Przetargi rozstrzygnięte z 2011 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 12 (z 12)zamówienie na:

"Wykonywanie dostaw paliw płynnych do pojazdów PWiK Jarosław Sp. z o.o. w 2012r."

zamawiający: PWiK Jarosław Sp. z o.o.
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: DTe-341-192/11
wartość: Do 386999,99 euro
termin składania ofert: 14 grudnia 2011  10:00
wynik postępowania: DTe-341-192/11 Jarosław, dnia 19 grudnia 2011r. Ogłoszenie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Jarosławiu Sp. z o.o., Ul. Jana Tarnowskiego 28 37-500 Jarosław, jako Zamawiający informuje, że w wyniku przeprowadzenia przetargu nieograniczonego, ogłoszonego w dniu 06-12-2011r. na tablicy ogłoszeń PWiK Jarosław Sp. z o.o. oraz na stronie internetowej www.pwik-jaroslaw.pl na „Wykonywanie dostaw paliw płynnych do pojazdów PWiK Jarosław Sp. z o.o. w 2012r.”, Komisja Przetargowa, powołana przez Prezesa Zarządu PWiK Jarosław Sp. z o.o., zaproponowała, jako najkorzystniejszą w świetle przyjętego w SIWZ kryterium tj. z najniższą ceną, ofertę złożoną przez Statoil Poland Sp. z o.o., Ul. Puławska 86 02-603 Warszawa i Statoil International Card Center AB, Torkel Knutssonsgatan 24 S 11 888 Stockholm, za cenę 262800, 00zł brutto, tj. z podatkiem VAT 23%, którą to propozycję Kierownik Zamawiającego zatwierdził. W postępowaniu o udzielenie zamówienia na realizację dostaw jw. oferty złożyli następujący Wykonawcy: Oferta nr 1 – Statoil Poland Sp. z o.o., Ul. Puławska 86 02-603 Warszawa i Statoil International Card Center AB, Torkel Knutssonsgatan 24 S 11 888 Stockholm. Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert: Oferta Nr 1 - Liczba pkt. w kryterium: cena oferty – 400. Punkty razem – 400.  

zamówienie na:

„Dostawa energii elektrycznej do Oczyszczalni ścieków w Jarosławiu i Zakładu Uzdatniania Wody dla m. Jarosławia w Muninie w 2012roku”

zamawiający: PWiK Jarosław Sp. z o.o.
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: DTe-341-148/11
wartość: nieprzekraczającej wyr w zł równowartość kwoty 386 999,99 EURO
termin składania ofert: 27 października 2011  10:00
wynik postępowania: DTe-341-148/11 Jarosław, dnia 07.11.2011r ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w oparciu o Regulamin udzielania zamówień sektorowych przez PWiK Jarosław Sp. z o.o. w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 386 999,99 EURO na „Dostawę energii elektrycznej do Oczyszczalni ścieków w Jarosławiu i Zakładu Uzdatniania Wody dla m. Jarosławia w Muninie w 2012 roku”. Na podstawie art. 48 ust. 7 Regulaminu udzielania zamówień sektorowych przez PWiK Jarosław Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Jarosławiu Sp. z o.o. 37-500 Jarosław, ul. Tarnowskiego 28, informuje, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 386 999,99,- EURO ogłoszonego w dniu 18.10.2011r. na tablicy ogłoszeń PWiK Jarosław Sp. z o.o. oraz na stronie internetowej www.pwik-jaroslaw.pl na „Dostawę energii elektrycznej do Oczyszczalni ścieków w Jarosławiu i Zakładu Uzdatniania Wody dla m. Jarosławia w Muninie w 2012 roku”, Komisja Przetargowa, powołana przez Prezesa Zarządu PWiK Jarosław Sp. z o.o., zaproponowała jako najkorzystniejszą w świetle przyjętego w SIWZ kryterium, ofertę Nr 2 złożoną przez PGE Obrót S.A. Oddział z siedzibą w Zamościu, 22-400 Zamość, ul. Koźmiana 1, w której zaoferowano cenę 995745,89,- zł brutto i terminem realizacji od dnia 01.01.2012r., lecz nie wcześniej niż z dniem rozwiązania umowy z dotychczasowym sprzedawcą, do dnia 31.12.2012r., którą to propozycję Kierownik Zamawiającego zatwierdził. Wybrana oferta okazała się ofertą najkorzystniejszą w świetle przyjętych dla przedmiotowego postępowania kryteriów tj. uzyskała najniższą cenę. W postępowaniu o udzielenie zamówienia na realizację inwestycji jw. oferty złożyli następujący Wykonawcy : Oferta Nr 1 – PKP Energetyka S.A. Oddział w Warszawie – Obrót Energią Elektryczną, ul. Hoża 63/67, 00-681 Warszawa; Oferta Nr 2- PGE Obrót S.A. Oddział z siedzibą w Zamościu, 22-400 Zamość, ul. Koźmiana 1; Oferta Nr 3 - Energa Obrót S.A., ul. Mikołaja Reja 29, 80-870 Gdańsk Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert : Oferta Nr 1; Liczba pkt w kryterium :cena oferty – 487,25; Punkty razem – 487,25; Oferta Nr 2; Liczba pkt w kryterium :cena oferty – 500; Punkty razem – 500; Oferta Nr 3; Liczba pkt w kryterium :cena oferty – 494,70; Punkty razem – 494,70; W przedmiotowym postępowaniu ustalone było jedno kryterium oceny ofert – cena oferty- waga kryterium 100 %.  

