zamówienie na:

„Wykonywanie dostaw wodnego roztworu chlorku poliglinu, jako koagulantu do uzdatniania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w 2021r.”

zamawiający: PWiK Jarosław sp. z o.o.
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: DPT.341.65.2021
wartość: Nieprzekraczającą wyrażoną w złotych równowartość 427999,99euro
termin składania ofert: 24 lutego 2021  10:00
przyczyna unieważnienia: DPT.341.65.2021 Jarosław, dnia 15 lutego 2021 roku OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO Dotyczy: „Wykonywanie dostaw wodnego roztworu chlorku poliglinu, jako koagulantu do uzdatniania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w 2021r.” Na podstawie §49 ust. 2 Regulaminu Udzielania Zamówień Sektorowych przez PWiK Jarosław Sp. z o.o. oraz Rozdziału XV Specyfikacji istotnych warunków zamówienia, Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Jarosławiu Sp. z o.o., ul. Jana Tarnowskiego 28, 37-500 Jarosław jako Zamawiający informuje, iż unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia na : „Wykonywanie dostaw wodnego roztworu chlorku poliglinu, jako koagulantu do uzdatniania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w 2021 r.” , prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego.