zamówienie na:

Wykonywanie dostaw materiałów do usuwania awarii wod.-kan. dla PWiK Jarosław Sp. z o.o. w 2008r.

zamawiający: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Jarosławiu Sp. z o.o., ul. Jana Tarnowskiego 28
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: do 411 999,99 euro
termin składania ofert: 8 lutego 2008  10:00
wynik postępowania: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Jarosławiu Sp. z o.o., 37-500 Jarosław, ul. Jana Tarnowskiego 28, informuje, że w wyniku przeprowadzenia przetargu nieograniczonego ogłoszonego w dniu 30-01-2008r. na tablicy ogłoszeń PWiK Jarosław Sp. z o.o. oraz na stronie internetowej www.pwik-jaroslaw.pl na „Wykonywanie dostaw materiałów do usuwania awarii wod.-kan. dla PWiK Jarosław Sp. z o.o. w 2008r.”, Komisja Przetargowa, powołana przez Prezesa Zarządu PWiK Jarosław Sp. z o.o., zaproponowała jako najkorzystniejszą w świetle przyjętego w SIWZ kryterium, ofertę złożoną przez Firmę Handlowo-Usługową ZTM Mirosława Tomczyk, Prałkowce 293, 37-700 Przemyśl, którą to propozycję Kierownik Zamawiającego zatwierdził. Uzasadnienie wyboru: oferta nr 1, złożona przez Firmę Handlowo-Usługową ZTM Mirosława Tomczyk, Prałkowce 293, 37-700 Przemyśl, okazała się ofertą najkorzystniejszą z punktu widzenia przyjętego do tego postępowania kryterium, tj. uzyskała najniższą cenę 185 342, 75 PLN brutto z pod. VAT 22%. W przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia oferty złożyli następujący Wykonawcy: Oferta nr 1 - Firma Handlowo-Usługowa ZTM Mirosława Tomczyk, Prałkowce 293, 37-700 Przemyśl. Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert: Oferta Nr 1 - Liczba pkt w kryterium: cena oferty – 500; Punkty razem – 500.  
Powyższe jest zamówieniem sektorowym zgodnie z art. 132 ust. 1 pkt. 4 i ust. 2 ustawy z dnia 29-01-2004r.
Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. Nr 19 poz. 177 z 9 lutego 2004r. z późn. zm.).

Postępowanie nie podlega przepisom ustawy z dnia 29-01-2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. Nr 19, poz. 177 z 9 lutego 2004r. z późn. zm.) – art. 133 ust. 1 i będzie prowadzone w oparciu o Regulamin Udzielania Zamówień Sektorowych przez PWiK Jarosław Sp. z o.o., który jest dostępny na stronie internetowej PWiK Jarosław Sp. z o.o.: www.pwik-jaroslaw.pl

Przedmiotem zamówienia jest: „Wykonywanie dostaw materiałów do usuwania awarii wod.-kan. dla PWiK Jarosław Sp. z o.o. w 2008r.”.

Przedmiot zamówienia jest określony w SIWZ opracowanej dla ww. postępowania o udzielenie zamówienia, którą można odebrać bezpłatnie w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 2 (Dział Techniczny) lub otrzymać przesyłką pocztową (na koszt adresata), po uprzednim pisemnym zgłoszeniu zapotrzebowania
do Zamawiającego.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych lub wariantowych.

Wymagany termin wykonania zamówienia:
Sukcesywnie wg zapotrzebowania do dnia 31 grudnia 2008r.

Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie są następujące:
1. Kryterium: Cena oferty – waga 100 %

Termin związania ofertą – 30 dni od daty złożenia ofert.

Oferty należy złożyć w siedzibie PWiK Jarosław Sp. z o.o., 37-500 Jarosław ul. Jana Tarnowskiego 28, w terminie do dnia 08-02-2008r., do godz. 1000 w pok. Nr 102 (Sekretariat).
Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie PWiK Jarosław Sp. z o.o., 37-500 Jarosław ul. Jana Tarnowskiego 28, w dniu 08-02-2008r. o godz. 1030 w pok. Nr 104 (Świetlica).

Osobami upoważnionymi do kontaktu z oferentami są:
1. Roman Blok - Kierownik Działu Sieci PWiK Jarosław Sp. z o.o., od pn. do pt. w godz. 800-1400,
tel./fax nr 0-16 621-25-02, tel. kom. nr 0-601-506-115, E-mail: ts@pwik-jaroslaw.pl
2. mgr Grzegorz Pikuła - Ref. ds. zamówień publicznych PWiK Jarosław Sp. z o.o., od pn. do pt. w godz.
800-1400, tel./fax nr 0-prefix16 621-62-66, 621-29-17, E-mail: dte@pwik-jaroslaw.pl

W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.

metryczka


Opublikował: Tomasz Wojtaszek (30 stycznia 2008, 13:18:35)

Ostatnia zmiana: Grzegorz Pikuła (11 marca 2009, 13:43:36)
Zmieniono: Grzegorz Pikuła

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1255