zamówienie na:

"Grupowe ubezpiecznie na życie pracowników PWiK Jarosław Sp. z o.o. oraz członków ich rodzin"

zamawiający: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Jarosławiu Sp. z o.o.
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: DTe-341-115/11
wartość: .
termin składania ofert: 16 sierpnia 2011  10:00
wynik postępowania: DTe-341-115/11 Jarosław, dnia 25 sierpnia 2011r. Ogłoszenie Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Jarosławiu Sp. z o.o., Ul. Jana Tarnowskiego 28 37-500 Jarosław, jako Zamawiający zawiadamia, że w wyniku przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na podstawie ww. ustawy, ogłoszonego w dniu 05-08-2011r. na „Grupowe ubezpieczenie na życie pracowników PWiK Jarosław Sp. z o.o. oraz członków ich rodzin”, Komisja Przetargowa, powołana przez Prezesa Zarządu PWiK Jarosław Sp. z o.o., zaproponowała, jako najkorzystniejszą w świetle przyjętego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia kryterium, ofertę złożoną przez Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie „POLISA-ŻYCIE” S.A., Ul. Mickiewicza 63 01-625 Warszawa, za cenę 217080, 00zł, którą to propozycję Kierownik Zamawiającego zatwierdził. Wybrana oferta okazała się najkorzystniejszą w świetle przyjętych dla przedmiotowego postępowania kryteriów tj. uzyskała najniższą cenę, a tym samym największą ilość punktów - 500. W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia oferty złożyli następujący Wykonawcy: Oferta nr 1 – Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie „POLISA-ŻYCIE” S.A., Ul. Mickiewicza 63 01-625 Warszawa. Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert: Oferta Nr 1 - Liczba pkt. w kryterium: cena oferty – 500; Punkty razem – 500. Niezwłocznie po przesłaniu zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej tj. w dniu 30 sierpnia 2011r. zostanie zawarta umowa w sprawie udzielenia ww. zamówienia.  

zamówienie na:

Remont komory wlotowej K01 na terenie Oczyszczalni ścieków w Jarosławiu

zamawiający: PWiK Jarosław Sp. z o.o.
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: DTe-341-101/11
wartość: nieprzekraczającej wyr w zł równowartość kwoty 4 844 999,99 EURO
termin składania ofert: 21 lipca 2011  10:00
wynik postępowania: DTe-341-101/11 Jarosław, dnia 02.08.2011r. Ogłoszenie o zawarciu Umowy w postępowaniu o udzielenie zamówienia na wykonanie inwestycji pn. „Remont komory wlotowej K01 na terenie Oczyszczalni ścieków w Jarosławiu” prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 4 844 999,99 EURO- EURO w oparciu o Regulamin Udzielania Zamówień Sektorowych przez PWiK Jarosław Sp. z o.o. Nazwa i adres Zamawiającego. Nazwa: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Jarosławiu Sp. z o.o., Adres pocztowy: Miejscowość: Jarosław Kod pocztowy: 37-500 Ulica : Tarnowskiego 28, Tel. : (016)6216266, 6212917,6233460 Fax. : (016)6216266 Województwo: podkarpackie Osoba upoważniona do kontaktów : Anna Potoczny, Marek Ner Telefon: (016)621-62-66, (016)621-29-17, (016)6233460 Fax: (016)621-62-66 e-mail: dte@pwik-jaroslaw.pl Określenie przedmiotu zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu komory wlotowej K01 na terenie Oczyszczalni ścieków w Jarosławiu. 1. Opis stanu technicznego komory wlotowej K01. Komora oddana do użytku w roku 1985, wykonana jest w konstrukcji żelbetowej wylewanej na mokro. Do komory dopływają ścieki z kanalizacji ogólnospławnej dwoma kolektorami DN1200 i DN1000. Komora posiada przelew umożliwiający skierowanie ścieków do kanału awaryjnego DN1200. Wysokość przelewu regulowana jest poprzez zastawę szandorową. W czasie normalnej pracy ścieki przepływają przez komorę skąd rurociągiem DN1200 kierowane są na kraty. Dla zabezpieczenia oczyszczalni na sytuacje awaryjne na odpływie z komory zamontowana jest zastawka naścienna z przeciwwagą. Powierzchnia wewnętrzna ścian żelbetowych mocno zmurszała z odkrytymi wkładkami zbrojeniowymi na powierzchni stropu. Wkładki zbrojeniowe widoczne nie posiadają otuliny betonowej, a korozja na wkładkach sięga do 1/3 średnicy. Wewnątrz komory zamontowana jest na ścianie od strony budynku krat zastawka naścienna z napędem dwustronnym wyniesionym na zewnątrz komory przymocowanym do płyty stropowej komory. Przekładnia zębata oraz łańcuchy napędowe zużyte. Prowadnice zastawki skorodowane. Zastawka ze względu na stopień zużycia nie zapewnia całkowitego odcięcia napływu ścieków na oczyszczalnię w przypadku stanów awaryjnych. Komora posiada przelew do kanału awaryjnego. Obejście to nie posiada zabezpieczenia przed cofaniem rzeki w przypadku wysokich stanów wody. Dla zwiększenia bezpieczeństwa pracy oczyszczalni należy na kanale zamontować zastawkę naścienną dwustronnie szczelną z kolumną napędową wyniesioną na płytę stropową komory. Dla prawidłowego montażu należy rozebrać istniejący pomost obsługowy. Istniejący pomost ma konstrukcję żelbetową z barierkami stalowymi. W związku z dużym stopniem zużycia zarówno samego pomostu (zmurszenie betonu) jak i skorodowaniem balustrady zabezpieczającej, po montażu zastawki naściennej należy odtworzyć pomost. Pomost jak i barierki wykonać ze stali kwasoodpornej. Ze względu na korozję drabin umożliwiających zejście do komory, należy je wymienić na nowe wykonane ze stali kwasoodpornej. 2. Roboty budowlano montażowe: - rozbiórka i demontaż konstrukcji żelbetowych: kinet betonowych, pomostu obsługowego (roboty wykonać w suchej komorze tj. bez napływu ścieków w miejscach rozbiórek), - remont konstrukcji żelbetowej poprzez wykonanie zabezpieczenia wkładek zbrojeniowych widocznych na powierzchniach ścian wewnętrznych komory poprzez zastosowanie środków np. FIRMY REMMERS wg technologii zalecanej przez producenta, - wykonanie w trakcie wykonywania zabezpieczenia wkładek zbrojeniowych zabezpieczenia i zamknięcia powierzchni betonowych powłokami np. FIRMY REMMERS, - wszystkie roboty zabezpieczające należy poprzedzić wykonaniem robót przygotowawczych tj. ustawienie rusztowań wewnętrznych stojakowych, piaskowanie powierzchni betonowych, płukanie powierzchni betonowych (mycie) urządzeniem wysokociśnieniowym, - wyrównanie i regeneracja powierzchni żelbetowych i kinety pod montaż zastawek 3. Roboty montażowe: - demontaż starej zastawki, - dostawa i montaż zastawek naściennych obustronnie szczelnych, - dostawa i montaż pomostu ze stali kwasoodpornej do obsługi przelewu awaryjnego i zastawek, - dostawa i montaż drabin ze stali kwasoodpornej, - dostawa i montaż belek szandorowych z regeneracją lub wymianą profili prowadzących ze stali kwasoodpornej, - dostawa i montaż kratek pomostowych ze stali kwasoodpornej nad lukiem montażowym zastawki wlotowej. 