zamówienie na:

„Wykonywanie usług ochrony i dozoru budynków administracyjno – biurowego i warsztatowego PWiK Sp. z o.o. przy ul. Tarnowskiego 28 w Jarosławiu ”.

zamawiający: PWiK Jarosław Sp. z o.o.
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: DPT.341.231.2019
wartość: Nieprzekraczającą wyrażoną w złotych równowartość 442999,99 euro
termin składania ofert: 24 lipca 2019  10:00
wynik postępowania: DPT.341.231.2019 Jarosław, dnia 26 lipca 2019 roku Ogłoszenie Na podstawie § 48 ust. 7 Regulaminu Udzielania Zamówień Sektorowych przez PWiK Jarosław Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Jarosławiu Sp. z o.o., Ul. Jana Tarnowskiego 28 37-500 Jarosław jako Zamawiający informuje, iż w wyniku przeprowadzenia przetargu nieograniczonego znak: DPT.341.231.2019 ogłoszonego w dniu 10 lipca 2019 roku na „Wykonywanie usług ochrony i dozoru budynków administracyjno – biurowego i warsztatowego PWiK Jarosław Sp. z o.o. przy ul. Tarnowskiego 28 w Jarosławiu ”, Komisja Przetargowa powołana przez Prezesa Zarządu PWiK Jarosław Sp. z o.o. zaproponowała, jako najkorzystniejszą w świetle przyjętego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia kryterium, ofertę złożoną przez SOTER sp. z o.o., 36-100 Kolbuszowa, ul. Obrońców Pokoju 29 A. Uzasadnienie wyboru: wybrana oferta okazała się ofertą najkorzystniejszą z punktu widzenia przyjętego do tego postępowania kryterium, tj. uzyskała najniższą cenę, a tym samym największą ilość punktów – 400. W postępowaniu o udzielenie zamówienia na realizację usług jw. oferty złożyli następujący Wykonawcy: oferta nr 1 – Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „KARABELA – MAŁOPOLSKA” sp. z o.o., 33-100 Tarnów, ul. Al. Piaskowa 10 ; oferta nr 2 – SOTER sp. z o.o., 36-100 Kolbuszowa, ul. Obrońców Pokoju 29 A; oferta nr 3 – Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe „CZA-TA” Niciak Spółka Jawna ul. Żabia 15,97-300 Piotrków Trybunalski; oferta nr 4 – POLSKA SIEĆ HANDLOWA „NASZ SKLEP” S.A., 00-175 Warszawa, ul. Aleja Jana Pawła II 80/5 oferta nr 5 - Międzywojewódzka Usługowa Spółdzielnia Inwalidów, 35-959 Rzeszów, ul. Rejtana 8; oferta nr 6 - Firma Usługowa BŁYSK sp. z o.o., 39-200 Dębica, ul. Gawrzyłowska 37. Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert: Oferta nr 1 Liczba pkt. w kryterium: cena oferty – 344,32; Punkty razem – 344,32; Oferta nr 2 Liczba pkt. w kryterium: cena oferty – 400; Punkty razem – 400; Oferta nr 3 Liczba pkt. w kryterium: cena oferty – 395,96; Punkty razem – 395,96; Oferta nr 4 Liczba pkt. w kryterium: cena oferty – 379,64; Punkty razem – 379,64; Oferta nr 5 Liczba pkt. w kryterium: cena oferty – 319,12; Punkty razem – 319,12; Oferta nr 6 Liczba pkt. w kryterium: cena oferty – 319,48; Punkty razem – 319,48;