Rozstrzygnięcie protestu

L.dz.DTe/ 4683  /2006                                                                     Jarosław, dnia 3 listopada 2006r.

 

ROZSTRZYGNIĘCIE   PROTESTU

 

Dotyczy: Postępowania o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 60 000 EURO prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

Projekt Z/2.18.I.1.2/6/06 „Ochrona zasobów wodnych-kanalizacja sanitarna dla Jarosławia

–etap 1-3”.

 

             Na podstawie art.183 ust 1 pkt. 1 i 2 oraz ust. 4 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r  Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. Nr 19 poz. 177 z późniejszymi zmianami ), Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Jarosławiu Sp. z o.o. działając w imieniu Zamawiającego Gminy Miejskiej Jarosław, na podstawie udzielonego pełnomocnictwa  uwzględnia w całości protest wniesiony przez INŻYNIERIA RZESZÓW Sp. z o.o., 35-082 Rzeszów, ul. Podkarpacka 59 A , dotyczący czynności Zamawiającego polegającej na ustaleniu w ogłoszeniu o przetargu oraz 
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia warunków udziału w postępowaniu w sposób naruszający zasadę uczciwej konkurencji, czym naruszono  przepisy art. 7 ust. 1 oraz art. 22 ust. 2 ww ustawy.

          W związku z powyższym na podstawie art. 93 ust 1 pkt 7 powołanej ustawy Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia.

 

UZASADNIENIE

 

             Wykonawca wnoszący protest zarzucił Zamawiającemu ustalenie warunków udziału
w postępowaniu z naruszeniem przepisów art.7 ust.1 oraz art. 22 ust.2  ww ustawy, ponieważ w pkt. III.1. ogłoszenia o przetargu oraz w pkt VIII. 2) a) SIWZ Zamawiający umieścił żądanie spełnienia przez oferentów warunku „w ciągu ostatnich 5 lat (licząc od dnia otwarcia ofert) zrealizował co najmniej jedną budowę sieci kanalizacji sanitarnej w układzie mieszanym tj. podciśnieniowym, tłocznym i grawitacyjnym z przyłączami o długości: nie mniejszej niż
4,5 km kanalizacji podciśnieniowej z rur PE w zakresie średnicy Ø 90 mm do Ø 225 mm i większych, nie mniejszej niż 0,5 km kanalizacji tłocznej z rur PE w zakresie średnicy Ø 65 mm do Ø 200 i większych i nie mniejszej niż 4 km kanalizacji grawitacyjnej z rur z tworzyw sztucznych w zakresie średnic Ø 160 mm
do Ø 200 i większych oraz stację próżniowo – tłoczną o wydajności nie mniejszej niż 6 l/s,
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to z tego okresu. Należyte wykonanie zamówień musi by potwierdzone:  referencjami  inwestorów, protokołami końcowego odbioru itp. Wszystkie warunki muszą by spełnione łącznie”.

Należy w pełni podzielić zdanie wnoszącego protest, że nieuzasadnione jest żądanie Zamawiającego, ażeby wymagane doświadczenie oferent uzyskał podczas realizacji jednej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w układzie mieszanym tj. podciśnieniowym, tłocznym i grawitacyjnym
z przyłączami (...)”.
  Żądane doświadczenie oferent mógł uzyskać realizując większą liczbę budów w ciągu ostatnich 5 lat, które to budowy łącznie zawierały zakresy robót wymagane przez Zamawiającego w celu udokumentowania posiadania przez oferenta niezbędnej wiedzy i doświadczenia dla zrealizowania przedmiotowego zamówienia.

            Z tych względów należy uznać, że przytoczone postanowienia ogłoszenia o przetargu oraz SIWZ naruszają zasadę uczciwej konkurencji.

            Uwzględniając protest Wykonawcy, zgodnie z art. 38  ust. 5 ww  ustawy, stosownie do którego modyfikacja treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia nie może dotyczyć między innymi warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający nie może dokonać jej zmiany, ponieważ naruszenie zakazu przewidzianego w powołanym artykule uniemożliwia zawarcie ważnej umowy z uwagi, że postępowanie obarczone jest wadą, która ma wpływ na wynik postępowania
i prowadzi do wyboru oferty z rażącym naruszeniem ustawy Prawo zamówień publicznych. Dlatego też po myśli art. 93 ust 1 pkt. 7 ustawy pzp należy unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego.

             W kolejnym postępowaniu o udzielenie zamówienia, Zamawiający zmodyfikuje treść ogłoszenia i postanowienia specyfikacji istotnych warunków zamówienia, uwzględniając rozstrzygnięcie protestu.

              

 

Pouczenie:

  1. Od rozstrzygnięcia protestu przysługuje odwołanie.
  2. Odwołanie wnosi się  do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w terminie 5 dni

      od dnia rozstrzygnięcia protestu, jednocześnie przekazując jego kopię

      Zamawiającemu.

      3.    Złożenie odwołania w placówce pocztowej operatora publicznego jest  

             równoznaczne z wniesieniem do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.

       4.   Odwołanie podlega rozpoznaniu jeżeli uiszczono wpis.

       5.   Wpis uiszcza się najpóźniej  w dniu wniesienia odwołania, a dowód jego uiszczenia   

              dołącza się do odwołania.

           

 

 

 

 

 

 

 

           

_______________________________________________________________________________________

 

NIP 792-000-31-47 Regon 650228429

Rejestr Przedsiębiorców – Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego  
NR KRS: 0000119208

 

 

www.pwik-jaroslaw.pl

 

plik rozstrzygnięcia protestu (213kB) plik

metryczka


Wytworzył: Adam Lis (3 listopada 2006)
Opublikował: Adam Lis (3 listopada 2006, 13:49:41)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2768