Przetargi rozstrzygnięte z 2009 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 13 (z 13)zamówienie na:

Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Anny Jenke w Jarosławiu.

zamawiający: PWiK Jarosław Sp. z o.o.
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: DTe-341-104/09
wartość: Poniżej 5 150 000 EURO
termin składania ofert: 14 grudnia 2009  10:00
wynik postępowania: DTe-341-104/09/10 Jarosław, dnia 04.01.2010r ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w oparciu o Regulamin udzielania zamówień sektorowych przez PWiK Jarosław Sp. z o.o.w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 5 150 000 EURO na realizację inwestycji \\\"Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Anny Jenke w Jarosławiu”. Na podstawie art. 48 ust. 6 pkt. 1 Regulaminu udzielania zamówień sektorowych przez PWiK Jarosław Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Jarosławiu Sp. z o.o. 37-500 Jarosław, ul. Tarnowskiego 28, informuje, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 5 150 000,- EURO ogłoszonego w dniu 04.12.2009r. na tablicy ogłoszeń PWiK Jarosław Sp. z o.o. oraz na stronie internetowej www.pwik-jaroslaw.pl na realizację inwestycji pn.: \\\"Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Anny Jenke w Jarosławiu”, Komisja Przetargowa, powołana przez Prezesa Zarządu PWiK Jarosław Sp. z o.o. , zaproponowała jako najkorzystniejszą w świetle przyjętego w SIWZ kryterium, ofertę Nr 2 złożoną przez Usługowy Zakład Wodno Kanal. C.O. i Gaz Roman Szul, 37-200 Przeworsk, Rozbórz 381, w której zaoferowano cenę 183000,86- zł brutto i terminem realizacji 30.04.2010r., którą to propozycję Kierownik Zamawiającego zatwierdził. Wybrana oferta okazała się ofertą najkorzystniejszą w świetle przyjętych dla przedmiotowego postępowania kryteriów tj. uzyskała najniższą cenę. W postępowaniu o udzielenie zamówienia na realizację inwestycji jw. oferty złożyli następujący Wykonawcy : Oferta Nr 1 – „WODO - GAZ” Józef Słota, ul. Krakowska 23, 37-200 Przeworsk; Oferta Nr 2- Usługowy Zakład Wodno Kanal. C.O. i Gaz Roman Szul, 37-200 Przeworsk, Rozbórz 381; Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert : Oferta Nr 1; Liczba pkt w kryterium :cena oferty –373,08; Punkty razem – 373,08; Oferta Nr 2; Liczba pkt w kryterium :cena oferty –400; Punkty razem –400; W przedmiotowym postępowaniu ustalone było jedno kryterium oceny ofert – cena oferty- waga kryterium 100 %.  

zamówienie na:

Wykonywanie dostaw flokulantów dla Oczyszczalni Ścieków w 2010r.

zamawiający: PWiK Jarosław Sp. z o.o.
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: DTe-341-103/09
wartość: Poniżej 412000,00 euro
termin składania ofert: 11 grudnia 2009  10:00
wynik postępowania: DTe-341-103-11/09 Jarosław, dnia 14 grudnia 2009r. O g ł o s z e n i e Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Jarosławiu Sp. z o.o., 37-500 Jarosław, ul. Jana Tarnowskiego 28, informuje, że w wyniku przeprowadzenia przetargu nieograniczonego ogłoszonego w dniu 04-12-2009r. na tablicy ogłoszeń PWiK Jarosław Sp. z o.o. oraz na stronie internetowej www.pwik-jaroslaw.pl na „Wykonywanie dostaw flokulantów dla Oczyszczalni Ścieków w 2010r.”, Komisja Przetargowa, powołana przez Prezesa Zarządu PWiK Jarosław Sp. z o.o., zaproponowała jako najkorzystniejszą w świetle przyjętego w SIWZ kryterium, ofertę złożoną przez Klimapol Sp. z o.o., Dąbrowica 127c 21-002 Jastków za cenę 115 473,00 zł brutto, tj. z podatkiem VAT 22%, którą to propozycję Kierownik Zamawiającego zatwierdził. W postępowaniu o udzielenie zamówienia na realizację dostaw jw. oferty złożyli następujący Wykonawcy : Oferta nr 1 – Klimapol Sp. z o.o., Dąbrowica 127c 21-002 Jastków; Oferta nr 2 – Korona JV Sp. z o.o., ul. Przy Bażantarni 11 02-793 Warszawa. Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert : Oferta Nr 1 - Liczba pkt. w kryterium: cena oferty – 400; Punkty razem – 400; Oferta Nr 2 - Liczba pkt. w kryterium: cena oferty – 343,40; Punkty razem – 343,40.  

