zamówienie na:

Budowa kanalizacji do działek przy ul. Zamkowej w Jarosławiu

zamawiający: Przedsiębiorstwo Wodociagów i Kanalizacji w Jarosławiu Sp. z o.o.
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: DPT.341.152.2021
wartość: nieprzekr. wyr. w zł rówów. kwoty 5349999,99E
termin składania ofert: 27 maja 2021  10:00
wynik postępowania: DPT.341.152.2021 Jarosław, dnia 02 czerwca 2021r. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w oparciu o Regulamin Udzielania Zamówień Sektorowych przez PWiK Jarosław Sp. z o.o. w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 5349999,99 EURO na realizację inwestycji pn.:„Budowa kanalizacji do działek przy ul. Zamkowej w Jarosławiu”. Na podstawie § 48 ust. 7 Regulaminu Udzielania Zamówień Sektorowych przez PWiK Jarosław Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Jarosławiu Sp. z o.o. 37-500 Jarosław, ul. Tarnowskiego 28 informuje, że w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 5349999,99,- EURO ogłoszonego w dniu 12.05.2021r. na tablicy ogłoszeń PWiK Jarosław Sp. z o.o. oraz na stronie internetowej www.pwik-jaroslaw.pl na realizację inwestycji pn.: „Budowa kanalizacji do działek przy ul. Zamkowej w Jarosławiu”, Komisja Przetargowa, powołana przez Prezesa Zarządu PWiK Jarosław Sp. z o.o., zaproponowała jako najkorzystniejszą w świetle przyjętych w SWZ kryteriów, ofertę Nr 3 złożoną przez SANITEX Sp. z o.o. 37-204 Tryńcza 120, którą to propozycję Kierownik Zamawiającego zatwierdził. Wybrana oferta okazała się ofertą najkorzystniejszą w świetle przyjętych dla przedmiotowego postępowania kryteriów tj. uzyskała największą liczbę punktów. W postępowaniu o udzielenie zamówienia na realizację inwestycji jw. oferty złożyli następujący Wykonawcy: Oferta Nr 1 - Zakład Wod - Kan. CO i Gaz Stanisław Ziaja 36-007 Krasne 107; Oferta Nr 2 – Usługowy Zakład Instalacji Wod. Kan. C.O. i Gaz Mirosław Gaweł, 36-073 Strażów, Palikówka 199; Oferta Nr 3 – SANITEX Sp. z o.o., 37-207 Tryńcza 120; Oferta Nr 4 – GEO Sp. z o.o., 37-550 Radymno, ul. Złota Góra 19a Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert: Oferta Nr 1; Liczba pkt w kryterium: cena oferty – 263 ; Liczba pkt w kryterium: doświadczenie kierownika budowy branży sanitarnej – 200; Punkty razem – 463 Oferta Nr 2; Liczba pkt w kryterium: cena oferty – 281,2 ; Liczba pkt w kryterium: doświadczenie kierownika budowy branży sanitarnej – 200; Punkty razem – 481,20; Oferta Nr 3; Liczba pkt w kryterium: cena oferty – 300; Liczba pkt w kryterium: doświadczenie kierownika budowy branży sanitarnej – 200; Punkty razem – 500; Oferta Nr 4; Liczba pkt w kryterium: cena oferty – 229,80; Liczba pkt w kryterium: doświadczenie kierownika budowy branży sanitarnej – 200; Punkty razem – 429,80; W przedmiotowym postępowaniu ustalone były następujące kryteria oceny ofert: Kryterium I - cena oferty- waga kryterium 60 %. Kryterium II - doświadczenie kierownika budowy branży sanitarnej- waga kryterium 40 %.