem – 293,88; W przedmiotowym postępowaniu ustalone było jedno kryterium oceny ofert – cena oferty- waga kryterium 100 %.