zamówienie na:

"Przebudowa kanalizacji ogólnospławnej ul. Słowackiego - łącznik Poniatowskiego w Jarosławiu.

zamawiający: PWiK Jarosław Sp. z o.o.
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: DTe-341-91/09
wartość: poniżej 5150000,-
termin składania ofert: 5 listopada 2009  10:00
wynik postępowania: DTe-341-91/09 Jarosław, dnia 09.11.2009r ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w oparciu o Regulamin udzielania zamówień sektorowych przez PWiK Jarosław Sp. z o.o.w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 5 150 000 EURO na realizację inwestycji „Przebudowa kanalizacji ogólnospławnej ul. Słowackiego – łącznik Poniatowskiego w Jarosławiu”. Na podstawie art. 48 ust. 7 Regulaminu udzielania zamówień sektorowych przez PWiK Jarosław Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Jarosławiu Sp. z o.o. 37-500 Jarosław, ul. Tarnowskiego 28, informuje, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 5 150 000,- EURO ogłoszonego w dniu 23.10.2009r. na tablicy ogłoszeń PWiK Jarosław Sp. z o.o. oraz na stronie internetowej www.pwik-jaroslaw.pl na realizację inwestycji pn.: „Przebudowa kanalizacji ogólnospławnej ul. Słowackiego – łącznik Poniatowskiego w Jarosławiu”, Komisja Przetargowa, powołana przez Prezesa Zarządu PWiK Jarosław Sp. z o.o., zaproponowała jako najkorzystniejszą w świetle przyjętego w SIWZ kryterium, ofertę Nr 1 złożoną przez „WODO–GAZ” Józef Słota, 37-200 Przeworsk, ul. Krakowska 23, w której zaoferowano cenę 58 422,41- zł brutto i terminem realizacji 22.12.2009r., którą to propozycję Kierownik Zamawiającego zatwierdził. Wybrana oferta okazała się ofertą najkorzystniejszą w świetle przyjętych dla przedmiotowego postępowania kryteriów tj. uzyskała najniższą cenę. W postępowaniu o udzielenie zamówienia na realizację inwestycji jw. oferty złożyli następujący Wykonawcy : Oferta Nr 1 – „WODO - GAZ” Józef Słota, ul. Krakowska 23, 37-200 Przeworsk; Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert : Oferta Nr 1; Liczba pkt w kryterium :cena oferty –400; Punkty razem – 400; W przedmiotowym postępowaniu ustalone było jedno kryterium oceny ofert – cena oferty- waga kryterium 100 %.  

zamówienie na:

Przebudowa odcinka sieci wodociągowej do budynku szkoły na Os. Słoneczne w Jarosławiu