4. Roboty towarzyszące: Warunkiem przeprowadzenia modernizacji komory jest zapewnienie ciągłego przepływu ścieków do oczyszczalni. W związku z powyższym wymagane jest takie rozwiązanie techniczne, które jest w stanie spełnić ten warunek. Czas zrzutu ścieków nieczyszczonych w przypadku gdy zajdzie taka potrzeba tj. na czas wykonania i demontażu przejścia powinien być ograniczony do bezwzględnego minimum i poprzedzony otrzymaniem stosowej decyzji w myśl obowiązujących przepisów. Mając na uwadze powyższe należy wykonać następujące roboty: - wykonanie przejścia przez komorę zapewniającego przepływ ścieków w czasie prac remontowych i montażowych zastawek, - przywrócenie do pierwotnego stanu technicznego komory wlotowej po wykonaniu wszystkich robót. 5. Roboty regulacyjne - kontrola i regulacja szczelności zastawek - kontrola i regulacja mechanizmów otwierania i zamykania zastawek 6. Warunki wykonania zamówienia. 1) Zamawiający bezwzględnie wymaga, aby przed złożeniem oferty Wykonawca zapoznał się z istniejącym czynnym obiektem komory wlotowej K01 zlokalizowanym na terenie oczyszczalni ścieków oraz istniejącym układem technologicznym oczyszczalni, co musi być udokumentowane protokołem sporządzonym z pobytu na miejscu z podpisem kierownika oczyszczalni ścieków. Protokół należy dołączyć do oferty. 2) Zamawiający wymaga, aby w okresie prowadzenia robót Wykonawca zapewnił ciągły dopływ ścieków do oczyszczalni. Zamawiający dopuszcza możliwość zrzutu ścieków nieoczyszczonych do odbiornika, w przypadku gdy zajdzie taka potrzeba tj. na czas wykonania i demontażu przejścia, przez łączny czas nie dłuższy niż 96 godzin w całym okresie trwania robót. 3) W związku z faktem, że roboty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia będą prowadzone w czynnym obiekcie komory wlotowej, przed przystąpieniem do w/w robót Wykonawca winien z Zamawiającym ustalić termin, czas trwania, kolejność prac oraz osoby odpowiedzialne za prowadzenie tych prac. W/w ustalenia winny być dokonane na piśmie. 4) Podczas realizacji przedmiotu zamówienia należy zapewnić: - zabezpieczenie i oznakowanie terenu robót, - zabezpieczenie dojść w rejonie prowadzenia robót, - zorganizowanie i utrzymanie zaplecza budowy, 5) W związku z faktem, że roboty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia będą prowadzone w czynnym obiekcie komory wlotowej prace należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami BHP oraz odpowiednio zabezpieczyć pod względem BHP stanowiska robocze. 6) Roboty należy wykonać siłami własnymi lub w systemie generalnego wykonawstwa w sposób określony w przepisach, w tym techniczno-budowlanych oraz zasadami wiedzy technicznej. Zamawiający dopuszcza możliwość zlecenia podwykonawcom (za jego zgodą) części zakresu rzeczowego zamówienia. Jeżeli Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, zobowiązany jest wskazać w ofercie zakres tych prac. 7) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca udzielił 36 miesięcznej gwarancji i rękojmi na przedmiot zamówienia licząc od daty odbioru końcowego. Przedmiot zamówienia obejmuje również : - zorganizowanie i utrzymanie zaplecza budowy, Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest do spisania protokołu o przywróceniu terenu po robotach związanych z budową do stanu poprzedniego. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: Kryterium oceny ofert jest najniższa cena. Znaczenie kryterium - 100 %. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert: Oferty należało złożyć w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w Jarosławiu Sp. z o.o., 37-500 Jarosław, ul. Tarnowskiego 28, w sekretariacie – pokój 102 do dnia 21.07.2011r do godz. 10.00. Do terminu otwarcia ofert złożono jedną ofertę. Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 21.07.2011r o godz.10.30 w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w Jarosławiu Sp. z o.o., 37-500 Jarosław, ul. Tarnowskiego 28, w świetlicy – pokój 104 . Nazwa i adres Wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Nazwa: BPP-INŻ. – Sp. z o.o. Adres pocztowy: Miejscowość: Jarosław Kod pocztowy: 37-500 Ulica: Wróblewskiego 3 Województwo: podkarpackie Umowę o udzielenie zamówienia zawarto 01.08.2011r. Uzasadnienie wyboru Wykonawcy: Wybrana oferta złożona przez BPP-INŻ. – Sp. z o.o., 37-500 Jarosław, ul. Wróblewskiego 3 za cenę 181028,90,- zł brutto okazała się ofertą najkorzystniejszą w świetle przyjętych dla przedmiotowego postępowania kryteriów tj. uzyskała największą ilość punktów, ponieważ jej cena była najniższa.  

