Stanowisko ds. BHP

Główny Specjalista do spraw BHP

Edyta Stopka
ul. Tarnowskiego 28, 37-500 Jarosław
Drugi budynek Administracyjny (parterowy)
16 621 62 66, 16 621 29 17 wew. 130
adres mailowy.edyta.stopka@pwik-jaroslaw.pl

Do zadań należy:
 1. Przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad bhp,
 2. Bieżące informowanie pracodawcy o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych, wraz z wnioskami zmierzającymi do usuwania tych zagrożeń,
 3. Sporządzanie i przedstawianie pracodawcy okresowych analiz stanu bhp,
 4. Udział w opracowywaniu planów modernizacji i rozwoju zakładu pracy oraz przedstawianie propozycji dotyczących uwzględnienia w tych planach rozwiązań techniczno-organizacyjnych zapewniających poprawę stanu bhp,
 5. Udział w ocenie założeń i dokumentacji dotyczących modernizacji zakładu pracy albo jego części, a także nowych inwestycji, oraz zgłaszanie wniosków dotyczących uwzględnienia wymagań bhp w tych założeniach i dokumentacji,
 6. Udział w przekazywaniu do użytkowania nowo budowanych lub przebudowywanych obiektów budowlanych albo ich części, w których przewiduje się pomieszczenia pracy, urządzeń mających wpływ na warunki pracy i bezpieczeństwo pracowników,
 7. Zgłaszanie wniosków dotyczących wymagań bhp na stanowiskach pracy,
 8. Udział w opracowywaniu zakładowych układów zbiorowych pracy, wewnętrznych zarządzeń, regulaminów i instrukcji ogólnych dotyczących bhp oraz w ustalaniu zadań osób kierujących pracownikami w zakresie bhp,
 9. Opiniowanie szczegółowych instrukcji dotyczących bhp na poszczególnych stanowiskach pracy,
 10. Udział w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz w opracowywaniu wniosków wynikających z badania przyczyn i okoliczności tych wypadków oraz zachorowań na choroby zawodowe, a także kontrola realizacji tych wniosków,
 11. Prowadzenie rejestrów, kompletowanie i przechowywanie dokumentów dotyczących wypadków przy pracy, stwierdzonych chorób zawodowych i podejrzeń o takie choroby, a także przechowywanie wyników badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy,
 12. Doradztwo w zakresie stosowania przepisów oraz zasad bhp,
 13. Udział w dokonywaniu oceny ryzyka zawodowego, które wiąże się z wykonywaną pracą,
 14. Doradztwo w zakresie organizacji i metod pracy na stanowiskach pracy, na których występują czynniki niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciążliwe oraz doboru najwłaściwszych środków ochrony zbiorowej i indywidualnej,
 15. Współpraca z właściwymi komórkami organizacyjnymi lub osobami, w szczególności w zakresie organizowania i zapewnienia odpowiedniego poziomu szkoleń w dziedzinie bhp oraz zapewnienia właściwej adaptacji zawodowej nowo zatrudnionych pracowników,
 16. Współpraca z laboratoriami upoważnionymi do dokonywania badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia lub warunków uciążliwych, występujących w środowisku pracy,
 17. Współdziałanie z lekarzem sprawującym profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracownikami,
 18. Współdziałanie ze społeczną inspekcją pracy oraz z zakładowymi organizacjami związkowymi,
 19. Uczestniczenie w konsultacjach w zakresie bhp,
 20. Inicjowanie i rozwijanie na terenie zakładu pracy różnych form popularyzacji problematyki bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii.

metryczka


Wytworzył: Tomasz W (17 lutego 2016)
Opublikował: Tomasz Wojtaszek (17 lutego 2016, 10:30:25)

Ostatnia zmiana: Tomasz Wojtaszek (17 lutego 2016, 11:30:05)
Zmieniono: Tomasz W

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 6277