zamawiający: PWiK Jarosław Sp. z o.o.
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: DTe-341-82/09
wartość: do 5 150 000 EURO
termin składania ofert: 16 października 2009  10:00
wynik postępowania: DTe-341-82/09 Jarosław, dnia 20.10.2009r ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w oparciu o Regulamin udzielania zamówień sektorowych przez PWiK Jarosław Sp. z o.o.w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 5 150 000 EURO na realizację inwestycji "Przebudowa odcinka sieci wodociągowej do budynku szkoły na Os. Słoneczne w Jarosławiu”. Na podstawie art. 48 ust. 6 pkt. 1 Regulaminu udzielania zamówień sektorowych przez PWiK Jarosław Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Jarosławiu Sp. z o.o. 37-500 Jarosław, ul. Tarnowskiego 28, informuje, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 5 150 000,- EURO ogłoszonego w dniu 02.10.2009r. na tablicy ogłoszeń PWiK Jarosław Sp. z o.o. oraz na stronie internetowej www.pwik-jaroslaw.pl na realizację inwestycji pn.: "Przebudowa odcinka sieci wodociągowej do budynku szkoły na Os. Słoneczne w Jarosławiu”, Komisja Przetargowa, powołana przez Prezesa Zarządu PWiK Jarosław Sp. z o.o. , zaproponowała jako najkorzystniejszą w świetle przyjętego w SIWZ kryterium, ofertę Nr 2 złożoną przez Usługowy Zakład Wodno Kanal. C.O. i Gaz Roman Szul, 37-200 Przeworsk, Rozbórz 381, w której zaoferowano cenę 146400,02- zł brutto i terminem realizacji 15.12.2009r., którą to propozycję Kierownik Zamawiającego zatwierdził. Wybrana oferta okazała się ofertą najkorzystniejszą w świetle przyjętych dla przedmiotowego postępowania kryteriów tj. uzyskała najniższą cenę. W postępowaniu o udzielenie zamówienia na realizację inwestycji jw. oferty złożyli następujący Wykonawcy : Oferta Nr 1 – „WODO - GAZ” Józef Słota, ul. Krakowska 23, 37-200 Przeworsk; Oferta Nr 2- Usługowy Zakład Wodno Kanal. C.O. i Gaz Roman Szul, 37-200 Przeworsk, Rozbórz 381; Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert : Oferta Nr 1; Liczba pkt w kryterium :cena oferty –319,20; Punkty razem – 319,20; Oferta Nr 2; Liczba pkt w kryterium :cena oferty –400; Punkty razem –400; W przedmiotowym postępowaniu ustalone było jedno kryterium oceny ofert – cena oferty- waga kryterium 100 %.  

zamówienie na:

Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ul. Polnej w Jarosławiu

zamawiający: PWiK Jarosław Sp. z o.o.
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: DTe-341-52/09
wartość: do 5 150 000 EURO
termin składania ofert: 20 sierpnia 2009  10:00
wynik postępowania: DTe-341-52/09 Jarosław, dnia 27.08.2009r ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w oparciu o Regulamin udzielania zamówień sektorowych przez PWiK Jarosław Sp. z o.o.w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej do 5 150 000 EURO na realizację inwestycji "Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ul. Polnej w Jarosławiu”. Na podstawie art. 48 ust. 7 Regulaminu udzielania zamówień sektorowych przez PWiK Jarosław Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Jarosławiu Sp. z o.o. 37-500 Jarosław, ul. Tarnowskiego 28, informuje, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej do 5 150 000,- EURO ogłoszonego w dniu 05.08.2009r. na tablicy ogłoszeń PWiK Jarosław Sp. z o.o. oraz na stronie internetowej www.pwik-jaroslaw.pl na realizację inwestycji pn.: "Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ul. Polnej w Jarosławiu”, Komisja Przetargowa, powołana przez Prezesa Zarządu PWiK Jarosław Sp. z o.o., zaproponowała jako najkorzystniejszą w świetle przyjętego w SIWZ kryterium, ofertę Nr 1 złożoną przez „WODO–GAZ” Józef Słota, 37-200 Przeworsk, ul. Krakowska 23, w której zaoferowano cenę 132 054,24- zł brutto i terminem realizacji 09.10.2009r., którą to propozycję Kierownik Zamawiającego zatwierdził. Wybrana oferta okazała się ofertą najkorzystniejszą w świetle przyjętych dla przedmiotowego postępowania kryteriów tj. uzyskała najniższą cenę. W postępowaniu o udzielenie zamówienia na realizację inwestycji jw. oferty złożyli następujący Wykonawcy : Oferta Nr 1 – „WODO - GAZ” Józef Słota, ul. Krakowska 23, 37-200 Przeworsk; Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert : Oferta Nr 1; Liczba pkt w kryterium :cena oferty –300; Punkty razem – 300; W przedmiotowym postępowaniu ustalone było jedno kryterium oceny ofert – cena oferty- waga kryterium 100 %.  