zamówienie na:

Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w ul. Traugutta

zamawiający: PWiK Jarosław Sp. z o.o.
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: DTe-341-90/11
wartość: nieprzekraczającej wyr w zł równowartość kwoty 4 844 999,99 EURO
termin składania ofert: 16 czerwca 2011  10:00
wynik postępowania: DTe-341-90/11 Jarosław, dnia 27.06.2011r ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w oparciu o Regulamin udzielania zamówień sektorowych przez PWiK Jarosław Sp. z o.o. w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 4 844 999,99 EURO na realizację inwestycji „Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w ul. Traugutta”. Na podstawie § 48 ust. 7 Regulaminu udzielania zamówień sektorowych przez PWiK Jarosław Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Jarosławiu Sp. z o.o. 37-500 Jarosław, ul. Tarnowskiego 28, informuje, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 4 844 999,99,- EURO ogłoszonego w dniu 25.05.2011r. na tablicy ogłoszeń PWiK Jarosław Sp. z o.o. oraz na stronie internetowej www.pwik-jaroslaw.pl na realizację inwestycji pn.: „Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w ul. Traugutta”, Komisja Przetargowa, powołana przez Prezesa Zarządu PWiK Jarosław Sp. z o.o., zaproponowała jako najkorzystniejszą w świetle przyjętego w SIWZ kryterium, ofertę Nr 2 złożoną przez „WODO - GAZ” Józef Słota, ul. Krakowska 23, 37-200 Przeworsk, w której zaoferowano cenę 332450,53,-- zł brutto i terminem realizacji 14.10.2011r., którą to propozycję Kierownik Zamawiającego zatwierdził. Wybrana oferta okazała się ofertą najkorzystniejszą w świetle przyjętych dla przedmiotowego postępowania kryteriów tj. uzyskała najniższą cenę. W postępowaniu o udzielenie zamówienia na realizację inwestycji jw. oferty złożyli następujący Wykonawcy : Oferta Nr 1 - Zakład Usługowo-Handlowy Leszek Bąk, 37-500 Jarosław, ul. Pruchnicka 15A Oferta Nr 2 – „WODO - GAZ” Józef Słota, ul. Krakowska 23, 37-200 Przeworsk; Oferta Nr 3 –Przedsiębiorstwo „FORTIS” Mariusz Głowik, ul. Wąsacza 8, 35-330 Rzeszów; Oferta Nr 4 – Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych „GEO”, 37-550 Radymno, ul. Złota Góra 19a Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert : Oferta Nr 1 - odrzucona Oferta Nr 2; Liczba pkt w kryterium :cena oferty – 500; Punkty razem – 500; Oferta Nr 3; Liczba pkt w kryterium :cena oferty – 333,15; Punkty razem – 333,15; Oferta Nr 4; Liczba pkt w kryterium :cena oferty –463,25; Punkty razem – 463,25; W przedmiotowym postępowaniu ustalone było jedno kryterium oceny ofert – cena oferty- waga kryterium 100 %.  

zamówienie na:

Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Górnoleżajskiej do ul. Kulkowej"

zamawiający: PWiK Jarosław Sp. z o.o.
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: DTe-341-91/11
wartość: nieprzekraczającej wyr w zł równowartość kwoty 4 844 999,99 EURO
termin składania ofert: 16 czerwca 2011  10:00
wynik postępowania: DTe-341-91/11 Jarosław, dnia 27.06.2011r ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w oparciu o Regulamin udzielania zamówień sektorowych przez PWiK Jarosław Sp. z o.o. w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 4 844 999,99 EURO na realizację inwestycji „Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Górnoleżajskiej do ul. Kulkowej”. Na podstawie § 48 ust. 7 Regulaminu udzielania zamówień sektorowych przez PWiK Jarosław Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Jarosławiu Sp. z o.o. 37-500 Jarosław, ul. Tarnowskiego 28, informuje, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 4 844 999,99,- EURO ogłoszonego w dniu 26.05.2011r. na tablicy ogłoszeń PWiK Jarosław Sp. z o.o. oraz na stronie internetowej www.pwik-jaroslaw.pl na realizację inwestycji pn.: „Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Górnoleżajskiej do ul. Kulkowej”, Komisja Przetargowa, powołana przez Prezesa Zarządu PWiK Jarosław Sp. z o.o., zaproponowała jako najkorzystniejszą w świetle przyjętego w SIWZ kryterium, ofertę Nr 3 złożoną przez „WODO - GAZ” Józef Słota, ul. Krakowska 23, 37-200 Przeworsk, w której zaoferowano cenę 66283,51,-- zł brutto i terminem realizacji 15.09.2011r., którą to propozycję Kierownik Zamawiającego zatwierdził. Wybrana oferta okazała się ofertą najkorzystniejszą w świetle przyjętych dla przedmiotowego postępowania kryteriów tj. uzyskała najniższą cenę a tym samym największą liczbę punktów. W postępowaniu o udzielenie zamówienia na realizację inwestycji jw. oferty złożyli następujący Wykonawcy : Oferta Nr 1 - Zakład Usługowo-Handlowy Leszek Bąk, 37-500 Jarosław, ul. Pruchnicka 15A Oferta Nr 2 – BPP-INŻ Sp. z o.o., ul. Wróblewskiego 3, 37-500 Jarosław Oferta Nr 3– „WODO - GAZ” Józef Słota, ul. Krakowska 23, 37-200 Przeworsk; Oferta Nr 4– Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych „GEO”, 37-550 Radymno, ul. Złota Góra 19a Oferta Nr 5– „EKO-BUD” Dariusz Cynk, 37-200 Przeworsk, ul. Sobieskiego 46 Oferta Nr 6 - Usługowy Zakład Wodno Kanal. C.O. i Gaz Roman Szul, 37-200 Przeworsk, Rozbórz 381 Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert : Oferta Nr 1; Liczba pkt w kryterium :cena oferty – 408; Punkty razem – 408; Oferta Nr 2; Liczba pkt w kryterium :cena oferty – 359,25; Punkty razem – 329,25; Oferta Nr 3; Liczba pkt w kryterium :cena oferty – 500; Punkty razem – 500; Oferta Nr 4; Liczba pkt w kryterium :cena oferty –232,8; Punkty razem – 232,8; Oferta Nr 5; Liczba pkt w kryterium :cena oferty – 225,5; Punkty razem –225,5; Oferta Nr 6; Liczba pkt w kryterium :cena oferty –406,85; Punkty razem – 406,85; W przedmiotowym postępowaniu ustalone było jedno kryterium oceny ofert – cena oferty- waga kryterium 100 %.  

