zamówienie na:

Wykonywanie dostaw wodnego roztworu chlorku poliglinu, jako koagulantu do uzdatniania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w 2018r.

zamawiający: PWiK Jarosław Sp. z o.o.
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: DPT.341.13.2018
wartość: Nieprzekraczająca wyrażoną w złotych równowartość 442 999,99euro
termin składania ofert: 23 stycznia 2018  10:00
wynik postępowania: DPT.341.3.2018