zamówienie na:

Przebudowa dwóch studni publicznych wierconych: S-8 zlokalizowanej na Os. Kopernika w Jarosławiu - dz. nr 3099/3, obręb 4 i S-18 zlokalizowanej w Ogródku Jordanowskim przy ul. Kraszewskiego w Jarosławiu - dz. nr 1545/3, obręb 4

zamawiający: PWiK Jarosław Sp. z o.o.
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: Do 5150000,- euro
termin składania ofert: 17 lipca 2009  10:00
wynik postępowania: DTe-341-42/09 Jarosław, dnia 04.09.2009r ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Dotyczy: Postępowania o wartości nie przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 5 150 000 EURO prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację inwestycji : „Przebudowa dwóch studni publicznych wierconych: S-8 zlokalizowanej na Os. Kopernika w Jarosławiu – dz. nr 3099/3, obręb 4 i S-18 zlokalizowanej w Ogródku Jordanowskim przy ul. Kraszewskiego w Jarosławiu – dz. nr 1545/3, obręb 4”. Na podstawie art.92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.) Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Jarosławiu Sp. z o.o., ul. Tarnowskiego 28, 37-500 Jarosław działając w imieniu Zamawiającego tj. Gminy Miejskiej Jarosław na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Burmistrza Miasta Jarosławia w Umowie nr 208/2009 z dnia 23.03.2009r informuje, że w wyniku postępowania o wartości nie przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 5 150 000 EURO prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wybór Wykonawcy inwestycji pn. „Przebudowa dwóch studni publicznych wierconych: S-8 zlokalizowanej na Os. Kopernika w Jarosławiu – dz. nr 3099/3, obręb 4 i S-18 zlokalizowanej w Ogródku Jordanowskim przy ul. Kraszewskiego w Jarosławiu – dz. nr 1545/3, obręb 4” ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 26.06.2009r pod nr 209588-2009 zmienionym w ogłoszeniu o zmianie ogłoszenia zamieszczonym w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 30.06.2009r pod nr 214358-2009, na tablicy ogłoszeń UM Jarosław, na tablicy ogłoszeń PWiK Jarosław Sp. z o.o oraz na stronie internetowej UM Jarosławia www.jaroslaw.pl i na stronie internetowej PWiK w Jarosławiu Sp. z o.o.www.pwik-jaroslaw.pl jako najkorzystniejszą ofertę wybrano ofertę Nr 1 złożoną przez „WODO - GAZ” Józef Słota, ul. Krakowska 23, 37-200 Przeworsk, w której zaoferowano cenę 188102,37-PLN brutto. Wybrana oferta okazała się najkorzystniejszą w świetle przyjętych dla przedmiotowego postępowania kryteriów tj. uzyskała najniższa cenę W postępowaniu o udzielenie zamówienia na realizację inwestycji jw. oferty złożyli następujący Wykonawcy: Oferta Nr 1 - „WODO - GAZ” Józef Słota, ul. Krakowska 23, 37-200 Przeworsk. Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert: Oferta Nr 1; Liczba punktów w kryterium: cena oferty – 300; Punkty razem – 300; W przedmiotowym postępowaniu ustalone było jedno kryterium oceny ofert – cena oferty- waga kryterium 100 %.  

zamówienie na:

Remont odcinka sieci wodociągowej wraz z przyłączami na Osiedlu Pułaskiego w Jarosławiu