zamówienie na:

Zaprojektowanie i wykonanie wymiany pompy wody czystej w pompowni wysokiego tłoczenia ZUW Jarosław

zamawiający: PWiK Jarosław Sp. z o.o.
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: DTe-341-86/11
wartość: nieprzekraczającej wyr w zł równowartość kwoty 4 844 999,99 EURO
termin składania ofert: 2 czerwca 2011  10:00
wynik postępowania: DTe-341-86/11 Jarosław, dnia 09.06.2011r ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w oparciu o Regulamin udzielania zamówień sektorowych przez PWiK Jarosław Sp. z o.o. w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 4 844 999,99 EURO na realizację inwestycji „Zaprojektowanie i wykonanie wymiany pompy wody czystej w pompowni wysokiego tłoczenia ZUW Jarosław”. Na podstawie art. 48 ust. 7 Regulaminu udzielania zamówień sektorowych przez PWiK Jarosław Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Jarosławiu Sp. z o.o. 37-500 Jarosław, ul. Tarnowskiego 28, informuje, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 4 844 999,99,- EURO ogłoszonego w dniu 12.05.2011r. na tablicy ogłoszeń PWiK Jarosław Sp. z o.o. oraz na stronie internetowej www.pwik-jaroslaw.pl na realizację inwestycji pn.: „Zaprojektowanie i wykonanie wymiany pompy wody czystej w pompowni wysokiego tłoczenia ZUW Jarosław”, Komisja Przetargowa, powołana przez Prezesa Zarządu PWiK Jarosław Sp. z o.o., zaproponowała jako najkorzystniejszą w świetle przyjętego w SIWZ kryterium, ofertę Nr 1 złożoną przez PHP „HYDRO” Eugeniusz i Arkadiusz Dobroń Spółka jawna., ul. Gronowska 4a, 64-100 Leszno, w której zaoferowano cenę 443021,40- zł brutto i terminem realizacji 31.10.2011r., którą to propozycję Kierownik Zamawiającego zatwierdził. Wybrana oferta okazała się ofertą najkorzystniejszą w świetle przyjętych dla przedmiotowego postępowania kryteriów tj. uzyskała najniższą cenę. W postępowaniu o udzielenie zamówienia na realizację inwestycji jw. oferty złożyli następujący Wykonawcy : Oferta Nr 1 – PHP „HYDRO” Eugeniusz i Arkadiusz Dobroń Spółka jawna., ul. Gronowska 4a, 64-100 Leszno; Oferta Nr 2- Apator Control Sp. z o.o., ul. Żółkiewskiego 21/29, 87-100 Toruń Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert : Oferta Nr 1; Liczba pkt w kryterium :cena oferty –500; Punkty razem – 500; Oferta Nr 2; Liczba pkt w kryterium :cena oferty –376,16; Punkty razem – 376,16 ; W przedmiotowym postępowaniu ustalone było jedno kryterium oceny ofert – cena oferty- waga kryterium 100 %.  

zamówienie na:

Wykonywanie remontów nawierzchni dróg mieszanką mineralno-asfaltową po awariach wod.-kan. na terenie miasta Jarosławia w 2011r.

