zamówienie na:

"Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w ul. Racławickiej w Jarosławiu - II etap na odcinku ul. Racławickiej od ul. Kraszewskiego do ul. Żeromskiego i od ul. Konfederackiej do ul. Jana Pawła II."

zamawiający: PWiK Jarosław Sp. z o.o.
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: DTe-341-178/14
wartość: Nieprzekraczającej wyr. w zł równowartość kwoty 5185999,99 EURO
termin składania ofert: 11 sierpnia 2014  10:00
wynik postępowania: DTe-341-178/14 Jarosław, dnia 25.08.2014r. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w oparciu o Regulamin Udzielania Zamówień Sektorowych przez PWiK Jarosław Sp. z o.o. w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 5 185 999,99 EURO na realizację inwestycji „Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w ul. Racławickiej w Jarosławiu – II etap na odcinku ul. Racławickiej od ul. Kraszewskiego do ul. Żeromskiego i od ul. Konfederackiej do ul. Jana Pawła II”. Na podstawie § 48 ust. 7 Regulaminu Udzielania Zamówień Sektorowych przez PWiK Jarosław Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Jarosławiu Sp. z o.o. 37-500 Jarosław, ul. Tarnowskiego 28, informuje, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 5 185 999,99,- EURO ogłoszonego w dniu 24.07.2014r. na tablicy ogłoszeń PWiK Jarosław Sp. z o.o. oraz na stronie internetowej www.pwik-jaroslaw.pl na realizację inwestycji pn.: „Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w ul. Racławickiej w Jarosławiu – II etap na odcinku ul. Racławickiej od ul. Kraszewskiego do ul. Żeromskiego i od ul. Konfederackiej do ul. Jana Pawła II”, Komisja Przetargowa, powołana przez Prezesa Zarządu PWiK Jarosław Sp. z o.o., zaproponowała jako najkorzystniejszą w świetle przyjętego w SIWZ kryterium, ofertę Nr 1 złożoną przez SANITEX Sp. z o.o, 37-204 Tryńcza 120, którą to propozycję Kierownik Zamawiającego zatwierdził. Wybrana oferta okazała się ofertą najkorzystniejszą w świetle przyjętych dla przedmiotowego postępowania kryteriów tj. uzyskała najniższą cenę a tym samym największą liczbę punktów. W postępowaniu o udzielenie zamówienia na realizację inwestycji jw. oferty złożyli następujący Wykonawcy : Oferta Nr 1 – „SANITEX” Sp. z o.o., 37-204 Tryńcza 120 Oferta Nr 2 – BPP-INŻ Sp. z o.o., 37-500 Jarosław, ul. Wróblewskiego; Oferta Nr 3 – Usługowy Zakład Wodno Kanal. C.O. i Gaz Roman Szul, 37-200 Przeworsk, Rozbórz 226 Oferta Nr 4 – „WODO - GAZ” Józef Słota, ul. Krakowska 23, 37-200 Przeworsk; Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert : Oferta Nr 1; Liczba pkt w kryterium :cena oferty – 500; Punkty razem – 500; Oferta Nr 2; Liczba pkt w kryterium :cena oferty – 409,45; Punkty razem – 409,45; Oferta Nr 4; Liczba pkt w kryterium :cena oferty – 430,85; Punkty razem – 430,85; W przedmiotowym postępowaniu ustalone było jedno kryterium oceny ofert – cena oferty- waga kryterium 100 %.