zamawiający: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Jarosławiu Sp. z o.o
tryb zamówienia: przetarg nieogranczony
nr sprawy:
wartość: do 5 150 000,- EURO
termin składania ofert: 30 czerwca 2009  10:00
wynik postępowania: DTe-341-38/09 Jarosław, dnia 06.07.2009r ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w oparciu o Regulamin udzielania zamówień sektorowych przez PWiK Jarosław Sp. z o.o.w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej do 5 150 000 EURO na realizację inwestycji „Remont odcinka sieci wodociągowej wraz z przyłączami na Osiedlu Pułaskiego w Jarosławiu”. Na podstawie art. 48 ust. 7 Regulaminu udzielania zamówień sektorowych przez PWiK Jarosław Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Jarosławiu Sp. z o.o. 37-500 Jarosław, ul. Tarnowskiego 28, informuje, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej do 5 150 000,- EURO ogłoszonego w dniu 15.06.2009r. na tablicy ogłoszeń PWiK Jarosław Sp. z o.o. oraz na stronie internetowej www.pwik-jaroslaw.pl na realizację inwestycji pn.: „Remont odcinka sieci wodociągowej wraz z przyłączami na Osiedlu Pułaskiego w Jarosławiu”, Komisja Przetargowa, powołana przez Prezesa Zarządu PWiK Jarosław Sp. z o.o., zaproponowała jako najkorzystniejszą w świetle przyjętego w SIWZ kryterium, ofertę Nr 1 złożoną przez WODO – GAZ Józef Słota, 37-200 Przeworsk, ul. Krakowska 23, w której zaoferowano cenę 108 654,80- zł brutto i terminem realizacji 15.09.2009r., którą to propozycję Kierownik Zamawiającego zatwierdził. Wybrana oferta okazała się ofertą najkorzystniejszą w świetle przyjętych dla przedmiotowego postępowania kryteriów tj. uzyskała najniższą cenę. W postępowaniu o udzielenie zamówienia na realizację inwestycji jw. oferty złożyli następujący Wykonawcy : Oferta Nr 1 – „WODO - GAZ” Józef Słota, ul. Krakowska 23, 37-200 Przeworsk; Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert : Oferta Nr 1; Liczba pkt w kryterium :cena oferty –400; Punkty razem – 400; W przedmiotowym postępowaniu ustalone było jedno kryterium oceny ofert – cena oferty- waga kryterium 100 %.  

zamówienie na:

„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Słonecznej i ul. Przyklasztornej w Jarosławiu wraz z robotami towarzyszącymi”

zamawiający: PWiK Jarosław Sp. z o.o.
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: do 5 150 000 EURO
termin składania ofert: 21 kwietnia 2009  10:00
wynik postępowania: DTe-341-16/09 Jarosław, dnia 23.04.2009r ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w oparciu o Regulamin udzielania zamówień sektorowych przez PWiK Jarosław Sp. z o.o.w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej do 5 150 000 EURO na realizację inwestycji „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Słonecznej i ul. Przyklasztornej w Jarosławiu wraz z robotami towarzyszącymi”. Na podstawie art. 48 ust. 6 pkt. 7 Regulaminu udzielania zamówień sektorowych przez PWiK Jarosław Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Jarosławiu Sp. z o.o. 37-500 Jarosław, ul. Tarnowskiego 28, informuje, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej do 5 150 000,- EURO ogłoszonego w dniu 06.04.2009r. na tablicy ogłoszeń PWiK Jarosław Sp. z o.o. oraz na stronie internetowej www.pwik-jaroslaw.pl na realizację inwestycji pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Słonecznej i ul. Przyklasztornej w Jarosławiu wraz z robotami towarzyszącymi”, Komisja Przetargowa, powołana przez Prezesa Zarządu PWiK Jarosław Sp. z o.o., zaproponowała jako najkorzystniejszą w świetle przyjętego w SIWZ kryterium, ofertę Nr 2 złożoną przez ZISiCO Sp. z o.o. , 37-500 Jarosław, ul. Podzamcze 41, w której zaoferowano cenę 236 118,83- zł brutto i terminem realizacji 31.08.2009r., którą to propozycję Kierownik Zamawiającego zatwierdził. Wybrana oferta okazała się ofertą najkorzystniejszą w świetle przyjętych dla przedmiotowego postępowania kryteriów tj. uzyskała najniższą cenę. W postępowaniu o udzielenie zamówienia na realizację inwestycji jw. oferty złożyli następujący Wykonawcy : Oferta Nr 1 – „WODO - GAZ” Józef Słota, ul. Krakowska 23, 37-200 Przeworsk; Oferta Nr 2 – ZISiCO Sp. z o.o., ul. Podzamcze 41, 37-500 Jarosław; Oferta Nr 3 – Usługowy Zakład Wodno Kanal. C.O. i Gaz Roman Szul, 37-200 Przeworsk, Rozbórz 381, Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert : Oferta Nr 1; Liczba pkt w kryterium :cena oferty –347,68; Punkty razem – 347,68; Oferta Nr 2; Liczba pkt w kryterium :cena oferty –400; Punkty razem – 400; Oferta Nr 3; Liczba pkt w kryterium :cena oferty –254,32; Punkty razem – 254,32; W przedmiotowym postępowaniu ustalone było jedno kryterium oceny ofert – cena oferty- waga kryterium 100 %. 

