zamówienie na:

Modernizacja obiektów Działu Produkcji Wody i Gospodarki Wodomierzowej PWiK w Jarosławiu Sp. z o.o. oraz remont pomieszczeń w budynku warsztatowym zlokalizowanym przy ul. Tarnowskiego 28 w Jarosławiu

zamawiający: Przedsiębiorstwo Wodociagów i Kanalizacji w Jarosławiu Sp. z o.o.
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: DPT.341.171.2021
wartość: nieprzekr. wyr. w zł rówów. kwoty 5349999,99E
termin składania ofert: 2 lipca 2021  10:00
wynik postępowania: DPT.341.171.2021 Jarosław, dnia 13 lipca 2021r. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w oparciu o Regulamin Udzielania Zamówień Sektorowych przez PWiK Jarosław Sp. z o.o. w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 5349999,99 EURO na realizację inwestycji pn.:„Modernizacja obiektów Działu Produkcji Wody i Gospodarki Wodomierzowej PWiK w Jarosławiu Sp. z o.o. oraz remont pomieszczeń w budynku warsztatowym zlokalizowanym przy ul. Tarnowskiego 28 w Jarosławiu”. Na podstawie § 48 ust. 7 Regulaminu Udzielania Zamówień Sektorowych przez PWiK Jarosław Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Jarosławiu Sp. z o.o. 37-500 Jarosław, ul. Tarnowskiego 28 informuje, że w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 5349999,99,- EURO ogłoszonego w dniu 18.06.2021r. na tablicy ogłoszeń PWiK Jarosław Sp. z o.o. oraz na stronie internetowej www.pwik-jaroslaw.pl na realizację inwestycji pn.: „Modernizacja obiektów Działu Produkcji Wody i Gospodarki Wodomierzowej PWiK w Jarosławiu Sp. z o.o. oraz remont pomieszczeń w budynku warsztatowym zlokalizowanym przy ul. Tarnowskiego 28 w Jarosławiu”, Komisja Przetargowa, powołana przez Prezesa Zarządu PWiK Jarosław Sp. z o.o., zaproponowała jako najkorzystniejszą w świetle przyjętych w SWZ kryteriów, ofertę Nr 1 złożoną przez Usługi Budowlane R.P. Zawitkowscy S.C., 37-500 Jarosław, ul. Dojazdowa 33, którą to propozycję Kierownik Zamawiającego zatwierdził. Wybrana oferta okazała się ofertą najkorzystniejszą w świetle przyjętych dla przedmiotowego postępowania kryteriów tj. uzyskała największą liczbę punktów. W postępowaniu o udzielenie zamówienia na realizację inwestycji jw. oferty złożyli następujący Wykonawcy: Oferta Nr 1 - Usługi Budowlane R.P. Zawitkowscy S.C., 37-500 Jarosław, ul. Dojazdowa 33; Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert: Oferta Nr 1: Liczba pkt w kryterium: cena oferty – 240; Liczba pkt w kryterium: Przedłużenie okresu gwarancji - 40; Liczba pkt w kryterium: doświadczenie kierownika budowy branży budowlanej – 120; Punkty razem oferty Nr 1 – 400; W przedmiotowym postępowaniu ustalone były następujące kryteria oceny ofert: Kryterium I - cena oferty- waga kryterium 60 %; Kryterium II - przedłużenie okresu gwarancji – waga kryterium 10 %; Kryterium III - doświadczenie kierownika budowy branży budowlanej - waga kryterium 30 %.