zamawiający: PWiK Jarosław Sp. z o.o.
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: DTe-341-77/11
wartość: nieprzekraczającej wyr w zł równowartość kwoty 4 844 999,99 EURO
termin składania ofert: 20 maja 2011  10:00
wynik postępowania: Jarosław, dnia 29 kwietnia 2010r. DTe-341-90/10 Ogłoszenie o zawarciu umowy w postępowaniu o udzielenie zamówienia na „Wykonywanie remontów nawierzchni dróg mieszanką mineralno-asfaltową po awariach wod.-kan. na terenie miasta Jarosławia w 2010r.” prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej do 4844999, 99 euro w oparciu o Regulamin Udzielania Zamówień Sektorowych przez PWiK Jarosław Sp. z o.o. Nazwa i adres Zamawiającego Nazwa: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Jarosławiu Sp. z o.o., Adres pocztowy: Miejscowość – Jarosław; Kod pocztowy - 37-500; Ulica - Jana Tarnowskiego 28; Tel.: (16) 621-62-66, 621-29-17, 623-34-60 Fax: (16) 621-62-66; Województwo: podkarpackie; Osoba upoważniona do kontaktów: Roman Blok; Grzegorz Pikuła; Telefon, Fax: (16) 621-25-02; (16) 621-29-17, 623-34-60, 621-62-66; e-mail: ts@pwik-jaroslaw.pl dte@pwik-jaroslaw.pl Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie w 2010r. remontów nawierzchni dróg mieszanką mineralno-asfaltową wytworzoną w wytwórni mas bitumicznych i wbudowaną na gorąco po awariach wod.-kan. na terenie miasta Jarosławia w ilości 300m² o średniej grubości 8cm. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: Kryterium oceny ofert jest najniższa cena. Znaczenie kryterium - 100%. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert: Ofertę należało złożyć w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w Jarosławiu Sp. z o.o., 37-500 Jarosław, ul. Jana Tarnowskiego 28, w sekretariacie – pokój nr 102 do dnia 26-04-2010r. do godz. 1000. Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 26-04-2010r. o godz.1030 w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w Jarosławiu Sp. z o.o., 37-500 Jarosław, ul. Jana Tarnowskiego 28, w świetlicy – pokój nr 104. Nazwa i adres Wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Nazwa: Tomasz Taranowicz – Usługi Komunalne Roboty Drogowe, Adres pocztowy: Miejscowość - Jarosław Kod pocztowy - 37-500 Ulica – Pogodna 16B Województwo - podkarpackie Umowę o udzielenie zamówienia zawarto w dniu 29-04-2010r. Uzasadnienie wyboru Wykonawcy: Wybrana oferta złożona przez Tomasz Taranowicz – Usługi Komunalne Roboty Drogowe, ul. Pogodna 16B 37-500 Jarosław, za cenę 74591, 53zł brutto okazała się ofertą najkorzystniejszą w świetle przyjętych dla przedmiotowego postępowania kryteriów tj. uzyskała najniższą cenę.  

zamówienie na:

"Wykonywanie dostaw związków chemicznych do procesów technologicznych uzdatniania wody w 2011r."

zamawiający: PWiK Jarosław Sp. z o.o.
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: DTe-341-33/11
wartość: Do 386999,99euro
termin składania ofert: 14 lutego 2011  10:00
wynik postępowania: DTe-341-33/11 Jarosław, dnia 17 lutego 2011r. Ogłoszenie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Jarosławiu Sp. z o.o., Ul. Jana Tarnowskiego 28 37-500 Jarosław, jako Zamawiający informuje, że w wyniku przeprowadzenia przetargu nieograniczonego, ogłoszonego w dniu 01-02-2011r. na tablicy ogłoszeń PWiK Jarosław Sp. z o.o. oraz na stronie internetowej www.pwik-jaroslaw.pl na „Wykonywanie dostaw związków chemicznych do procesów technologicznych uzdatniania wody w 2011r.”, Komisja Przetargowa, powołana przez Prezesa Zarządu PWiK Jarosław Sp. z o.o., zaproponowała, jako najkorzystniejszą w świetle przyjętego w SIWZ kryterium, ofertę złożoną przez Brenntag Polska Sp. z o.o., Ul. Bema 21 47-224 Kędzierzyn-Koźle, za cenę 110595, 76zł brutto, tj. z podatkiem VAT 23%, którą to propozycję Kierownik Zamawiającego zatwierdził. W postępowaniu o udzielenie zamówienia na realizację dostaw jw. oferty złożyli następujący Wykonawcy: Oferta nr 1 – Brenntag Polska Sp. z o.o., Ul. Bema 21 47-224 Kędzierzyn-Koźle. Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert: Oferta Nr 1 - Liczba pkt. w kryterium: cena oferty – 500; Punkty razem – 500.  

zamówienie na:

"Wykonywanie dostaw wodnego roztworu polichlorku glinu w 2011r."

zamawiający: PWiK Jarosław Sp. z o.o.
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: DTe-341-31/11
wartość: Do 386 999,99 euro
termin składania ofert: 11 lutego 2011  10:00
wynik postępowania: DTe-341-31/11 Jarosław, dnia 14 lutego 2011r. Ogłoszenie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Jarosławiu Sp. z o.o., Ul. Jana Tarnowskiego 28 37-500 Jarosław, jako Zamawiający informuje, że w wyniku przeprowadzenia przetargu nieograniczonego, ogłoszonego w dniu 31-01-2011r. na tablicy ogłoszeń PWiK Jarosław Sp. z o.o. oraz na stronie internetowej www.pwik-jaroslaw.pl na „Wykonywanie dostaw wodnego roztworu polichlorku glinu w 2011r.”, Komisja Przetargowa, powołana przez Prezesa Zarządu PWiK Jarosław Sp. z o.o., zaproponowała, jako najkorzystniejszą w świetle przyjętego w SIWZ kryterium, ofertę złożoną przez Kemipol Sp. z o.o., Ul. Kuźnicka 6 72-010 Police, za cenę 102459, 00zł brutto, tj. z podatkiem VAT 23%, którą to propozycję Kierownik Zamawiającego zatwierdził. W postępowaniu o udzielenie zamówienia na realizację dostaw jw. oferty złożyli następujący Wykonawcy: Oferta nr 1 – Kemipol Sp. z o.o., Ul. Kuźnicka 6 72-010 Police. Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert: Oferta Nr 1 - Liczba pkt. w kryterium: cena oferty – 500; Punkty razem – 500.  