zamówienie na:

Wykonywanie remontów nawierzchni dróg mieszanką mineralno-asfaltową po awariach wod.-kan. na terenie miasta Jarosławia w 2009r.

zamawiający: PWiK Jarosław Sp. z o.o.
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: do 5149999,99 euro
termin składania ofert: 27 marca 2009  10:00
wynik postępowania: Jarosław, dnia 31 marca 2009r. Ogłoszenie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Jarosławiu Sp. z o.o., 37-500 Jarosław ul. Jana Tarnowskiego 28, informuje, że w wyniku przeprowadzenia przetargu nieograniczonego, ogłoszonego w dniu 20-03-2009r. na tablicy ogłoszeń PWiK Jarosław Sp. z o.o. oraz na stronie internetowej www.pwik-jaroslaw.pl na „Wykonywanie remontów nawierzchni dróg mieszanką mineralno-asfaltową po awariach wod.-kan. na terenie miasta Jarosławia w 2009r.”, Komisja Przetargowa, powołana przez Prezesa Zarządu PWiK Jarosław Sp. z o.o., zaproponowała, jako najkorzystniejszą w świetle przyjętego w SIWZ kryterium, ofertę złożoną przez Tomasz Taranowicz Usługi Komunalne Roboty Drogowe, Ul. Pogodna 16 B 37-500 Jarosław, za cenę 73660, 29zł brutto, tj. z podatkiem VAT 22%, którą to propozycję Kierownik Zamawiającego zatwierdził. W postępowaniu o udzielenie zamówienia na realizację dostaw jw. oferty złożyli następujący Wykonawcy: Oferta nr 1 – Tomasz Taranowicz Usługi Komunalne Roboty Drogowe, Ul. Pogodna 16 B 37-500 Jarosław. Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert: Oferta Nr 1 - Liczba pkt. w kryterium: cena oferty – 500; Punkty razem – 500.  

zamówienie na:

"Wykonywanie dostaw wodnego roztworu chlorku poliglinu dla Działu Produkcji Wody PWiK Jarosław Sp. z o.o. w 2009r."

zamawiający: PWiK Jarosław Sp. z o.o.
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: do 411999,99 euro
termin składania ofert: 6 marca 2009  10:00
wynik postępowania: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Jarosławiu Sp. z o.o., 37-500 Jarosław ul. Jana Tarnowskiego 28, informuje, że w wyniku przeprowadzenia przetargu nieograniczonego, ogłoszonego w dniu 25-02-2009r. na tablicy ogłoszeń PWiK Jarosław Sp. z o.o. oraz na stronie internetowej www.pwik-jaroslaw.pl na „Wykonywanie dostaw wodnego roztworu chlorku poliglinu dla Działu Produkcji Wody PWiK Jarosław Sp. z o.o. w 2009r.”, Komisja Przetargowa, powołana przez Prezesa Zarządu PWiK Jarosław Sp. z o.o., zaproponowała, jako najkorzystniejszą w świetle przyjętego w SIWZ kryterium, ofertę złożoną przez Kemipol Sp. z o.o., Ul. Kuźnicka 6 72-010 Police, za cenę 97356, 00 zł brutto, tj. z podatkiem VAT 22%, którą to propozycję Kierownik Zamawiającego zatwierdził. W postępowaniu o udzielenie zamówienia na realizację dostaw jw. oferty złożyli następujący Wykonawcy: Oferta nr 1 – Kemipol Sp. z o.o., Ul. Kuźnicka 6 72-010 Police; Oferta nr 2 – MAXMED Zakład Usługowo-Handlowy, Ul. Pomorska 49 84-252 Orle. Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert: Oferta Nr 1 - Liczba pkt. w kryterium: cena oferty – 500; Punkty razem – 500; Oferta Nr 2 - Liczba pkt. w kryterium: cena oferty – 285; Punkty razem – 285. 

