zamówienie na:

Budowa kanalizacji sanitarnej dla obszaru Garbarze w Jarosławiu z przerzutem ścieków przez rzekę San i podłączeniem do miejskiej sieci kanalizacyjnej – Etap III

zamawiający: Przedsiębiorstwo Wodociagów i Kanalizacji w Jarosławiu Sp. z o.o.
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: DPT.341.106.2022
wartość: nieprzekr. wyr. w zł rówów. kwoty 5381999,99E
termin składania ofert: 20 kwietnia 2022  10:00
wynik postępowania: DPT.341.106.2022 Jarosław, dnia 21.04.2022r. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w oparciu o Regulamin Udzielania Zamówień Sektorowych przez PWiK Jarosław Sp. z o.o. w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 5 382 000,00 EURO na realizację inwestycji pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej dla obszaru Garbarze w Jarosławiu z przerzutem ścieków przez rzekę San i podłączeniem do miejskiej sieci kanalizacyjnej – Etap III”. Na podstawie § 48 ust. 6 Regulaminu Udzielania Zamówień Sektorowych przez PWiK Jarosław Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Jarosławiu Sp. z o.o. 37-500 Jarosław, ul. Tarnowskiego 28 informuje, że w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 5 382 000,00,- EURO ogłoszonego w dniu 06.04.2022r. na tablicy ogłoszeń PWiK Jarosław Sp. z o.o. oraz na stronie internetowej www.pwik-jaroslaw.pl na realizację inwestycji pn.: . „Budowa kanalizacji sanitarnej dla obszaru Garbarze w Jarosławiu z przerzutem ścieków przez rzekę San i podłączeniem do miejskiej sieci kanalizacyjnej – Etap III”., Komisja Przetargowa, powołana przez Prezesa Zarządu PWiK Jarosław Sp. z o.o., zaproponowała jako najkorzystniejszą w świetle przyjętych w SWZ kryteriów, ofertę Nr 1 złożoną przez SANITEX Sp. z o.o. 37-204 Tryńcza 120, którą to propozycję Kierownik Zamawiającego zatwierdził. Wybrana oferta okazała się ofertą najkorzystniejszą w świetle przyjętych dla przedmiotowego postępowania kryteriów tj. uzyskała największą liczbę punktów. W postępowaniu o udzielenie zamówienia na realizację inwestycji jw. oferty złożyli następujący Wykonawcy: Oferta Nr 1 - SANITEX Sp. z o.o., 37-204 Tryńcza 120; Oferta Nr 2 –Konsorcjum firm: Lider – ZAKŁAD INSTALACYJNO-BUDOWLANY Mirosław Gaweł 36-073 Strażów 410A, Partner - Zakład WOD - KAN CO i GAZ Stanisław Ziaja 36-007 Krasne 107; Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert: Oferta Nr 1; Liczba pkt w kryterium: cena oferty – 240 ; Liczba pkt w kryterium: doświadczenie kierownika budowy branży sanitarnej – 160; Punkty razem – 400 Oferta Nr 2; Liczba pkt w kryterium: cena oferty – 238,96 ; Liczba pkt w kryterium: doświadczenie kierownika budowy branży sanitarnej – 160; Punkty razem – 398,96; W przedmiotowym postępowaniu ustalone były następujące kryteria oceny ofert: Kryterium I - cena oferty- waga kryterium 60 %. Kryterium II - doświadczenie kierownika budowy branży sanitarnej- waga kryterium 40 %.