zamówienie na:

"Wykonywanie dostaw materiałów do usuwania awarii wod.-kan. w 2011r.".

zamawiający: PWiK Jarosław Sp. z o.o.
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: DTe-341-10/11
wartość: Do 386999,99 euro
termin składania ofert: 28 stycznia 2011  10:00
wynik postępowania: DTe-341-10/11 Jarosław, dnia 31 stycznia 2011r. Ogłoszenie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Jarosławiu Sp. z o.o., Ul. Jana Tarnowskiego 28 37-500 Jarosław, jako Zamawiający informuje, że w wyniku przeprowadzenia przetargu nieograniczonego, ogłoszonego w dniu 18-01-2011r. na tablicy ogłoszeń PWiK Jarosław Sp. z o.o. oraz na stronie internetowej www.pwik-jaroslaw.pl na „Wykonywanie dostaw materiałów do usuwania awarii wod.-kan. w 2011r.”, Komisja Przetargowa, powołana przez Prezesa Zarządu PWiK Jarosław Sp. z o.o., zaproponowała, jako najkorzystniejszą w świetle przyjętego w SIWZ kryterium, ofertę złożoną przez Firma Usługowo-Handlowa ZTM Import-Eksport, Prałkowce 293 37-700 Przemyśl, za cenę 266342, 85zł brutto, tj. z podatkiem VAT 23%, którą to propozycję Kierownik Zamawiającego zatwierdził. W postępowaniu o udzielenie zamówienia na realizację dostaw jw. oferty złożyli następujący Wykonawcy: Oferta nr 1 – Firma Usługowo-Handlowa ZTM Import-Eksport, Prałkowce 293 37-700 Przemyśl. Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert: Oferta Nr 1 - Liczba pkt. w kryterium: cena oferty – 500; Punkty razem – 500.  

zamówienie na:

„Wykonywanie dostaw paliw płynnych do pojazdów PWiK Jarosław Sp. z o.o. w 2011r.”.

zamawiający: PWiK Jarosław Sp. z o.o.
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: DTe-341-4/11
wartość: Do 386 999, 99 euro.
termin składania ofert: 21 stycznia 2011  10:00
wynik postępowania: DTe-341-4/11 Jarosław, dnia 25 stycznia 2011r. Ogłoszenie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Jarosławiu Sp. z o.o., Ul. Jana Tarnowskiego 28 37-500 Jarosław, jako Zamawiający informuje, że w wyniku przeprowadzenia przetargu nieograniczonego, ogłoszonego w dniu 12-01-2011r. na tablicy ogłoszeń PWiK Jarosław Sp. z o.o. oraz na stronie internetowej www.pwik-jaroslaw.pl na „Wykonywanie dostaw paliw płynnych do pojazdów PWiK Jarosław Sp. z o.o. w 2011r.”, Komisja Przetargowa, powołana przez Prezesa Zarządu PWiK Jarosław Sp. z o.o., zaproponowała, jako najkorzystniejszą w świetle przyjętego w SIWZ kryterium, ofertę złożoną przez Statoil Poland Sp. z o.o., Ul. Puławska 86 02-603 Warszawa i Statoil International Card Center AB, Torkel Knutssonsgatan 24 S 11 888 Stockholm., za cenę 231928, 00zł brutto, tj. z podatkiem VAT 22%, którą to propozycję Kierownik Zamawiającego zatwierdził. W postępowaniu o udzielenie zamówienia na realizację dostaw jw. oferty złożyli następujący Wykonawcy: Oferta nr 1 – Statoil Poland Sp. z o.o., Ul. Puławska 86 02-603 Warszawa i Statoil International Card Center AB, Torkel Knutssonsgatan 24 S 11 888 Stockholm. Oferta nr 2 – Fundacja Pomocy Edukacyjnej dla Młodzieży im. Heleny i Tadeusza Zielińskich w Jarosławiu, Ul. Z. Zielińskiego 4 37-500 Jarosław. Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert: Oferta Nr 1 - Liczba pkt. w kryterium: cena oferty – 500. Punkty razem – 500.  

Przetargi o pozycjach 1 - 12 (z 12)