zamówienie na:

Uzdatnianie i higienizacja wody w technologii membranowej ZUW Jarosław

zamawiający: PWiK Jarosław Sp. z o.o.
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: do 5 150 000 EURO
termin składania ofert: 16 lutego 2009  10:00
wynik postępowania: L.dz.DTe/ 694 /2009 Jarosław, dnia 25 luty 2009r ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Dotyczy: Postępowania o wartości nie przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 5 150 000 EURO prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację inwestycji „Uzdatnianie i higienizacja wody w technologii membranowej ZUW Jarosław”. Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U.Nr 19, poz. 177 z późn. zm.) Przedsiębiorstwo Wodociągów Kanalizacji w Jarosławiu Sp. z o.o., ul. Tarnowskiego 28, 37-500 Jarosław informuje, że w wyniku postępowania o wartości nie przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 5 150 000 EURO prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wybór Wykonawcy inwestycji pn. „Uzdatnianie i higienizacja wody w technologii membranowej ZUW Jarosław” ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 19.01.2009r pod nr 20401-2009, na tablicy ogłoszeń PWiK Jarosław Sp. z o.o oraz na stronie internetowej www.pwik-jaroslaw.pl: 1. Jako najkorzystniejszą ofertę wybrano ofertę Nr 4 złożoną przez INŻYNIERIA RZESZÓW Sp. z o.o., 35-082 Rzeszów, ul. Podkarpacka 59 A, w której zaoferowano cenę 7598160,-zł brutto. Wybrana oferta okazała się ofertą najkorzystniejszą w świetle przyjętych dla przedmiotowego postępowania kryteriów tj. uzyskała najniższą cenę. W postępowaniu o udzielenie zamówienia na realizację inwestycji jw. oferty złożyli następujący Wykonawcy: Oferta Nr 1 – H2Optim Sp. z o.o., ul. Boranta 17, 61-608 Poznań Oferta Nr 2 – Firma Gutkowski Gutkowski Jan, ul. 17 Stycznia 92, 64-100 Leszno Oferta Nr 3 – INTROL S.A., ul. Kościuszki 112, 40-519 Katowice Oferta Nr 4 – INŻYNIERIA Rzeszów Sp. z o.o., ul. Podkarpacka 59 a, 35-082 Rzeszów Oferta Nr 5 – Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych „GEO”, ul. Złota Góra 19 a, 37-550 Radymno Oferta Nr 6 – SEEN Technologie Sp. z o.o., ul. Siennicka 29, 04-394 Warszawa Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert : Oferta Nr 1; Liczba punktów w kryterium: cena oferty - 438,15; Punkty razem – 438,15; Oferta Nr 4; Liczba punktów w kryterium: cena oferty - 500; Punkty razem – 500; Oferta Nr 5; Liczba punktów w kryterium: cena oferty - 403,20; Punkty razem – 403,20; Oferta Nr 6; Liczba punktów w kryterium: cena oferty - 482,90; Punkty razem – 482,90; W przedmiotowym postępowaniu ustalone było jedno kryterium oceny ofert – cena oferty- waga kryterium 100 %.  

zamówienie na:

Wykonywanie dostaw oleju napędowego i benzyny bezołowiowej dla PWiK Jarosław Sp. z o.o. w 2009r.

