Rozstrzygniecie protestu (dot. protestu z dnia 06-12-2006)

L.dz.DTe/ 5210 /2006                                                                     Jarosław, dnia 12 grudnia 2006r.

 

 

 

ROZSTRZYGNIĘCIE   PROTESTU

 

 

Dotyczy: Postępowania o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty     

               60 000 EURO prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

                Projekt Z/2.18/I./1.2/6/06 „Ochrona zasobów wodnych-kanalizacja sanitarna dla     

                Jarosławia –etap 1-3”.

 

             Na podstawie art.180 ust 7 w związku z art.15 ust.2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r  Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. Nr 19 poz. 177 z późn. zm. ), Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Jarosławiu Sp. z o.o. działając w imieniu Zamawiającego Gminy Miejskiej Jarosław, w oparciu o udzielone pełnomocnictwo, w związku z protestem wniesionym przez P.H.U. „INWOD” Roman Pacek, 21-100 Lubartów, ul. Nowodworska 5, „ wobec czynności podjętych przez Zamawiającego, a polegających na umieszczeniu przez Zamawiającego w SIWZ w Dziale VIII pkt 3 c i w Dziale IX pkt 15 warunków udziału w postępowaniu o treści cyt. „ wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę minimum 1 000 000,-PLN”

 

                                                                       odrzuca protest w całości.

        

 

UZASADNIENIE

 

 

             Wykonawca wniósł w/w protest, dotyczący postanowień SIWZ, w dniu 5-12-2006r przesyłając go faksem do Zamawiającego. Zgodnie z art. 180 ust. 3 pkt. 1 protest dotyczący postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia wnosi się w terminie 7 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej. W niniejszym postępowaniu publikacja ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych nastąpiła w dniu 20-11-2006r. Również w tym samym dniu zamieszczono specyfikację istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.

Tak więc termin do wniesienia, w przedmiotowym postępowaniu, protestu dotyczącego postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia upłynął w dniu 27-11-2006r.

Wobec powyższego, po myśli art. 180 ust. 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.), protest należało odrzucić.

              

 

Pouczenie z art. 184 ustawy Prawo zamówień publicznych :

  1. Od rozstrzygnięcia protestu przysługuje odwołanie.
  2. Odwołanie wnosi się  do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w terminie 5 dni

      od dnia rozstrzygnięcia protestu, jednocześnie przekazując jego kopię

      Zamawiającemu.

      3.    Złożenie odwołania w placówce pocztowej operatora publicznego jest  równoznaczne z wniesieniem do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.

       4.   Odwołanie podlega rozpoznaniu jeżeli uiszczono wpis.

       5.   Wpis uiszcza się najpóźniej  w dniu wniesienia odwołania, a dowód jego uiszczenia dołącza się do odwołania

Rozstrzygiecie (211kB) word

 

metryczka


Wytworzył: Adam Lis (12 grudnia 2006)
Opublikował: Adam Lis (12 grudnia 2006, 10:14:52)

Ostatnia zmiana: Adam Lis (12 grudnia 2006, 10:29:59)
Zmieniono: dod12-12-1-2006

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 3100