Ogłoszenie o wyborze


Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Jarosławiu Sp. z o.o. 37-500 Jarosław,
ul. Jana Tarnowskiego 28, informuje, że w wyniku przeprowadzenia postępowania w trybie zapytania o cenę z dnia 13 grudnia 2007r. na „Wykonywanie dostaw odczynników laboratoryjnych dla Laboratorium Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji
w Jarosławiu Sp. z o.o. w 2008r.”, Komisja Przetargowa, powołana przez Prezesa Zarządu PWiK Jarosław Sp. z o.o., zaproponowała jako najkorzystniejszą w świetle przyjętego
|w SIWZ kryterium, ofertę złożoną przez BUJNO Chemicals dr Marcin Synak,
ul. Rakowiecka 36 02-532 Warszawa, którą to propozycję Kierownik Zamawiającego zatwierdził.
Uzasadnienie wyboru: oferta nr 2 złożona przez Bujno Chemicals dr Marcin Synak,
ul. Rakowiecka 36 02-532 Warszawa, okazała się ofertą najkorzystniejszą z punktu widzenia przyjętego do tego postępowania kryterium, tj. uzyskała najniższą cenę 80854,18PLN z pod. VAT 22 i 7 %.

Ww. postępowaniu o udzielenie zamówienia oferty złożyli następujący Wykonawcy:
Oferta nr 1 – Alchem Grupa Sp. z o.o. Oddział Rzeszów ul. Boya Żeleńskiego 25b 35-959 Rzeszów;
Oferta nr 2 - BUJNO Chemicals dr Marcin Synak, ul. Rakowiecka 36 02-532 Warszawa.

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:
Oferta Nr 2 - Liczba pkt w kryterium: cena oferty – 500; Punkty razem – 500.

Oferty odrzucone:
W toku badania ofert została odrzucona przez Zamawiającego na podstawie § 46 ust. 1 pkt. 6 Regulaminu Udzielania Zamówień Sektorowych przez PWiK Jarosław Sp. z o.o. w związku
z art. 78 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 z poźn. zm.) oferta nr 1 złożona przez Alchem Grupa Sp. z o.o. Oddział Rzeszów, ul. Boya Żeleńskiego 25b 35-959 Rzeszów. Ww. Wykonawca nie zachował formy pisemnej oferty
do czego zobowiązywał go pkt. V i XVI Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Stosownie do art. 78 § 1 ww. ustawy do zachowania pisemnej formy czynności prawnej wystarcza złożenie własnoręcznego podpisu na dokumencie obejmującym treść oświadczenia woli.

metryczka


Wytworzył: Tomasz W (7 stycznia 2008)
Opublikował: Tomasz Wojtaszek (8 stycznia 2008, 14:43:34)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1973