zamawiający: PWiK Jarosław Sp. z o.o.
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: do 411999,99 euro
termin składania ofert: 28 stycznia 2009  10:00
wynik postępowania: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Jarosławiu Sp. z o.o., 37-500 Jarosław, ul. Jana Tarnowskiego 28, informuje, że w wyniku przeprowadzenia przetargu nieograniczonego ogłoszonego w dniu 21-01-2009r. na tablicy ogłoszeń PWiK Jarosław Sp. z o.o. oraz na stronie internetowej www.pwik-jaroslaw.pl na „Wykonywanie dostaw oleju napędowego i benzyny bezołowiowej dla PWiK Jarosław Sp. z o.o. w 2009r.”, Komisja Przetargowa, powołana przez Prezesa Zarządu PWiK Jarosław Sp. z o.o., zaproponowała jako najkorzystniejszą w świetle przyjętego w SIWZ kryterium, ofertę złożoną przez Fundację Pomocy Edukacyjnej dla Młodzieży im. Heleny i Tadeusza Zielińskich w Jarosławiu, ul. Z. Zielińskiego 4, 37-500 Jarosław, którą to propozycję Kierownik Zamawiającego zatwierdził. Uzasadnienie wyboru: oferta nr 1, złożona przez Fundację Pomocy Edukacyjnej dla Młodzieży im. Heleny i Tadeusza Zielińskich w Jarosławiu, okazała się ofertą najkorzystniejszą z punktu widzenia przyjętego do tego postępowania kryterium, tj. uzyskała najniższą cenę 148 474,00 zł brutto z pod. VAT 22%. W przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia oferty złożyli następujący Wykonawcy: Oferta nr 1 – Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe PST Mazepa i Sanocki Spółka Jawna, ul. Złota Góra 19, 37-550 Radymno. Oferta nr 2 – Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. w Jarosławiu, ul. Zamkowa 1, 37-500 Jarosław; Oferta nr 3 - Fundacja Pomocy Edukacyjnej dla Młodzieży im. Heleny i Tadeusza Zielińskich w Jarosławiu, ul. Z. Zielińskiego 4, 37-500 Jarosław. Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert: Oferta Nr 1 - Liczba pkt. w kryterium: cena oferty – 483,40; Punkty razem – 483,40. Oferta Nr 3 - Liczba pkt. w kryterium: cena oferty – 500; Punkty razem – 500. Oferty odrzucone: Oferta nr 2 złożona przez Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o., ul. Zamkowa 1 37-500 Jarosław. 

zamówienie na:

„Wykonywanie dostaw materiałów do usuwania awarii wod.-kan. dla PWiK Jarosław Sp. z o.o. w 2009r.”.

zamawiający: PWiK Jarosław Sp.z o.o.
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: do 411 999,99 euro
termin składania ofert: 20 stycznia 2009  10:00
wynik postępowania: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Jarosławiu Sp. z o.o., 37-500 Jarosław, ul. Jana Tarnowskiego 28, informuje, że w wyniku przeprowadzenia przetargu nieograniczonego ogłoszonego w dniu 13-01-2009r. na tablicy ogłoszeń PWiK Jarosław Sp. z o.o. oraz na stronie internetowej www.pwik-jaroslaw.pl na „Wykonywanie dostaw materiałów do usuwania awarii wod.-kan. dla PWiK Jarosław Sp. z o.o. w 2009r.”, Komisja Przetargowa, powołana przez Prezesa Zarządu PWiK Jarosław Sp. z o.o., zaproponowała jako najkorzystniejszą w świetle przyjętego w SIWZ kryterium, ofertę złożoną przez Firmę Usługowo-Handlową ZTM Import-Eksport, Prałkowce 293, 37-700 Przemyśl, którą to propozycję Kierownik Zamawiającego zatwierdził. Uzasadnienie wyboru: oferta nr 1, złożona przez Firmę Usługowo-Handlową ZTM Import-Eksport, Prałkowce 293, 37-700 Przemyśl, okazała się ofertą najkorzystniejszą z punktu widzenia przyjętego do tego postępowania kryterium, tj. uzyskała najniższą cenę 204 083,18zł brutto z pod. VAT 22%. W przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia oferty złożyli następujący Wykonawcy: Oferta nr 1 - Firma Usługowo-Handlowa ZTM Import-Eksport, Prałkowce 293, 37-700 Przemyśl. Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert: Oferta Nr 1 - Liczba pkt. w kryterium: cena oferty – 500; Punkty razem – 500. 

Przetargi o pozycjach 1 - 13 (z 13)